Information sheet for scholarships of Medicinska Föreningen, Stockholm

10  Download (0)

Full text

(1)

Information sheet for scholarships of Medicinska Föreningen, Stockholm

1. All information must be correctly filled in.

2. All attachments must be included and any other attachments will be discarded.

3. All personal information (bank account etc.) must be correctly filled in.

4. Deadline of application is October 31, 2016 and any application arriving after will be discarded.

5. If the application is granted or not will be notified in the end of November (2016).

6. The application can be sent to MF via the address stated in the application or put directly in the letterbox outside of the MF expedition.

7. All papers should be stapled together.

8. The application must be electronically filled in.

9. The application should be printed with one page per sheet.

10. The amount of scholarship fund distributed is dependent on the total amount of the scholarships and the number of applicants.

11. Because of the workload we are not able to give individual reasons to a rejection of scholarships.

Failed attempt to fill in this application correctly will result in discarding of the entire application without further notice!

THIS INFORMATION SHEET SHOULD NOT BE INCLUDED IN THE APPLICATION SENT

TO MF!

(2)

!

Content

Stipendieprövningsnämnden

Medicinska Föreningen i Stockholm Nobels väg 10

Box 250

171 77 STOCKHOLM

Information sheet for scholarships of Medicinska Föreningen, Stockholm ... 1

Part A Personal Information ... 3

Personuppgifter / Personal information ... 3

Studieförhållanden / study situation ... 3

Medlemskap i Medicinska Föreningen / Membership at MF ... 4

MEDLEMSKAP I MF ÄR ETT FORMELLT KRAV FÖR ATT ANSÖKA / MEBERSHIP IN MF IS A FORMAL REQUIREMENT TO APPLY FOR SCHOLARSHIPS AT MF. ... 4

Part B Application for scholarship, studies ... 5

Familje- och boendeförhållanden / Family and living situation ... 5

Ekonomiska förhållanden / economic situation ... 5

Begränsat studiemedel / limited student economic aid (CSN) ... 5

Beräknade snittinkomster senaste månaderna / Calculate the average earnings last months 5 .. Tillgångar / assets ... 6

Sammanfattning av ekonomisk situation detta år / summary of economic situation ... 6

Personligt brev - kort förklaring av aktuell ekonomisk situation / short summary of current economic situation ... 7

Part C Application for scholarship, study trips ... 9

Personligt brev och berättelse av vad stipendium skall nyttjas för./ short text about what the

scholarship will be used for. ... 9

(3)

Part A Personal Information

Ange med ett kryss om ansökan avser stipendium från Samstiftelsen för studier och/eller Samstiftelsen för studieresor. / Put a cross in the boxes relevant to you regarding which scholarships you are applying for.

Personuppgifter / Personal information

Studieförhållanden / study situation

Samstiftelsen för studier / Studies

           

Samstiftelsen för studieresor / study trips

Efternamn, förnamn / last and first name

      Personnummer /

soc. sec. number      

Gatuadress / street address
      

Postnr. och postadress / postal and mailing address

      Telefon / telephone

      E-postadress / e-mail address

      Bank

      Clearingnummer

      Kontonummer / account number

      Kontoinnehavare (om annan än ovanstående

person) / account holder (if other than person above)

     

Utbildningsprogram / program      

Termin / semester

      Inskrivningstermin vid Karolinska Institutet /

enrollment semester at KI      

Övriga upplysningar angående studieförhållanden / other important information      

(4)

LADOK-utdrag som intygar utbildningsprogram har bifogats. / LADOK extract that certifies your program is attached.

Medlemskap i Medicinska Föreningen / Membership at MF

MEDLEMSKAP I MF ÄR ETT FORMELLT KRAV FÖR ATT ANSÖKA / MEBERSHIP IN MF IS A FORMAL REQUIREMENT TO APPLY FOR SCHOLARSHIPS AT MF.

Kontroll av medlemskap görs! / Control of memberships will be done!

     

Medlem i Medicinska Föreningen? / Member of MF?

JA       NEJ      

Varit medlem minst ett år? / Member for at least one year?

JA       NEJ      

(5)

Part B Application for scholarship, studies

Familje- och boendeförhållanden / Family and living situation

Ekonomiska förhållanden / economic situation

Begränsat studiemedel / limited student economic aid (CSN)

Intyg från CSN bifogat (obligatoriskt om ej rätt till studiemedel) / Certificate to from CSN attached (mandatory if not entitled to any more aid from CSN)

Beräknade snittinkomster senaste månaderna / Calculate the average earnings last months

Sammanboende / Cohabitation
 JA       NEJ      

Barn och ålder / Childrens and age
      

Övriga upplysningar angående familje- och boendeförhållanden / other important information regarding family and livning situation

     

Begränsat studiemedel limited CSN

Yes       No      

Om Yes / if yes:

ej rätt till studiemedel under       av kvarvarande       terminer / not entited to aid during how many semester of the rest of your program.

Om du är berättigad till studiemedel men ej tar fullt studielån, förklara varför / if you are entitled to aid but do not take full student aid loan, explain why.


     

     

Sökande och samboende / applicant and cohabitant Studielån / student loan

     

Studiebidrag / Student allownance      

Inkomst av förvärvsarbete efter skatt / Income from work after taxes      

Övriga stipendier / other scholarships      

Bostadsbidrag / housing allowance      

Övriga bidrag ( t ex barnbidrag) / other allowances (children allownace)      

Övriga inkomster / other incomes      

(6)

Tillgångar / assets

Realiserbara tillgångar som t ex kapital på konto, aktier, fonder (dessa skrivs i siffror!), fordon (antal) el. liknande.

Bostadsrätt och fastighet räknas EJ som realiserbara tillgångar. / Realizable assets such as capital account, stocks, mutual funds (written in digits!), Vehicles (number/ etc. Condominium and property is not counted as a realizable asset.

Sammanfattning av ekonomisk situation detta år / summary of economic situation

Sökande och samboende / applicant and cohabitant Tillgångar, specificera nedan / Assets, specify below      

Totala inkomster inklusive lån / total income including loan      

Totala utgifter / total expenditure      

Totala skulder / total depts      

(7)

Personligt brev - kort förklaring av aktuell ekonomisk situation / short summary of current economic situation

Ifylls endast vid ansökan om stipendium från samstiftelsen för studier. / applies only to applicants for studies scholarship

(8)

Jag försäkrar på heder och samvete att alla uppgifter är fullständiga och riktiga samt att jag

inte har andra skulder, tillgångar eller inkomster än dem jag har redogjort för. / I declare on my honor that all information is complete and correct and that I do not have any other debts, assets or incomes than those above.

Maximum number of 3000 characters and any excess will not be taken into account.

     

Namnteckning sökande / signature

Namnförtydligande / clarification of signature

      Ort, datum / place, date

     

(9)

Part C Application for scholarship, study trips

Ifylls endast om ansökan avser stipendium från Samstiftelsen för studieresor. / applies only to applicants for study trips scholarship

Personligt brev och berättelse av vad stipendium skall nyttjas för./ short text about what the scholarship will be used for.

Bakgrund om / backgrund about

- dig själv (kortfattat) / yourself (keep it short) - syfte med resan / purpose of the trip

- sökt belopp med motivering / the amount applied with the motivation

- budget för resan (översiktligt men tydligt) / budget for the trip (a overview but clearly) samt annat som sökanden önskar framföra. / and other things that the applicant wishes to convey.

Maximum number of 5000 characters and any excess will not be taken into account.

           

(10)

Jag försäkrar på heder och samvete att mina i ansökan lämnade uppgifter är fullständiga och riktiga. / I declare on my honor that my application is accurate and complete.

Namnteckning sökande/ signature

Namnförtydligande/ clarification of signature

      Ort, datum/ place, date

     

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :