30. Protokollsutdrag - KSAU, 2019-05-27, § 125

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 125/2019 Dnr 2018/0715 KS-7 Diariekod: 700

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för

kunskapsstyrning i socialtjänst

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2019-05-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har sänt ut en rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Kommunerna ska meddela SKL sitt ställningstagande till förslaget senast den 15 juni 2019.

Kommunledningskontoret anser att kostnaden för ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänsten borde ha rymts inom ordinarie

medlemsavgift till SKL. Detta särskilt beaktat då SKL har vetat om att statsstöden för systemen skulle upphöra och att medlemsavgiften höjts långt över nivån för inflationen och löneavtal. Utifrån det försämrade ekonomiska läget för landets kommuner borde även SKL agera för att effektivisera sin verksamhet i större utsträckning.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Sollentuna kommun antar rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens

verksamheter, enligt bilaga 1 och 2 till tjänsteutlåtande 2019-05-10.

2. Kostnaden som uppstår för Sollentuna kommun av att anta rekommendationen delas mellan vård- och omsorgskontoret och socialkontoret.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Sollentuna kommun antar rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) till kommunerna om gemensam finansiering av

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-05-27

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens

verksamheter, enligt bilaga 1 och 2 till tjänsteutlåtande 2019-05-10.

2. Kostnaden som uppstår för Sollentuna kommun av att anta rekommendationen delas mellan vård- och omsorgskontoret och socialkontoret.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :