SOFIA-studien Ett samarbete!

11  Download (0)

Full text

(1)

Hur ska det praktiskt gå till?

Våg 4

SOFIA-studien

SOFIA-studien – Ett samarbete!

SOFIA-studien är ett samarbete mellan er lärare, rektorer och kommunen (barn- och

ungdomsförvaltningen) och oss forskare

Vi hjälps åt för att studien ska bli bra

Kommer till nytta för alla

(2)

Vilka svarar på enkät?

Lärare på skolan

Den lärare som har utvecklingssamtalet med eleven – optimalt den som känner eleven bäst

Rektorer

Barnets vårdnadshavare

Får presentkort värt 100kr när de fyllt i enkäten

”Superpresentkort” via e-post – gäller hos många handlare

Ni lärare är jätteviktiga i SOFIA- studien

Utan er går SOFIA-studien inte att genomföra

Vi ber er att svara på frågor om eleverna i era respektive klasser

Vi ber er om hjälp att dela ut information till eleverna och vårdnadshavarna

Detta är första gången i SOFIA-studien eleverna själva får skriftlig information om studien.

Vi ber er om hjälp att påminna vårdnadshavarna

(3)

Instruktioner till er lärare

Det material och den information ni behöver finns i den vita SOFIA-pärmen

En pärm per klass

Du som lärare hämtar ut den pärm som tillhör din klass

Du som lärare är klassens kontaktperson i SOFIA-studien för denna Våg 4

Skriv upp dina kontaktuppgifter vid pärmutlämningen i foajen

Vilka eleverna är och vikten av att så många som möjligt svarar

De vårdnadshavare som tackade ja till att delta i SOFIA studien vid uppstarten 2010 är med i studien

Det är dessa elever ni ska svara på frågor om

Vilka dessa ”SOFIA-elever” är framgår i SOFIA-pärmen

Det är endast dessa elever som ingår och endast de som ska ha informationsbrevet!

Viktigt för studiens kvalitet att så många som möjligt fortsätter att vara med!

Viktigt att förmedla till vårdnadshavarna att det är viktigt att de besvarar enkäten

(4)

Det här ska vi som lärare göra

1.

Lämna informationsbrev till de elever och deras vårdnadshavare som är med i SOFIA- studien – listade i SOFIA-pärmen.

2.

Påminna vårdnadshavarna om att de ska fylla i enkäten (muntligt, i veckobrev, etc) – Affischer också till er hjälp!

3.

Svara på enkäten via internet om barnen i din klass. Inloggningsuppgifter till varje barn i SOFIA-pärmen.

Steg 1:

Lämna ut informationsbrevet till de berörda vårdnadshavarna och eleverna

Informationsbrev till eleverna. Dela gärna ut på lektionstid och be dem läsa och ställa frågor.

Informationsbrevet till vårdnadshavarna

OBS! Är ett personligt brev med unika

inloggningsuppgifter - finns bakom varje elevs flik i SOFIA-pärmen. Finns ett extra exemplar i pärmen som ni gärna får ge ut till vårdnadshavarna om de ber om det. Annars kan de också kontakta oss via

www.sofiastudien.nu

Vi rekommenderar att det är samma

vårdnadshavare som förut som svarar på enkäten.

Detta är dock inget krav. Det viktigaste är att enkäten blir besvarad.

(5)

När du lämnar ut

informationsmaterialet…

Till eleverna

Beskriv kort vad studien är för något

Be dem läsa själva

Till vårdnadshavarna

Tillse gärna att brevet når vårdnadshavaren där barnet är skriven – det är den vårdnadshavaren som ska svara på enkäten. Innehåller viktiga inloggningsuppgifter – så att de inte slänger brevet eller kommer obehörig tillhanda!

Obs! Informationsbrev och enkäter finns endast på svenska. Modersmålslärarna finns tillgängliga som hjälp. Kort information om detta finns på engelska, arabiska och somaliska i vårdnadshavarbreven.

Steg 2:

Påminn gärna vårdnadshavarna om att det är viktigt att de

besvarar enkäten

Via exempelvis veckobrev

Be vårdnadshavarna ta hjälp av

modersmålslärarna vid behov!

(6)

STEG 3:

Besvara lärarenkäten

Svara på Lärarenkäten för ALLA elever som ingår i SOFIA-studien (dvs. ALLA barn i SOFIA-pärmen)

Du som lärare svarar på samtliga elever i klassen som du har utvecklingssamtal med (som finns med i SOFIA- pärmen) – optimalt de du känner bäst

Gå in på www.sofiastudien.nu

Klicka på ”till enkäten”

Klicka på ”Frågor till lärare”

Se lista i SOFIA-pärmen vilket användarnamn och lösenord den aktuella eleven har. Skriv in uppgifterna och svara sedan på enkäten.

Enkäten tar ca 20 minuter per elev att besvara.

Det kan ta lite längre tid att besvara enkäten för elever med svårigheter och som har något form av anpassning/stöd i skolan.

Stryk gärna för din egen skull elever i listan i SOFIA-pärmen för vilka du fyllt i formuläret– så att Du vet att det är klart

SOFIA-pärmen

(7)

SOFIA-pärmens innehåll

Flik Innehåll

1 Lathund för projektet till lärare 2 Loginlista till Lärarenkäten

3… Anna Andersson ….. (en flik per barn: två exemplar av 

informationsbrevet  med vårdnadshavarens inloggningsuppgifter +  ett exemplar av informationsbrevet till barnen)

26 27

28 Informationsbrev till lärare 29 Affisch 1

30 Påminnelseaffisch 31 Svarskuvert

Viktiga datum!

(finns med i Lathunden i SOFIA-pärmen)

Börja dela ut informationsbreven till eleverna och de aktuella vårdnadshavarna så snart som möjligt

Affisch 1 - om att studien startar –

sätts upp på synlig plats för vårdnadshavare redan denna vecka!

Påminnelseaffischen sätts upp på avdelningen väl

synlig för alla vårdnadshavare under vecka 21

(8)

Rektorer

Svarar på två olika enkäter

En för skolan och en för respektive klass

Din plastmapp som du idag hämtar innehåller:

Informationsbrev till dig som rektor

Lista över klasser och deras unika inloggningsuppgifter

Din skolas inloggningsuppgifter

Hur gör jag som rektor för att besvara enkäten?

Gå in på www.sofiastudien.nu

Klicka på ”till enkäten”

Klicka på ”Frågor till rektor”

Se listan vilket användarnamn och lösenord den aktuella klassen eller skolan har. Skriv in uppgifterna och svara på enkäten.

Det tar ca 10-15 minuter per klass och skolan

För din egen skull, stryk över i listan att du fyllt i formuläret för den aktuella klassen och skolan

(9)

Målsättningen är att lärare och rektorer har besvarat samtliga sina enkäter senast vecka 25

Demonstration – att fylla i enkät

Så här enkelt är det att fylla i en enkät

Användarnamn: 167854894

Lösenord: E577AACA

(10)

Alla ska fortsätta vara med i SOFIA-studien!

Vi utgår ifrån att alla vårdnadshavare som deltar i SOFIA studien vill och ska fortsätta att vara med i studien!

Det är viktigt med deras deltagande!

Om ni har frågor, tveka inte att kontakta oss:

Matilda Hansson

Projektsekreterare, Örebro universitet Tel. 019-30 39 01

E-post: matilda.hansson@oru.se

Louise Frogner

Doktorand i psykologi, Örebro universitet Tel. 019-30 31 60

E-post: louise.frogner@oru.se

(11)

www.sofiastudien.nu

Stort tack för…

Ert engagemang

Er tid

Vårt samarbete!

Figure

Updating...

References

Related subjects :