ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap. Måndagen 15 mars 2021 Digitalt årsmöte

Full text

(1)

ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

Måndagen 15 mars 2021

Digitalt årsmöte

(2)

Innehållsförteckning

Sid 3 Formalia, punkterna 2-6

Sid 8 Verksamhetsberättelse, punkt 7 Sid 22 Årsredovisning, punkt 8

Sid 32 Revisorernas berättelse, punkterna 9–10 Sid 37 Verksamhetsplan, punkt 11

Sid 40 Budget 2021, punkt 12 Sid 42 Medlemsavgift, punkt 13 Sid 44 Val, punkterna 14-19

Sid 48 Styrelsens förslag, punkt 20 Sid 51 Motioner, punkt 21

Sid 3 Formalia, punkterna 2-7

Sid 8 Verksamhetsberättelse, punkt 8 Sid 22 Årsredovisning, punkt 8

Sid 32 Revisorernas berättelse, punkterna 9–10 Sid 37 Verksamhetsplan, punkt 11

Sid 40 Budget 2021, punkt 11 Sid 41 Medlemsavgift, punkt 12 Sid 43 Val, punkterna 13-18

Sid 47 Styrelsens förslag, punkt 19 Sid 50 Motioner, punkt 20

(3)

2–6. Formalia

ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

(4)

2-4. Val av mötesfunktionärer

2. Val av mötesordförande

Styrelsen föreslår att Joakim Larsson väljs till mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Styrelsen föreslår att Povel Fagerström väljs till mötessekreterare 4. Val av två justerare, som också är rösträknare för årsmötet Förslag på justerare tillika rösträknare lämnas på mötet

(5)

6. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

I GAIS stadgar §8 Föreningsmöten framgår det att;

”GAIS ska hålla årsmöte före 15 mars. Kallelse till årsmöte ska ske minst 30 dagar före ordinarie årsmöte och minst 21 dagar före extra årsmöte. I kallelse ska det stå vilka punkter årsmötet eller extra årsmötet ska behandla.

Kallelse ska ske genom information på GAIS hemsida.”

Kallelse publicerades på GAIS hemsida (gais.se) måndagen 11 januari.

Styrelsens förslag till årsmötet att anse mötet behörigen utlyst.

(6)

7. Förslag till dagordning vid GAIS årsmöte 2020-03-09

1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

4. Val av två justerare, som också är rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera årsmötets protokoll

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 7. Fastställande av dagordning

8. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret

9. Revisorernas berättelse 10. Beslut om:

• fastställelse av resultat- och balansräkningen

• dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

• ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

11. Fastställande av verksamhetsplan och framläggande av budgetförslag för det kommande verksamhetsåret

12. Fastställande av medlemsavgiften för det kommande kalenderåret 13. Val av ordförande i GAIS för en tid av ett år

(7)

15. Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val jämna år 16. Val av högst två suppleanter för en tid av ett år

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år 18. Val av minst tre ledamöter i valberedningen

19. Styrelsens förslag

• styrelsens förslag nr 1 om ställningstagande om VAR 20. Medlemmarnas motioner

• motion nr 1 mot införande av VAR i svensk fotboll

• motion nr 2 om att uppmana SvFF till bojkott av VM i Qatar • motion nr 3 om att utreda ett nytt sorts medlemskap i GAIS 21. Övriga frågor

22. Mötets avslutande

Styrelsens förslag till årsmötet

att fastställa dagordningen enligt förslag.

(8)

8. Verksamhetsberättelse & årsredovisning

(9)

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020

Nyckeltal 2020 (2019 års siffror inom parantes) Medlemmar: 2208 (2077) betalande medlemmar Elitverksamheten

Svenska Cupen: 3:e plats i gruppspelet (Förlust i kvartsfinalen) SEF-placering: 26 av 32 (28)

Poäng i serien: 36 (32)

Landslagsuppdrag: 0 spelare (1 spelare, Marko Johansson, U21) Sålda årskort: 777 (1150)

Publik, hemma: 0 (2 854) Publik, borta: 0 (2 234) Akademin

Akademicertifiering: 26 (28) av alla certifierade akademier Spelare: 234 (260)

Landslagsuppdrag: 2 (3) spelare (Nuha Jatta, P17 och Anes Cardaklija, P15) Kuriosa 2020

Årsmötesdeltagare: 128 (177) röstberättigade Elitidrottsvarumärke: 15 (17) plats i Sverige GAIS hjälpen: 869 000 kronor

Styrelse

Styrelsen har bestått av:

(2020-01-01―2020-03-09) Ordinarie ledamöter:

Jonas Andersson, ordförande Roland Blomstrand, vice ordförande Hans Aulin, kassör

Povel Fagerström, sekreterare Jonas Östergaard

Stefan Tilk Ulf Tollhage Bengt Jildmalm Jonathan Åström Suppleant:

Anders Fagerlund

(2020-03-09―2020-12-31) Ordinarie ledamöter:

Jonas Andersson, ordförande Roland Blomstrand, vice ordförande Hans Aulin, kassör

Povel Fagerström, sekreterare Jonas Östergaard

Stefan Tilk Ulf Tollhage Bengt Jildmalm

Jonathan Åström (t o m 2020-07-02) Suppleant:

Anders Fagerlund Johan Erlandsson

(10)

När GAIS samlades till årsmöte den 9 mars 2020 i Malmstensalen på Handelshögsko- lan i Göteborg hade precis de första rekommendationerna om begränsning av folk- samlingar precis kommit. Pandemin var här. Två dagar senare rapporterades det om det första bekräftade dödsfallet till Covid-19.

Pandemin och dess konsekvenser har kommit att prägla hela verksamhetsåret. Anta- let deltagare på årsmötet var lägre än vad vi brukar se och sannolikt en konsekvens av de uppmaningar om att hålla avstånd som börjat komma från myndigheter. Serie- starten flyttades fram 2,5 månad till i mitten av juni och det blev en säsong där vi inte någon gång fick släppa in publik på Gamla Ullevi. Akademiverksamheten har omväx- lande fått OK eller förbud för träning respektive match i lite olika åldersgrupper.

Besök på Gaisgården har undanbetts och under några månader var spelare, tränare och kontorspersonal korttidspermitterade inför den uppskjutna seriestarten,

Kort sagt pandemin har präglat hela verksamhetsåret.

Trots de utmaningar som pandemin gav oss och många andra så är det skönt att idag kunna presentera en verksamhetsberättelse och en årsredovisning som i grunden är positiv läsning för alla grönsvarta medlemmar och supportrar. En del utvecklingsar- bete har skjutits något framåt i tiden till förmån för arbete med att hantera ”här-och- nu-frågor” i vardagen.

Vi kan till årsmötet redovisa ett positivt resultat för 2020 på knappt 400 000 kronor, trots att GAIS Open med en beräknad nettovinst på en miljon kronor blev inställt, trots att vi gjort avskrivningar på fordringar på 1,7 miljoner kronor och trots att års- kortsförsäljningen och partnerförsäljningen nästan tvärdog i mars precis i spurten inför säsongen.

Det är med andra ord ett väldigt starkt resultat vi kan presentera. Det hade inte gått utan extra kommunala bidrag från Göteborgs stad, särskilda statliga bidrag via Rik- sidrottsförbundet och Tillväxtverket och att de ökade media- och sponsorsavtalen via

Ordföranden har ordet

(11)

Den allra främsta anledningen till att det gått stavas ändå GAIS medlemmar, sup- portrar och partners. Våra partners stod kvar vid vår sida trots att de lika lite som alla andra kunde gå på matcherna eller besöka särskilt många partnerevents. Våra medlemmar där fler betalade medlemsavgiften än året tidigare. Våra årskortsinneha- vare som valde att efterskänka sina erlagda insatser trots att det blev en säsong utan närvaro. Knappt 2% valde erbjudandet om återköp. Dubbelt så många valde att köpa årskort när erbjudandet om återköp kom.

Men mest av allt alla enskilda medlemmar och supportrar som stöttat genom att köpa stödbiljetter till våra matcher, spontanswishat när det gått bra eller dåligt, enga- gerat sig i återutsändningen av nostalgimatcherna mot Örgryte och Hammarby och då köpt allehanda virtuella prylar. Därtill ledde supportrarnas engagemang till att GAIS hamnade på en sjätte plats i Unibets satsning på ”Hemmaklubben” vilket gav en intäkt på 900 000 kronor till GAIS.

Trots att vi inte kunde få stödet från läktarna under året så har våra olika suppor- terorganisationer ställt upp på ett fantastiskt sett under året för föreningen med ideella insatser, insamlingar och skänkta gåvor med Gårdakvarnens ”GAIS-hjälpen”

som kronan på verket som blev en fantastisk dag för distanserad gemenskap som resulterade i insamlade medel på smått fantastiska 869 000 kronor.

Ett särskilt tack till spelare, ledare, personal på kontoret och inte minst mina styrelse- kollegor för ett hängivet arbete under året.

Jonas Andersson Ordförande

(12)

Händelser och utveckling under 2020

I början av året klev Stefan Jacobsson in på Gaisgården för att tillsammans med sin assisterande Fredrik Holmberg ta huvudansvaret för Elitverksamheten i GAIS. Det signalerade en nystart för den sportsliga verksamheten med ambitionen att med långsiktighet och högre kontinuitet bygga föreningens väg framåt.

Samtidigt avslutade mångårige medarbetaren Erik Bergkvist sin tjänst som klubbchef för GAIS och rekryteringen av en efterträdare kom att dröja då vi i den första

omgången inte fann rätt kandidat till uppdraget och därefter ledde pandemiutbrottet till en halvhalt när de ekonomiska förutsättningarna var som mest osäkra. Avsak- naden av en klubbchef under en stor del av året har varit negativt och påverkat arbetsmiljön på sportkontoret. En extra medarbetare anställdes fram till och med september som administratör för att försöka balansera avsaknaden av klubbchef på Gaisgården.

I början av året rankade tidskriften Sport & Affärer de starkaste idrottsvarumärkena i Sverige. GAIS kom på en delad 15:e plats, och var det 7:e starkaste fotbollsvarumärket.

Den 9 mars samlades klubben till årsmöte och en lång rad omval ledde till att alla i styrelsen från året innan satt kvar och kompletterades med en ny suppleant. Under

(13)

Styrelsen har efter årsmötet haft 15 protokollförda sammanträden under 2020.

Styrelsen har inom sig delat upp vissa ansvarsområden som fastställdes i samband med styrelsens första ordinarie sammanträde.

Jonas Andersson, ordförande

Helheten, Varumärke/Vision/Framtid, Organisation, Kansli och personal samt för- bundsfrågor och säkerhetsansvarig

Roland Blomstrand, vice ordförande

Akademi/ungdom, GAIS Open, biträdande säkerhetsansvarig Hans Aulin, kassör

Ekonomi

Povel Fagerström, sekreterare Administration och personal Jonas Östergaard, ledamot

Fotbollsansvarig, leder sportrådet Ulf Tollhage, ledamot

Juridik, avtal och kontrakt, GöteborgsGirot Bengt Jildmalm, ledamot

GAIS-gården, konstgräset, stiftelsen, CSR Stefan Tilk, ledamot

Partners, marknad och event Jonathan Åström, ledamot Partners, marknad och event Anders Fagerlund, ersättare

Kommunikation, information, kampanj Johan Erlandsson, ersättare

CSR, bidrag, stipendier och fondmedel

Styrelsen har inom sig också format ett arbetsutskott (AU) med vissa mandat att fatta beslut mellan styrelsemötena. Jonas Andersson, ordförande, Roland Blomstrand, vice ordförande och Hans Aulin, kassör utgör AU, men i fotbollsrelaterade frågor komplet- teras trion med Jonas Östergaard, fotbollsansvarig och utgör Fotbolls-AU. I vissa mer administrativa frågor kompletteras gruppen med Povel Fagerström, sekreterare och bildar då Administrations-AU.

(14)

När säsongsstarten blev uppskjuten beslutades att teckna avtal om korttidsarbete för huvuddelen av de anställda i GAIS och sökte ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för detta under perioden 1 april – 14 juni, med en något ökad arbetstid under juniveck- orna.

I avsaknad av fotboll och med stor ekonomisk osäkerhet vidtogs ett antal åtgärder för att försöka samla alla grönsvarta supportrar och samla in pengar till föreningen genom att återutsända två nostalgimatcher mot Örgryte och Hammarby men med nya kommentatorer i form av ordförande Jonas Andersson och sportchefen Nicklas Karlström.

Under sommaren genomfördes bytet av konstgräset på Gaisgården och en mångårig önskan om en ny konstgräsplan kunde äntligen förverkligas.

En av årets mest minnesvärda händelser arrangerades av Gårdakvarnen för GAIS.

Söndagen innan det andra derbyt mot Örgryte arrangerades GAIS-hjälpen. En digital sändning som varvade intervjuer med tidigare och nuvarande spelare och folk i och runt föreningen med auktioner, musikinslag med mera.

Den 1 november började Magnus Sköldmark som klubbchef.

Någon traditionell julmarknad kunde inte heller genomföras under december 2020.

Under året har styrelsen också beslutat om en arbetsmiljöpolicy, planerat för start av flickfotboll från 2021 och mot slutet av åren har en ny grafisk profil tagits fram tillsammans med ideella krafter, framför allt Gudbjörn Valgeirsson och Szofia Jakobs- son.

Inför 2020 lanserades den nya tjänsten att prenumerera på GAIS genom GAIS On!

Möjligheten att anmäla sig till några av kategorierna i GAIS On! var begränsad på grund av föreningens behov av likvida medel. Tyvärr har det varit en del strul kring hantering och serviceleverans kring GAIS On!, men efter en utvärdering av koncep- tet och med förstärkta administrativa resurser så kommer konceptet att relanseras under 2021.

Vid årets slut kunde föreningen räkna ihop fler medlemmar än året före. Totalt 2 208 medlemmar.

Klubbens ekonomiska utveckling framgår mer tydligt i sina delar av den ekonomiska berättelsen och bokslutet. Tappade intäkter från främst publik, partners och GAIS Open balanseras främst av ökade kommunala och statliga extra pandemistöd och gåvor från medlemmar och supportrar. Kostnaderna har väl följt budget och under året har gjorts nedskrivningar av fordringar som gör att vi har ett bättre ekonomiskt ingångsläge i 2021 än på länge.

Under året har endast ett medlemsmöte arrangerats som ett distansmöte. Ett format som fungerade bra och som mycket väl kan vara ett alternativ till traditionella med- lemsmöten också efter att pandemin är över.

(15)

Elitverksamheten

GAIS inför 2020 innehöll återigen ett flertal nya spelare i truppen, men denna gång hade många av dem redan då kontrakt över två eller fler säsonger. Truppbygget bjöd både på unga lovande spelare från division 1 och 2, förlängda kontrakt med några av dem som kom in i sommarfönstret året innan, nya målvakter och en återvändande Mervan Celik.

Försäsongen blandade och gav som det ofta är på en försäsong, men med stora svårigheter att göra mål. I cupens gruppspelsomgång mötte vi både Häcken och Östersund på bortaplan och det blev tydligt att vi var en rejäl bit efter de allsvenska lagen. I cupens sista omgången blev det dock ett seger mot Eskilsminne och målskyt- tet lossnade också.

Sen ställdes allt matchspel in och nästa match blev säsongspremiären hemma mot Jönköpings Södra 3,5 månad efter mötet mot Eskilsminne. Det gav truppen tid att träna ihop sig, men inte spela ihop sig och mäta krafterna med andra lag.

Serien började med en seger hemma mot favorittippade Jönköpings Södra med 1-0 och även om spelet hackade en del så placerade sig GAIS på en sjunde plats med två segrar efter de fem första omgångarna.

I sommarfönstret gjordes två nyförvärv i form av hemvändande Adnan Maric och färingen Meinhard Olsson. Dessutom anslöt målvakten Harry Wright på lån från Ipswich Town som en ny ersättare för långtidsskadade Oscar Ekman.

Den tredje segern för säsongen kom först i september i den 16 omgången. Då var vi inne i det som kom att bli den underbara septembermånaden när det vände uppåt.

Spelet förbättrades, vi skapade mer och började också göra fler mål vilket gav fler poäng. Efter den 21 omgången hade GAIS resultatraden 7-7-7 med 28 poäng och åtta poäng ner till kvalplatserna.

Trots fortsatt förbättrat spel genomfört med våren så uteblev segrarna och det blev återigen en säsong som levde ända in i den sista omgången där en seger borta mot Dalkurd lyfte GAIS till en 10:e plats i sluttabellen och med 36 inspelade poäng.

Säsongen avslutades först i december på grund av det förskjutna spelschemat och strax efter säsongsavslutningen meddelade mångåriga lagkaptenen och kämpen Calle Elfgren Nyström att han hade spelet sin sista match i den grönsvarta tröjan.

19 av spelarna i truppen 2020 nedan har fortsatt kontrakt med GAIS över säsongen 2021.

Ledarstaben 2020:

Stefan Jacobsson, Fredrik Holmberg, Tomas Vainio, Conor McDonagh,, Håkan Linde,

(16)

Mats Börjesson, Christer Svensson och Daniel Raimi Spelartruppen 2020:

Mathias Karlsson, Oscar Ekman, Erik Wäsgärds, Harry Wright, Charfeddine Sherif, August Wängberg, Fredrik Martinsson, Carl Elfgren Nyström, Emil Wahlström, Charlie Weberg, Emin Grozdanic, Niclas Andersén

Anton Snibb, Boris Lumbana, Nikola Ladan, Adnan Maric, Haris Cirak, Jesper Brandt, Predrag Randjelovic, Joakim Åberg, Adam Wästlund, Aiden Conor Harvey, Nuha Jatta, Meinhard Olsen

Mervan Celik, Richard Yarsuvat, Julius Lindberg, Paolo Marcello, Julius Johansson, Donat Zejnullahu, Youssef Fayad

Akademiverksamheten

Yngre akademin (Fotbollsskola, Gårdsten samt 8-14 år)

GAIS Yngre Akademi hade ett fint och framgångsrikt 2020. Lagen har fått ett fint rykte ute i Sverige. Många Elitlag söker GAIS som motståndare när dom besöker väst- kusten.

P14 (2006)

Yngre Akademins flaggskepp. Räknas som top 3 lag i Sverige. Många duktiga skolade spelare. Deltog i svåra serien med 2st lag, enda klubb som hade detta. Kom 1:a och 4:a i serien. Förbereder laget inför 2021 för vad som krävs med att vara elitfotbolls- spelare. Den gamla tränarstaben kliver av nu när laget kliver upp till Äldre Akademin, huvudtränaren Islam Mirre som fått killarna att nå den utveckling som dom nu har fått kvitto på. Lars Schills assisterande tränare som varit med sedan starten 2015, Per Karnros assisterande tränare som också varit med sedan starten, fystränaren Johanna Sjöberg och Morgan Staf målvaktstränare. Truppen har bestått av 22st spe- lare. 4st aktiviteter i veckan.

P13 (2007)

Laget har utvecklats bra under 2020. Börjat att jobba med spelarna och förklarat för dem vad som krävs för att bli en elitspelare. Nya tränare inför 2020 Christian och William Vanneryr. Målvaktstränare Morgan Staf. Bästa segern var mot Malmö FF. Cuper och matcher utanför Göteborg blev det snålt med pga Covid. Truppen har varit 18st spelare. 3-4 aktiviteter i veckan.

P12 (2008)

Ny tränare i P12 laget, en gammal A-lagsspelare Zoran Bulatovic. Inför 2020 tappade GAIS 5 duktiga spelare till lokalkonkurrenten. Så Zoran och Andreas har byggt upp ett nytt slagkraftigt lag med gamla som nya spelare. Jobbar mycket med att få ihop alla lagdelar till ett kompakt lag. Truppen består av 17 st spelare och 2st tränare. 3st aktiviteter i veckan.

(17)

P11 (2009)

Ett spännande lag som har skapats från Fotbollsskolan 2018. Spelar ett bra lagspel som tyvärr blir straffade av lag som bara slår långa bollar. Bygger laget 2020 på mycket spelförståelse och rörelse. Tränarna är Daniel Johansson och Jose’ Ramirez.

Truppen består av 13st spelare. 3st aktiviteter i veckan.

P10 (2010)

P10 är ett roligt lag att följa. Dom ligger långt framme med sin utbildning och spelar ett komplett spel. Överlägsna i Göteborg med omnejd och jobbar mycket på att möta de bästa svenska lag. Spelar en passningsorienterad fotboll. Kom gärna och titta när dom spelar. Tränarna är Samir och Michael. Truppen består av 15 spelare. 3st aktivi- teter i veckan.

P9 (2011)

P9 tränas också av en gammal A-lagsspelare Ajdin Velic och till sin hjälp har han Ermin Okanovic. Ett tränarpar som jobbar mycket med grunderna som oftast fot- bollsspelare missar på sin fotbollsutbildnings resa. Även här jobbas det med en pass- ningsorienterad fotboll. Får mycket beröm av motståndarna för sitt fina uppträdande.

Truppen består av 15st spelare. 2-3 aktiviteter i veckan.

P8 (2012)

Nystartat lag från Fotbollsskolan. Ett intressant lag som varje spelare är 1005 foku- serade på vad dom skall göra. Jobbar mycket med positioner och att det är en lagsport. Tränarna är Sven-Martin och Staffan. Truppen består av 8st spelare. 2-3 aktiviteter i veckan.

Fotbollsskolan 5-9 år

En inkörsskola för P8 laget. Jobbar mycket med teknik, tillslag och position. Gruppen är ca 45 barn. Detta är en aktivitet som man kan vara med i 2 st klubbar. Men när man sen tillhör ett lag så är det GAIS som gäller. Tränarna är Mikael Lindström och Tom Steptoe. 1st aktivitet i veckan

GAIS i Gårdsten

Ett projekt som GAIS har drivit i 5 år. Syftet är att få barn att spela fotboll och röra på sig i Gårdsten. 1st tränare från GAIS Mikael Lindström och har hjälp av 3st tränare från närområdet hjälper till Blessing, Isa och Karin. Det är ca 120 barn mellan 6-14 år som delas upp i 2st grupper, en yngre och en äldre grupp. April-oktober är verksam- heten utomhus i Dalen, oktober-april är den inomhus i Gårdstensskolan Sporthall. 2st aktiviteter i veckan.

Äldre akademin (P15-U19 och GAIS NIU)

Ansvarig akademin 15-19 år samt ansvarig GAIS gymnasium Kenneth Gustafsson

Ledare U19

Alexander Severin (huvudtränare), Claes Klippert (assisterande tränare) Dilovan Anwar (assisterande tränare)

(18)

Ledare U17

Alexander Andersson (huvudtränare), Jusuf Zukic (huvudtränare) Ledare U16

Alexander Andersson (huvudtränare), Jusuf Zukic (huvudtränare), Kalle Rapp (assiste- rande tränare), Sebastian Thörnqvist (assisterande tränare)

Ledare P15

Dilovan Anwar (huvudtränare), Kalle Rapp (assisterande tränare), Oscar Karlsson (assisterande tränare)

Målvaktstränare P15-U19 Pelle Sjöberg, Morgan Staf Fystränare P15-U19 Robin Månsson

De äldre årskullarna har bestått av fyra träningsgrupper, P15, U16, U17 och U19 som spelat seriespel i P15 lokal serie, P16 nationell, P17 division 1, P19 division 1 res- pektive U21-serien. Ett år som präglats av pandemin har varit särskilt utmanande för de äldre spelarna i akademin som varit födda 2004 eller tidigare och därför upplevt både matchförbud såväl som träningsförbud under årets sista månader.

U19 tävlade i P19 division 1 som på grund av pandemin gjordes om till en enkelserie med senarelagd start. Laget gick igenom serien med elva raka vinster och tog sig där- med till ett första kvalspel där segern i kvalspelet säkrades genom en övertygande seger mot Utsikten i sista matchen. Därefter väntade ytterligare ett kvalspel där en vinst och en förlust räckte för avancemang till P19 Allsvenskan 2021.

GAIS ställde också upp med lag i ligacupen i U16, U17 och U19 där särskilt U17 gjorde ett starkt resultat som slutade tvåa i sin grupp i A-slutspelet tre poäng bakom Häcken, men framför både Elfsborg och IFK Göteborg.

Under året har Anes Cardaklija varit iväg på en större landslagssamling för

P15-landslaget och Nuha Jatta (tillhör A-truppen) varit uttagen till P17-landslaget vid två tillfällen under året. Utöver det har fem spelare födda 2004 varit uttagna till ett regionalt läger anordnat av SvFF; Adam Erlandsson, Alexander Giotas, Arvid Stenval- ler, Christian Bångsbo samt Eric Wennström. Två spelare har under året flyttats upp till A-truppen från akademin och det är den offensiva mittfältaren Donat Zejnullahu, född 2003 samt ytterforwarden Youssef Fayad, född 2001.

I GAIS NIU-verksamhet (nationellt godkända idrottsutbildningar) ges spelare möjlig- het att träna fotboll tillsammans under skoltid. Gruppen spänner över tre årskurser, alltså innefattande spelare från såväl U16, U17 och U19, vilket borgar för en god sammanhållning mellan de olika lagen i GAIS elitverksamhet. Gruppen tränar tre morgnar i veckan; måndagar, onsdagar och fredagar.

(19)

Anläggning

Under 2020 kunde äntligen en ny konstgräsplan på Gaisgården anläggas. Det dröjde dock till sommarmånaderna till dess att klubben kunde förverkliga drömmarna om en ny kontsgräsplan. Det är inte bara en ny plan, utan även ny belysning, nya staket, nya mål och avställningsytor för mål samt miljöåtgärder som vidtagits. I projektet ligger också nya omklädningsrum på Gaisgården.

Investeringen har möjliggjorts tack vare insamlade pengar från medlemmar, ett bidrag från Göteborgs stad och en kommunal borgen som möjliggjort för GAIS att lånefinan- siera återstoden av investeringen.

Med den nya konstgräsplanen kunde A-laget träna på Gaisgården under slutet av året och inte behöva hyra andra planer när serien inte skulle avgöras förrän i början av december.

Marknad

Likt tidigare år påverkades arbetet med sponsorer och partners på grund av oviss- heten gällande serietillhörighet då vi blev klara för Superettan i den sista omgången hösten 2019.

Det är med stor glädje vi kan konstatera att i princip alla partners stod kvar vid vår sida under hela säsongen trots att vi som klubb inte kunde leverera i önskvärd utsträckning med matchupplevelser och partnerträff på grund av pandemin.

Samtidigt kan vi konstatera att främst nyförsäljningen påverkats av pandemin då det av förklarliga skäl fanns en stor osäkerhet inför framtiden under de mest aktiva sälj- månaderna februari – april.

Avvikelsen i resultatet för marknad under 2020 jämfört med 2019 är dock inte så stort som en första blick i årsredovisningen ger sken av. I differensen ingår jämförel- sestörande poster och periodiseringar som påverkar resultaten de båda åren.

Majoriteten av sponsorer från 2019 valde att fortsätta även under 2020 plus att för- eningen fick in nya sponsorer på både brons, silver och guldnivå.

NEVS kom in som en ny stor och viktig huvudpartner till GAIS under 2019 och är fortsatt med föreningen under 2020 och 2021. Under 2020 har GAIS också tecknat ett nytt långsiktigt och förmånligare avtal med Select kring match- och träningskläder, fotbollar och annan utrustning.

Målsättningen inför säsongen var en ökad och högre nivå på partneraktiviteter. Pla- nerna fanns, men en stor del av genomförandet fick ställas in med hänvisning till pan- demins restriktioner. Dock hann en del padelaktiviteter genomföras liksom GAIS-gol- fen. Under hösten gjordes också ett försök med en digital träff med partners.

(20)

Gratismatchen som traditionellt brukar genomföras under hösten kunde inte heller den genomföras under 2020, vilket både innebar att vi inte kunde bjuda extra publik på den upplevelsen och inte heller fick in ett extra tillskott från marknad.

  Försäljningen inför 2021 påverkades då vi återigen blev klara först i sista omgången 2020. Dialogen har varit god med majoriteten av sponsorer och med insatser kring från försäljning också från klubbchefen Magnus Sköldmark ser vi positivt på ett bättre utfall 2021 än 202.

CSR

GAIS CSR-arbete i Gårdsten fortsätter vara väldigt lyckat och har varit en bidragande faktor till att stadsdelen året innan togs bort från listan som ett utsatt förortsområde.

Syftet är att få barn att spela fotboll och röra på sig i Gårdsten. GAIS Akademiansva- rig för åldersgruppen, Mikael Lindström, har hjälp av tre tränare från närområdet, Blessing, Isa och Karin, lett arbetet. Det är ca 120 barn mellan 6-14 år som delas upp i 2st grupper, en yngre och en äldre grupp. April-oktober är verksamheten utomhus i Dalen, oktober-april är den inomhus i Gårdstensskolan Sporthall. 2st aktiviteter i veckan.

Samarbetet med Munkhuset som en daglig verksamhet har fortsatt under året där Gaisgården är ett uppskattat besöksmål för deltagarna i verksamheten. GAIS får hjälp med visst fixande, städande och bortforsling av material från Gaisgården och delta- garna på Munkhuset får förutom en vettig och viktig sysselsättning också chansen att träffa spelare, ledare och annan personal i GAIS.

I samarbete med organisationen Ung Cancer lanserades inför säsongen ”Mariams kaptensbindel”, en kaptensbindel med Ung Cancers logga. Mariam är vår materialför- valtare Davod ”Amo” Rahimis dotter som dog i cancer vid 32 års ålder. Insamlingen under säsongen och auktionen av Mariams kaptensbindel med kaptenen Calle Elf- gren Nyströms autograf efter säsongen inbringade totalt en bit över 20 000 kronor till Ung Cancers verksamhet.

Under året har frågan om elitidrott och diabetes lyfts fram genom intervjuer och aktiviteter kopplade till World Diabetes Day med vår tränare Stefan Jacobsson och spelaren Richard Yarsuvat som båda har diabetes.

Även samarbetet med tidningen Faktum har fortsatt under 2020. GAIS och Faktum delar i stora delar samma värdegrund och stöttar varandra bland annat genom att lyfta fram varandras verksamheter gentemot omvärlden och har bland annat tillgång till varandras nätverk.

GAIS Open

(21)

Under våren och sommaren tvingades många andra cuper att ställas in på grund av pandemin och GAIS Open blev ett attraktivt alternativ för många klubbar att anmäla sig till. Vi räknade med ökade intäkter då fler lag än tidigare anmälde sig, samtidigt som våra kostnader ökade kraftigt steg då skolboende inte var ett alternativ och vi erbjöd istället hotellboende. Dessutom fler bussar för att minska trängsel och en rad andra smittskyddsåtgärder.

Ett par veckor före GAIS Open skulle gått av stapeln börjar smittspridningen i det som nu är den andra vågen åter öka. Vi kände oss trygga med de förberedelser som gjorts inför cupen, men nya särskilda restriktioner i Västra Götaland ledde till att vi i sista stund ställde in cupen.

Styrelsen beslutade att återbetala 100% av anmälnings- och deltagaravgifter till samt- liga anmälda föreningar i två omgångar, 2/3-delar i december och ytterligare 1/3-del i februari. Många leverantörer och partners var förstående för läget och tack vare ett generöst bidrag från Göteborgs stad kunde ändå kostnaderna för cupen täckas och lite till, men väldigt långt från den miljon i intäkt som den uppdaterade budgeten pekade mot.

Vi har fått ett bra gensvar från många klubbar och kommer att göra ett nytt försök att arrangera GAIS Open under 2021 och tror att många av dem kommer att återkomma trots den inställda cupen 2020.

Göteborgs Girot

GAIS är delägare i bolaget Göteborgs Girot AB med 35% av aktierna. Företaget ska arrangera, utveckla och marknadsföra främst cykelloppet Göteborgs Girot samt andra motionsarrangemang.

Under 2020 kunde inget lopp genomföras. Först flyttades tidpunkten från maj till augusti, men därefter tvingades organisationen konstatera att det inte var möjligt att genomföra något lopp under 2020. Planen och förhoppningen är att Girot kan genom- föras under 2021 igen.

Under 2020 har en uppgörelse träffats med Frölunda Hockeys dotterbolag Hedens Invest i Göteborg AB, om att i förtid återbetala en långsiktig fordran från köpet av Göteborgs Girot med sista betalningsdag 2027-12-31 med halva fordrans värde.

Uppgörelsen har påverkat GAIS resultat och egna kapital negativt, men klubbens likviditet positivt. Totalt sett har GAIS försäljning av andelar i Göteborgs Girot AB varit ekonomiskt mycket lönsam för föreningen.

Styrelsens förslag till årsmötet

att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

(22)

8. Framläggande av årsredovisning, resultat-

och balansräkning

(23)

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föreågende år.

Information om verksamheten

GAIS är en ideel idrottsförening bildad den 11 mars 1894. Verksamheten består i huvudsak av fotboll. Representationslaget spelade under 2020 i Superettan.

Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

2020 var ett på många sätt egendomligt år för GAIS och all annan verksamhet då Covid-19 slog till med full kraft någon månad innan planerad säsongsstart. Genom att myndigheterna snabbt gav stöd för bortfall av publikintäkter m.m., möjliggjordes för- eningar att kunna bibehålla sin verksamhet någorlunda intakt. För GAIS vidkommande minskade publikintäkterna med 2 MSEK till 3 MSEK, vilket innebär att stödköpta vir- tuella biljetter och årskort ändå gav klubben 3 MSEK. Utöver detta fantastiska enga- gemang från våra fans gav Gårdakvarnens insamling och annat "spontanswishande"

över 1 MSEK.

Under hösten fick ungdomsturneringen GAIS Open ställas in med kort varsel vilket påverkade resultatet negativt med en utebliven vinst, som minst hade uppgått till 1 MSEK om cupen genomförts. Detta uppvägdes till del av att kommunen gav ett stöd på 0,7 MSEK. Härutöver har GAIS erhållit statliga och kommunala bidrag som är drygt 2 MSEK högre än ett "normalt" verksamhetsår.

Under året har även gamla fordringar skrivits ned med 1,7 MSEK. Vissa delar av dessa fordringar kan ändå komma att resultera i att vi får in pengar då fortsatt

"indrivning" pågår.

Klubbens likviditet är sedan drygt ett år tillbaka god, vilket innebär att klubben inte har några förfallna skulder, varken till skattemyndigheten, till leverantörer eller till privatpersoner som tidigare lånat ut pengar då likviditeten varit svag.

Under året kom äntligen den nya konstgräsplanen på plats med belysning och allt.

En stark kvalitetshöjning Investeringen uppgår så här långt till knappa 4 MSEK, vilket delvis har lånefinansierats samt ett bidrag från Göteborgs kommun om 1,2 MSEK, bidrag från Gais Bandy om 0,5 MSEK, bidrag från Hattricksfonden (SvFF).

Vi har även erhållit ett stort bidrag från Tomas Andersson med företag som bidrar till att sänka våra kostnader för planen. Till detta kommer bidrag från företag och pri- vatpersoner samt en rejäl ideell arbetsinsats, inte minst från Cityklubben och Gamla Gaisare. Ytterligare investeringar inom totalprojektet om ca 1 MSEK pågår, vilket till största delen finansieras med egna medel.

(24)

Främjande av föreningens ändamål

Föreningens syfte är att spela fotboll i elitsammanhang, väcka intresse för fotbolls- spelet och verka för en god kamrat- och idrottsanda. GAIS ska värna om sitt motto stil, klass och tradition.

Resultat och ställning

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 22 427 22 824 22 427 21 415

Årets resultat 383 132 -987 105

Soliditet (%) 18,6 20,6 15,0 23,0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital

Fritt eget Summa eget kapital kapital

Belopp vid årets ingång 1 614 906 1 614 906

Årets resultat 382 670 382 670

Belopp vid årets utgång 1 997 576 1 997 576

Förslag till disposition av föreningens vinst

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 1 997 575

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

(25)

Resultaträkning Not 2020-01-01 2019-01-01 – 2020-12-31 – 2019-12-31

Föreningens intäkter

Nettoomsättning 3 8 264 006 15 382 634

Gåvor 1 161 448 1 048 015

Medlemsavgifter 816 013 576 737

Bidrag 12 428 926 5 816 918

22 670 393 22 824 304

Föreningens kostnader

Kostnader för varor, material & vissa köpta tjänster -3 817 999 -6 257 325

Övriga externa kostnader -5 363 459 -3 383 765

Personalkostnader -12 936 951 -13 069 244

Avskrivningar och nedskrivningar -101 815 64 327

Övriga rörelsekostnader -226 -5 618

-22 220 450 -22 651 625

Förvaltningsresultat 449 943 172 679

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 185 3 042 Räntekostnader och liknande resultatposter -67 459 -44 113

Resultat efter finansiella poster 382 669 131 608

Resultat före skatt 382 669 131 608

Årets resultat 382 670 131 608

(26)

Balansräkning Not 2020-12-31 – 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 4 4 360 246 1 092 862

Inventarier 5 123 224 0

4 483 470 1 092 862 Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och 6 412 250 412 250

gemensamt styrda företag

Andra långfristiga 7 1 122 442 1 524 176

värdepappersinnehav

Andra långfristiga fordringar 8 200 000 2 700 000

1 734 692 4 636 426

Summa anläggningstillgångar 6 218 162 5 729 288

Omsättningstillgångar Varulager m.m.

Handelsvaror 114 245 50 000

114 245 50 000

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 71 660 843 858

Aktuella skattefordringar 60 117 30 893

Övriga fordringar 212 951 25 023

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 563 459 1 008 946

1 908 187 1 908 720

Kassa och bank 2 776 090 159 892

Summa omsättningstillgångar 4 798 522 2 118 612

SUMMA TILLGÅNGAR 11 016 684 7 847 900

(27)

Balansräkning Not 2020-12-31 – 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat kapital 1 614 906 1 483 299

Årets resultat 382 670 131 608

1 997 576 1 614 907

Summa eget kapital 1 997 576 1 614 907

Avsättningar

Avsatt för pensioner och likande förpliktelser

enligt tryggandelagen 1 122 442 1 524 176

Summa avsättningar 1 122 442 1 524 176

Långfristiga skulder 9

Checkräkningskredit 10 0 650 715

Skulder till kreditinstitut 2 668 378 0

Summa långfristiga skulder 2 668 378 650 715

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 667 095 0

Leverantörsskulder 781 319 748 998

Övriga skulder 1 620 882 1 801 238

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 158 992 1 507 866

Summa kortfristiga skulder 5 228 288 4 058 102

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 016 684 7 847 900

(28)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen K3 och BFNAR 2012:1 samt SvFF. Noterna redovisas i (Tkr).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen.

Gåvor

Avser gåvor från privatpersoner och företag som ej är att anse som sponsring.

Bidrag

Avser bidrag från SEF, Unibet, SvFF, RIF, statliga och kommunala bidrag.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku- mulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 5 %

Not 2 Medelantalet anställda

2020-12-31 2019-12-31

Medelantalet anställda 30 30

Not 3 Nettoomsättningens fördelning

2020 2019 Nettoomsättningen per rörelsegren

Publikintäkter 2 861 4 598

Sponsorintäkter 3 837 6 498

Försäljning 1 123 1 272

GAIS Open 0 1 272

Övriga intäkter 443 1 744

8 264 15 384

(29)

Noter

Not 4 Byggnader och mark

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 171 1 171

Inköp 3 365 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 536 1 171

Ingående avskrivningar -78 -39

Årets avskrivningar -97 -39

Utgående ackumulerade avskrivningar -175 -78

Utgående redovisat värde 4 361 1 093

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 929 929

Inköp 127 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 056 929

Ingående avskrivningar -929 -929

Årets avskrivningar -4 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -933 -929

Utgående redovisat värde 123 0

Not 6 Andelar i intresseföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 412 220

Lämnade aktieägartillskott 0 192

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 412 412

Utgående redovisat värde 412 412

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 524 3 006

Avgånde poster -402 -1 482

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 122 1 524

Utgående redovisat värde 1 122 1 524

(30)

Noter

Not 8 övriga långfristiga fordringar

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 700 2 700

Återbetalning -1 250 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 450 2 700

Årets nedskrivningar -1 250 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 250 0

Utgående redovisat värde 200 2 700

Not 9 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31 Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 2 668 0

2 668 0

Not 10 Checkräkningskredit

2020-12-31 2019-12-31 Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 1 244 1 340

Utnyttjad kredit uppgår till 0 650

(31)

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Styrelsens förslag till årsmötet

att lägga årsredovisningen till handlingarna.

(32)

9. Revisorernas berättelse

10. Beslut med anledning av årsredovisning

och revisionsberättelse

(33)

9. Revisionsberättelse

(34)
(35)

Styrelsens förslag till årsmötet

(36)

10. Beslut med anledning av årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsens förslag till årsmötet

att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med framlagt förslag.

att balansera årets vinst tillsammans med det ingående egna kapitalet till fritt eget kapital i ny räkning till 1 997 576 kronor.

(37)

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021

ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

(38)

11. Fastställande av verksamhetsplan 2021

På årsmötet 2019 presenterades ett övergripande styrdokument som anger den lång- siktiga inriktningen som föreningens styrelse önskar arbeta utifrån. Det dokumentet ligger alltjämt fast.

Därtill har styrelsen som verksamhetsplan valt att lyfta fram ett antal prioriterade områden för att utveckla tydligare strategier och aktiviteter. Flera av dem är samma som inför förra årsmötet och har fördröjts under pandemiåret 2020 eller av andra skäl kräver ett mer fördjupat arbete för att bli färdiga.

Övergripande strategidokument

”Med Stil, Klass och Tradition mot Framtiden”

GAIS strävar efter att utifrån långsiktiga mål samla föreningen till gemensamt age- rande utifrån tydliga mål och strategier för att förverkliga ambitionen om att bli ett etablerat Allsvenskt lag. Vägen framåt bygger på långsiktighet, kontinuitet och ett arbete med ständiga förbättringar med ambitionen att prestera jämförelsevis bättre inom samtliga områden varje år.

Så utvecklar vi GAIS

GAIS har en uttalad ambition att successivt växa sportsligt, ekonomiskt och organi- satoriskt med målet att vara ett etablerat lag i Allsvenskan. Men i dagsläget återstår mycket arbete innan denna målsättning kommer att kännas trovärdig för alla som engagerar sig i klubben. Vi menar att det är styrelsens ansvar att leda det arbete som krävs för att klubbens önskade utveckling ska kunna beskrivas i mål, strategier och planer.

 Till att börja med, vi menar att styrelsens viktigast uppgift under de kommande åren är att bygga en klubb som är rustad för att ta steget upp till Allsvenskan. Vårt fokus ligger alltså inte egentligen på avancemang till den högsta serien, utan på att vi som klubb ska uppfylla det som krävs för att kunna konkurrera på en högre nivå.

 Hållbar ekonomi

En förutsättning för att vi ska kunna ta detta steg är klubben ska ha en över tiden hållbar ekonomi. Därför kommer vi fortsatt att prioritera att driva initiativ kring att öka intäkter, minsta kostnader och implementera en kultur där vi lyckas få ut mer av varje krona som investeras i vår verksamhet. Några exempel på vad vi kommer att prioritera framöver är ungdomsturneringen GAIS Open, utökad satsning på souveni- rer och att sätta av mer resurser kring vårt partnernätverk.

 Ett lag med tydlig ryggrad

För att vi fotbollsmässigt ska vara redo för en högre serie behöver vi också bygga ett lag och en spelartrupp som kan konkurrera på högsta nivå. Det tror vi kräver att vi högre kontinuitet och en tydlig ryggrad i truppen och därför vill vi jobba mot en successivt ökande kontraktslängd. Under det kommande året kommer vi också att utveckla formerna för hur vi arbetar med rekrytering av spelare och ledare såväl till

(39)

Positiv utveckling för spelare och ledare

GAIS måste också bli bättre på att ge spelare en positiv utveckling under sin tid i klubben. För att lyckas med det måste vi ha en tydligare sportslig strategi som anger riktningen för vår utveckling. En annan grundläggande förutsättning är att vi kan skapa en miljö på Gaisgården som främjar denna målsättning. Dessutom behöver vi kunna erbjuda intressanta möjligheter för vår de ledare som ska hjälpa såväl ung- domar som A-lagsspelare på vägen. Inom detta område vill vi gärna framhålla en ny konstgräsplan på Gaisgården som ett prioriterat steg på vägen.

 En klubb som bryr sig

GAIS är redan idag en klubb som har ett stort samhällsengagemang men det är vår målsättning att vi ska bli ännu starkare inom det området. Vi är en klubb som vill och vågar ta tydlig ställning för alla likas värde och vi vill kontinuerligt jobba för ökad integration i Göteborg med omnejd. Vi ser vårt arbete i Gårdsten som ett tydligt exempel på klubbens värdegrund – och vårt mål är vi i framtiden ska kunna göra ännu mer för dom som har en utsatt situation.

 En större familj

För att vi ska vara redo att ta steget upp i Allsvenskan måste vi också få GAIS-famil- jen att växa och fortsätta att visa engagemang för klubben. Några viktiga initiativ för att lyckas med det är att kunna erbjuda en bättre matchupplevelse och större värde för medlemmar och partners. Dessutom tror vi att det går att mobilisera alla som är intresserade av GAIS genom att ha större tydlighet och öppenhet avseende klubbens mål, planer och utvärdering av hur det går.

 

Prioriterade strategier under 2021:

Akademistrategi Partnerstrategi

Publik- och matcharrangemangsstrategi

Prioriterade aktiviteter under 2021:

Säkra följsamhet till budgeterade kostnader

Knyta samman verksamheterna på Gaisgården – elit, akademi och sportkontoret Stärka intäkterna från biljett, partners och arrangemang

Utveckla webshopen och bredda sortimentet Utveckla GAIS Open och därmed öka intäkterna Utveckla nya cupformat

Slutföra hela konstgräsprojektet Utveckla partnernätverket

Förstärka CSR-arbetet och förbereda ett strategiarbete kring CSR

Styrelsens förslag till årsmötet

att godkänna verksamhetsplanen för 2020.

(40)

Framläggande av budget för 2021

Nedan presenteras budget för 2021 jämte budget för 2020 och utfall för 2020.

Budget 20 Utfall 20 Budget 21

Intäkter

Biljetter 5 135 2 852 4 946

Sponsorer 4 914 3 724 4 300

SEF 7 195 8 665 8 400

GAIS Open 1 450 0 2 500

Gåvor 120 1 035 300

Offentliga stöd 1 102 3 764 540

Övriga intäkter 2 521 2 630 2 348

Summa intäkter 22 437 22 670 23 333

Kostnader

A-lag -12 966 -12 825 -13 277

U-lag -1 837 -1 531 -1 845

Partners -400 -75 -300

Lokaler -1 617 -1 607 -1 570

IT -420 -583 -360

Agent -167 -273 -250

GAIS Open -743 -400 -1 500

Personal, kontor -2 322 -1 376 -2 280

Övriga kostnader -1 644 -3 450 -1 130

Summa kostnader -22 116 -22 118 -22 512

Avskrivningar -39 -102 -547

Räntor -41 -68 -118

Resultat 241 383 156

Styrelsens förslag till årsmötet

(41)

12. Fastställande av medlemsavgift för 2022

ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

(42)

12. Fastställande av medlemsavgift för 2022

Styrelsen fick i samband med årsmötet 2020 ett särskilt uppdrag att se över nivåer på olika medlemsavgifter men också utbudet av olika varianter som guldmedlemskap och fleråriga medlemskap.

Översynen har lett till förslag om ett par förändringar. Dels föreslås att möjligheten att teckna flerårigt medlemskap försvinner. De som redan har ett pågående flerårigt medlemskap behåller detta tiden ut. Motivet för detta är att det, med de system vi har, är administrativt besvärligt att säkerställa att medlemmar med flerårigt medlem- skap blir kvar i systemet. Styrelsen menar också att det finns demokratiska skäl till att fortsatt medlemskap bör förnyas varje år.

Styrelsen föreslår också en höjning av den rabatterade nivån på medlemsavgiften för pensionärer och barn/ungdom med 50 kronor, från 200 kronor till 250 kronor.

Möjligheten att lösa guldmedlemskap (dubbel avgift) bör kvarstår för dem som så önskar och har möjlighet till det.

Förslag på medlemsavgift för 2022

Vuxen, 20-64 år 350 kronor

Pensionär, 65 år eller äldre 250 kronor Barn/Ungdom, 1-19 år 250 kronor

Barn, 0 år Gratis under första levnadsåret Familjemedlemskap 800 kronor

Guldmedlemskap Dubbel avgift jämfört med summan ovan

Styrelsens förslag till årsmötet

(43)

13–17. Val till uppdrag i GAIS

ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

(44)

13-17. Val till uppdrag i GAIS

GAIS valberedning får härmed avge följande förslag av val till olika uppdrag som ska göras av årsmötet 2020.

13. Val av ordförande i GAIS för en tid av ett år

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer Jonas Andersson (omval)

14. Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val udda år Valberedningen förslår att årsmötet väljer fem personer för en tid av två år;

Ulf Tollhage (omval) Povel Fagerström (omval) Hans Aulin (omval)

Roland Blomstrand (omval)

Anders Fagerlund (nyval, tidigare suppleant)

15. Val av minst två och högst fem styrelseledamöter för en tid av två år, val jämna år Vid 2020 års årsmöte valdes tre personer för en tid av två år, varför de kvarstår för ytterligare ett år i styrelsen. Dessa personer är;

Jonas Östergaard Stefan Tilk

Bengt Jildmalm

16. Val av högst två suppleanter för en tid av ett år

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer två personer för en tid av ett år;

David Perhed (nyval) Mattias Segerbrand (nyval)

17. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år Valberedningen föreslår att årsmötet väljer två personer som revisorer;

Charlotta Billing (nyval), auktoriserad revisor

Gunnar Andersson (nyval, tidigare vald som auktoriserad revisor)

Valberedningen föreslår att årsmötet väljer två personer som revisorssuppleanter;

Göran Ekström (omval) Lina Henriksson (omval)

(45)

18. Val av valberedning

ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

(46)

18.Val av valberedning

Valberedningen har under det senaste året bestått av fyra ledamöter:

Anders Björklund, sammankallande Glenn Heiman

Peo Eek

Bert Granberg

Bert Granberg har avböjt omval

Lallo Fernandez har nominerats som nya ledamöter i valberedningen.

Styrelsens förslag till årsmötet

att årsmötet nominerar och väljer en valberedning på minst tre ledamöter.

(47)

19. Styrelsens förslag till årsmötet

ÅRSMÖTE 2021 Göteborgs Atlet- & Idrottssällskap

(48)

19. Styrelsens förslag till årsmötet

Styrelsens förslag nr 1 om VAR i svensk fotboll

Svensk Elitfotboll har presenterat en rapport där ett införande av VAR beskrivs och analyseras utifrån ett sportsligt perspektiv, domarperspektiv, teknik, ekonomi och supporterperspektiv. https://www.svenskelitfotboll.se/wp-content/uploads/2021/01/

VAR-rapport-2021-v6.pdf

GAIS årsmöte 2020 beslutade att behandla frågan om VAR på 2021 års årsmöte och styrelsen avsåg att bjuda in till en bred diskussion och debatt när det fanns något mer konkret att ta ställning, och det finns nu ett underlag sedan slutet av januari att ta ställning till men däremot har tiden varit allt för knapp för en bred förankring i fören- ingen.

GAIS ställningstagande på årsmötet kommer att vara föreningens officiella linje till Svensk Elitfotboll (SEF) som i sin tur kommer att förmedla Elitfotbollsfamiljens syn på frågan till Svenska Fotbollförbundet som är den instans som kommer att fatta beslut i frågan i Sverige.

Styrelsen har tagit del av rapporten från SEF och tagit fram ett förslag till ställnings- tagande i frågan om VAR som härmed föreläggs för årsmötet att besluta om.

Förslag till ställningstagande

GAIS har beretts tillfälle att yttra sig över den rapport som Svensk Elitfotboll har tagit fram benämnd ”Rapport: VAR-projektet” daterad till 2021-01-29.

GAIS menar att det är en gedigen och saklig rapport som fungerar bra för ett ställ- ningstagande från SEF-klubbarna. För oss är det sportsliga perspektivet, upplevelsen av matchen och ekonomi de frågor som är viktigast för vårt ställningstagande.

Vi förstår att det ur ett domarkarriärsperspektiv är önskvärt för svenska domare att VAR också tillämpas i svensk fotboll. Vi känner dock att det inte är vår fråga att ta ställning till. Vi tar inte heller ställning till olika tekniska lösningar då vi inte bedömer att vi har kompetens för det och förutsätter att systemen finns och fungerar om det skulle införas.

Under rådande omständigheter och efter diskussioner samt genomläsning av rappor- ten landar GAIS i slutsatsen att vi i Sverige bör säga NEJ till införandet av VAR.

Ett av huvudsyftena med införandet av VAR var att göra bedömningar mer rättvisa och komma från diskussioner efter matcherna om domarna bedömde olika situatio- ner korrekt eller inte. Istället har vi i många fall istället fått en minst lika omfattande diskussion efter matcherna om VAR har använts i rätt situationer och om det tolkats rätt. Fotbollen har alltid varit en subjektiv bedömningssport utifrån ett givet regel- verk. Det kan inte ändras med införande av VAR, men VAR ger ett intryck av att vara ett objektivt bedömningsverktyg men det blir endast en chimär av att vi med VAR

(49)

Även om ökad rättvisa kommer att kunna skipas i ett antal fall per match så för- tar det inte nackdelen ur ett publikperspektiv att spelet fördröjs när det ska göras VAR-granskningar och att ingen riktigt längre vågar jubla åt ett mål eller en tilldömd straff förrän efter granskning. Fotboll handlar mycket om känslor och att tillsammans med andra på läktaren uppleva händelser i nuet, ryggradsmässigt och omedelbart i såväl glädje som besvikelse. Det är den känslan som lockar publik till våra matcher och den vill vi inte för något tappa bort för att kanske vinna någon promilles ökad rättvisa i bedömningar under matcherna.

Även de ekonomiska beräkningarna om kostnader motsvarande nästan en miljon kro- nor per klubb och år talar emot ett införande av VAR i svensk fotboll.

Om det är ekonomiskt rimligt skulle vi välkomna ett införande av det objektiva instru- mentet för att avgöra om en boll är över mållinjen eller inte i tveksamma situationer.

Om Svenska Fotbollsförbundet ändå skulle besluta om att införa VAR i svensk fotboll så bör det, i alla fall vad gäller herrfotbollen, begränsas till Allsvenskan av ekono- miska skäl och för möjligheten att vinna erfarenheter innan det skulle vara aktuellt med ett införande i Superettan.

Ställningstagandet är antaget av GAIS årsmöte 2021-03-15.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående

att årsmötet antar styrelsens förslag om ställningstagande om VAR i svensk fot- bollet som föreningens officiella ståndpunkt.

(50)

20. Medlemmars motioner till årsmötet

(51)

20. Medlemmars motioner till årsmötet

#1: Motion mot införandet av VAR i svensk fotboll

Bakgrund: Föregående år författade vi en motion angående Video Assisted Referees (VAR). Redan då ansåg vi att det fanns klara grunder att ta tydlig ställning mot införan- det av VAR inom svensk fotboll. Årsmötet ville dock invänta Svensk Elitfotbolls (SEF) utredning av VAR. Utredningen är nu färdig och den tar inte ställning till huruvida VAR ska införas eller inte. Den har inte heller kommit till några revolutionerande slutsatser om varför VAR skulle vara något positivt för svensk fotboll och därför anser vi fortfa- rande att GAIS bör arbeta emot införandet av VAR. Vi kommer nedan att sammanfatta utredningens slutsatser i fyra punkter samt även kommentera dessa. Utredningen kommer alltså fram till:

1. Att VAR (sannolikt) innebär mer korrekta domslut, här hänvisas till en studie där man kommer fram till att “korrekta domslut” ökar med cirka sju procent (från 92% till 98% “korrekta domslut”).

2. Att det kommer att bli störningar i spelet med avbrott vilket stör matcherna och upplevelsen för åskådarna.

3. Kostnaden uppskattas till mellan 13 och 15 miljoner kronor per år.

Med en engångssumma på tre-fem miljoner första året.

4. Att svensk fotboll riskerar hamna efter Europeisk fotboll, både med avse ende på klubbarna och spelarna, men även domarna.

Vi anser angående 1. & 2. att själva frågeställningen kring korrekta domslut är proble- matisk utifrån framförallt två perspektiv. Det första är att många regler inom fotbol- len från början inte är tänkta att bedömas utifrån millimeterskillnader, till exempel kan en offside avslöjas med VAR på grund av att en spelares halva axel är förbi sista försvararen - men är detta något vi anser vara poängen med offsideregeln? Vi tror att få går på fotboll för att reglerna tillämpas 100% korrekt. Tjusningen med fotboll är snarare att uppleva jubel tillsammans med kamraterna vid ett mål, eller att tillsam- mans förtvivlas över en miss. Införs VAR försvinner detta. För det andra, det finns otroligt många situationer där det är femtio-femtio situationer - vissa domare anser att det ska blåsas och andra inte. Det är bara att fråga sina kompisar när man kollar på fotboll, det är alltid någon som har en annorlunda åsikt angående ett domslut.

Oavsett om bedömningen görs direkt eller efter videokoll så kvarstår faktumet att det är en bedömning som görs av domaren, det finns inte alltid ett solklart rätt eller fel,

(52)

vilket gör videokollen betydligt mindre meningsfull.

3. Kostnaden är alltså 13-15 miljoner per år plus tre-fem första året. Vi anser att elitfotbollen i Sverige har betydligt större och viktigare frågor att satsa pengar på, här kommer några exempel:

• Motverka matchfixning och spelberoende bland fotbollsspelare.

Två problem som går hand i hand och som behöver stävjas.

• Fasa ut konstgräset i (södra) Sverige. Detta kan göras genom att till exempel införa en fond eller liknande där arenaägare kan äska pengar för att införa natur- eller hybridgräs.

• Mållinjeteknologi. Ett system som fungerar klockrent för att avgöra om en boll är över mållinjen eller inte, stämmer alltid och ger ett direkt besked till domaren.

4. Att svensk fotboll hamnar efter Europa är redan ett faktum sedan många år. Från i år har en C-division införts i Europa, Conference League, som har betydligt mindre prissummor och där det inte alls är säkert att VAR kommer att införas. Det är här de allra flesta svenska klubbar kommer att hamna vid Europaspel. Utöver det existerar även en mer filosofisk diskussion: vill vi ens vara en del av Europeisk superkommer- sialiserad fotboll som finansieras av oljediktaturerna i Gulfstaterna? Undertecknarna av denna motion ser hellre att Sverige arbetar för att vara en sund, demokratisk oas i den europeiska klubbfotbollen. Sen anför även utredarna att svenska domare hamnar efter ifall vi inte inför VAR. Detta anser vi vara ett löjeväckande argument - domarna ska arbeta för idrottare och inte tvärtom.

Vi anser att VAR förstör det vackraste i fotbollen - betydelsen av ett mål. Aldrig mer kommer vi att kunna fira ett GAIS-mål på samma sätt igen om VAR införs. Meningen med fotboll - och i förlängningen med GAIS, kommer försvinna.

Utredningen: https://www.svenskelitfotboll.se/wp-content/uploads/2021/01/VAR- rapport-2021-v6.pdf

Vi bifogar även föregående års motion för de som vill friska upp minnet.

Vi yrkar därför att:

... styrelsen får ansvar för att en skrivelse, som är tydligt emot införandet av VAR med ovanstående argument, författas och publiceras på hemsidan.

... GAIS alltid röstar nej till eventuella beslut angående ett införande av VAR i svensk fotboll.

... GAIS alltid tydligt tar ställning mot ett införande av VAR i svensk fotboll.

... GAIS ska arbeta emot ett införande av VAR i svensk fotboll Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

(53)

BILAGA. MOTION FRÅN 2020: Motion mot införandet av VAR i svensk fotboll Bakgrund: Det diskuteras allt oftare huruvida VAR (Video Assistant Referee) ska införas i svensk elitfotboll. Fördelarna sägs bli fler korrekta domslut, och därmed ett mindre fokus på domarnas prestation. Nackdelarna är långa pauser i spelet, att inte kunna fira ett mål förrän domaren kollat igenom en tv-repris. Och att obscena regelfel som att en tåspets är offside eller att en frispark borde getts till det ena eller andra laget flera minuter innan ett mål. VAR kan alltså sägas vara till för de som kol- lar på TV, inte de som väljer att stötta sitt lag på plats och uppleva känslor, fart och fotboll. Dessutom är det en väldigt stor kostnad, pengar som hade kunnat läggas på annat betydligt viktigare saker för svensk fotboll, som uppförandet av fler fotbolls- planer eller annan ungdomssatsning.

Ingenstans där VAR används fungerar det. När det ska användas eller inte går inte att sätta en bra och tydlig gränsdragning för. Med VAR har diskussionerna inte heller minskat, utan fokus bara flyttats från domarna till videodomarna. I Sverige med vår redan veka domarkår skulle vi dessutom behöva använda de som i dag inte anses hålla för att döma Superettan-fotboll till att sitta framför videoskärmar.

Vi ser redan att ledande aktörer inom svensk fotboll så smått har börjat propagera för VAR. Men VAR förstör vår kära idrott. Vi kan inte tillåta detta i Sverige!

Vi yrkar därför att:

... styrelsen får ansvar för att en skrivelse, som är tydligt emot införandet av VAR med ovanstående argument, författas och publiceras på hemsidan.

... GAIS alltid röstar nej till eventuella beslut angående ett införande av VAR i svensk fotboll.

... GAIS alltid tydligt tar ställning mot ett införande av VAR i svensk fotboll.

... GAIS ska arbeta emot ett införande av VAR i svensk fotboll Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412 -

Styrelsens yttrande över motion 1 mot införandet av VAR i svensk fotboll

Styrelsen har till detta årsmöte, utifrån förra årsmötets beslut, tagit fram ett förslag till ställningstagande i frågan om VAR i svensk fotboll som till stora delar argumente- rar på ett likartat sätt som motionärerna.

Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovanstående

att motionen anses besvarad genom årsmötets beslut med anledning av Styrelse- förslag nr 1.

(54)

#2 Motion om att uppmana SvFF till bojkott av VM i Qatar.

I Norge har flera klubbar redan tagit ställning och uppmanar nu Norska fotbollsför- bundet att bojkotta VM 2022 i Qatar. Vi i Sverige borde inte vara sämre utan snarast följa vårt grannlands exempel. Över 6500 arbetare från Nepal, Pakistan, Indien, Sri Lanka och Bangladesh har dött i byggandet av landets nya arenor under förhållanden som kallats för modernt slaveri, då de ofta till exempel får sin pass konfiskerade och inte kan resa därifrån. Bara detta borde vara nog för att Sverige ska bojkotta VM, men skälen stannar inte där. Det är också helt klarlagt att Qatar genom mutor och köp av röster fått VM tilldelat på ett ytterst korrupt sätt. Sverige och SvFF borde inte nedlåta sig till att legitimera Qatar genom att delta i VM, utan borde bojkotta skiten.

Vi yrkar därför på att:

...att styrelsen får ansvar för att författa en skrivelse som framför ovanstående stånd- punkt på hemsida och i pressmeddelande.

...att GAIS gentemot förbund alltid håller linjen att VM bör bojkottas.

Josef Gullholm, medlem #7650

Joel Otterloo Kuronen, medlem #8412

Styrelsens yttrande över motion 2 om att uppmana SvFF till bojkott av VM i Qatar Styrelsen delar den kritik mot de närmast osannolika rapporterna kring antalet döda gästarbetare kopplade till färdigställandet av arenor med mera inför fotbolls-VM i Qatar 2022 och hur det gick till när FIFA tilldelade Qatar värdskapet för mästerska- pet.

Frågan om bojkott, isolering, sanktioner som ett politiskt verktyg för att försöka åstadkomma förändring är en omdebatterad metod som historiskt sällan haft den effekt som varit avsikten, även om det också finns exempel på där t ex bojkotter bidraget till en utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Styrelsen kan konstatera att kvalet till VM startar för Sveriges del 10 dagar efter GAIS

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :