Vägverkets författningssamling

Full text

(1)

ISSN 0283-2135

Vägverkets författningssamling

Vägverkets föreskrifter

om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation;

VVFS 2004:65

Utkom från trycket den 10 juni 2004 beslutade den 27 maj 2004.

Vägverket föreskriver följande med stöd av 11 kap 1 § yrkestrafikförordningen (1998:779).

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter gäller krav på yrkeskunnande för taxiförarlegitimation enligt 3 kap 3 § yrkestrafiklagen (1998:490).

2 § Kraven avser kunskaper inom följande ämnesområden:

kartläsning körekonomi miljö säkerhet bemötande

sjukdomar och funktionsnedsättningar föraren

fordonskännedom yrkestrafiklagstiftning

trafiklagstiftning

3 § I dessa föreskrifter avses med

känna till: den sökande skall i stora drag ha kännedom om ämnesområdet,

kunna redogöra: den sökande skall kunna beskriva en åtgärd, kunna bedöma: den sökande skall kunna bedöma värdet eller behovet av en åtgärd,

kunna tillämpa: den sökande skall både teoretiskt och praktiskt kunna använda sig av sin kunskap.

2 kap. Kartläsning

1 § Taxiförare skall kunna använda kartor och andra hjälpmedel så att de kan utföra köruppdrag på ett effektivt sätt.

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

(2)

1. känna till vilka olika hjälpmedel för färdplanering som finns

2. kunna tillämpa kunskaper om kartor, vilket innebär att a. hitta och använda registerinformation

b. lokalisera rätt kartbild och avläsa den korrekt c. förstå och kunna utnyttja teckenförklaringar d. bedöma avstånd

e. beräkna res- och ankomsttider.

3 kap. Körekonomi

1 § Taxiförare skall ha sådan kunskap om färdplanering, förebyggande fordonsunderhåll, felsökning och körsätt att de självständigt kan bedöma hur den bästa körekonomin uppnås.

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna

1. redogöra för vilka faktorer som främjar ekonomisk körning 2. redogöra för vilka övriga faktorer som kan påverka bränsleförbrukningen

3. redogöra för hur man identifierar fordonsfel och kunna bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas före fortsatt färd 4. bedöma sambandet mellan förebyggande fordonsunderhåll och god körekonomi.

4 kap. Miljö

1 § Taxiförare skall ha kunskap om hur ett fordon påverkar miljön beroende på fordonets egenskaper, skötsel och körsätt.

Fordonets egenskaper

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

1. känna till hur olika typer av motorer, bränslen och smörjmedel påverkar miljö och hälsa

2. känna till hur avgasreningssystemet fungerar

3. kunna redogöra för vilka miljöegenskaper olika däcktyper har

4. kunna redogöra för vilken miljöpåverkan nedanstående faktorer har:

a. last

b. lufttryck i däcken c. tillkopplad släpvagn d. två- och fyrhjulsdrift

e. manuell och automatisk växling.

Skötsel

(3)

3 3 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna redogöra

för

1. underhåll och rengöring av fordon i syfte att minimera miljöpåverkan

2. omhändertagande av restprodukter som t.ex. batterier, däck och oljor.

Körsätt

4 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna bedöma 1. vilka effekter kallstart, varmstart, användning av motorvärmare, tomgångskörning och buller får på miljön 2. hur hastighet, växelval, acceleration, planerad körning och vägval påverkar bränsleförbrukningen och vilka effekter detta får på miljön.

5 kap. Säkerhet

1 § Taxiförare skall vara medvetna om den egna säkerheten och det ansvar de har för passagerare och andra

medtrafikanter i samband med färden. De skall kunna utföra köruppdrag så att passagerarna upplever att resan varit trygg, säker och bekväm. Taxiförare skall ha kunskap om

innebörden av riksdagens beslut om inriktning av det nationella trafiksäkerhetsarbetet.

Nödsituation

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna 1. bedöma situationer som innebär hot och våld i arbetet 2. tillämpa första hjälpen och hjärtlungräddning

3. tillämpa kunskaper om uppträdande på en olycksplats 4. tillämpa kunskaper om risker i samband med åtgärder under en nödsituation på vägen.

Passagerare och gods

3 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna

1. bedöma riskerna vid på- och avstigningsplatser för passagerare

2. tillämpa användning av skyddsutrustning för barn i bil 3. tillämpa reglerna om användande av bilbälte

4. tillämpa användning av bilbälten och andra hjälpmedel samt fastsättning av rullstolar och bårar i samband med transporter av personer med funktionsnedsättningar 5. tillämpa bestämmelserna om lastsäkring av gods i personbil och lätt lastbil.

(4)

Medtrafikanter

4 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna 1. redogöra för de risker trafiken skapar för barn

2. bedöma vilka mognadsmässiga förutsättningar barn har att hantera trafikens risker

3. bedöma vad man ska vara uppmärksam på när man kör ett fordon i miljöer där barn vistas

4. bedöma de speciella problem som trafiken skapar för personer med funktionsnedsättning.

Skaderisk

5 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna bedöma 1. sambandet mellan hastighet, kollisionshastighet och riskerna för personskador vid kollisioner mellan motorfordon och oskyddade trafikanter och vid kollisioner mellan motorfordon

2. bilens inre skyddsutrustning och dennas skadereducerande effekt.

Nollvisionen

6 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall känna till 1. nollvisionens huvudmål och inriktning

2. åtgärder för att uppnå trafiksäkerhetsmålen.

6 kap. Bemötande

1 § Taxiförare skall ha en positiv och serviceinriktad attityd till passagerarna och förstå vikten av diskretion. De ska ha förståelse för och respektera olika människors förutsättningar och behov.

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna 1. redogöra för lämpliga sätt att hantera situationer som kan uppkomma i samband med att passagerare är alkohol- eller drogpåverkade

2. bedöma passagerarnas olika behov och vara lyhörd för deras krav på service, särskilt när det gäller

a. barn

b. personer med nedsatt syn, hörsel och rörelseförmåga 3. bedöma hur passagerare ska bemötas när ledsagare

medföljer

4. bedöma vikten av ett rent fordon 5. bedöma hur starka dofter, tobaksrök och

allergiframkallande ämnen kan påverka passagerare

(5)

5 6. tillämpa hantering av rullstolar och rollatorer som

passagerare använder som hjälpmedel

7. tillämpa fordonets prisinformation för att beräkna det ungefärliga priset på en taxiresa.

7 kap. Sjukdomar och funktionsnedsättningar

1 § Taxiförare skall ha kunskap om sjukdomar och handikapp som passagerare kan ha och bästa sättet att assistera dem, så att resan upplevs både som trygg och säker.

Sjukdomar

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

1. känna till följande sjukdomar och deras kännetecken och symboler:

a. diabetes

b. astma och allergi c. epilepsi

d. hjärtbesvär

2. kunna bedöma bästa sättet att assistera när situationen påkallar det för passagerare med dessa sjukdomar.

Fysiska funktionsnedsättningar

3 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall 1. känna till funktionsnedsättningarna

a. rörelsehinder: reumatiska sjukdomar

b. neurologiska sjukdomar: parkinson, stroke, cerebral pares (CP), multipel skleros (MS)

2. kunna bedöma bästa sättet att assistera passagerare med dessa funktionsnedsättningar.

Psykiska funktionsnedsättningar

4 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

1. känna till funktionsnedsättningarna: ångesttillstånd, tvångstillstånd, psykos, schizofreni

2. kunna bedöma bästa sättet att agera när passagerare uppvisar tecken på dessa funktionsnedsättningar.

Kognitiva funktionsnedsättningar

5 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

1. känna till funktionsnedsättningarna: utvecklingsstörning, demens, autism

(6)

2. kunna bedöma bästa sättet att agera när passagerare uppvisar tecken på dessa funktionsnedsättningar.

8 kap. Föraren

1 § Taxiförare skall ha kunskaper om risker med arbetet.

Ergonomi och lyftteknik

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna bedöma 1.riskerna för olika belastnings- och spänningsskador

2. rätt teknik och användning av hjälpmedel vid förflyttning och lyft av passagerare och gods

3. rätt körställning.

Hälsa

3 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna bedöma hur omdömet, körförmågan och trafiksäkerheten påverkas av 1. läkemedel, alkohol och andra droger

2. trötthet

3. fysisk kondition 4. psykisk obalans

5. hälsosam och balanserad kost 6. arbets- och vilocykeln.

Utrustning

4 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna redogöra för riskerna vid användning av mobiltelefon, taxameter, kommunikationsutrustning och elektronisk karta under färd.

9 kap. Fordonskännedom

1 § Taxiförare skall ha kunskaper om fordonets uppbyggnad och funktion samt gällande fordonsbestämmelser. De skall också ha kunskaper i förebyggande fordonsunderhåll och enklare felsökning, så att de i god tid kan upptäcka och åtgärda enklare fel.

Fordonets uppbyggnad och funktion 2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

1. känna till hur man kan utläsa nödvändiga uppgifter i instruktionsboken

2. kunna bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas när instrumentpanelens olika indikeringslampor lyser

(7)

7 3. kunna bedöma hur följande faktorer påverkar bilens

köregenskaper:

a. fram- eller bakhjulsdrift och fyrhjulsdrift b. last- och viktfördelning

c. vindförhållanden d. tillkopplad släpvagn.

Motor

3 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall 1. känna till riskerna med läckage på avgassystemet

2. kunna redogöra för hur man kontrollerar och fyller på vätskor.

Elsystem och belysning

4 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna redogöra för

1. säkringarnas placering och vikten av att säkringar med rätt amperetal används

2. riskerna i samband med användning av startkablar 3. kontroll och hantering av batteri

4. kontroll och byte av glödlampor.

Styrinrättning

5 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall känna till 1. enklare kontroller av styrinrättningen

2. felaktigheter som kan uppstå i styrinrättningen 3. följderna av felaktig hantering av styrinrättningen.

Bromssystem

6 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna

1. redogöra för hurbromssystemen är uppbyggda och fungerar 2. redogöra för hur man kontrollerar och fyller på bromsvätska 3. redogöra för vilka egenskaper låsningsfria bromsar har 4. bedöma hur bromssystemet påverkas av fukt och vägsalt och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga att vidta

5. tillämpa rätt användning av fordonets bromsar.

Hjul och däck

7 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

1. känna till vilka orsakerna kan vara till onormalt däckslitage 2. känna till vilka risker som finns vid hjulbyte

3. känna till vilka begränsningar nödhjul har

(8)

4. kunna redogöra för hur man utför säkerhetskontroller på hjulen

5. kunna bedöma hur däck, lufttrycket samt hjulens kondition påverkar fordonets köregenskaper och taxametern.

6. kunna tillämpa bestämmelser om användning av hjul och däck när det gäller:

a. mönsterdjup b. dubbdäck c. vinterdäck

d. olika fordonskombinationer e. hjul- och däckdimensioner

10 kap. Yrkestrafiklagstiftning

1 § Taxiförare skall ha kunskap om de författningar som reglerar den yrkesmässiga trafiken och om sanktioner och påföljder vid brott mot yrkestrafiklagstiftningen.

Yrkestrafikregler

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall

1. känna till definitionen av yrkesmässig trafik och taxitrafik 2. kunna redogöra för de handlingar som ska medföras under färd och kunna bedöma vilka handlingar som ska uppvisas vid en fordonskontroll

3. kunna bedöma förarens ansvar gentemot tillståndshavaren 4. kunna tillämpa reglerna om yrkestrafikmärke

5. kunna tillämpa reglerna om taxameter och handhavandet av denna

6. kunna tillämpa reglerna om prisinformation 7. kunna tillämpa reglerna om taxiförarlegitimation.

Vilotider

3 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna

1. tillämpa vilka vägtransporter som omfattas av vilotidsbestämmelserna

2. bedöma vilka övriga skyldigheter och ansvar som förare respektive arbetsgivare har

3. tillämpa beräkning och anteckning av dygnsvilan.

Skolskjutsning

4 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna tillämpa kunskaper om bestämmelserna om skolskjutsning i trafikförordningen (1998:1276), förordningen (1970:340) om

(9)

9 skolskjutsning och Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter

(1988:17) om skolskjutsning.

11 kap. Trafiklagstiftning

1 § Taxiförare skall ha mycket goda kunskaper om trafikregler och deras tillämpning samt om vägmärken och andra anordningar för anvisningar till trafiken så att fordonet kan framföras på ett trafiksäkert sätt.

2 § Kraven i 1 § innebär att den sökande skall kunna 1. redogöra för definitioner av följande begrepp enligt lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner:

a. personbil, lätt lastbil och buss b. lätt- och tung släpvagn

c. tjänstevikt, bruttovikt, totalvikt och maximilast

2. tillämpa kunskaper om vägmärkesförordningen (1978:1001)

3. tillämpa följande kapitel och paragrafer i trafikförordningen (1998:1276):

a. bestämmelser för alla trafikanter 2 kap., 1-,3, 8 § b. gemensamma bestämmelser för

trafik med fordon

3 kap. 12, 5 § c. fordons plats på väg och val och

byte av körfält

3 kap. 6-12 §, 9 kap.

d. vändning, backning, körfältsbyte m.m

3 kap. 43-46 §

e. hastighet 3 kap. 14-17 §, 4 kap. 20 §, 9 kap.

f. korsande trafik 3 kap. 18-27 § g. möte och omkörning 3 kap. 30-32, 36-42 § h. stannande och parkering 3 kap. 47-50, 52-55 § i. skyldigheter mot gående, cyklande

och mopedförare

3 kap. 58-62 § j. fordons last och passagerare 3 kap. 78-80 § k. signaler och tecken 3 kap. 65-66 §

l. belysning 3 kap. 67-72, 74-76 §

m. användande av bilbälte och andra skyddsutrustningar

4 kap. 10 § n. gågata och gårdsgata 8 kap. 1 § o. undantag från vissa bestämmelser 11 kap. 4-6 §

12 kap. Undantag

Frågor om undantag från dessa föreskrifter prövas av Vägverket.

(10)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2004, då Vägverkets föreskrifter (VVFS 1998:45) om yrkeskunnande hos taxiförare skall upphöra att gälla.

INGEMAR SKOGÖ

Mari-Louise Lundgren

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :