Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Miljö- och hälsoskyddsnämnden I Protokoll

12  Download (0)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-10-19 SID 1 (9)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Plats och tid 2021-10-19 Solna stadshus, rum 160 Kommunfullmäktigesalen, kl. 18:00-20:05

Ledamöter

Victoria Johansson (MP), ordförande Axel Östlund (C)

Hélène Sevastik (S) Klas Lindblom (M) Nils Fredriksson (L) Jesper Siljekvist (KD) Ruben Wågman (S) Tove Pehrsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Johan Salminen (M) för Karin Westlin (M)

Närvarande ersättare

Torsten Svenonius (M) Jacques de Maré (MP) Ebbe Adolfsson (S) Ulf Åsbrink (V)

Övriga närvarande

Åsa Bergström, förvaltningschef

Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef Linda Svensson, limnolog §§ 46-47

Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Hélène Sevastik (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 46-50, 52-55 (§ 51 justerades omedelbart)

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Victoria Johansson (MP) Justerare

Hélène Sevastik (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-10-22.

Anslaget tas ner 2021-11-15.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-11-12.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 2 (9)

Signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 46

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 47

Solna stads vattenarbete ... 4

§ 48

Delårsrapport per augusti 2021 (MHN/2020:30) ... 5

§ 49

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2022 (MHN/2022:1) ... 6

§ 50

Yttrande över remiss Trafikplan för ett växande och hållbart Solna (MHN/2021:45) 7

§ 51

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning (MHN/2021:48) ... 8

§ 52

Anmälan av delegationsärenden ... 9

§ 53

Frågor till förvaltningen ... 9

§ 54

Förvaltningschefen informerar ... 9

§ 55

Övrigt ... 9

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 3 (9)

Signatur

§ 46

Fastställande av föredragningslista

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 4 (9)

Signatur

§ 47

Solna stads vattenarbete

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av informationen.

Sammanfattning

Linda Svensson, limnolog, ger nämnden information om Solnas vattenarbete. Bland annat ges information om stadens åtgärdsprogram för Brunnsviken, Ulvsundasjön, Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan samt kring gemensamma åtgärdsprogram (LÅP) med angränsande kommuner.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 5 (9)

Signatur

§ 48

Delårsrapport per augusti 2021 (MHN/2020:30)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av delårsrapporten per 31 augusti 2021.

Sammanfattning

Precis som resten av samhället har miljö- och hälsoskyddsnämnden påverkats av den pågående pandemin (Covid-19). För nämndens del har det inneburit att de tillsyns- och kontrollplaner som antagits inte kunnat följas fullt ut. Anläggningar som haft besöksförbud eller tillfälligt stängt sin verksamhet har haft stor påverkan. Där det har varit möjligt har tillsyn och kontroll skett på distans.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden höll under perioden en hög takt för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och möjliggöra att Solna ska utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Exempelvis har arbete med åtgärder för god vattenstatus haft stort fokus liksom att bevaka miljö- och hälsoaspekter i den fysiska planeringen. Miljöskyddsenheten har prioriterat tillsynen av de stora infrastruktur- och exploateringsprojekten som pågår i staden.

Inom hälsoskyddstillsynen har fokusområdet inom den planerade tillsynen varit inomhusmiljö och hur verksamhetsutövare bedriver sin egenkontroll i lokaler där barn och unga vistas. Den planerade livsmedelskontrollen har under perioden varit inriktad på avfall och skadedjur. Miljö- och hälsoskyddsnämndens enheter för tillsyn har under perioden genomfört 261 tillsynsbesök på serveringsställen med fokus på trängsel.

För att uppnå nämndmål, ta tillvara på lärdomar från pandemin samt förbereda för en förändrad lagstiftning och en ekonomiskt tuffare framtid har nämnden fokuserat på att optimera användandet av ärendehanteringssystemet samt kvalitetssäkra och effektivisera administrativa processer.

Tre av nämndens fyra mål bedöms uppfyllas helt under året. Ett mål bedöms uppfyllas delvis. Uppdraget pågår enligt plan och förväntas avrapporteras senare under hösten.

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott gentemot budget på 1,2 mkr. Överskottet förklaras av den statliga ersättningen för stadens tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen samt lägre kostnader. Nämndens helårsprognos är ett överskott på 1,9 mkr och beror framför allt på den statliga ersättningen för trängseltillsyn.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 6 (9)

Signatur

§ 49

Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2022 (MHN/2022:1)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om

• Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers område med taxebilagor fastställs att gälla från 1 januari 2022.

• Timavgiften i Taxa för Solna stads prövning och tillsyn inom miljöbalkens, strålskyddslagens och lagen om sprängämnesprekursorers område höjs från och med 1 januari 2022 till 1 396 kr.

• Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel fastställs att gälla från 1 januari 2022.

• Timavgiften i Taxa för Solna stads offentliga kontroll av livsmedel höjs från och med 1 januari 2022 till 1 488 kr.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning för 2023-2024. Utifrån

kommunstyrelsens beslut har miljö- och byggnadsförvaltningen utarbetat miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsplan och budget 2022.

Driftsram för miljö- och hälsoskyddsnämnden är 10,6 mkr. Nämndens

investeringsbudget är 0,1 mkr. Prioriterade aktiviteter för respektive verksamhet har harmoniserats med kommunstyrelsens beslut.

Röstförklaring

Tove Pehrsson (V) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 1.

Hélène Sevastik (S) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 2.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 7 (9)

Signatur

§ 50

Yttrande över remiss Trafikplan för ett växande och hållbart Solna (MHN/2021:45)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2020 och 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive godstransporter, utifrån klimatstrategins mål. Syftet med trafikplanen är att tydliggöra stadens inriktning och strategier för trafiksystemet, med utgångspunkt från Solna stads vision, översiktsplan och klimatstrategi. Trafikplanen är huvudsakligen ett verktyg för stadens interna planeringsarbete och ska kunna användas både i den fysiska planeringen och för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön i Solna.

Yttrande

Hélène Sevastik (S) och Tove Pehrsson (V) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 3.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 8 (9)

Signatur

§ 51

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning (MHN/2021:48)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad

delegationsordning för 2021. Beslutet justeras omedelbart och ny delegationsordning ersätter tidigare delegationsordning från och med 2021-10-19.

Sammanfattning

Delegationsordningen har reviderats med anledning av att en ny avgiftsförordning, Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, har trätt i kraft.

Ändringar som genomförts i avsnitt 5.4 är att den nya förordningen ersatt den

föregående och att hänvisning till paragraferna i punkterna 5.4.1–5.4.4 har uppdaterats.

Punkt 5.4.3 som avser beslut om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål har kompletterats med texten ” annan offentlig verksamhet som hänger samman med sådan kontroll”. Annan offentlig verksamhet är ett nytt begrepp inom livsmedelslagstiftningen och omfattar t.ex. utfärdande av sanktioner. Det innebär att myndigheten numera har stöd för att även ta betalt för tiden det tar att skriva en sanktion såsom föreläggande och förbud.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-19 SID 9 (9)

Signatur

§ 52

Anmälan av delegationsärenden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

MHD/DB 2021: 533-598

§ 53

Frågor till förvaltningen

Inga frågor har inkommit till detta sammanträde.

§ 54

Förvaltningschefen informerar

Åsa Bergström, förvaltningschef, informerar om Stadsmiljöpriset 2021/2022 samt om kommunstyrelsens beslut avseende första etappen Norra Hagastaden och

byggnadsnämndens beslut om samråd avseende detaljplan för Logementet.

§ 55 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

(10)

Solna 19 oktober 2021 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, ärende 6 Verksamhetsplan och budget 2022 MHN/2022:1

Röstförklaring

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om Miljö- och hälsoskyddsnämndens

verksamhetsplan och budget för 2022 utan hänvisar till vårt eget budgetförslag.

Tove Pehrsson Vänsterpartiet

Bilaga 1 till MHN/2021-10-19 § 49

(11)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 19 oktober 2021 Ärende 06. VP och budget 2021: MHN/2022:1

Röstförklaring

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2022 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.

Hélène Sevastik Socialdemokraterna

Bilaga 2 till MHN/2021-10-19 § 49

.af.l

~· Socialdemokraterna

(12)

Hélène Sevastik Tove Pehrsson Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-10-19 MHN/2021:45 Trafikplan för ett växande och hållbart Solna- svar på remiss

Yttrande

I nuläget genererar trafiken 80% av Solnas totala klimatutsläpp. Att kommunen tar fram en trafikplan med ambitionen att bland annat reducera resor och transporter med bil, samt utveckla kollektivtrafiken och gång- och cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för klimatet.

Vi delar förvaltningens synpunkter om att faktorer som buller, luftföroreningar, dagvatten och

biologiska spridningssamband behöver beaktas i den fortsatta trafikplaneringen. Därför ser vi gärna att dessa, samt klimatanpassningsåtgärder, inkluderas i planen.

Precis som trafikplanen nämner är inpendlingen till kommunen stor, runt 87 353 personer under 2019.

40% av dessa tar bilen. Den stora inpendlingen kan förklaras av att 60% av Stockholmsregionens arbetsplatser finns i Solna och Stockholms stad. Med tanke på inpendlingen behöver en reducerad trafik planeras för i relation till grannkommunerna. Att en sådan samverkan saknas är bristfälligt.

För att främja användarvänliga gång- och cykelvägar är det viktigt att dessa inkluderas i planeringen i ett tidigt stadie. Redan i början av detaljplanearbetet behöver gång- och cykelvägar finnas med. Allt för ofta utgår planeringen från bilvägar och gång- och cykelvägar behöver då anpassas till den redan planlagda infrastrukturen. För att undvika konfliktdesign bör cykel- och gångtrafik vara åtskilda. Det är inte rimligt med gång- respektive cykelvägar vilka kräver att man går ut i angränsande väg vid möte.

För att staden ska nå sin egen målsättning om 100 procent klimatneutralt resande och transporter till 2045 behöver inte bara trafiken reduceras utan även elektrifieras. Det är positivt att kommunen planerar uppförandet av 80 laddstoplar. Däremot är det inte tillräckligt eftersom regionala prognoser hänvisar till behovet av 200 snabbladdstolpar fram tills 2025.

Slutligen är det nödvändigt att trafikplanen snarast följs upp med konkreta riktlinjer och mätbara delmål. Utan dessa blir det svårt att bedöma om de långsiktiga målen är möjliga att uppnås.

Bilaga 3 till MHN/2021-10-19 § 50

Figure

Updating...

References

Related subjects :