Lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/210

Full text

(1)

Lag om tolkningstjänst för

handikappade personer 133/210 RP 220/2009

RP 220/2009

Syftet med denna lag är att främja de handikappade personernas möjligheter

att fungera som jämbördiga medlemmar av samhället.

(2)

Definitioner

Tolkning och distanstolkning

• 1) tolkning förmedling av budskap på teckenspråk eller med någon metod som förtydligar

kommunikationen; förmedlingen av budskap kan ske mellan två språk eller språkinternt, när en

ske mellan två språk eller språkinternt, när en metod som kompletterar eller förtydligar

kommunikationen används,

• 2) distanstolkning tolkning där åtminstone en part fysiskt befinner sig på en annan plats och står i bild- och ljudförbindelse med de andra parterna.

(3)

Förutsättningar för tolkningstjänst

Personen med talhandikapp..

• har svårigheter att uttrycka sig själv mha tal eller har svårigheter att förstå tal

• har ett behov av en individuellt uppbyggd och

• har ett behov av en individuellt uppbyggd och fungerande kommunikationsmetod

• Kommunikationsmetoden bygger på samarbete mellan personen med

talhandikapp, anhöriga samt en talterapeut

(4)

Förutsättningar för tolkningstjänst

• Rätt till tolkningstjänst har synhörselskadade, hörselskadade eller talskadade som på grund av sin funktionsnedsättning behöver tolkning för att kunna arbeta, studera, uträtta ärenden, vara samhälleligt delaktiga, för hobbyn eller

vara samhälleligt delaktiga, för hobbyn eller rekreation. En vidare förutsättning för rätt till tolkningstjänst är att den handikappade kan uttrycka sin egen vilja med hjälp av tolkning och använda sig av någon fungerande

kommunikationsmetod.

(5)

Förutsättningar för tolkningstjänst

• Tolkningstjänst och rätten till personlig

assistans enl. handikappservicelagen utesluter inte varandra.

• Ex. hjälp med blanketter och andra

• Ex. hjälp med blanketter och andra

meddelanden i skriftlig form hör även till denna tjänst.

(6)

Tolkningstjänstens omfattning

• Dövblinda: 360 timmar/ kalenderår

• Hörsel- eller talhandikappade: 180 timmar/

kalenderår

• Tolkningstjänst ska ordnas i större utsträckning

• Tolkningstjänst ska ordnas i större utsträckning än vad som föreskrivs, om det är motiverat

med beaktande av klientens individuella behov. Ex. studietolkning.

(7)

Tolkning på utlandsresor

• Den som har beviljats rätt till tolkningstjänst kan använda tjänsten också på utlandsresor, om resan anknyter till den handikappades normala liv, studier eller arbete.

• Annan tolkningstjänst för utlandsresor än

• Annan tolkningstjänst för utlandsresor än

distanstolkning från Finland ska sökas på förhand.

Tjänsten kan ordnas helt eller delvis som

distanstolkning, om det är möjligt och motiverat med beaktande av serviceanvändarens individuella behov.

• Tjänsten ordnas endast av grundad anledning för en tid som överskrider två veckor.

(8)

Tolkning på utlandsresor

• Tolkens resa, övernattning, dagtraktamenten och deltagaravgifter ersätts till den mån det hör till arbetet, av FPA.

(9)

Förutsättningar för tolkningstjänst

• Klarar av att uttrycka egen vilja mha tolkning och har en fungerande kommunikationsmetod

• Om metod inte finns, styrs personen till

medicinska rehabiliteringen för utarbetning av sådan

sådan

• I början av tolkningstjänstprocessen bör

handledning i användning av tolk ingå. När en ny tolk introduceras bör även handledning i

personens kommunikationsmetod samt hjälpmedel ingå.

(10)

Förutsättningar för tolkningstjänst

• I tolkningsprocessen kan även ingå genomgång av tolkningsprocessen på förhand samt framställning av kommunikationsmaterial som behövs i

situationen i fråga. Allt annat

kommunikationsmaterial (produktion, kommunikationsmaterial (produktion,

uppdatering, utökning, förnyelse) sköts via hälsovårdens medicinska rehabilitering.

• En fungerande kommunikation förutsätter en

egen vilja att bli förstådd/hörd och ett intresse att höra vad andra har att säga.

(11)

Förutsättningar för tolkningstjänst

• En förutsättning som inte längre finns med i lagen är angående talhandikappets permanens och

gravhet, enbart förutsättning om fungerande kommunikationsmetod finns.

• Tolkningstjänst kan inte ersättas med annan

• Tolkningstjänst kan inte ersättas med annan service. Behovet uppstår i alla situationer där samspel mellan människor finns.

• Klienten har rätt till tolkningstjänst i de situationer där han/hon behöver det.

• Klienten har rätt att definiera till vad och var han/hon använder tolk.

(12)

Distanstolkning

• För att bli beviljad distanstolkning ska klienten kunna använda samt behöva tjänsten.

• FPA ordnar med den apparatur som behövs,

samt ansvarar för installering och uppdatering.

samt ansvarar för installering och uppdatering.

• För att bli beviljad krävs utlåtande av sakkunnig.

• Hjälpmedelsutprovning hör till kommunens medicinska rehabilitering.

(13)

Utredning av förutsättningarna för tolkningstjänst

• Den sökande ser till att dokument/bilagor som behövs når FPA

• Läkarutlåtande krävs inte. Utlåtande av sakkunnig inom social- och hälsovård, el sakkunnig inom social- och hälsovård, el

annan sakkunnig i klientenskommunikation räcker.

• I utlåtandet ska framkomma hurudan sjukdom eller handikapp personen har, samt hurudan kommunikationsmetod personen har.

(14)

Utredning av förutsättningarna för tolkningstjänst

• För beviljande krävs även att personen kan uttrycka sin egen vilja genom tolkning.

• Har klienten ett gravt handikapp ska det i utlåtandet framkomma den sakkunniges utlåtandet framkomma den sakkunniges

uppfattning om huruvida personen drar nytta av tolkningstjänst

• Behövliga utredningar/ bilagor bifogas.

• FPA kan be om utredningar som krävs, eller skicka en vidare för utredning till specialsjukvården.

(15)

Beslut om tolkningstjänst samt ändringssökande

• FPA ska ge ett skriftligt beslut ang. tolkningstjänst.

• Beslutet kan vara tillsvidare, tidsbundet eller nekande.

• Ändring av servicebehovet ska genast meddelas till FPA.

• Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens

• Den som är missnöjd med Folkpensionsanstaltens beslut får söka ändring i det genom besvär hos

besvärsnämnden för social trygghet.

• Den som är missnöjd med ett beslut av

besvärsnämnden för social trygghet får söka ändring i beslutet genom besvär hos försäkringsdomstolen.

• Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär.

(16)

Övergångsfas 1.9.-31.12.2010

• Hemkommunen är skyldig att ordna de

tolkningar som är beställda innan 1.9.2010.

• Även studietolkning som är beställd före 1.9.

är på kommunens ansvar till den 31.12.2010.

är på kommunens ansvar till den 31.12.2010.

• Tolkningar som kommunen förmedlat eller ordnat under övergångsfasen: FPA betalar ersättning till serviceproducenten/ tolken enligt deras egna avtal.

(17)

Nya tolkar kan anställas enligt behov

• Offentliga tjänster måste konkurrensutsättas enligt lag. Nya serviceproducenter kan delta i konkurrensutsättningen

först då den nu pågående avtalsperioden tar slut och då ny konkurrensutsättning ordnas.

• De som blivit godkända av FPA kan rekrytera nya tolkar om behov finns på området i fråga.

behov finns på området i fråga.

• Nyutexaminerade tolkar kan söka sig till de

serviceproducenter som FPA godkänt. Tolken kan ha arbetsavtal med serviceproducenten eller fungera som underleverantör.

• Mera information: www.fpa.fi  samarbetspartners  tolkningstjänster.

(18)

Mera information

• www.fpa.fi

• www.fpa.fi  Samarbetspartners  Tolkningstjänster

• www.fpa.fi/vatu

• www.fpa.fi/vatu

• E-post: vatu@fpa.fi

• Tel.nr. 020 634 2802

(19)

Muuttuvat tulkkipalvelut projekt 2009-2011

Hur kunna påverka ändringsprocessen för

tolkningstjänst för personer med talhandikapp samt insamling av information för ett bredare kunnande inom området.

Koordinator Pirkko Jääskeläinen 09 5407 5474, 040 501 8212

pirkko.jaaskelainen@cp-liitto.fi

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :