• No results found

FRI VÄG. Kräva FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter. Nå målet säkert! 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:7 Särskild försiktighet 11:8 Andras säkerhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FRI VÄG. Kräva FRI VÄG. Skyldigheter - Rättigheter. Nå målet säkert! 2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:7 Särskild försiktighet 11:8 Andras säkerhet"

Copied!
52
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2:1 Omsorg varsamhet & hänsyn 11:7 Särskild försiktighet

11:8 Andras säkerhet

Nå målet säkert!

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

Kräva

FRI VÄG

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(2)

• Kunskap om lagar/regler som reglerar utryckningskörning

• Insikt i svårigheter med utryckningskörning

• Vikten av rätt attityd hos individen och gruppen

• Säkerhetstänkade - Säkerhetskultur

Mål för utbildningen! FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(3)

Inledning.

Del 1 Inledning/Bakgrund

Del 2 Lagtext tillämpning

Del 3 Värdegrunder / Attityd Säkerhetskultur.

Del 4 Påverkande faktorer Del 5 Sammanfattning

Avslutande Kunskapstest

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(4)

(vägverkets publikation 2008:4)

Den säger: Kännetecknande för goda utryckningsförare är att de inte bara kan manövrera sitt fordon bättre än normalföraren, utan också förstår, värdesätter och accepterar de värderingar som gäller för god,

effektiv och säker utryckningkörning.

Utryckningskörning handlar inte

bara om god körförmåga utan kräver även breda kunskaper och färdigheter inom andra områden.

Det är varje arbetsgivares ansvar att säkerhetställa en god arbetsmiljö och att se till att arbetstagaren har nödvändig utbildning och kompetens för uppgiften.

Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare

Det här dokumentet är framtaget gemensamt av Räddningsverket, Arbetsmiljöverket, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Vägverket.

Texten innehåller inga nya regler men konkretiserar vad som enligt dessa myndigheter behöver ingå i utryckningsförarnas kompetens för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på ett säkert sätt.

PUBLIKATION 2008:04

Grundläggande kompetensmål för utryckningsförare

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(5)

Arbetsmiljölagen 3 kap 3 §

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Arbetsgivaren skall för vissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättnin- gar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

(Paragrafen ändrad genom SFS 2002:585)

Trafi ksäkerhet

– en arbetsmiljöfråga

Vid en första anblick är det lätt att tro att det som händer i trafi ken bara är frågor för Vägverket och Polisen, men så är det inte. Hundratusentals anställda i de fl esta branscher har varje dag vägar och gator som sin arbets- plats. Förutom yrkesförarna rör det sig om hemtjänst- och hemsjukvårds- personal, väktare, hantverkare, fastighetsskötare, säljare och många andra yrkesgrupper.

Att framföra ett fordon i tjänsten är alltså en arbetsmiljöfråga, där arbets- givaren bär ansvaret för att göra vistelsen i trafi ken så säker som möjligt för de anställda. Detta gäller oavsett om den anställde kör med företagets eller organisationens fordon, om tjänsteresorna sker med egen bil eller om motorcykel eller cykel används.

Trafi ken är också en olyckskälla med stora lidanden och i vissa fall död som konsekvens. Statistiken visar att mer än en femtedel av alla arbets- olycksfall med dödlig utgång i Sverige är trafi kolyckor.

Den här checklistan innehåller några av de frågor som kan vara bra att belysa i arbetet med att få reda på hur ni i er organisation beaktar trafi k- säkerheten som en arbetsmiljörisk och vad ni kan göra för att minimera riskerna så långt som möjligt.

Trafiksäkerhet - En arbetsmiljöfråga ? FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(6)

Vad är bland det farligaste vi gör?

Risker FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(7)

Brått lönar sig aldrig! FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(8)

Del 1 Inledning/Bakgrund

Del 2 Lagtext tillämpning

Del 3 Värdegrunder / Attityd Säkerhetskultur.

Del 4 Påverkande faktorer Del 5 Sammanfattning

Avslutande Kunskapstest

Lagtext.

Detta är lagtext, alltid skriven för utrymme till tolkningar.

Om tingsrätten har bedömt den ena trafiksituationen på ett sätt.

Kan en liknande bedömas anorlunda.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(9)

Trafikförordningen

Trafikförfattningen Körkortslagen

Trafikbrottslagen

Vad är det som styr ?

Skyldigheter - Rättigheter ?

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(10)

Trafikbrottslagen gäller alla trafikanter,

utan undantag.

Däremot kan man tillägga att

utryckningskörning ställer särskilda krav på försiktighet och omsorg.

Inte bara praktiskt och under utförande, utan även större krav ur lagens synvinkel .

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(11)

Från denna regel finns inga undantag!

2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter Grundbestämmelser

1 § För att undvika trafikolyckor skall en

trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.

Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det

framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

Trafikförordningen (1998:1276) FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(12)

I juridisk mening föreligger trängande fall när det är fara för liv, hälsa eller stor egendomskada.

11 kap. Bestämmelser om undantag vid trafikövervakning, räddningstjänst m.m.

Med iakttagande av särskild försiktighet underlåta att följa föreskrift innebär att föraren får bryta mot föreskrifter som reglerar ordnandet av trafiken om han eller hon gör det med särskild försiktighet.

1§, 4§, 6§, 9§, Räddningstjänst

Brådskande utryckning för Räddningstjänst

7§, 10§

Trängande fall 11§, 12§

För transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårds anstalt

Förare av utryckningsfordon får i trängade fall.

Angelägenhetsgrader

Sjuktransporter enligt 6§

hälso och sjukvårdslagen.

(1982:763)

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(13)

Övriga uppdrag

Med vård eller övervakningsbehov där rimlig väntetid inte bedöms påverka en patients tillstånd.

Räddningstjänst - Prio 3

Den lägsta angelägenhetsgraden för körning för räddningsuppdrag

Exempel på lokala trafikföreskrifter

som inte behöver följas vid räddningstjänst

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(14)

Skyltade hastighetsbestämmelser (generella hastigheter).

Hastighetsbestämmelser som gäller för fordonet eller fordonskombinationen (absoluta hastighetsbestämmelser).

Brådskande utryckning för räddningstjänst - Prio 2

Den mellersta angelägenhetsgraden för körning för räddningsuppdrag

Exempel på trafikregler som inte behöver följas vid brådskande utryckning för räddningstjänst.

Akuta ej livshotande.

Bröstsmärtor, ej tecken på infarkt.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(15)

Trängande fall.- Prio 1

Den högsta angelägenhetsgraden vid körning för räddningsuppdrag

Exempel på trafikregler som inte behöver följas vi körning under trängande fall.

Akuta livshotande livshotande symptom eller olycksfall. .

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(16)

Utryckningsfordon.

För att ett fordon skall få användas som ett utryckningsfordon, krävs det att det är upptaget i bilregistret som ett utryckningsfordon.

Registreringsbesiktats eller i typintyg angivits som utryckningsfordon,

Fordonet blir alltså inte ett utryckningsfordon bara för att det har utrustats med föreskrivna larmanordningar!

Bara utryckningsfordon får köra trängande fall !

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(17)

Det är alltid du som har det fulla ansvaret. Inte ens om du påkallar “fri väg”

blir du friad från ansvar vid en olycka.

Detta kan alltid undvikas!

Trängande fall.- Prio 1 FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(18)

Relativa hastighets bestämmelser?

Relativa

hastighetsbestämmelser Vad är det ?

Utryckningsfordon får aldrig göra undantag från denna hastighetgbegränsning i någon angelgenhetsgrad.

Trafikförordningen 11 kap 10§-12§

finns att läsa i fördjupningshäftet.

Trängande fall.- Prio 1 FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(19)

Tättbebyggt område/vägkorsning.

Relativa hastighetsbestämmelser.

Tappar du kontrollen över ditt fordon, har du överskridit de

“relativa hastighetsbestämmelserna”

De fysiska lagarna sätter alltid gränser vad gäller hastighetsvalet.

Naturlagarna de tillåter inga undantag!

I skarpa kurvor. Där det råder nedsatt sikt eller halka.

När du närmar dig en busshållplats.

Eller där barn finns nära väg

Trängande fall.- Prio 1 FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(20)

Polismans tecken.

Måste alltid lydas!

Oavsett vilken angelägenhetsgrad du kör under.

elektronisk skylt jämställs men polismans tecken.

Finns inga undantag !

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(21)

Tåg

Man kan aldrig kräva fri väg av tåg.

Men får passera, om man kan göra det på ett säkert sätt.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(22)

Del 1 Inledning/Bakgrund Del 2 Lagtext tillämpning

Del 3 Värdegrunder /

Attityd Säkerhetskultur.

Del 4 Påverkande faktorer Del 5 Sammanfattning

Avslutande Kunskapstest

Värdegrunder/Attityd FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(23)

Att ingen personal eller andra skadas av vår yrkesutövning.

Är inte det ett självklart mål och vision ?

Lagligt laglösa förare bland laglydare.

Krav på skicklighet och omdöme (Riskbedömning och självinsikt)

Möjligt med rätt attityd

Nollvision

Hur når vi tillsammans dit ?

Är det en rimlig och möjlig vision ?

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(24)

Psykologen Birgitta Falk vid Psykologiska institutionen konstaterar.

:att förare förändrar sitt körbeteende om de får utbildning och reflekterar över sitt uppträdande i trafiken

Attityd

Det går att påverka bilförares attityd i trafiken.

Det visar en doktorsavhandling från stockholms universitet .

Vad finns för attityd till utryckningskörning idag på arbetsplatsen ? Kan den förändras, för att göra körningen säkrare ?

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(25)

Förändra attityd

Attityd = inställning ! Utbildning ger kunskap kunskap ändrar inställning.

Diskussion och kunskap.

Ger en bra (förändrad) attityd.

Finns redan en god attityd - Kommer den att behöva behållas !

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(26)

Säkerhetskultur

Vad är det ?

Interna föreskrifter

Utbildning lagar & regler Attityd påverkan

Fordonskunskap

SÄKERHETSTÄNKANDE

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(27)

Samverkans faktorer

Teknik

Människa

Organisation

Tydliga interna föreskrifter

Erfarenhet Utbildning

Bra faktorer !

Gruppstöd

Dåliga faktorer !

Grupptryck Oerfarenhet Okunskap

Inga regler/

föreskrifter Fordonskunskap

Bristande fordonskunskaper

Allt samverkar till ett resultat Vilket resultat vill vi ha ?

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(28)

Del 1 Inledning/Bakgrund Del 2 Lagtext tillämpning

Grupparbete ca 10 min

Vad kan vara påverkande faktorer ?

Del 4 Påverkande faktorer Del 5 Sammanfattning

Avslutande Kunskapstest

Värdegrunder/Attityd FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(29)

NÅ MÅLET !

Inga skadade arbetskamrater eller andra trafikanter

Regler Utbildning

Attityd

Fordonskunskap

Sammanfattning Värdegrund

Nu kommer den avslutande delen Påverkande faktorer Redovisning av grupparbete innan kunskapstest

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(30)

Hastighetsanpassning

Det är alltid du som har det fulla ansvaret. Inte ens om du påkallar “fri väg” blir du friad från ansvar vid olycka.

Kom i håg. Hastigheten har oftast inte så stor betydelse som man tror, för räddningsinsatsen som helhet

En bra utryckningskörning är den som kommer fram!

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(31)

Tidsvinstteorin

Om du ökar din snitthastighet från 70km/h till 90km/h

Hur mycket tid tjänar du på en mils körning

Vem är närmast det rätta svaret ?

Reflektera över tidsvinst - Ökad stoppsträcka - Ökad olycksrisk Kanske några extra övningar på materialkunskap och placering

kan ge mer tidsvinst vid en insats.

Följsamhet (eco driving) kan ge lika snabb framkomlighet.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(32)

Tidsvinstteorin i verkligheten

Driver Assist record Tool: DART

Mätningar med olika körsätt på samma färdväg.

Offensiv, aggresiv körning med flera omkörningar.

Defensiv och säkrare körning. Mot.

Sträckan 10km.

Tidsvinst ??

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(33)

Viktigt att göra rätt hastighetsanpassning mot larmets art !

Tidsvinstteorin i verkligheten

40 sekunder !!

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(34)

Anpassa hastighet efter sikt.

I korsning har du 10 meter fri sikt Vad är lämplig hastighet ?

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(35)

Anpassa hastighet efter sikt.

I korsning har du 10 meter fri sikt Vad är lämplig hastighet ?

Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Stoppsträcka 10km/h 1 X 2,8 = 2,8 m 1 x 0,6 = 0,6 m 3,4 m 20km/h 2 X 2,8 = 5,6 m 4 x 0,6 = 2,4 m 8.0 m 30km/h 3 x 2,8 = 8,4 m 9 x 0,6 = 5,4m 13,8 m

8 meter stoppsträcka vid 20 km/h påTorr asfalt!

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(36)

Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Stoppsträcka

10km/h 1 X 2,8 = 2,8 m 1 x 0,6 = 0,6 m 3,4 m 30km/h 3 x 2,8 = 8,4 m 9 x 0,6 = 5,4m 13,8 m 50km/h 5 x 2,8 = 14 m 25 x 0,6 = 15m 29,0 m 70km/h 7 x 2,8 = 19,6 m 49 x 0,6 = 29,4m 49,0 m 90km/h 9 x 2,8 = 25,2 m 81 x 0,6 = 48,6m 73,8 m 110km/h 11X2,8 = 30,8 m 121x0,6 = 72,6 m 103.4m Hastighet Reaktionssträcka Bromssträcka Stoppsträcka

10km/h 1 X 2,8 = 2,8 m 1 x 0,6 = 0,6 m 3,4 m 30km/h 3 x 2,8 = 8,4 m 9 x 0,6 = 5,4m 13,8 m 50km/h 5 x 2,8 = 14 m 25 x 0,6 = 15m 29,0 m 70km/h 7 x 2,8 = 19,6 m 49 x 0,6 = 29,4m 49,0 m 90km/h 9 x 2,8 = 25,2 m 81 x 0,6 = 48,6m 73,8 m 110km/h 11X2,8 = 30,8 m 121x0,6 = 72,6 m 103.4m

70km/h ca 50m

90km/h ca 75m

Stoppsträcka

Torr asfalt - utvilad.

Skulle detta utförts på planen Så skulle planen inte räckt till.

Kurva, sen står trafiken plötsligt still...

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(37)

Fordon med hög tyngdpunkt

Snäv kurva eller rondell är farligast.

Framför allt utgång ur rondell.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(38)

Utryckningsvägar

Intränad utryckningsväg minskar risken för okända faror.

Känner man vägen - känner man riskerna

Rökutveckling eller gasutsläpp kan tvinga dig till helt annat vägval än planerat. Håll reda på vindriktning om du är på väg till olycka

med farligt gods.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(39)

47§ Ett fordon får inte stannas eller parkeras

1. på sådan plats eller på sådant sätt att fara uppstår för trafiken onödigtvis hindras eller störs,

2. i en korsning med järnväg eller spårväg, eller

3. på ett sådant sätt att vägmärken eller trafiksignaler skyms.

Skadeplats på väg

Det finns inga undantag från denna regel.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(40)

Kunskap för avspärrning, och utmärkning på säkert sätt.

Olycka på väg

Ser / uppfattar trafikanterna alltid avspärrningar ? Används varningsvästar ?

Parkera i skydd av räddningstjänstens tunga fordon

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(41)

Vad kan du bidra med för att se att rutiner följs ?

Fordonskunskaper / Rutiner

Hur påverkas säkerheten av våra rutiner ?

Hur påverkas säkerheten av vår fordonskännedom?

Övat med det fordon man ska att använda ?

Kontroll före körning. Alltid se till att bilen är i toppskick.

Veta alla rutiner som har med bilens utrustning att göra.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(42)

Gruppstöd kan minska stresspåslag vid olika trafiksutuationer.

Stress / Aggressivitet

Sinnesstämning och dagsform påverkar vår stresstålighet.

Den privata situationen kan påverka din stresstålighet

Trafiksituationen, larmets art, är några faktorer som kan starta en stressreaktion.

Exempelvis larm til kända adresser . bekanta, släkt eller anhöriga.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(43)

Risken att bli påverkad negativt är i början av en ny, eller ändrad läkemedelsbehandling.

Läkemedel

Sedan 1 juli 2007 är inga läkemedel märkta med varningstriangel ! Huvudbudskapet i bipackssedel och Fass:

•att vi själva är ansvariga för att bedöma om vi är i lämpligt skick för att ge oss ut i trafiken

•att läkemedlets effekter eller biverkningar eventuellt kan påverka körförmågan

•att andra avsnitt i bipacksedeln (till exempel avsnittet om biverkningar) kan ge vägledning till hur läkemedlet kan påverka körförmågan

•att vi kan vända oss till sjukvårds- eller apotekspersonal om vi känner oss osäkra.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(44)

Att tala om att man inte är i form att köra, det är en styrka !

Var vaken mot trötthet !

Bristen på sömn, lika farlig som alkoholpåverkan ! Ingen vill att sömnbrist, ska bli en evig vila !

•Mer än 20% av trafikolyckor i Sverige är trötthetsrelaterade.

•23 timmar vaken är jämförbart med 0,8 promille i blodet.

Eller en sömntablett

•Alkohol påverkar kvalitén på sömnen.

Du är sömnpåverkad, efter du blivit nykter.

Källa: “NTF Sörmland”. “Var vaken mot trötthet” länsförsäkringar

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(45)

Grupparbetet Redovisning

Har gruppen hittat några fler faktorer än:

Hastigheten

Speciella fordon (tex tankbilen) Ovan väg till olyckplats

Rätt rutiner arbete vid väg Stress

Fordonskunskaper / rutiner Läkemedel / Sömnbrist

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(46)

Del 1 Inledning/Bakgrund Del 2 Lagtext tillämpning Del 4 Påverkande faktorer

Del 5 Sammanfattning

Avslutande Kunskapstest

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(47)

Del 1 Inledning/Bakgrund Del 2 Lagtext tillämpning Del 4 Påverkande faktorer

Del 5 Sammanfattning

Avslutande Kunskapstest

Viktiga lagar som styr utryckningsföraren

Grundregel 2 kap.1§ Inga undantag, ens vid utryckning.

Undantag 11 kap 10§ Hastigheten får överträdas.

Undantag 11kap 11§ Får bryta mot föreskrift.

Sammanfattning.

2:1 Omsorg, varsamhet & hänsyn 11:11 Särskild försiktighet

11:12 Andras säkerhet

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(48)

Av dina skyldigheter som förare av ett utryckningsfordon

Du är alltid skyldig att iakttaga särskild försiktighet.

Du är dessutom skyldig att ta hänsyn till andras säkerhet.

Det krävs ett utryckningsfordon.

När du utnyttjar undantagsbestämmelser skall du alltid sätta det i relation till risker och tidsvinst.

Du får aldrig bryta mot grundregel i TRF.2kap.1§

Du får aldrig bryta mot de relativa hastighetsbestämmelserna.

Sammanfattning. FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(49)

Sammanfattning.

Blåljuskörning

Anpassa hastighet efter underlag & trafiksituation.

Tidsvinsten : När kan ökad hastighet vara motiverad.

Intränade utryckningsvägar minskar risken.

Följsamhet och planerad körning.

Goda fordonskunskaper.

Vaksamhet mot stress.

Inga läkemedel.

Utvilad .

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(50)

Omgivningen styr oss.

Värdera riskerna i olika trafikssituationer.

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(51)

Sammanfattning.

Att få beröm från en kollega att man kört bra, det är stimulerande.

Att göra ett bra jobb bakom ratten ska belönas med beröm.

Bra framförd kritik, skapar ofta förbättring.

Att vara medveten och ha kunskap om fordonets beskaffenhet.

Attityd - Säkerhetskultur

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

(52)

Del 1 Inledning/Bakgrund Del 2 Lagtext tillämpning

Del 3 Värdegrunder / Attityd Säkerhetskultur.

Del 4 Påverkande faktorer

Avslutande Kunskapstest

FRI VÄG

Skyldigheter - Rättigheter

References

Related documents

Uppsatsen har hittills redogjort för vad principen om barnets bästa och rättssäkerhet innebär i fråga om beredande och upphörande av tvångsvård av barn samt hur regleringen ser

Sådana tillägg kan göras av olika skäl: syntak- tiska (för att få bättre flyt i översättningen), semantiska (när ett ords engelska och svenska semantik

Vår studie visar bland annat att en tro på det synergistiska idealet är en viktig förutsättning för att en fungerande samverkan ska uppstå, samt att om samverkan ska fungera bör

För att anses vara en utstationerad arbetstagare ska arbetstagaren under begränsad tid utföra arbete inom en annan medlemsstats territorium än där han

För det fall detta ska ske under skolverksamhetens gång så anses som huvudregel att narkotika- provtagning är att anse som ett påtvingat kroppsligt ingrepp, något sådant

Ett flertal av respondenterna tar upp att om lärandet ska ske i den fria leken behöver pedagogerna vara närvarande för att kunna avläsa barnens behov och att kontrollera

Sveriges Radio har granskat utsorteringen av hushållens matavfall i landets kommuner (”Sopsortering når inte upp till målet”, 20110131).. Detta har man gjort med anledning av att

76 Sund, Fotbollsindustrin, s.. arbetsmarknaden blir allt vanligare att unga oftare byter arbetsgivare och tidsbegränsade anställningar blir även allt vanligare. Det som