• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 03 2012   

 

P R O T O K O L L       22.3.2012   

(2)

 

        FÖREDRAGNINGSLISTA  3/2012   

Tid: 22.3.2012 kl. 15.00   

Plats:  Inveon, Lundagatan 8   

 

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 

4 § LEDIGANSLAGNING AV TJÄNSTER OCH TIMLÄRARUPPDRAG  5 §  ANVISNINGAR FÖR HANTERING AV KÄNSLIG INFORMATION  6 §  INSTRUKTION FÖR DISCIPLINORGANET 

7 §  ÄNDRING AV LÄROPLANER INOM UTBILDNINGSOMRÅDET KULTUR  8 §  ANHÅLLAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS 

9 §  KALLELSE TILL SAMKOMMUNSTÄMMA  10 §  REVISIONENS RAPPORTER 

11 § BYTE AV SEMESTERPENNING TILL LEDIG TID 

12 §  DISKUSSION GÄLLANDE INVEONS UTRYMMEN, EVENTUELLA REPARATIONER 2012  13 §  PROJEKTANSÖKNINGAR 

     

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

                 

   

(3)
(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

     

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Nancy Lökfors och Kari Hagfors utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 23.3.2012 på samkommunens of‐

ficiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 22.3.2012 på  samma tavla. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(5)

 

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

 

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att  styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed  verkställas. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(6)

4 § LEDIGANSLAGNING AV TJÄNSTER OCH TIMLÄRARUPPDRAG   

Inveon har ett stort antal lektorat som inte har ordinarie innehavare. Dessa bör enligt kommunalla‐

gen ledigförklaras att söka. Dessutom finns ett antal timläraruppdrag som behöver skötas under ar‐

betsåret 2012‐2013. 

Följande lektorat och timläraruppdrag kan annonseras: 

1. Lektor i yrkesämnen med undervisning inom el‐ och automation  

2. Lektor i yrkesämnen med undervisning inom el‐installation och montering  3. Timlärare i huvudsyssla i yrkesämnen med undervisning inom el‐ och automation  4. Timlärare i huvudsyssla i yrkesämnen med undervisning inom ICT 

5. Lektor i yrkesämnen med undervisning inom husteknik, VVS  6. Timlärare i huvudsyssla med undervisning inom husteknik, VVS 

7. Lektor i yrkesämnen med undervisning för grundexamen inom byggnadsbranschen (husbyggnad)  8. Lektor i yrkesämnen med undervisning för grundexamen inom byggnadsbranschen (husbyggnad)  9. Lektor i yrkesämnen med undervisning för grundexamen inom maskin‐ och metallbranschen  10. Timlärare i bisyssla inom maskin‐ och metallbranschen 13.8–21.12.2012 (ca 12 h/vecka)  11. Lektor i yrkesämnen med undervisning för grundexamen inom bilbranschen 

12. Lektor i yrkesämnen med undervisning för grundexamen inom logistik, bilskollärarbehörighet  13. Lektor i yrkesämnen med undervisning inom hårbranschen 

14. Timlärare i huvudsyssla med undervisning inom hotell‐, restaurang och cateringbranschen med minst  3 års arbetserfarenhet i restaurangkök 

15. Timlärare i huvudsyssla med undervisning för grundexamen inom visuell framställning (grafisk plane‐

ring) 

16. Timlärare i huvudsyssla med undervisning för grundexamen inom visuell framställning (grafisk plane‐

ring) 

17. Timlärare i huvudsyssla med undervisning i bildkonst 

18. Timlärare i bisyssla med undervisning i webbpublicering 5.10.2012–5.4.2012 (ca 13 h/vecka)  19. Timlärare i engelska 1.8 – 7.4.2013 (ca 12/vecka) 

20. Timlärare i modersmålet, 6‐7 kurser under arbetsåret  21. Befattningen som skolgångsbiträde/studiecoach  

Ledigförklarandet görs i form av annonser som publiceras i Hufvudstadsbladet (sö), Borgåbladet (lö),  Östra Nyland (lö), Sunnuntai Uusimaa (sö) och Vartti (on) samt på www.jobben.fi . Förslag till annons,  som inte innehåller hela förteckningen med tjänster, delas ut vid styrelsens sammanträde. Den kom‐

pletta listan med tjänster och timläraruppdrag publiceras på www.inveon.fi.  

Annonserna publiceras 24.3, 25.3 och 28.3. Ansökningstiden utgår 16.4.2012 kl. 16.00 (22 dagar).  

Tjänster och övriga uppdrag skall tillträdas 1.8.2012 om inget annat nämns för uppgiften. Behörighet  för alla tjänster enligt förordningen 986/1998. För befattningen 21 krävs behörighet för skolgångsbi‐

träde. Den som väljs skall uppvisa godtagbart utdrag ur straffregistret enligt lagen 504/2002 och god‐

tagbart intyg över hälsotillståndet. För tjänster och timlärare tillämpas kommunala tjänste‐ och ar‐

betskollektivavtalet för undervisningspersonal. Befattningen 21 faller inom det allmänna avtalet. 

Mera information om undervisningsskyldigheter och övriga anställningsförhållanden ges av rektor  Solveig Mickels, tfn 040 768 3209, solveig.mickels(at)inveon.fi. Ansökningstiden utgår måndagen den  16 april 2012, kl. 15.30. De till Styrelsen för Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland riktade  ansökningarna lämnas till adressen Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå. Ansökningar som poststämplats  16.4 beaktas. 

 

SM  Förslag: lediga tjänster och timläraruppdrag förklaras lediga att sökas enligt beredningen.. 

 

Beslut: Förslaget godkänns.   

(7)

5 §  ANVISNINGAR FÖR HANTERING AV KÄNSLIG INFORMATION   

Enligt den förnyade yrkesutbildningslagen (630/1998 § 42) skall upprätthållaren ”definiera de uppgif‐

ter som innebär hantering av känslig information”. 

 

Ett förslag har utarbetats och presenteras i bilaga. 

 

SM   Förslag: Anvisningar för hantering av känslig information enligt L630/1998 fastställs enligt bilagan. 

Anvisningarna hålls till påseende parallellt med yrkesinstitutets registerbeskrivningar. 

  

Beslut: Förslaget godkänns.   

(8)

6 §  INSTRUKTION FÖR DISCIPLINORGANET   

Lagen om yrkesutbildning 630/1998 stadgar om tillsättande av ett organ som fattar beslut i ärenden  som gäller indragning och återställande av studierätt samt disciplin. I lagen bestäms om vilka instan‐

ser som bör vara representerade i organet. För övrigt stadgas att upprätthållaren fattar beslut om  hur organet arbetar. 

 

Ett förslag till instruktion för organet är under arbete. Ett meddelande om att utbildningsstyrelsen  har gjort anvisningar för utbildningsanordnarna kom till yrkesinstitutet 14.3 men själva instruktionen  finns inte tillgänglig ännu. Beredningen väntar på anvisningarna och beaktar dem i förslaget till in‐

struktion. Förslaget till instruktion delas därför ut vid styrelsens sammanträde. 

 

SM   Förslag: För organet som fattar beslut i ärenden som gäller indragning och återställande av studierätt  samt disciplin fastställs en instruktion enligt ett förslag som delas ut vid sammanträdet. 

  

Beslut: Förslaget godkänns.   

(9)

7 §  ÄNDRING AV LÄROPLANER INOM UTBILDNINGSOMRÅDET KULTUR   

Det praktiska arbetet enligt de fastställda läroplanerna har visat på smärre ändringsbehov: 

 

GRUNDEXAMEN INOM HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI 

Utbildningsprogrammet för planering och tillverkning av föremål (mode)   

Lärarna föreslår att läroplanen ändras enligt bilagan: 

a. en ny studiehelhet ”Studieteknik, 0,5 sv” införs  

b. studiehelheten ”Grunder i framställningsteknik, 1 sv” faller bort 

c. innehållet från studiehelheten som faller bort överförs till ”Grunder i produktplanering” som  blir 1,5 sv  

d. Valfriheten inom de valbara yrkesstudierna (40 sv) ändras så att så att ”Kundbetjäning och  försäljning 10 sv” blir en alltid undervisad examensdel medan studeranden kan välja mellan 

”Produktutveckling 10 sv” eller ”Tillverkning av beställningsarbete 10 sv”. 

 

Motiveringen till ändringarna är  

a. karaktären hos de iia‐platser som finns tillgängliga och 

b. de studerande som söker sig till utbildningen är yngre än förut och de behöver mera stöd  inom de kunskapsområden som betonas enligt det nya förslaget. 

 

Ändringen träder i kraft 1.8.2012. 

 

GRUNDEXAMEN I VISUELL FRAMSTÄLLNING 

Utbildningsprogrammet för visuell farmställning, grafisk planering  Lärarna föreslår att läroplanen ändras enligt bilagan: 

a. en ny, valbar examensdel fogas till de tidigare fastställda, valbara examensdelarna   

Motiveringen till ändringen är att  

a. arbetslivet inom branschen har förändrats och  

b. de allt yngre studerandena inom utbildningsprogrammet behöver mera möjligheter att öva  in rutiner och snabbhet på bekostnad av specialisering och konstnärlighet. 

 

Ändringen tillämpas redan på den grupp studerande som inledde sina studier 1.8.2011. Frågan har  diskuterats med studerande och ingen har något att invända mot detta.  

 

SM   Förslag: Den skolvisa läroplanen för Grundexamen inom hantverk och konstindustri ändras enligt  förslaget i bilagan. Ändringen görs fr.o.m. 1.8.2012.  

Den skolvisa läroplanen för Grundexamen i visuell framställning kompletteras enligt bilagan. Änd‐

ringen införs i strukturplanen 2011‐2014 och tillämpas retroaktivt fr.o.m. 1.8.2011. 

  

Beslut: Förslaget godkänns.   

(10)

8 §  ANHÅLLAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS   

Tre grupper studerande planerar studieresor enligt bilagan och lärarna anhåller om rätt att resa ut‐

omlands med de studerande: 

 

Till Milano 22–25.5.2012: t.f. lektor Annette Wilenius‐Lempinen   

Till Stockholm 19–21.4.2012: t.f. lektor Peter Sandvik, lektor Ulf Nikander, t.f. lektor Krister Björk   

Till Eskilstuna 9‐12.5.2012: lektor Bo‐Henrik Björkell, lektor Peter Tallberg, bilskolföreståndare Tom  Eklund och yrkesman Jan‐Erik Granbohm 

 

Avvikande från vikarieringsförslaget i Wilenius‐Lempinens anhållan, kommer undervisningsarrange‐

mangen till den del de inte kan skötas genom byte av lektioner, att handhas av Maria Rosenlöf som  en del av hennes normala undervisningsskyldighet. 

 

SM   Förslag: Lärarna Annette Wilenius‐Lempinen, Peter Sandvik, Ulf Nikander, Krister Björk, Bo‐Henrik  Björkell och Peter Tallberg samt Tom Eklund och Jan‐Erik Granbohm beviljas rätt att i arbetet resa ut‐

omlands enligt de inlämnade programmen. Resorna får inte medföra extra kostnader för yrkesinsti‐

tutet. En rapport från resan skall lämnas till styrelsen inom en månad efter hemkomsten. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(11)

9 §  KALLELSE TILL SAMKOMMUNSTÄMMA   

 Styrelsen bör utfärda kallelsen till samkommunstämman. Föredragningslistan omfattar för tillfället  bokslutets behandling. I dagens läge finns inte uppgifter om övriga ärenden som samkommunstäm‐

man borde behandla.  

 

Kallelsetiden är 21 dagar. 

 

JS  Förslag: Styrelsen sammankallar stämman den 24 april kl 17.00. Styrelsen sammanträder samma dag  kl 14.30, stämman bjuds på en traditionell måltid kl 16.00. 

 

Beslut: Förslaget godkänns.   

(12)

10 §  REVISIONENS RAPPORTER   

 Revisionen av räkenskaperna för år 2011 avslutas den 20 mars 2012 i och med att revisorn och revis‐

ionsnämnden överlåter sina rapporter till stämman och till styrelsen. Rapporterna tillställs styrelsen  elektroniskt och utdelas och behandlas vid sammanträdet. 

 

JS  Förslag: Rapporterna antecknas för kännedom. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

   

(13)

11 § BYTE AV SEMESTERPENNING TILL LEDIG TID   

I samarbetsorganet diskuteras 20.5.2011 möjligheten att byta semesterpenningen till ledig tid utgå‐

ende från samkommunens praxis de senaste åren. Diskussionen förs utgående från texten nedan,  texten är den samma som under de senaste åren: 

 

Den semesterpenning som avses i § 18 i semesterkapitlet i AKTA eller en del av semesterpenningen kan  med tjänsteinnehavarens/arbetstagarens samtycke ges i form av motsvarande ledighet. 

 

Tillämpningsanvisning 

Antalet utbytesledighetsdagar utgör 50 % av antalet intjänade semesterdagar enligt tabell B i § 5 mom. 

3 i semesterkapitlet i AKTA. När utbytesledighet beviljas antecknas som utbytesledighet motsvarande  antal dagar som för semester, dvs. Arbetsdagar (mån–fre förutom söckenhelg). Utbytesledighet som  beviljas som en full vecka fastställs från måndag till söndag (5 dagar utbytesledighet). Ordinarie lön betalas  för hela utbytesledighetstiden (inte enbart för utbytesledighetsdagarna). 

Om hela semesterpenningen tas ut i form av ledighet, betalas ingen semesterpenning. Om bara en del  av semesterpenningen tas ut i form av ledighet, avdras från den semesterpenning (euro) som räknats ut  enligt § 18 i lönekapitlet i AKTA lönen (semesterpenningen: antalet utbytesledighetsdagar) för så många da‐

gar som tjänsteinnehavaren har utbytesledighet. 

Om tjänsteinnehavaren insjuknar innan utbytesledigheten börjar eller under ledigheten, tillämpas samma  förfarande som vid flyttning av semester i motsvarande situationer, och arbetsgivaren har då rätt till den  del av sjukdagpenningen som motsvarar den lön som betalats för sjukdomstiden. 

 

Exempel 

En tjänsteinnehavares ordinarie månadslön är 4 000 euro. Tjänsteinnehavaren har rätt till semester för 8  månader enligt tabellen i § 5 mom. 3 punkt 1 i semesterkapitlet i AKTA, dvs. på basis av tabell B rätt till  10 dagar utbytesledighet (20 dagar : 2). 

Semesterpenningen är 1 920 euro (8 mån. x 6 % x 4 000 euro), varav beloppet per utbytesledighetsdag  är 192 euro (1 920 euro: 10 dagar utbytesledighet). För tjänsteinnehavaren fastställs 7 dagar utbytesledig‐

het (måndag till följande veckas tisdag) och för den tiden betalas ordinarie lön och den resterande  delen av semesterpenningen (en del som motsvarar 3 dagar utbytesledighet) betalas i pengar. I pengar  betalas 576 euro (semesterpenningen 1 920 euro – 7 dagar utbytesledighet x 192 euro). 

 

Samarbetsorganets medlemmar har meddelat att de omfattar förslaget också för år 2012. 

 

JS   Förslag: Styrelsen godkänner möjligheten att byta semesterpenningen till ledig tid enligt ovan.   

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(14)

12 §  DISKUSSION GÄLLANDE INVEONS UTRYMMEN, EVENTUELLA REPARATIONER 2012   

Enligt beredningen i bokslutsärendet verkar det uppenbart att dels beslutet om utbildningsanordnar‐

frågan och dels beslutet om eventuella nya utrymmen ytterligare försenas. Förseningen innebär för‐

siktigt räknat att om nya skolutrymmen byggs kommer de inte att stå färdiga förrän tidigast hösten  2017. Underhållet av Inveons utrymmen har varit minimerat de senaste åren men det verkar uppen‐

bart att det inte är möjligt att fortsätta fem år till utan reparationer i nuvarande utrymmen. 

 

De största bristerna gäller ventilation, teknisk utrustning och i läckande tak med mera. Det eftersatta  fastighetsunderhållet är en stor bidragande orsak till att samkommunens soliditet och likviditet är  ypperlig och möjliggör satsningar på grundreparationer i speciellt Haiko‐enhetens utrymmen. På  grund av att antalet studerande i kulturenheten är lägre än normalt kan det vara möjligt att tillfälligt  anvisa utrymmen i kulturenheten för utbildningar vars utrymmen skulle undergå reparationer. 

 

JS  Förslag: Styrelsen för en principdiskussion huruvida det är dags att för samkommunstämman föreslå  anslag för grundreparationer av de i sämsta skick varande utrymmena i Haiko redan under inneva‐

rande räkenskapsår. 

 

  Beslut: Ett förslag till program för brådskande reparationer under år 2012 och deras finansiering skall  uppgöras till nästa sammanträde för att eventuellt föras till samkommunstämman i april för avgö‐

rande. 

 

‐ ‐ ‐ ‐  22.3.2012 

En enkät har ordnats för att höra samkommunens personals tankar gällande saneringsbehovet i olika  fastigheter. Enkäten har fått 31 svar av personer verksamma i Inveon. Antalet respondenter är en  aning lägre då enkäten uppbyggdes så att man var tvungen att lämna ett svar per reparationsobjekt. 

Om man vill se det positiva så betyder svarsantalet att en stor del av personalen inte ser akuta behov  för reparationer i Haiko‐enheten. 

Ett annat märkvärdigt svar är att 70 % av de som framfört reparationsförslag anser att Inveon skall bli  kvar i Haiko. Med tanke på det som tidigare sagts och informerats är andelen överraskande stor. 

En sammanställning av fastigheternas skick bifogas liksom enkätens svar. 

 

Då en bedömning görs av vilka reparationer under rådande omständigheter med oklarheten kring de  nya skolutrymmenas tidtabell skall vidtas bör man konstatera att standarden för ett modernt yrkes‐

institut är så gott som omöjlig att uppnå också med stora grundreparationer i utrymmena i Haiko. 

Därtill är det en operativ utmaning att Inveon har verksamheten uppdelad på två enheter i 11‐12  olika lokaler. Säkerhetsaspekterna är omöjliga att beakta fullt ut i den splittrade strukturen. Att till  exempel nå alla studerande och hela personalen med information om säkerhetsrisker och alarm är  besvärligt. 

 

Slutsats: Den enda rationella och bestående lösningen på Inveons utmaningar i fråga om utrymmen  är ett nybygge tillsammans med andra aktörer med liknande utmaningar i Borgåbygden. I samman‐

hanget är det uppenbart att samkommunens Campus‐planer fortfarande kan utgöra grunden för ut‐

rymmeslösningar för yrkesutbildningen i Borgå. Om utbildningsanordnarfrågan inte får en snabb lös‐

ning bör alla ansträngningar vidtas för att i alla fall lösa utrymmesfrågan. 

 

Eftersom tidtabellen och förverkligandet för Campus (och utbildningsanordnarfrågan) dock fortsätt‐

ningsvis är helt öppen bör åtgärder vidtas för att säkerställa nuvarande utrymmens funktionalitet och 

(15)

skick. De mest akuta reparationerna gäller huvudbyggnadens läckande tak och vissa utmaningar gäl‐

lande inomhusluften i delar av huvudbyggnaden. 

 

I samkommunens budget för år 2012 konstateras: 

” Byggnadsinvesteringar: 

Det bör vara klart för alla samkommunens utrymmen av flera orsaker inte längre är optimala. Speci‐

ellt utrymmena i Haiko förutsätter att beslutet om nyetablering fattas ännu denna höst och förverkli‐

gas i så snabb takt som möjligt. Budgetförslaget utgår från att planering och byggstart för nya enhet‐

liga utrymmen görs under år 2012 och en anslagsreservering (400 000 €) ingår i ekonomiplanen.” 

 

JS  Förslag: Styrelsen ansöker av samkommunstämman om rätt att använda detta anslag (400 000 €) för  brådskande reparationer i Haiko‐enheten om det verkar sannolikt att anslaget inte kommer att be‐

hövas för Campus‐projektet under år 2012. Styrelsen återkommer till utrymmesfrågan i samband  med nästa ekonomiplan. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(16)

13 §  PROJEKTANSÖKNINGAR   

En stor del av utvecklingsarbetet inom yrkesinstitutet görs i form av projekt för vilka särskilt statsun‐

derstöd kan sökas. Ansökningstiden går i år ut 19 mars. För de flesta statsunderstödda projekten gäl‐

ler att de bör göras i ett samarbetsnätverk. 

Följande nya ansökningar är under arbete: 

 

1. Rätt yrke – från frö till planta (jfr Ett yrke – din framtid!) 

För att förbättra genomströmningen i  samarbete med Prakticum (koordinator),  YA! Optima och  Axxell. En fortsättning på det projekt som pågår nu och avslutas i november 2012. 

Att producera korta videofilmer och övrig information om de yrken man kan utbilda sig till på 

svenska. Målet är att den som söker till utbildningen skall ha en bra kännedom om vad studierna och  branschen innebär så att felval kan undvikas. 

 

2. Produktion av lokalt erbjudna examensdelar  Koordinering av funktioner i Svenskfinland. 

I samarbete med Optima (koordinator), Prakticum, YA! och Axxell. 

Understöd som kan sökas är 200 000 € och den egna finansieringen 10 %. 

 

3. Handy – Handledning av yrkeslärare, arbetsplatshandledare och studerande 

Utvecklande av inlärning i arbete och arbetslivskontakter i samarbete med Axxell (koordinator),  Prakticum och Point College. 

 

4. Att motverka marginalisering 

Inveon ansöker ensam om projektet. Samarbetspartners är lokala myndigheter och organisationer ss  Borgå stads ungdomsväsen och socialväsen, polisen, församlingen m.fl. 

 

5. Yrkesproffs 2 

Fortsättning på Yrkesproffs 1 i vilket Inveon inte deltog. 

 

JS  Förslag: De preciserade ansökningarna, ur vilka också framgår den egna finansieringsandelen, pre‐

senteras vid sammanträdet. Inveons deltagande i projektansökningarna godkänns. 

 

Om samtliga ansökningar godkänns enligt bifogad sammanställning utgör samkommunens egenfi‐

nansiering totalt ca 40 000 €. Beloppet beaktas i budgetförslaget för år 2013. 

   

Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(17)

 

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

Datum för sammanträdet 22.3.2012    Styrelsen   

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna  1,2,3,4,10  och 12   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 5 – 9, 11 och 13    

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 5 – 9, 11 och 13    

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet  Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

(18)

‐ vilket beslut som överklagas

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighet‐

ers prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

     

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under