18. Protokollsutdrag - KS, 2016-09-05, § 145

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 145/2016 Dnr 2016/0340 KS-1

Diariekod: 721

Antagande av integrationspolicy för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-13 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-25 § 1 att ge

kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en integrationspolicy/

integrationsplan för antagande i fullmäktige senast under våren 2016.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar integrationspolicy för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-13.

2. Fullmäktige upphäver Policy för öppenhet och mångfald – integrationspolicy, antagen 2013-02-13, § 20.

Överläggning

Under överläggningen yttrar sig Anki Elken (SP).

Proposition

Ordförande Henrik Thunes (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetstutskottets förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:

1. Fullmäktige antar integrationspolicy för Sollentuna kommun i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-13.

2. Fullmäktige upphäver Policy för öppenhet och mångfald – integrationspolicy, antagen 2013-02-13, § 20.

Deltar ej i beslut

Anki Elken (SP) deltar inte i beslutet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-09-05

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :