• No results found

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

ÖSTRA MADENVÄGEN 4 · 172 92 SUNDBYBERG · 08-706 80 00

BYGGNADSOCHTILLSTANDSNAMNDEN@SUNDBYBERG.SE · WWW.SUNDBYBERG.SE

SBG7000, v 2.0, 2018-12-18

SID 1 /2

Byggnads- och tillståndsnämnden

Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkoholdrycker

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan/anmälan gällande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen och 9 kap 11 § alkohollagen samt att utföra tillsyn enligt 9 kap 2 § alkohollagen. Staden kommer att bevara dina uppgifter efter att du lämnat in dem till oss.

Sökande

Firmanamn Organisations-/Personnummer

Adress Postadress

Faktureringsadress om annan än ovan

E-postadress Telefon dagtid/ Mobiltelefon

Serveringsställe

Namn Restaurangnummer

Adress Postadress

Serveringslokaler

Lokal inom vilka alkoholservering ska ske Ritning bifogas över lokalen, markera serveringsytan

Högsta antal personer i serveringslokalen Antal sittplatser i serveringslokalen

Serveringens omfattning och tid

Året runt Årligen under perioden (fr.o.m. – t.o.m.) Pausservering Under perioden (fr.o.m. – t.o.m.)

☐ ☐

Servering avses till Alkoholdrycker som önskas serveras

☐ Allmänheten ☐ Slutet sällskap ☐ Starköl

☐ Vin

☐ Alkoglass

☐ Sprit

☐ Annan jäst alkoholdryck

Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas inomhus Klockslag då servering önskas påbörjas resp. avslutas på uteserveringen

Ansökan avser

☐ Nytt serveringstillstånd ☐ Ägarskifte ☐ Ändrat tillstånd/ utökad serveringsyta

Vid ansökan om nytt serveringstillstånd eller ägarskifte ska följande blanketter bifogas Redovisning av budget första året

☐ Underlag till Brandmyndigheten

☐ Finansieringsplan för restaurangverksamhet

☐ Anmälan om utsedda serveringsansvarig personal

Anmälan om livsmedelshantering görs separat.

(2)

SID 2 /2

Övriga upplysningar

Information om ansökningsavgift

Ansökningsavgiften för handläggning av ansökan om nytt serveringstillstånd eller vid ägarskifte kostar 12 000 kronor per ansökan. Om du redan har ett befintligt serveringstillstånd i kommunen är ansökningsavgiften 8 000 kronor. Avser ansökan en stadigvarande ändring i serveringstillståndet är kostnaden 3000 kronor. Ansökningsavgiften faktureras separat till ovan angiven fakturaadress.

Mer information om ansökningsavgifter finns att läsa om på vår hemsida www.sundbyberg.se/serveringstillstand

Underskrift

Datum Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten skickas till Sundbybergs stad

Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen

172 92 Sundbyberg

References

Related documents

radiologiskt avfall. ATB-lagret kommer att stå kvar under nedmontering och rivning och användas för uppställning av ATB och containrar innan transport till SFR eller annan

förundersökning till dom, brottmålsprocessen, ungdomsmål, vårdnadsmål, barn som far illa, problem i familjer, placering av barn, våld i nära relationer, hedersrelaterat

Beskrivning av säljarens kommande uppgifter i verksamheten (anställd, serveringsansvarig o.s.v.). Avser ändrat tillstånd. Beskrivning av arrendegivarens framtida uppgifter

För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig, det vill säga alla de dokument som efterfrågas ska bifogas din ansökan och

För att kunna få ett serveringstillstånd till allmänheten krävs ett eget kök i anslutning till serveringsstället som är godkänt för lagad och tillredd mat.. Köket ska erbjuda

Har avlagt FHIs kunskapsprov med godkänt resultat Ange provdatum för det godkända

- ansökan från XX om tillstånd att året runt till slutet sällskap servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Blommigt & prickigt AB 556808-5046, ansöker om utökad serveringsyta i uteservering i tillstånd att året runt till allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker och andra

Magnus Andersson, enskild firma MA Gourmet, org.nr 820908-7579 har hos social- och omsorgsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00 - 01.00 om inte annat har

Genom att noga läsa igenom vilka handlingar du ska skicka med din ansökan kan du själv påverka den tid det tar innan utredningen är klar.. Skicka in din ansökan via post

Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta också anmälas, liksom betydande förändringar

Underskrift Underskrift av sökanden Namnförtydligande Ansökningsdatum Emmaboda kommun behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende.. Vi hanterar dina personuppgifter med

Vid servering till slutet/slutna sällskap eller när det är fråga om tillfälligt tillstånd som riktar sig till allmänheten uppställs inget krav på att det ska finnas ett kök

Observera att när det gäller stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska köket vara godkänt/registrerat för allsidig matlagning som ger möjlighet

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,

Depositionsavgift för hyra (i kronor) Redovisa nummer på bilaga. Förskottsbetalning av hyra (i kronor) Redovisa nummer

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i Håbo

För ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, där tillställningen pågår i upp till tre dagar: 3 000 kronor. Om tillställningen pågår i mer än tre dagar: 6

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan/anmälan gällande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen och 9 kap 11 § alkohollagen samt

Alkoholdryck får inte serveras till den som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Tecken på onykterhet kan vara att en person blir störande, somnar vid

Löner (inklusive skatt och sociala avgifter, inte semesterersättning) kronor. Planerat underhåll av serveringslokalen