Gösta Hansson (C), ordförande Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S) Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

16  Download (0)

Full text

(1)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Sida: 1(16) Beslutande Gösta Hansson (C), ordförande

Elving Claessonl (S), vice ordförande Vivianne Gustafsson (S)

Christina Johansson (FP) Lasse Andersson (M)

Ersättare Eva Gustavsson (S)

Berit Karlsson Ljungqvist (KD) Bengt Rodin (NSP)

Christina Höij (M)

Övriga deltagare

Jan Simonsson, sekreterare

Utses att justera Elving Claesson (S) Justeringens

plats och tid

Kommunhuset, 2010-08-23, kl. 19.00

Sekreterare

Jan Simonsson

Ordförande

Gösta Hansson

Justerare

Elving Claesson

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-08-24.

Klagotid Överklagande enligt Kommunallag: 2010-08-24 - 2010-09-15

Överklagande enligt Förvaltningslag: 3 veckor från den dag part får del av beslutet.

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Ann-Marie Hermansson/Siv Bennis

(2)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 2(16)

§ 11 Dnr KA2010/0078 Kommunens röstningslokaler

För valnämnden presenteras förslag till röstningslokaler (inklusive institutions- röstningslokaler) med tider och koordinater. En justering har skett beträffande Hovenäset där det föreslås Jörgens Magasin mot tidigare beslutat Hovenäsets Kapell.

Förslagen har diskuterats med respektive ansvarig ordförande.

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar registrera röstningslokaler i enlighet med upprättat förslag vilket innebär en justering av tidigare fattat beslut (VN § 03/2010) beträffande Hovenäset.

Beträffande institutionsröstningen tas det fram information om tider och platser som delges och anslås inom varje lokal. Röstningen anordnas i samråd med

omsorgsnämnden.

(3)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 3(16)

§ 12 Dnr KA2010/0078 Kommunens vallokaler

Valnämnden tar del av koordinatsatta förslag till vallokaler och närbelägna röstningslokaler. Förslaget ligger till grund för röstkort och hemsida med dessa lokaler utsatta.

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att låta registrera förslagen.

(4)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 4(16)

§ 13 Dnr KA2010/0079

Förordnande av röstmottagare vid Valen 2010

Kommunernas valnämnder har numera ansvaret för planering och genomförande av all förtidsröstning.

Vid Valen 2010 börjar förtidsröstningen onsdagen den 1 september 2010.

Valnämnden har beslutat inrätta förtidsröstningslokaler i Kungshamn, Smögen och Hunnebostrand. Enligt vallagen § 4 skall på varje röstmottagningsställe finnas så många röstmottagare som behövs för att röstmottagningen skall kunna genomföras.

Valnämnden har tidigare beslutat att minst två personer skall samtidigt tjänstgöra i förtidsröstningslokalen.

Presidiet har gått igenom anmälningar om intresse att delta i förtidsröstningen.

Dessa har även diskuterats med respektive ordförande för förtidsröstningen.

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att utse röstmottagare enligt upprättat förslag. Nämnden har tidigare delegerat möjligheten att besluta om kompletterande beslut som

röstmottagare.

(5)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 5(16)

§ 14 Dnr KA2010/0450 Kontakter med Posten AB

Valsamordnaren informerar om kontakter med företrädare för Posten AB med avseende på allmänna valen 2010 och förtidsröstning.

Valnämndens beslut

Lantbrevbärare knutna till kommunens postupptagningsområden och som agerar som bud skall överenskomma med valkansliet om lämplig tid och plats för

överlämning av dessa förtidsröster.

Valnämnden delegerar till valnämndens ordförande (Gösta Hansson) och dess vice ordförande (Elving Claesson) samt valsamordnare (Jan Simonsson) och assistent (Ann-Marie Hermansson) var för sig att utkvittera valförsändelser från Posten AB under den tid som allmänna valen 2010 pågår i Sotenäs kommun.

Beslutet skickas till Posten

Berörda

(6)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 6(16)

§ 15 Dnr KA2010/0451

Valnämndens lokala instruktioner för hantering av förtidsröster

Redovisning av antalet mottagna förtidsröster i röstningslokalerna skall göras en gång per dag. Valnämnden skall utarbeta lokala instruktioner för den vidare hanteringen av de sorterade rösterna från röstningslokalerna.

Valsamordnaren har utarbetat förslag till lokala instruktioner för hantering av inkomna förtidsröster.

Valnämnden har beslutat att fönsterkuvert till andra kommuner skall överlämnas till nämnden, som ansvarar för den fortsatta distributionen genom valnämndens kansli vid kommunledningsförvaltningens kansliavdelning till Posten AB.

I Valmyndighetens handbok Kommunens uppgifter vid valen 2010 finns anvisningar om hur inlämning eller transport av röster till Posten AB skall ske och i övrigt hur förtidsröstning skall anordnas och avrapporteras.

Tider för förtidsröstning i Sotenäs

Förtidsröstning anordnas under tiden 1 – 18 september i Spruthuset i Smögen, Folkets Hus i Kungshamn och i Hunnebostrands församlingshem.

Förtidsröstning på äldreboenden anordnas torsdagen den 16 september på Kvarnberget i Kungshamn samt på Hunnebohemmet och Bankeberg i Hunnebostrand.

På valdagen, söndagen den 19 september, sker röstning enligt detta röstnings- förfarande på Tumlaren i Väjern, Askums församlingshem, Biblioteket på Bohus- Malmön, Bovallstrands skola och Jörgens magasin på Hovenäset.

Hur röstmottagarna hanterar förtidsrösterna i röstningslokalen

I anslutning till ett röstmottagningsställe skall det ordnas med en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut. Om detta inte är möjligt får en sådan plats i stället ordnas inne i röstningslokalen.

Sortering av förtidsröster skall ske i röstningslokalen sedan röstmottagningen avslutats. Rösterna läggs i en uppsamlingslåda. Om röstmottagarna under den tid röstningen pågår får in stora mängder förtidsröster från andra kommuner, får valnämnden ta ställning till om röstningslokalerna istället skall utrustas med två uppsamlingslådor.

Sedan röstningen avslutats för dagen skall de röster som hör ihop med varje väljarförteckning sorteras i två buntar; röster som tillhör den egna kommunen och

(7)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 7(16)

röster som skall skickas till annan kommun. Fönsterkuvert till andra kommuner läggs samman för att överlämnas till valnämnden.

Väljarförteckningarna för de röster som ska skickas till annan kommun skall lämnas över till valnämnden tillsammans med rösterna till den egna kommunen.

Förtidsröster som avges på valdagen sorteras enligt ovanstående, men

fönsterkuvert och väljarförteckningar överlämnas direkt till vallokalen i det valdistrikt där röstningslokalen är belägen.

Hur valkansliet hanterar förtidsröster till den egna kommunen

Förtidsröster skall förvaras under uppsikt när röstningslokalerna är öppna. När lokalerna stängs förvaras avgivna röster inklusive väljarförteckningar på säker plats efter överenskommelse med valkansliet.

Förtidsröster som översänts från andra kommuner till Sotenäs tas omhand av personal som har hand om övrig posthantering vid kansliavdelningen.

Mottagna förtidsröster skall förvaras i valnämndens skåp i arkiv i kommunhuset i Kungshamn. Väljarförteckningar förvaras på samma sätt.

Förtidsrösterna distribueras sedan på valdagen till valdistrikten av valnämnden.

Förtidsröster som kommer in så sent att de inte hinner överlämnas till valdistrikten på valdagen räknas vid valnämndens onsdagsräkning den 22 september. Även förtidsrösterna från Tumlaren räknas vid valnämndens onsdagsräkning.

De röster som tas emot på ambassader och konsulat skickas alltid via

Valmyndigheten. Alla kommuner kan räkna med att få röster från Valmyndigheten den 17 september men även fram till onsdagen den 22 september. Kontrollera med postkontoret i Kungshamn innan onsdagsräkningen startar om det finns

förtidsröster.

Brevröster från utlandet (gult kuvert) kan komma till valnämnden efter

onsdagsräkningen. Dessa skall räknas och summeras tom. 30 september. Antalet skall anges på Valmyndighetens statistikblankett.

Brevröster kommer direkt till kommunen skall ankomststämplas utanpå kuvertet men absolut inte öppnas innan de granskas i vallokalen eller vid onsdagsräkningen.

De röster som kommer för sent skall destrueras på ett säkert sätt hos kommunen.

(8)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 8(16)

Hur valkansliet hanterar förtidsröster till andra kommuner

Valkansliet förbereder översändande av förtidsröster till andra kommuner så snart fönsterkuverten har kommit in till valnämnden och efter överenskommelse med Posten AB.

Vid valkansliet skall särskilt material för postförsändelse finnas, som kvitterats ut från Posten AB.

Valnämndens kansli överlämnar sedan förtidsrösterna från andra kommuner till Posten AB enligt postens anvisningar.

Rutiner för posthantering enligt Valmyndighetens handledning

Innan förtidsröstningen börjar översänder Posten AB material för hantering av mottagna förtidsröster avseende andra kommuner, t.ex. säkerhetspåsar, blanketter, etiketter mm.

Om antalet fönsterkuvert är stort skall de buntas med 25 kuvert i varje bunt innan överlämning till posthantering sker. En buntetikett – försedd med avsändare – läggs överst i varje bunt. Den som ansvarar för posthanteringen skriver sin namnteckning på varje etikett och ansvarar därmed för att fönsterkuverten i buntarna är räknade och kontrollerade. Samtliga kuvert skall läggas åt samma håll för att underlätta kontrollen.

Kontrollen innebär att valkansliet ansvarar för att:

− Kuverten är igenklistrade

− Det finns en nummerlapp på varje kuvert

− Valnämndens adress kan läsas i fönstret på kuvertet

− Det är 25 eller annat angivet antal fönsterkuvert i varje bunt.

Fyll i uppgifterna på Postens Följesedel Röster bl 7122

Lägg de buntade fönsterkuverten tillsammans med följesedeln (både original och kopia) i Posten AB:s säkerhetspåsar. Fyll i valnämndens postadress direkt på påsen och förslut den.

(9)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 9(16)

Observera att alla väljarförteckningar alltid skall lämnas in till valnämnden.

Postens dagar för inlämning av förtidsröster till annan kommun

Posten AB har angett följande ordinarie dagar för inlämning av röster som skall till annan kommun:

Onsdagen den 8 september

Dagligen 13-17 september eller enligt överenskommelse Måndagen den 20 september

Vid behov kan röster lämnas in även under övriga vardagar. Valsamordnaren har kontakt med Posten AB i Kungshamn om distributionen av förtidsröster till andra kommuner.

Hur valkansliet hanterar brevröster från utlandet

En brevröst får postas från utlandet tidigast den 5 augusti 2010. Brevrösten skall normalt ha kommit in till Valmyndigheten senast dagen efter valdagen, d v s senast den 20 september 2010.

Brevröster kan komma in till valnämndens kansli redan fr.o.m. 2010-08-06.

Valkansliets rutiner för mottagande och förvaring av brevröster är de samma som för övriga förtidsröster. Mottagna förtidsröster skall förvaras i valnämndens skåp i arkiv i kommunhuset i Kungshamn.

Brevrösterna distribueras till valdistrikten på valdagen av valnämnden.

Brevröster som kommer in så sent att de inte hinner överlämnas till valdistrikten på valdagen räknas vid valnämndens onsdagsräkning den 20 september.

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar om lokala instruktioner för hantering av förtidsröster enligt ovanstående.

(10)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 10(16)

§ 16 Dnr KA2010/0452

Rutiner för daglig redovisning till valdatasystemet av antalet mottagna röster vid varje röstmottagningsställe vid allmänna valen 2010

Av Valmyndighetens handledning om röstmottagning i röstningslokal framgår, att statistik skall föras vid varje röstmottagningsställe över antalet mottagna röster per dag. Detta görs elektroniskt genom Internetuppkoppling till Valmyndighetens valdatasystem.

Valnämnden har tidigare beslutat att antalet mottagna röster skall redovisas till valdatasystemet av valnämnden. Av säkerhetsskäl har tre personer inom valkansliet behörighet att registrera mottagna förtidsröster i valdasystemet.

Valnämnden har vidare beslutat att anordna förtidsröstning under tiden 1 - 18

september i röstningslokalerna Spruthuset i Smögen, Folkets Hus i Kungshamn och Hunnebostrands församlingshem. Röstningslokalerna kommer att vara öppna för röstmottagning även på lördagar. Förlängt öppethållande till klockan 20.00 är det den 16 september.

Valnämnden anordnar vidare röstmottagning torsdagen den 16 september vid kommunens äldreboenden på Kvarnberget i Kungshamn samt på Hunnebohemmet och Bankeberg i Hunnebostrand.

Ärendet har diskuterats med valnämndens presidium och ansvariga för respektive förtidsröstningslokal.

Valnämndens beslut

Inrapportering av antalet mottagna förtidsröster sker efter avslutad röstmottagning dagligen till valnämndens kansli.

Inlämning av förtidsröster sker efter överenskommelse med valkansliet.

Förtidsrösterna skall förvaras på ett säkert sätt.

Inrapportering av antalet mottagna förtidsröster torsdagen den 16 september vid röstmottagningen på kommunens äldreboenden sker i samband med att

röstmottagarna lämnar förtidsrösterna till kansliet efter det att röstningen avslutats.

Valkansliet redovisar därefter antalet mottagna förtidsröster till Valmyndighetens valdatasystem.

Beslutet skickas till

Meddelas resp. förtidsröstningsansvarig.

(11)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 11(16)

§ 17 Dnr KA2010/0453

Förordnande av kommunalt bud för förtidsröstning

Enligt vallagen (2005:837) har valnämnden möjlighet att särskilt förordna personer att vara bud med avseende på budröstning. Det finns inga krav på att ett sådant bud skall ha en viss relation till väljaren.

Ett förordnat bud bör vara en person som upplevs som trovärdig och neutral. Det kan röra sig om anställda eller tidigare anställda hos kommunen, som på grund av sina personliga egenskaper bedöms lämpliga att anförtros ett sådant uppdrag.

Det ligger i sakens natur att personer med politiska uppdrag eller andra liknande kopplingar inte skall förordnas som bud.

Budet bör inte vara ensamt vid mottagande av budröst. Valmyndigheten anser att detta kan lösas med att alltid vara två personer varav den ena kan vara vittne om väljaren inte tänkt på detta. Budet bör upplysa väljaren om detta. Förtidsrösten inlämnas till lämplig förtidsröstningslokal i kommunen.

I kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, där även ersättning till röstmottagare ingår, finns inga regler om ersättning till kommunala bud. Vid tidigare val har arvodesreglerna för röstmottagare även gällt denna kategori.

Arvodet är för närvarande 189 kronor/timma.

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar enligt ovan att förorda Rose-Marie Johansson, Kungshamn, till kommunalt bud för budröstning vid allmänna valen 2010.

Beslutet sänds till Budet

(12)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 12(16)

§ 18 Dnr KA2010/0455 Utläggning av valsedlar

I alla vallokaler och röstningslokaler läggs partivalsedlar ut för val till riksdag, kommun och landsting av röstmottagarna. För valet 2010 är det partivalsedlar för dessa partier som läggs ut:

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

Centerpartiet

Folkpartiet liberalerna

Kristdemokraterna

Miljöpartiet de gröna

Moderata samlingspartiet

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Det som läggs ut är valsedlar med enbart partinamn (så kallade partivalsedlar).

Enligt vallagen är de partier som fått mer än 1 procent av rösterna i något av de två senaste riksdagsvalen berättigade att få sina partivalsedlar utlagda.

Dessutom lägger röstmottagarna ut partivalsedlar för kommun- och landstingsvalet för de partier som är representerade i kommun- och landstingsfullmäktige. I

Sotenäs kommun gäller detta för Nya Sotenäspartiet (kommunval) och Sjukvårdspartiet (landstingsval).

Härutöver finns det partier som beställt valsedlar i riksdagsvalkretsen Västra Götalands läns västra (vari Sotenäs kommun ingår) och till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län.

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att utläggning av valsedlar sker enligt upprättat förslag

(13)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 13(16)

§ 19 Dnr KA2010/0456

Valnämndens onsdagsräkning och kungörelse om densamma

Valnämndens beslut

Valnämndens sammanträde för preliminär rösträkning, den s.k. onsdagsräkningen, enligt vallagen 12 kap. 1 § (SFS 2005:837) äger rum i kommunhusets Tryggö-lokal onsdagen den 20 september med början kl. 08.30 eller den tidpunkt därefter som styrs av när ev. brevröster från posten har anlänt.

Sammanräkningen avser huvudsakligen fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som kommit valnämnden tillhanda så sent att de inte hunnit sändas ut till valdistrikten under valdagen.

När den preliminära sammanräkningen är klar skall detta telefonledes rapporteras till länsstyrelsen.

Sammanräkningen kungöres på kommunens officiella anslagstavla och på kommunens hemsida.

Beslutet skickas till Kansliet

(14)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 14(16)

§ 20 Dnr KA2010/0457

Överlämning av material till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen skall göra den slutliga rösträkningen. Förrättningen är offentlig och skall verkställas utan dröjsmål.

Valnämndens beslut

Valknämnden beslutar att dess presidium tillsammans med valsamordnaren över- lämnar valmaterialet till länsstyrelsen med hänsyn till de tider som länsstyrelsen meddelar för både måndag och onsdag.

(15)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 15(16)

§ 21 Dnr KA2010/0458

Delegation att besluta i brådskande fall

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att dess presidium får tillsammans, vid brådskande fall, besluta i nämndens ställe.

Beslut tagna utifrån denna delegation skall meddelas nämnden på nästkommande möte.

(16)

H:\Val\2010\Prot\VNp100817.doc Justerares sign.: Rätt utdraget intygar: Sida: 16(16)

§ 22 Dnr

Nästa möte

Valnämndens beslut

Valnämnden beslutar att nästa möte äger rum den 17 september 2010, kl. 13.00, sal Tryggö.

I samband med detta möte sker utdelning av valmaterial till de olika vallokalerna och röstningsställen som inte redan är öppnade.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :