Masterprogram i kulturvård

Full text

(1)

Masterprogram i kulturvård

Genom att läsa kurser som ges vid Institutionen för kulturvård, kurser på andra institutioner och individuella kurser kan du anpassa dina masterstudier efter den inriktning du vill ha på din examen. Detta bestäms i samråd med mentor och masterkoordinator. Om du har en grundexamen från konservatorsprogrammet eller bebyggelseantikvariskt program kan du inrikta studierna mot bebyggelseantikvariskt arbete eller kulturhistorisk konservering. Är du hantverkare som arbetar med kulturvård inom bygg-, trädgård eller landskapsvård eller har du en annan professionell eller vetenskaplig bakgrund, som t ex humanist, tekniker eller samhällsvetare med intresse för kulturarvets materiella eller immateriella frågor, ger

programmet dig möjlighet att fokusera på frågor som berör vård och utveckling och du kan fördjupa dina kunskaper inom ditt speciella område och lära dig mer om kulturvårdens praxis.

En masterexamen skall omfatta 120 högskolepoäng vilket motsvarar två års heltidsstudier.

Väljer du att avsluta dina studier efter 60 högskolepoäng kan du få en magisterexamen. Om du vill bygga på dina magisterstudier med en masterexamen i ett senare skede, måste du avvakta med att ta ut en magisterexamen. Du kan läsa in de poäng som erfordras i den takt som passar dig och behöver alltså inte läsa på heltid. Kurserna kan läsas i valfri ordning men du måste anmäla ditt intresse för dem till institutionen vid terminens början alternativt senast fem veckor före kursstart. Alla kurser på avancerad nivå som ges av Institutionen för kulturvård kan läsas som fristående kurser, vilket betyder att också studenter som är antagna på annat masterprogram men som uppfyller behörighetskraven, kan gå dessa kurser.

Att välja masterkurser

Kulturvård ger såväl obligatoriska som valbara masterkurser. Institutionen samarbetar också med flera olika institutioner för att våra masterstudenter skall kunna gå kurser på andra institutioner. Vid Göteborgs universitet kan exv kurser vid Museion, Historiska studier eller Kulturgeografi komma ifråga. Övriga lärosäten är Chalmers arkitektur och

konservatorsutbildningen i Köpenhamn. Du kan också välja att läsa kurser vid ett universitet i ett Bologna-anslutet land utanför Sverige. Du kan givetvis själv komma med förslag på kurser inför mentorsmötet.

I en examen på avancerad nivå i kulturvård måste vissa kurser ingå. Dessa kurser är nedan specificerade för magister- resp. masterexamen. Utöver detta väljer du kurser som motsvarar dina önskemål. Det är önskvärt att kurserna i hög utsträckning stöder det området du väljer för ditt examensarbete.

(2)

Följande kurser skall ingå i en masterexamen i kulturvård:

NTH101 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap 7,5 hp (fakultetskurs) KUA080 Kvalitativa undersökningsmetoder i kulturvård 7, 5 hp

KUA090 Integrated Conservation 15 hp

KUO80 Kulturvårdens teori och historia * 7,5hp

*gäller de studenter som inte läst Bebyggelseantikvariskt program eller Konservatorsprogrammet, el. motsv.

Valfria kurser på avancerad nivå i Kulturvård 15,0 hp (minimikrav)

Valfria kurser (varav högst 30hp på grundnivå) 37,5, hp / 45 hp

(den högre siffran för ”interna”

studenter, jfr ovan)

Examensarbete för masterexamen i Kulturvård 30,0 hp (minimikrav)

Följande kurser skall ingå i en magisterexamen i kulturvård:

KUA080 Kvalitativa undersökningsmetoder i kulturvård 7,5 hp

Valfria kurser på avancerad nivå i Kulturvård 22,5 hp (minimikrav)

Valfria kurser 15,0 hp

Examensarbete för magisterexamen i Kulturvård 15,0 hp (minimikrav)

Valfria kurser

I uppställningarna nämns s.k. ”valfria kurser”. Som valfria kurser kan räknas exv. vissa kurser vid annan institution, eller de Individuella kurser (se nedan) som ges inom Institutionen för kulturvård.

Individuella kurser

De individuella kursernas innehåll bestäms i samråd mellan student, mentor och påtänkt examinator (företrädesvis någon av institutionens lektorer). I studentens uppgift ingår att själv vara aktiv i utformandet av temat och studenten skall genomföra sina studier huvudsakligen på egen hand. Examinatorn upprättar en särskild handledning för varje individuell kurs. Studenten genomför självständigt kursen som ett eget projekt, eller exv.

som en litteraturkurs. Också en praktikperiod kan tillsammans med en rapport kan

examineras som en individuell kurs. Förutom anvisningar för sådan praktikrapport, finns ett fåtal kurser (”paket”) förberedda inom ffa Ba-området.

(3)

Höstterminen 2009 ges följande kurser på avancerad nivå vid Institutionen för kulturvård v 36-v40 KUA130 Hållbar utveckling och det kulturvårdande verksamhetsfältet 7,5 hp v36-v40 KUO870 Kulturvårdens teori och historia 7,5 hp

(kan också genomföras individuellt som läskurs på halvfart)

v41–v45 KUO880 Kulturvårdens teori och historia – projekt 7,5 hp v41-v44 KUA180 Places of Memory in Transforming Suburbs* 7,5 hp

*Förkunskapskrav: kand.ex från Bebyggelseantikvariskt program el motsv.

Kursen ges i samarbete med Chalmers arkitektur.

v41-v45 KUA030 Dokumentation av kulturhistorisk miljö 7,5 hp v46-v3 KUA090 Integrated Conservation 15 hp

Dessutom ges individuella kurser som kan läsas när som helst under terminen. De individuella kurserna registreras som:

KUA050 Individuell breddning i kulturvård 7,5 hp KUA160 Individuell breddning II, 7,5 hp

KUA060 Individuell fördjupning i kulturvård 7,5 hp KUA150 Individuell fördjupning i kulturvård II, 7,5 hp

Vårterminen 2010 ges följande kurser på avancerad nivå vid Institutionen för kulturvård:

v3-v12 KUA090 Kvalitativa undersökningsmetoder i kulturvård 7,5 hp (halvfart)

v13- v22 KUA070 Kvalitativa undersökningsmetoder i kulturvård – projekt* 7,5 hp

(Halvfart) *Förkunskapskrav: Kvalitativa undersökningsmetoder i kulturvård

v3 – v12 KUO780 Kyrkorna som kulturarv I, 7,5 hp (halvfart) v13 – v22 KUO790 Kyrkorna som kulturarv II*, 7,5 hp (halvfart)

*Förkunskapskrav: Kyrkorna som kulturarv I

v13 – v22 KUA010 Kulturhistorisk värdering och åtgärder* 15 hp

*förkunskapskrav: Dokumentation av kulturhistorisk miljö

v18 – v22 XXXXX Industrisamhällets kulturarv: bruk och återbruk av industriella anläggningar och tekniska system 7,5 hp

v18 – v22 KU1010 Materialanalys för konservatorer* 7,5 hp

*förkunskapskrav: kand.ex från konservatorsprogrammet el motsv.

(4)

Dessutom ges individuella kurser som kan läsas när som helst under terminen. De individuella kurserna registreras som:

KUA050 Individuell breddning i kulturvård 7,5 hp KUA160 Individuell breddning II, 7,5 hp

KUA060 Individuell fördjupning i kulturvård 7,5 hp KUA150 Individuell fördjupning i kulturvård II, 7,5 hp

Naturvetenskapliga fakultetens kurser lå 09/10

Följande kurser ges som gemensamma kurser för masterstudenter vid Naturvetenskapliga fakulteten:

v36-v45 NTH101 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap 7,5 hp

(Halvfart) obligatorisk kurs för masterexamen i kulturvård

v36-v45 MSA830 Statistical Analysis and Experimental design* 7,5 hp (halvfart)

*förkunskapskrav: Ma C

Dessa kurser går också under vt v3 – v 12.

(5)

Formulär för Individuell studieplan MASTEREXAMEN

Namn………...antagen år…………

Mentor ……….

Planerat området för examensarbete:

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________

Kursdokumentation/ ladokutdrag läggs som bilagor

Kursvalet skall stödja området för examensarbetet i tillfredsställande utsträckning.

(6)

Kursvalet skall stödja området för examensarbetet i tillfredsställande utsträckning.

Ifylls av student Ifylls av mentor Ifylls av mentor

Obligatoriska kurser

(22,5 hp / 30 hp)

Planerad tidpunkt för kursen Avklarad datum /

Tillgodoräkad för (kursnamn)

Stöder examensarbetet Ja/Nej

NTH101 Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap, 7,5 hp

KUA080 Kvalitativa undersöknings- metoder i kulturvård 7,5hp

KUA090 Integrated

Conservation, 15 hp

KUO80

Kulturvårdens teori och historia * 7,5hp

(obligatorisk för studenter som inte läst

Bebyggelseantikvariskt program,

Konservatorsprogrammet el. motsv.)

(7)

Kursvalet skall stödja området för examensarbetet i tillfredsställande utsträckning.

Ifylls av student Ifylls av mentor Ifylls av mentor

Valfria kurser på avancerad nivå i Kulturvård 15 hp

(minimikrav)

Planerad tidpunkt för kursen Avklarad datum /

Tillgodoräkad för (kursnamn)

Stöder examensarbetet Ja/Nej

Valfria kurser 37,5 hp / 45 hp (varav högst 30 på grundnivå

Planerad tidpunkt för kursen Avklarad datum /

Tillgodoräkad för (kursnamn)

Stöder examensarbetet Ja/Nej

(8)

Formulär för Individuell studieplan MAGISTEREXAMEN

Namn………...antagen år…………

Handledare……….

Planerat området för examensarbete

Kursdokumentation/ ladokutdrag läggs som bilagor

Kursvalet skall stödja området för examensarbetet i tillfredsställande

utsträckning.

(9)

Kursvalet skall stödja området för examensarbetet i tillfredsställande utsträckning.

Ifylls av student Ifylls av mentor Ifylls av mentor

kurs Planerad tidpunkt för kursen

Avklarad/ tillgodoräkad, datum Stöder examensarbetet Ja/nej

KUA080 Kvalitativa undersöknings- metoder i kulturvård 7,5hp

Valfria kurser på avancerad nivå i Kulturvård 22,5 hp

(minimikrav)

Valfria kurser 15 hp

Examensarbete för magisterexamen i Kulturvård 15 hp

(minimikrav)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :