Periodrapport. Region Örebro län Mars (inklusive resultat april 2017)

Full text

(1)

Periodrapport

Region Örebro län Mars 2017

(inklusive resultat april 2017)

(2)

Ekonomi

Resultat januari – mars -9 mnkr (30 mnkr)

Nettokostnadsökning 6,2 % (2,5 %)

Skatter och statsbidrag 5,0 % (4,6 %)

Helårsprognos 170 mnkr (261 mnkr)

Omvärldsanalys

Den 18 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2017 och 2017 års ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2017–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I vårändringsbud- geten har bland annat nedanstående medel tillförts landstingen.

• Ökade medel till förlossningsvården med 500 miljoner kronor.

• Utökad satsning på barns och ungas psykiska hälsa med 100 miljoner kronor.

Region Örebro län har i helårsprognosen per mars tagit hänsyn till sin del av ovanstående till- skott, vilken är 3 procent av totalbeloppen.

Regeringens bedömning av den makroekonomiska utvecklingen är att Sveriges tillväxt blir fort- satt hög 2017, men att den faller tillbaka något 2018. Tillväxten i världshandeln och den globala industriproduktionen steg i slutet av 2016 och indikatorer under inledningen av 2017 tyder en- ligt regeringen på en starkare ekonomisk utveckling i flera avancerade ekonomier den närmaste tiden. I våra nordiska grannländer väntas dock fortsatt dämpad utveckling. Den högre tillväxten i omvärlden och en förhållandevis svag krona bidrar till att den svenska exporten bedöms växa snabbare 2017.

Regeringen väntar sig en stark utveckling på arbetsmarknaden. Framåtblickande indikatorer tyder på att efterfrågan på arbetskraft blir fortsatt stark. Antalet sysselsatta väntas fortsätta öka snabbt 2017 och långsammare 2018. Sysselsättningsökningen var 2016 särskilt stark inom de kommunala myndigheterna. Även 2017 väntas de kommunala myndigheterna bidra starkt till sysselsättningsökningen, då den demografiska utvecklingen medför ökad efterfrågan på väl- färdstjänster. Arbetslösheten minskade 2016 och väntas enligt regeringen fortsätta minska grad- vis framöver.

Löneutvecklingen var dämpad 2016. Även 2017 väntas den bli lägre än genomsnittet 1993–

2016, trots det starka arbetsmarknadsläget. I kommunsektorn förväntas lönerna öka snabbare än i näringslivet, bland annat till följd av det statliga lärarlönelyftet, en särskild satsning på löner för undersköterskor och ett stort behov av att snabbt rekrytera personal i många av välfärdens verksamheter.

Resultatanalys

Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 525 mnkr (505 mnkr) vilket innebär en ökning med 3,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för såld vård har preliminärt ökat med 12 mnkr eller 10,8 procent mellan åren. Dock hade man under motsvarande period 2016 ännu inte kommit igång med den skarpa fakturering- en enligt det nya regionala sjukvårdsavtalet. Utfallet bestod då av försiktiga uppbokningar som utgick från bedömningar av effekten av detta nya avtal.

Intäkterna för färdigbehandlade patienter visar en mindre ökning från föregående år med knappt 1 mnkr.

Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till 2 788 mnkr (2 636 mnkr) och inne- bär en kostnadsökningen mellan åren med 5,8 procent.

Lönekostnadsökningen uppgår till 4,1 procent (3,8 procent). Detta kan jämföras med kostnaden för årets lönerörelse (april 2016 – april 2017), som beräknades till 2,8 procent. Förändringen

(3)

mellan åren består fortsatt främst av ökade månadslöner/semesterlöner och minskade extrakost- nader som bland andra OB och jour- och beredskap.

Kostnaderna för inhyrd personal är högre per mars i år jämfört med föregående år (13 mnkr), framförallt avseende hyrläkare inom hälso- och sjukvården. Dessa kostnader har i bokföringen ökat med 12 mnkr mellan åren. Del av denna skillnad hänger samman med förbättringar i perio- diseringsrutinen, där man bokar upp förväntade kostnader på rätt månad för att redovisningen ska bli rättvisande. Periodiseringsskillnaderna kommer att kvarstå fram till i höst. Bortsett från denna förändring, är det fortfarande en ökning med 5 mnkr. Det är framför allt inom områdena psykiatri samt thorax, kärl och diagnostik som kostnaderna ökat i jämförelse med samma period 2016 (3 mnkr respektive 2 mnkr i ökning).

Kostnaderna för läkemedel har hittills i år sjunkit med -3,7 procent eller -9 mnkr. Läkemedel inom förmånen har ökat, medan rekvisitionsläkemedel har minskat jämfört med föregående år.

Minskningen beror delvis på en skillnad i periodisering, som kommer att jämna ut sig i april.

Läkemedelsrabatterna är även högre än föregående år, vilket i stort beror på periodiseringsskill- nader mellan åren, men även inkomna rabatter avseende kvartal 4 2016 som blev högre än för- väntat.

Köpt somatisk vård har preliminärt minskat med -4 mnkr från föregående år och köpt psykia- trisk vård har ökat med 2 mnkr jämfört med samma period.

Köp av trafik och övrig verksamhet har ökat med 19 procent eller 36 mnkr mellan åren. Den höga kostnadsökningen är kopplad till expandering av trafiken, där de så kallade serviceresorna utgör cirka 6 mnkr av ökningen mellan åren. Dessa resor kan faktureras vidare till kommunerna och ger därigenom ingen resultateffekt. Kostnader relaterade till Mälab bidrar med en ökning om 7 mnkr för 1:a kvartalet 2017.

Nettokostnaden för perioden är 2 263 mnkr (2 131 mnkr) och ökningen mellan åren uppgår till 6,2 procent (2,5 procent).

Skatteintäkterna uppgår till 1 722 mnkr per mars, vilket innebär en ökning mot föregående år med 66 mnkr eller 4,0 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 43 mnkr, eller 8,4 procent, till 547 mnkr. Ökningen består, förutom utjämningen, främst av bidrag för läkemedelsförmånen om 15 mnkr mellan åren. Sammantaget är ökningen för skatter och stats- bidrag 5,0 procent (4,6 procent).

Finansnettot per mars är negativt och uppgår till -15 mnkr, vilket är -15 mnkr lägre än för samma period föregående år. Skillnaden mellan åren beror på att man i år har avyttrat fondande- lar i överlikviditetsportföljen till en större förlust än föregående år (-2,1 mnkr), samt att ränte- delen i pensionsavsättningen plus löneskatt är -13,2 mnkr högre än per mars 2016.

Regionorganisationens resultat per mars är ett underskott om -9 mnkr. Jämfört med samma period föregående år innebär detta en försämring med -39 mnkr.

Helårsprognos

Helårsprognosen per mars uppgår till 170 mnkr och består av reserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året om 20 mnkr. I prognosen har även hänsyn tagits till bland annat:

- de tillskott som enligt regeringens vårändringsbudget tillförts landstingen avseende förloss- ningsvården och barns och ungas psykiska hälsa.

- prognosen för skatter och statsbidrag, som har ökat med 13 miljoner kronor jämfört med tidi- gare budgeterade intäkter.

- verksamheternas fortsatt stigande kostnader och den prognostiserade nettokostnadsutveckling- en för helår 2017, som per mars uppgår till 4,1 procent. Nettokostnaderna utgör då 98,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen.

(4)

Investeringar

De immateriella investeringarna uppgår hittills i år till 5 mnkr (0 mnkr) och avser tryggad vat- tenförsörjning till Karlskoga lasarett. Materiella investeringar har gjorts med 108 mnkr (64 mnkr) för perioden. För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförandet av H-huset vid Universitetssjukhuset utan extern upplåning, måste andra investeringar stå till- baka under cirka 3-4 år. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1 519 mnkr, inklusive över- föring av investeringsmedel från tidigare års budget om 673 mnkr.

Likviditet och övriga finansiella tillgångar

Tillgängliga likvida medel1 uppgår till 552 mnkr. Om hänsyn tas till nettoinlåningen från reg- ionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 686 mnkr, vilket innebär en minsk- ning sedan årsskiftet med -119 mnkr.

Som tidigare nämnts står Region Örebro län inför stora investeringsprojekt. För att undvika extern upplåning för att finansiera investeringarna i egna verksamhetslokaler, kommer så kal- lade återlån att ske under perioden 2017-2020. Återlån innebär att en summa motsvarande för- ändringen av pensionsskulden respektive år, som regionorganisationen sedan 2008 placerat i kapitalportföljen, istället placeras i likviditetsportföljen. Medlen används därefter för att finansi- era investeringsutgifter, framför allt under åren 2018-2020. Sammantaget frigörs likviditet mot- svarande 1 600 mnkr under åren 2017-2020 med hjälp av denna strategi.

På grund av ovanstående är den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen 0 mnkr i år. Totalt uppgår bokfört värde till 2 509 mnkr inklusive återinvesterad avkastning, me- dan marknadsvärdet uppgår till 2 730 mnkr.

Pensionsportföljen mnkr

Placerat t.o.m. 2016 (bokf) 2 463

Placerat under 2017 0

Återinvesterat utdelning/reavinst 46

Totalt placerat (bokf) 2 509

Marknadsvärde 2 730

Övervärde 221

Avkastning 2017 2,4 %

Kvar att placera 2017 0

Likviditet mnkr

Tillgängliga likvida medel 552

In/utlåning koncernbolag 134

Avkastning fonder 2017 0,2 %

Total likviditet 686

1Bestående av likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen.

(5)

Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag

(Jämfört med föregående år, justerat för jämförelsestörande poster)

Lönekostnadsutveckling

(Justerat för jämförelsestörande poster)

(6)

Resultaträkning

Belopp i mnkr Utfall jan-

mars 2017 Utfall jan-

mars 2016 Prognos

helår 2017 Budget

2017 Utfall 2016

Verksamhetens intäkter 525 505 2 180

Verksamhetens kostnader -2 719 -2 567 -8 586 -10 423

Avskrivningar -69 -69 -286 -279

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER -2 263 -2 131 -8 872 -8 990 -8 522

Skatteintäkter 1 722 1 656 6 867 6 847 6 591

Generella statsbidrag och

utjämning 547 505 2 187 2 194 2 086

Finansiella intäkter 15 15 88 70 178

Finansiella kostnader -30 -15 -100 -101 -72

PERIODENS/ ÅRETS

RESULTAT -9 30 170 20 261

Investeringar

Belopp i mnkr Utfall jan-

mars 2017 Utfall jan-

mars 2016 Prognos

helår 2017 Budget

2017 Utfall 2016

Immateriella 5 0 6 - 0

Byggnader 76 44 750 1 139 386

Inventarier 32 20 257 380 152

Finansiella 0 0 - - 0

TOTALT 113 64 1 013 1 519 538

(7)

Resultaträkning april 2017

Driftredovisning april 2017

Utfall jan - Utfall jan - Förändring Budget Utfall

apr 2017 apr 2016 2017 2016

Verksamhetens intäkter 724 678 46 2 180

Verksamhetens kostnader -3 633 -3 481 -152 -10 423

Avskrivningar -93 -92 -1 -279

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 002 -2 895 -107 -8 990 -8 522

Skatteintäkter 2 298 2 191 107 6 847 6 591

Generella statsbidrag och utjämning 739 689 50 2 194 2 086

Finansiella intäkter 69 68 1 70 178

Finansiella kostnader -53 -34 -19 -101 -72

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 51 19 32 20 261

Resultat Resultat Förändring Resultat

2017 04 30 2016 04 30 2016

REGIONFULLMÄKTIGE 1,5 1,4 -0,1 0,8

REGIONSTYRELSEN -141,2 -139,7 -1,5 -106,5

varav

- Regionstyrelsen och regionkansliet 2,6 32,6 -30,0 33,2

- Hälsovalsenheten -8,0 5,4 -13,4 0,0

- Tandvårdsenheten 0,9 -1,6 2,5 0,2

- Regionservice 21,3 27,4 -6,1 20,8

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen -147,3 -197,9 50,6 -166,2

- Folktandvården -10,7 -5,6 -5,1 5,5

NÄMND FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD -3,6 5,6 -9,2 4,2

NÄMND FÖR REGIONAL TILLVÄXT 0,0 4,3 -4,3 4,0

GEMENSAM NÄMND FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH

TOLKFÖRMEDLING 3,0 2,1 0,9 5,5

SUMMA VERKSAMHETER -140,3 -126,3 -14,0 -92,0

REGIONGEMENSAMT 191,1 145,4 45,7 353,2

TOTALT 50,8 19,1 31,7 261,2

Samtliga nämnder, förvaltningar och enheter är nollbudgeterde år 2017.

Regiongemensamt är budgeterat till 20 mnkr.

(8)

HR-statistik

Årsarbetare - tillsvidareanställda

Januari - mars 2017 Januari - mars 2016 Förändring

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

7 053 1 907 8 960 6 899 1 860 8 759 154 47 201

Det som har förändrats sedan årsskiftet är förhållandet mellan tillsvidareanställda sjuksköterska- allmän och sjuksköterska/barnmorska/röntgensjuksköterska. Antalet sjukskö-

terska/barnmorska/röntgensjuksköterska har ökat och sjuksköterska-allmän är i stort sett oför- ändrat. Detta beror till största delen på att många sjuksköterska-allmän har utbildat sig till speci- alistsjuksköterska och nu är klara med utbildningen.

Sjukfrånvaro (per februari)

Sjukfrånvaro Januari - februari 2017 Januari - februari 2016 Förändring

i procent Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Korttidssjukfrånvaro 2,8 % 2,0 % 2,6 % 2,9 % 2,2 % 2,7 % -0,1 % -0,2 % -0,1 % Långtidssjukfrånvaro 4,6 % 2,3 % 4,1 % 4,9 % 2,4 % 4,4 % -0,3 % -0,1 % -0,3 % Sjukfrånvaro totalt 7,4 % 4,3 % 6,7 % 7,8 % 4,6 % 7,1 % -0,4 % -0,3 % -0,4 %

Sjukfrånvaron är i stort sett på samman nivå som för ett år sedan. Långtidsfrånvaraon är fortfa- rande hög och orsakerna till det kommer att utredas och genomlysas. Till en början med kom- mer de medarbetare som är sjukskriva över ett år kartläggas och bli föremål för mer aktiva åt- gärder.

Extratid (per februari)

Extratid Januari - februari 2017 Januari - februari 2016 Förändring

i timmar Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Kvin-

nor Män Totalt Timtid 52017 16926 68943 49800 17765 67565 2217 -838 1379 Fyllnadstid 10758 2692 13450 9562 2090 11653 1195 602 1797 Enkel övertid 5478 1299 6777 4506 1064 5571 972 235 1207 Kvalificerad övertid 21071 7268 28339 20121 7709 27830 950 -441 509 Arbetad tid under

jour o beredskap 11045 19048 30093 11531 19263 30795 -486 -215 -701

Enkel övertid och fyllnadstid har ökat markant under årets första månader. Under förra året minskade övertid och timtiden ökade markant. Nu visar statistiken i stort det motsatta förhållan- det.

(9)

Verksamhetsstatistik

Hälso- och sjukvård - produktionstal

Läkarbesök

Jan - mars 2017 Jan - mars 2016 Förändring Relation (%)

Antal läkarbesök 176 956 171 249 5 707 3,3

Antalet läkarbesök har ökat med 3,3 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt be- sök till vårdcentralerna som ökat (3 727 besök eller 4,9 procent). Besöksantalet till den soma- tiska sjukhusvården har ökat med 1 039 medan man inom psykiatrin noterar en ökning med 941 besök. De största förändringarna sett till de somatiska specialistsjukvårdsområdena noteras inom område medicin och rehabilitering, som har minskat med -1 120 besök (-4,6 procent) och inom område opererande och onkologi som ökat med 1 213 besök (2,4 procent). De akuta besö- ken har totalt sett minskat med -99 besök och minskningen har uppstått genom färre besök på vårdcentralernas jourmottagningar (-378) medan akuta besök på sjukhusen ökat med 279 besök.

Behandlingsbesök

Jan-mars 2017 Jan - mars 2016 Förändring Relation (%)

Antal behandlingsbesök 215 972 211 469 4 503 2,1

När det gäller besök hos andra kategorier än läkare har utfallet också ökat i förhållande till före- gående år. Här noterar vi ökningar inom område opererande och onkologi (+ 2 949), område psykiatri (+ 2 666) och område medicin och rehabilitering (+ 1 969). Däremot är antalet besök av denna typ i det närmaste oförändrat till primärvårdsnivån (+74).

DRG-poäng i somatisk sluten vård (per februari)

Jan - feb 2017 Jan - feb 2016 Förändring Relation (%)

Antal DRG-poäng 7 040 6 894 146 2,1

Antalet DRG-poäng har ökat per februari med 2,1 procent. Det är inom område opererande och onkologi som ökningen uppstått (+ 152 poäng). Sett till verksamhet kan konstateras att ökning- en uppstått inom ortopediska kliniken (+ 190 poäng). Noteras kan att antal vårdtillfällen för perioden varit 34 färre och det innebär att snittpoängen per vårdtillfälle har ökat med 2,6 pro- cent.

(10)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet vårdcentraler

Telefontillgänglighet: Andel besvarade samtal samma dag. Medelvärde alla vård- centraler inom Hälsoval Örebro län

Under mars fick 81 procent av de som ringde till distriktssköterskemottagningarna en uppring- ningstid samma dag och variationen mellan vårdcentralerna låg mellan 46 och 100 procent. 13 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet.

Mars 2016 var resultatet 80 procent och variationen var mellan 42 – 100 procent. 10 vårdcen- traler klarade då målet 90 procent.

Läkarbesök: Andel patienter som har fått tid inom 7 dagar. Medelvärde alla vård- centraler inom Hälsoval Örebro län

Under mars fick 87 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 10 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Variationen låg mellan 69 – 96 procent.

Mars 2016 var resultatet också 87 procent och 15 vårdcentraler nådde då målet över 90 procent.

Variationen låg mellan 70 – 96 procent.

(11)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet specialiserad vård

Väntetiderna till nybesök läkare visar en fortsatt förbättring jämfört med förra året (81 procent 2017 jämfört med 76 procent 2016). Se diagram nedan.

Operationsproduktionen har även under mars varit högre än 2016, den totala produktionsök- ningen (gäller icke akuta operationer) januari-mars är 11 procent. Andelen väntande 90 dagar (vårdgarantitid) visar dock fortfarande en försämring gentemot 2016 (65 procent 2017 jämfört med 68 procent 2016), se diagram nedan. Huvudsakligen beror detta på en försämring för ögon- kirurgi, som trots en produktionsökning under 2016 och en fortsatt produktionsökning om 9 procent även under 2017 har fått en ökad kö. Under året kommer operationsproduktionen för ögonkirurgi ytterligare att kunna höjas via en förstärkning både av operationssköterskor samt en kataraktkirurg. Exkluderas ögonkirurgi så är andelen väntande 90 dagar 73 procent 2017 jämfört med 67 procent 2016.

Nybesök läkare - andel väntande till besök < 90 dagar

Operation - andel väntande till operation < 90 dagar

(12)

Hälso- och sjukvård - tillgänglighet länsortopedi

Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till besök < 90 dagar

Operation ortopedkirurgiska kliniken - andel väntande till operation < 90 dagar

(13)

Hälso- och sjukvård - vårdplatssituationen i länet

Antal öppna

vård- platser den 31 mars

Antal utskriv-

nings- klara patienter

den 31 mars

Antal över- belägg-

nings- dygn totalt mars

Utlokali- serade patienter, beräknat i dygn, totalt mars

Belägg- nings- procent

mars

Område närsjukvård väster 44 8 23 0 93

Område närsjukvård norr 32 6 2 4 88

Område thorax, kärl och diagnostik 64 5 37 14 94

Område opererande och onkologi 251 8 224 162 89

Område medicin och rehabilitering 195 33 239 133 102

Totalt somatik 586 60 525 313

Område psykiatri 109 2 1 0 88

Totalt Hälso- och sjukvårdsför-

valtningen 695 62 526 313

Vårdplatssituationen har under inledningen av mars varit fortsatt ansträngd med ett högt inflöde av akuta patienter och en hög elektiv produktion. Ett ökat antalet öppna vårdplatser har bidragit till att situationen lättat något i slutet av månaden, vilket även kan relateras till ett något lägre akut söktryck. De extra vårdplatserna på Rynningeviken har nyttjats under mer än hälften av månadens dygn och antalet utskrivningsklara patienter har legat på cirka 50 patienter/vecka.

Orsaken till väntan har varierat, och väntan på korttidsplats har avtagit under senare delen av mars.

(14)

Folktandvård - produktionstal

Andel bokad tid

Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 miljoner kronor i intäkter på årsbasis. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar en procent bokad tid 1 miljon kronor vardera i intäkter. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per mars ligger under målni- vån för samtliga personalkategorier, vilket till stor del beror på en betydande volym föräldrale- digheter. Ersättningsrekryteringar har gjorts under början av 2017 men dessa rekryteringar ut- görs i stort sett uteslutande av nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister vilket innebär att den sammanlagda produktionsnivån blir för låg i förhållande till målet.

Regional utveckling - kollektivtrafik

Tillförlitlig resandestatistik från biljettsystemet saknas fortfarande. Arbetet för att kvalitetssäkra resandestatistik är i slutskedet och visar positiva signaler, innebärande att område trafik och samhällsplanering tämligen snart kommer att kunna publicera resandestatistik och kommentera resandeutvecklingen.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :