01. Utredning om förutsättningarna för att starta musikverksamhet i Sollentuna enligt el Sistema metodiken

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidskontoret

2014-03-11

Leo Bogle Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2013/0093 KFN-3 Diariekod: 536

Kultur- och fritidsnämnden

Utredning om förutsättningarna för att starta musikverksamhet i Sollentuna enligt el Sistema metodiken

Förslag till beslut

Kultur- och fritidskontoret föreslår kultur- och fritidsnämnden att besluta följande:

• Kultur- och fritidsnämnden godkänner utredning om förutsättningarna för att starta musikverksamhet i Sollentuna enligt el Sistema metodiken enligt bilaga till tjänsteutlåtande 2014-03-11.

Sammanfattning

Kultur- och fritidskontoret har på nämndens uppdrag utrett förutsättningarna för att starta musikverksamhet i Sollentuna enligt el Sistema metodiken. El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola med rötter i Venezuela. Den bygger på en vision om musiken som verktyg för kulturell och mänsklig utveckling.

Den huvudsakliga målgruppen är barn och unga som vanligtvis inte deltar i kulturskolornas verksamheter. Syftet med verksamhet enligt el Sistema metodiken är således tvådelat; dels får barn och unga lära sig att spela instrument och sjunga i kör, dels syftar det till att barn och unga får en meningsfull fritid och därigenom minskar risken för dem att dras in i kriminella och gängrelaterade subkulturer. Detta sker genom att deltagande barn och ungas omgivning stimuleras till att bli mer socialt hållbar genom ökad integration med mera.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden uppdrog 2013-11-14, § 98 åt kultur- och fritidskontoret att utreda förutsättningarna för att starta musikverksamhet i Sollentuna enligt el Sistema metodiken.

Bakgrund till uppdraget är att efterfrågan på platser i Sollentuna

kulturskolas verksamheter idag är större än tillgången på dessa. En eventuell satsning på verksamhet enligt El Sistema metodiken kan utgöra ett

komplement till kulturskolans ordinarie verksamheter. Vidare har

metodiken på andra håll i landet inneburit att nya grupper av innevånare fått möjlighet att ta del av musik i olika former.

(2)

Tjänsteutlåtande

2014-03-11

Dnr 2013/0093 KFN-3 Sidan 2 av 2

Kultur- och fritidskontorets beredning

Kultur- och fritidskontorets beredning i ärendet om utredning av förutsättningarna för att starta musikverksamhet i Sollentuna enligt el Sistema metodiken, presenteras i bilaga till tjänsteutlåtande 2014-03-11.

I utredningen föreslås en möjlighet till satsning enligt El Sistema metodiken i Sollentuna i form av instrumental- och körverksamhet för inledningsvis 260 deltagande elever i åldern 6-16 år. Övriga medverkande består av kulturskolans lärare, elever, amatörmusiker i kommunen samt studenter vid Kungliga Musikhögskolan.

Detta kompletteras med löpande kontakter med professionell

symfoniorkester kombinerat med ett forum, en så kallad Vänstay, där deltagarna och deras familjemedlemmar kan samverka sinsemellan samt med undervisande personal.

Niklas Roos af Hjelmsäter Leo Bogle

Förvaltningschef Nämndsekreterare/Utredare

Thomas Näslund

Verksamhetschef, Sollentuna Kulturskola

Bilaga – Utredning om förutsättningarna för att starta en musikverksamhet i Sollentuna enligt el Sistema metodiken.

Figure

Updating...

References

Related subjects :