Telemetri. Godkänt den: Gäller för: Akademiska sjukhuset. Telemetri. Sidan 1 av 15

15  Download (1)

Full text

(1)

Godkänt den: 2019-11-25 Ansvarig: Mikael Köhler Gäller för: Akademiska sjukhuset

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 1 av 15

Telemetri

Innehåll

Syfte och omfattning ...3

Bakgrund...3

Indikation för telemetri ...3

Vid nedanstående tillstånd bör patienten ha en högre övervakningsnivå ...3

Beskrivning medicinavdelning 30E och AVA ...4

Inskrivning ...4

Om patienten har haft telemetriövervakning på AKM ...4

Om patienten inte haft telemetriövervakning på AKM ...4

Klienterna/Skärmarna ...4

Hämta upp patient ...4

Ta bort patient ...4

Ändra larmgräns ...5

Ändra amplitud ...5

Ändra till standby-läge...5

Koppla på ...5

Beskrivning ADA ...6

Inskrivning ...6

Koppla upp ...6

Larmsökare ...6

Byta batteri på larmsökare ...6

Ändring av larmsignal ...6

Larm ...7

Röda larm ...7

Röda/gula larm ...7

Gula larm:...7

Blå larm ...7

Kvittera/Tysta ner larm ...8

Om larmet inte kvitteras/tystas ner ...8

(2)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 2 av 15

Åtgärder vid frekventa larm ...9

Arbetssätt och dokumentation ...9

Avläsning av apparatur ...9

Kontroller och dokumentation ...9

1. Grundrytm ... 10

2. Frekvensintervall ... 10

3. Förekomst av larm ... 10

Övrigt att granska ... 10

Utskrivning ... 11

Åtgärder vid strömavbrott ... 11

Omstart ... 11

Roller och ansvar ... 11

Referenser ... 13

Dokumenthistorik ... 13

Relaterade länkar ... 13

Bilaga RU Telemetri ... 14

(3)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 3 av 15

Syfte och omfattning

Rutinen säkerställer korrekt hantering av telemetriutrustningen ”Philips telemetri- TRX 48 41 1 A och TRX 48 51 A”, används på 30E och ”Philips telemetri – IntelliVue-multimätningsmodul X2”, används på ADA.

Dokumentet vänder sig framförallt till sjuksköterskor men gäller även för övrig personal.

Bakgrund

Telemetrier ordineras av läkare

Medicinavdelning 30E”Philips telemetri- TRX 48 41 1 A och TRX 48 51 A”

På avdelning 30E finns möjlighet att vårda 8 patienter med telemetri för arytmiövervakning. I de fall när samtliga telemetrier är upptagna ansvara överläkare på avdelningen för att prioritera vilka patienter som behöver telemetri.

ADA ”Philips telemetri – IntelliVue-multimätningsmodul X2”,

På ADA finns möjlighet att vårda med telemetri för arytmiövervakning på samtliga platser. Telemetri ordineras av läkare men kopplas även på utan direkt ordination när indikation finns.

Indikation för telemetri

 Syncope med misstanke på kardiell genes.

 Elektrolytrubbningar där det föreligger risk för signifikanta arytmier.

Första kalium < 2,5 mmol eller > 7 mmol.

 Pågående tachycardi där telemetrin påverkar handläggningen. T.ex. snabbt förmaksflimmer för att bedöma om det är symtomatiskt eller vid upptitrering av läkemedel.

 Misstänkt intoxikation, t.ex. digitalis, psykofarmaka.

 Strokemisstanke.

Vid nedanstående tillstånd bör patienten ha en högre övervakningsnivå

 Patienten med bröstsmärtor som inger misstanke om akut hjärtinfarkt eller instabil angina.

 Patienter med Insättning/upptitrering av antiarytmica bör ligga inom VO Hjärt och lungmedicin.

 Patienten med lungödem eller kraftigt påverkad cirkulation.

 Bradyarytmier såsom höggradiga AV-block och längre asystolier.

 Symtomgivande kammartakykardi/kammarflimmer.

 Patienter med måttlig/allvarlig intoxikation med substanser som kan orsaka rytmrubbningar om dessa patienter inte är bedömda av psykiatriker och/eller är instabila i sina vitalparametrar.

(4)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 4 av 15

Beskrivning medicinavdelning 30E och AVA

”Philips telemetri- TRX 48 41 1 A och TRX 48 51 A”,

Inskrivning

Inskrivning sker alltid vid huvudklienten på avdelningsexpeditionen.

1. Ta en ledig telemetridosa och kontrollera nummer som står på baksidan av dosan.

2. Skriv in patienten på huvudklienten inne på avdelningsexpeditionen.

3. Tryck på ledig sektor, välj sängplats och vald telemetridosa. Tryck sedan OK.

4. Tryck på alla funktioner, standby och välj sedan övervakning i standby.

Om patienten har haft telemetriövervakning på AKM

Om AKM har sparat patienten i databasen kan den hämtas upp därifrån. Gör så här:

1. Tryck; Alla funktioner, Inskrivning, Hämta, Hämta från(i rullista), välj akuten/akutrum, välj rätt patient.

2. Tryck; Skriv in.

Om patienten inte haft telemetriövervakning på AKM

 Tryck; Alla funktioner, Inskrivning, Efternamn, Förnamn, Personnummer.

 Har patienten pacemaker (även ICD) skall detta kryssas i.

 Tryck; Skriv in, Huvudfönster.

Klienterna/Skärmarna

Skärmarna inne på SSK-expeditionerna kallas för klienter, där kan telemetriövervakning hämtas upp, läsas av och granskas.

Hämta upp patient

Samma patient kan vara uppkopplad på flera klienter

 Klicka på en tom sektor.

 Välj önskad patient.

 Klicka på OK.

Ta bort patient

Patienten försvinner endast från denna klient

 Klicka på patientfönster.

 Välj sektorinställningar.

 Tryck på OK.

 Tryck på huvudfönster.

(5)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 5 av 15

Ändra larmgräns

1. Hämta upp patient på klient och öppna patientfönstret.

2. Välj Arytmilarm.

3. Nere till vänster finns HF-gränser.

4. Håll musen över den aktuella larmgränsen, pila sedan upp/ner.

5. Inställningen återgår automatiskt till fabriksinställningen när patienten skrivs ut.’

Ändra amplitud

Ibland kan det vara svårt att se QRS-komplexen pga små amplituder, dessa kan då ökas. Detta påverkar ej EKG-tolkningen.

 Gå till rätt patient och öppna patientfönstret

 Du ser nu 3 avledningar, håll musen över den du önskar ändra

 En ruta dyker då upp, ändra under Stl X1

 Stl X2-X4 ökar amplituden och Stl X ½ - 1/4 minskar amplituden.

Ändra till standby-läge

Standbyläget är aktuellt när patienten under en period behöver vara bortkopplad från telemetrin, t.ex. vid dusch eller undersökning utanför avdelningen. Ska alltid godkännas av ansvarig läkare först.

1. Gå till rätt patient och öppna patientfönstret

2. Välj Standby och därefter lämpligt sökord, ex. röntgen.

3. Tryck på övervakning i standby.

4. Ta av telemetridosan.

För att återuppta övervakningen igen:

1. Koppla på dosan igen.

2. Tryck på bocken på telemetridosan för att starta igen.

3. Kontrollera på skärmen att den kommit igång.

Koppla på

1. Sätt i två AA-batterier i telemetridosan.

2. Tryck på Standby, välj ny patient och sedan övervakning i standby.

3. Koppla dosan på patienten enligt standarduppkoppling.

4. Tryck sedan på bocksymbolen på telemetridosan för att avaktivera standbyläget.

5. Kontrollera på huvudklienten att sändningen fungerar.

6. Hämta sedan upp patienten på klienten inne på din expedition.

Kolla att rätt dosa är kopplad till rätt patient genom att sätta muspekaren över sängplatsnummer i sektorn med patientens namn. Då visas automatiskt en liten ruta med dosnummer som är kopplat till denna sektor.

(6)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 6 av 15

Beskrivning ADA

”Philips telemetri – IntelliVue-multimätningsmodul X2”,

Inskrivning

Inskrivning sker alltid vid huvudklienten på expeditionen. Vi kan inte hämta upp patienter från akutmottagningens telemetriövervakning utan får skriva in på nytt hos oss. Om patienterna varit övervakade på akutmottagningen – fråga efter en sammanfattning av övervakningsperioden.

 Tryck; Patienthantering. Fyll i; Efternamn, förnamn, personnummer, kön, födelsedata. Välj pacemakerläge (Av, på eller obekräftad). Tryck; Bekräfta.

Koppla upp

5 avledningar används vid telemetri på ADA. Standardplacering med fem elektroder:

 RA – direkt under nyckelbenet nära höger axel.

 LA – direkt under nyckelbenet nära vänster axel.

 RL – nedtill på höger sida buken nära höftbenet, ej direkt på ben.

 LL – nedtill på vänster sida buken nära höftbenet, ej direkt på ben.

 V – på bröstet, vanligtvis V1.

Larmsökare

Larmsökare som fungerar som ett komplement till telemetriövervakningen. Vilket betyder att det är en sekundär avisering av patientlarm. Fördröjning kan ske med upp till 10 sek

Larm skickas i den ordning de uppkommer utan prioriteringsgrad. De 10 senast larmen sparas som meddelande på sökaren. Alla typer av larm låter likadant därför är det viktigt att titta på sökaren vid varje larm. Kvittera/tysta ner larmen direkt på någon av klienterna.

Byta batteri på larmsökare

Vid låg batterinivå hörs två korta pip och en batterisymbol visas på displayen. Byt batteri så fort detta inträffar, annars riskerar sökaren att stängs av.

Ändring av larmsignal

På larmsökaren kan ljudnivån ändras och vibration slås på 1. Håll in knappen tills Från? Visas

2. Knappa vidare till Meny, håll in knappen för att välja 3. Volyminställningar visas, håll in knappen för att ändra 4. Knappa vidare till Återgå, håll in knappen.

(7)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 7 av 15

Larm

Det finns tre olika larmnivåer:

 Rött ***

 Gul *

 Blåa/tekniskalarm (INOP-tillstånd)

Röda larm

Livshotande som t.ex. Asystoli, ventrikelflimmer/takykardi, kammartakykardi.

1. Kontrollera patienten; medvetandegrad, andning, cirkulation.

Vid hjärtstillestånd sedvanliga åtgärder inkl. larm via tel. 58888 2. Uteslut ev. Tekniskt fel (lös elektrod, störning eller dylikt).

3. Omedelbar läkarkontakt: Under kontorstid kontaktas i första hand patientansvarig läkare. Övriga tider kontaktas medicinjour alt. rondande bakjour.

4. Vid behov gör en utskrift av händelsen.

Röda/gula larm

Allvarliga som t.ex. Kammarrytm, extrem takykardi eller bradykardi, paus.

1. Följ punkt 1 och 2 som vid livshotande larm.

2. Gör en bedömning av arytmi och patientens tillstånd. Kontakta läkare.

3. Vid behov gör en utskrift av händelsen.

Gula larm:

T.ex. Kort VT, Kammarrytm (AIVR), R på T VES.

1. Kontrollera elektroder och apparatur.

2. Bedöm patienten och patientens arytmi och handla därefter.

Blå larm

Tekniskalarm t.ex. lösa elektroder.

1. Kontrollera elektroder och apparatur

2. Gör egen bedömning av patient och arytmi, vidta anpassade åtgärder.

3. Vid tolkningsproblem kontaktas läkare.

(8)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 8 av 15

Larmmeddelande: Definition (grundinställning): Larmklass:

ASYSTOLI 4 sek utan QRS# Rött *** L-H

Kammarflimmer/taky (ventrikelflimmer)

”sinusoidal kurva med VF- egenskaper”#

Rött *** L-H Kammartaky

(ventrikeltachykardi)

>/= 10 VES med, frekv.>/=

120/min

Rött *** L-H Kort VT 3-9 VES i följd, frekv.>/=120/min Gul * ALLV Kammarrytm (AIVR)

(accelererad idio- ventrikulär rytm)

>/=3 VES i följd, frekv.<120/min Gul * ALLV

Extremtaky (HF> 140) >/=8 normala slag, frekv.140 Rött *** ALLV Takykardi (HF >120) >/=8 normala slag, frekv.120 Gul *

Extrembrady (HF <40 )

>/= 8 normala slag, frekv.< 40 Rött *** ALLV

PAUS Paus mellan två slag >2,5 sek Gul * ALLV

VES/min Antal ventrikulära

extraslag/minut

AV

R på T VES VES med kort R R intervall med

HF >100

Gul *

EXIT-Block Inget QRS efter en

pacemakerspik

Gul * Utebliven Pacemspik Inget pacemakerslag eller

efterföljande QRS

Gul*

L-H = Livshotande larm ALLV = Allvarliga larm Gul * Övriga larm

Kvittera/Tysta ner larm

Endast ett larm kan ljuda vid klienterna, det röda larmet prioriteras högst, d.v.s.

 Om det finns ett okvitterat rött larm samtidigt som ett larm på någon annan nivå, hörs signalen för det röda larmet.

 Om ett rött larm ljuder och ett nytt rött larm uppkommer, ersätter det nya larmet det gamla.

Larmen kan endast tystas ner från klienterna av sjuksköterska med telemetriansvar, först då stängs den hörbara larmsignalen av.

Efter att larmsignalen tystas ner kommer den att upprepas var tredje minut så länge arytmin/frekvensen kvarstår.

Om larmet inte kvitteras/tystas ner

 Röda larm: Larmet fortsätter att ljuda oavsett om larm tillståndet kvarstår eller inte.

 Gula larm: Larmet är aktivt (larmar) under en 3-minutersperiod efter att larmet inträffat.

 Blåa larm (tekniskalarm): Larmet återställs automatiskt när felet är åtgärdat eller när larm tillståndet upphört.

(9)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 9 av 15

Åtgärder vid frekventa larm

Vid täta hjärtfrekvenslarm (>5 larm/timme under flera timmar eller >10 larm på en timme)

1. kontrollera om det finns artefakter/tekniska störningar t.ex. elektrodplacering, dålig hudkontakt, åtgärda detta.

2. Vid fortsatta larm kontakta ansvarig läkare för medicinsk åtgärd.

3. Om det inte är aktuellt med medicinsk åtgärd diskuteras ändrade larmgränser med ansvarig läkare.

Arbetssätt och dokumentation

Avläsning av apparatur

Medicinavdelning 30E

Ansvar för telemetri och avläsning delas in i tre perioder under dygnet på 30E:

Dagpass kl. 06.30-14.30 Kvällspass kl. 14.30–21.15 Nattpass kl. 21.15–06.30 ADA

Ansvar för telemetri och avläsning delas in i två perioder under dygnet på ADA:

Dagpass kl. 07.00- 20.30 Kvälls/ nattpass kl. 20.30-07.00

Kontroller och dokumentation

 Ansvarig sjuksköterska ska vid början av sitt pass kontrollera

o 30E batteritiden på sina telemetriplatser. Detta ses på någon av klienterna (batterisymbol upp till höger i patientfönstret). Om det är mindre än två gröna streck kvar ska batteriet bytas direkt.

o ADA att Philips telemetri – IntelliVue-multimätningsmodul X2 är rätt i satt.

 Ansvarig sjuksköterska ska under sitt arbetspass kontinuerligt bevaka sin patients monitorering.

Läs av och anteckna övervakningsresultatet under varje arbetspass. Kolla rytmen i början av arbetspasset och gör ev. stödanteckningar under tiden. När avläsningen är klar skrivs rapporten in i Cosmic under standardiserade vårdplanen för Telemetri, anteckna under utförd åtgärd.

 Dokumentera symtom i samband med larm. Larm och frekvenstrender dokumenteras i samband med arbetspassets slut.

 Oklara larm diskuteras med erfaren sjuksköterska eller med läkare innan dokumentation.

(10)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 10 av 15

1. Grundrytm

Se först vilken rytm det är på skärmen. Om det är svårt att se p-vågen öppna patientfönstret då visas en översikt med 3 avledningar. Det går även att ändra dessa, se inställningar mm.

Följande ska dokumenteras:

 regelbunden/oregelbunden rytm.

 Kontroll av ev blockeringar (Av-block).

 förekomst av VES/SVES.

 varierande rytm (växling mellan olika rytmer) ange tid för omslag.

 Vid osäkerhet kontrollera läkaranteckning eller konsultera läkare.

2. Frekvensintervall

Välj Trendgranskning som är en översikt. Avläsning och dokumentation ska göras av den högsta och lägsta punkten på kurvan. Ställ markören vid den lägsta/högsta kurvan, frekvensen visas med grön text högst upp till vänster. Trendtabellen visar frekvensen med tidsintervall. Det tidsintervall som ska användas är 10 eller 15 min.

3. Förekomst av larm

Välj Larmgranskning, senaste registrerade larm visas högst upp. Olika översiktsbilder fås genom att

”kryssa i eller ur” ”tabellbild”. ”Pila” sedan upp och ner mellan larmen. Pauser mäts genom att markera ett område och sedan dra pilen till önskat slut. Välj utskrift vid behov.

Följande ska dokumenteras:

 Vilken typ av larm, antal och ev. symtom.

 Larm vid vila eller aktivitet.

 Takykardi eller bradykardi, ange högsta/ lägst värdet.

 Paus, ange längden i tid.

 Vid ventrikeltakyardi måste längden på VT samt antal slag anges, skriv ut.

Övrigt att granska

 Händelsegranskning: Här sparas alla händelser, även de som inte gått ut som larm, t.ex. SVES, Förmaksflimmer.

1. Välj vilken typ av larm som ska visas t.ex. livshotande, ventrikellarm, rytmrubbningar.

2. Klicka på önskad händelse och granska 3. Använd pilarna för att flytta i tidsaxeln.

 Kurvgranskning: Kan användas för att se rytmförändring, klicka för att få upp önskad kurva på tidsaxeln.

1. Välj önskad kurvsekvens.

2. Använd pilarna för att flytta i tidsaxeln.

(11)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 11 av 15

Utskrivning

Utskrivning sker alltid vid huvudklienten på avdelningsexpeditionen.

 Tryck på patientens sektor.

 Tryck; Alla funktioner, Utskrivning, Skriv ut och spara patient.

 Tryck; Alla funktioner, Sektorinställningar, Töm sektor, Tryck OK.

 Koppla bort telemetridosan från patienten endast 30E

 Ta ur batterierna från telemetridosan endast 30E

Åtgärder vid strömavbrott

Vid strömavbrott stängs systemet ner en kort stund för att sen starta i ”localmode” (ett meddelande visas högt upp på skärmen angående detta). Då går inga larm ut till sökarna och det går inte heller att se sparad data. Telemetrisystemet måste då startas om.

OBS: De larm/data/ändringar som registrerats under ”localmode” kommer raderas vid omstart, Skriv därför ut viktiga larm innan omstarten.

Omstart

1. Gå in på ett patientfönster 2. Klicka på ”Starta om nätverk”

3. Anvisningar för hur nätverket omstart visas.

4. ALL övervakning avbryts nu under 3-5 min medan systemet startas om.

5. Kontrollera att alla inställningar under in-/utskrivning, flyttningar och larm stämmer.

Roller och ansvar

Sjuksköterskan ansvarar för att:

 Följa denna rutin.

 Genomföra telemetriutbildning och tillgodo se sig rätt kompetens för uppgiften.

 Observera larm och patient under sitt arbetspass. Telemetriansvaret kvarstår fram tills att larmdosan lämnats över till nästa sjuksköterska som ska vara patientansvarig.

 Uppmärksamma, åtgärda och följa upp larm.

 Tysta ner/kvittera larm. Får inte göras av undersköterska.

 Följa patientens mående och kontakta läkare vid behov.

 Alltid ha larmdosan tillgänglig för att uppmärksamma larm. I de fall hen behöver lämna

avdelningen måste ansvaret lämnas över till sjuksköterskekollega. Undersköterskan får inte ha telemetriansvar.

 Läsa av, analysera och dokumentera.

Läkaren ansvarar för att:

 Följa denna rutin.

 Ordinera telemetri och dokumentera indikationen.

 Prioritera vilka patienter som behöver telemetri i de fall behovet överstiger antalet telemetriplatser.

 Konsultera sjuksköterska.

(12)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 12 av 15

 Dagligen analysera telemetriregisteringen samt ta ställning till fortsatt övervakning och ordinera eventuella åtgärder.

 Vid behov kontakta konsulter.

Undersköterskan har delat ansvara med sjuksköterskan för att:

 Koppla på/av telemetridosan på patienten enligt anvisning.

 Kontinuerligt kontrollera att utrustningen sitter rätt och vid behov byta telemetriplattor och batterier.

 Rapportera avvikelser i patientensmående till sjuksköterskan.

 Genomföra telemetriutbildning och tillgodo se sig rätt kompetens för uppgiften.

Apparatansvarig sjuksköterska ansvarar för att:

 Regelbundet kontrollera telemetriutrustningen och vid behov kontakta leverantör.

 Uppdatera denna rutin.

Avdelningschef ansvarar för att:

 Skapa förutsättning för att rutinen ska följas.

 Personalen ska få rätt kompetens genom schemalagd utbildning.

 Avdelningen har en apparatansvarig sjuksköterska som regelbundet kontrollerar utrustningen.

(13)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 13 av 15

Referenser

Philips telemetri- TRX 48 41 1 A och TRX 48 51 A inteleview/sändare/mottagare- bruksanvisning. 2008- sep.

Philips telemetri – IntelliVue-multimätningsmodul X2. Bruksanvisning.

Handbok i de vanligaste arytmierna tolkning och behandling hjärtövervakning. Ambu A/S. 2008-juli.

Dokumenthistorik

Följande dokument har lagts till

Telemetri ADA DocPlusSTYR-17307; 2019-11-11 SVP RU Telemetri

Författare: 001220 Lotta Ahlström, Susanne Holmström, Klara Lindgren

Revisionsdatum:010515, 020606, 030420, 040413, 06 11 16, 10-09-30, 19-06-30 Erik Sjögren ssk Sara Landén ssk AVA, Eva Kanstrand ssk 30E

Granskare: Erik Sjögren ssk Eva Kanstrand ssk Patrik Lindqvist GC Ylva Skatt Bitr AC Jinan Al Shakarchi MLA Aligül Kirik MLA; Kazal Hawez MLA; Viktor Ekström AC

Relaterade länkar

Telemetri

https://ltuppsala.sharepoint.com/sites/DocPlusSTYR/DPDocumentRedirect.aspx?id=DocPlusSTYR-14554

(14)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 14 av 15

Bilaga RU Telemetri

Drift i journal: 2019-11-28 ICNP

Vårdbehov

Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.

Kval.

ind.

Mål

Anges som standardtext

Åtgärder/Behandling

Anges som standardtext.

Resultat eller Utförd åtgärd

Kan anges som fasta val, vanligen enval.

Ange om Flerval.

Utvärdering

Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.

Standardiserad vårdplan

Vid telemetriövervakning Trygg och välinformerad.

Övervakning enligt kunskapsunderlag

Målet är uppfyllt Målet är ej uppfyllt på grund av

Information

Information om telemetrins funktion och om rörelsefrihet inom avdelningen.

Utfört

Medverkan

Uppmana att säga till vid symtom eller obehag.

Utfört Observation/övervakning

Övervakningsresultat varje arbetspass

Fritext Specifik omvårdnad

PVK Utfört

Observation/övervakning Övre och nedre larmgräns enligt läkarordination.

Numeriskt 2 värden Övre larmgräns Nedre larmgräns Läkemedelsbehandling/hantering

(15)

Telemetri

DocPlus-ID: DocPlusSTYR-14554 Version: 3.0

Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 15 av 15

Vårdbehov

Analys, problembeskrivning, omvårdnadsdiagnos anges som standardtext.

Kval.

ind.

Mål

Anges som standardtext

Åtgärder/Behandling

Anges som standardtext.

Resultat eller Utförd åtgärd

Kan anges som fasta val, vanligen enval.

Ange om Flerval.

Utvärdering

Kan anges som fasta val på mål. Åtgärder/behandling fritext.

Frekvensreglering enligt läkarordination

Ej aktuellt

Figure

Updating...

References

Related subjects :