29.1. Reviderad näringslivsstrategi för Sollentuna kommun

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2016-11-15

Fredrik Lind Sidan 1 av 2

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2016/0669 KS-1 Diariekod: 004

Kommunstyrelsen

Reviderad näringslivsstrategi för Sollentuna kommun

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

Fullmäktige antar den reviderade näringslivsstrategin, enligt bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-14

Sammanfattning

Kommunstyrelsens har för 2016 ett åtagande om att revidera kommunens näringslivsstrategi, i samverkan med övriga nämnder. Syftet med

revideringen är att se hur kommunen ytterligare kan förenkla och underlätta för näringslivet att driva, starta och expandera företag. Arbetet har under 2016 utgått från en projektplan, framtagen av näringslivschefen, och därefter drivits av kommunledningskontoret, i samverkan med övriga förvaltningar.

Uppdraget redovisas i bilaga Förslag till ny näringslivsstrategi.

Bakgrund

Kommunstyrelsens har för 2016 ett åtagande om att revidera kommunens näringslivsstrategi, i samverkan med övriga nämnder. Syftet med

revideringen är att se hur kommunen ytterligare kan förenkla och underlätta för näringslivet att driva, starta och expandera företag. Arbetet har under 2016 utgått från en projektplan, framtagen av näringslivschefen, och därefter drivits av kommunledningskontoret, i samverkan med övriga förvaltningar.

Kommunledningskontorets beredning

Uppdragets genomförande

Hösten 2014 genomförde kommunledningskontoret dialoger med företrädare för näringslivet, kommunens kontor och andra intresserade.

Arbetet med att inhämta synpunkter på den nuvarande näringslivsstrategin har fortsatt under 2016 med bland annat en hearing och olika workshops.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har informerats vid ett par sammanträden.

Därtill har andra kommuners näringslivsstrategier, eller motsvarande dokument, granskats i inspirationssyfte.

Godkänt dokument, 2016-11-17, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2016-11-15

Dnr 2016/0669 KS-1 Sidan 2 av 2

Förslag till förändringar

De synpunker som inkommit vid sammanträden med olika intressenter i näringslivsarbetet i kommunen kan sammanfattas med att den nuvarande näringslivsstrategin överlag fångar det mest väsentliga. De prioriterade områden som pekas ut i den nuvarande strategin, bedöms fortfarande vara de mest angelägna områdena att även fortsättningsvis utveckla.

Av den anledningen består förslaget till reviderad näringslivsstrategi av uppdateringar och justeringar av statistik och mål samt en renodling och förtydligande av de fyra prioriterade områdena.

Katarina Kämpe Anna Hamberg

Kommundirektör Näringslivschef

Bilaga 1:

- Förslag till ny näringslivsstrategi

Bilaga 2:

- Nu gällande näringslivsstrategi

Godkänt dokument, 2016-11-17, Katarina Kämpe

Figure

Updating...

References

Related subjects :