05. Ägardialog med AB Solom

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Brev

Kommunledningskontoret

2016-11-02

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 1

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0446 KS-22 Diariekod: Diariekod: 021

AB SOLOM Box 188

191 23 Sollentuna

Kallelse till ägardialog med AB SOLOM 2016-11-14

AB SOLOM:s verkställande direktör och styrelse kallas till ägardialog med kommunstyrelsen.

Tid

Måndagen den 14 november 2016, kl. 16:40 – 17:00

Plats

Turebergsrummet på plan 13 i Turebergshuset i Sollentuna.

Agenda

Ägardialogen är huvudsakligen muntlig.

Bolaget ska dock tillhandahålla skriftliga svar på samtliga frågor.

Bolagets ekonomiska utveckling

- Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2016.

Bolagets verksamhetsutveckling

- Lägesrapport avseende tillstånd från IVO

- Lägesrapport om bolagets drift av HVB-hem (Tunberget och Nattvakten)

- Lägesrapport avseende vakanta tjänster samt personalläget i övrigt

Övrigt

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i § 4 i bolagsordningen), dvs.

- den kommunala kompetensen - likställighetsprincipen

- retroaktivitetsförbudet - självkostnadsprincipen

- Har bolaget en utsedd kontaktperson för miljöfrågor, i enlighet med fullmäktiges beslut ”Miljöstyrning inkl. miljöansvar i Sollentuna kommun” 2016-05-12, § 60?

- Frågor och ärenden som bolaget vill diskutera

Henrik Thunes

Kommunstyrelsens ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :