Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint DCM

Full text

(1)

1

Triangulering och bygge av sammansatt markmodell i Novapoint

DCM

Vid triangulering är det ofta önskvärt att ytan som skapas följer brytlinjer i terrängen som till exempel vägkanter, eller dikesbottnar. Det händer ofta att man till viss del har mätdata som är noggrannare än den stora yttäckande underlagsdatan (tex höjdkurvor eller scannade punkter) och vill att ytmodellen skall använda sig av dessa brytlinjer.

I andra fall vill man kunna sy ihop flera terrängytor till en sammanhängande ytmodell för att använda som beräkningsunderlag.

Hur man använder brytlinjer, och hur noggrannheten påverkar korsande brytlinjer samt hur man lägger till punkter längs raklinjer och bågar

1. Skapa en Markyteaktivitet där indatan ligger på terrängnivå.

2. Läs även in en dwg-fil med inmätta vägkanter.

3. Visa de 2 tillsammans i plan eller i 3D

Tips – För att se både markyteaktiviteten och inmätningen på samma gång markera båda i utforkaren med crtl intryckt, högerklicka och välj «visa i 3D»

(2)

2 Som indata till en Markyta kan man använda en annan Markyteaktivitet, dvs en annan redan

triangulerad yta. I detta exempel vill vi skapa en ny Markyta där vi även tar med brytlinjerna som mätts in. Vi använder både den redan triangulerade Markytan och dessutom de inmätta brytlinjerna som vi samlar i en Grupp. Eftersom vi inte har möjlighet att välja brytlinjer på objektnivå i 19.10 så behöver vi alltså skapa en grupp med dem objekt vi vill använda som brytlinjer.

För att skapa en Gruppaktivitet går du in på Sätt in och välj Gruppera:

1. Först väljer vi vilka objekt vi vill ha med som brytlinjer (till exempel Vägkant)

2. I urval kan du välja på flera olika sätt. Här väljer vi importen av Inmätningen att använda som brytlinjer. Detta gör vi eftersom de objekttyper vi vill använda finns på andra ställen i

terrängen också.

(3)

3 När vi väljer något markeras dessa i vyn som är öppen på skärmen.

Det är viktigt att känna till hur urvalet av olika indata (på aktivitets- eller objektnivå) påverkar resultatet av beräkningen när man gör en förnyad import eller omberäkning. Detta gäller i urval till alla typer av aktiviteter, inte bara Grupp. Väljer man tex objekt på nivån Objekttyp kommer ALLA Objekt av den typen att användas om det tex tillkommit sådan objekt i en import etc.

I detta exemplet vill vi endast använda det som finns i inmätningen, så därför väljer vi Import- aktiviteten (och därmed alla objekt som ingår i just den importen)

Här väljer vi enbart objekttypen Vägkant ingående i aktiviteten Import av 400 Detaljmätning.dwg

(4)

4 Man kan även välja ut enskilda objekt genom att gå in på objektnivå. Gör man detta så töms urvalet när man räknar om aktiviteten.

Väljer man istället ut objekten på Aktivitets, eller objekttypnivå så uppdateras urvalet med tillkommande objekt vid uppdateringar i import eller beräkningar.

1. Nu skapar vi en ny Markyteaktivitet

Som indata väljer vi Markyta 1 (den vi hade med oss från början) och Gruppen Brytlinjer vi just skapade.

2. I Inställningar kan du hantera brytlinjer. Detta gäller då alla brytlinjer som ingår i trianguleringen. Man kan också hantera hur brytlinjerna skall användas.

- Inte tillåtet: Använder den brytlinjen som har bäst vertikal positionskvalitet (Noggrannhet i höjdled). Mätnoggrannheten ligger under Metadata för Geometri i Egenskaperna för varje objekt (Nedan). Vid korsande brytlinjer är det den linje som har högst noggrannhet som «vinner». Då linjerna har samma värde så kontrolleras

noggrannheten i plan.

(5)

5 - Använd medelhöjd: Tar ett snitt på höjderna i korsningspunkten

- Använd min höjd: Använder lägsta höjden - Använd maxhöjd: Använder högsta höjden

Man kan dessutom välja att lägga till punkter längs både raklinjer och bågar för att få en bättre triangelmodell. Man måste bocka ur Filtrera punkter längs linje för att kunna styra hur punkter skall läggas till.

Sätt in önskade värden och tryck Spara och sedan Slutför.

Nu ser vi hur trianglarna följer de tillagda brytlinjerna.

(6)

6

Hur man skapar hål i markytor, och syr ihop flera markytor till ett beräkningsunderlag

I exemplet ovan med brytlinjer följer trianguleringen också punkter från grunddatan (Markyta_1 i exemplet). Vid de tillfällen då man önskar att ha full kontroll på trianguleringen och vilka indata som används bör man skapa olika markytor av de olika underlagen som man sedan syr ihop till en yta.

Detta visas i följande exempel:

Under processen Markmodell ligger det 2 olika markytor.

Markyta av scanning – I inställningarna låter vi det vara som default. Du kan ändra på det sätt som beskrivs tidigare.

Markyta av inmnätning – I inställningarna sätter vi Brytlinjer på (ej tillåtet) och Pilhöjden till 0,15 m samt begränsar max triangellängd till 10 m. Om man vill få ännu bättre kontroll på trianguleringen kan man rita upp en begränsningslinje i AutoCAD som man importerar till databasen och sedan använder som Yttre begränsning av trianguleringen.

Skapa ny sammanslagen markmodell – Vi ger den namnet Markyta Sammansatt och använder Markyta av inmätning och Markyta av scanning som indata.

Vi får då en yta som består av de 2 trianguleringarna sammansatta till en.

(7)

7

Hur indata till aktiviter kan ersätta prioritetsbegreppet från Novapoint 18

Det som beskrivs tidigare i detta dokument är exempel på hur begreppet Prioritet i Novapoint 18 (och tidigare versioner) ersätts i NovapointDCM.

Även relationen mellan olika Aktiviteter ersätter prioritetsbegreppet. En Aktivitet vet vilka Aktiviteter som är Företrädare och Efterföljare . Detta kan man se i Egenskaper för respektive Aktivitet.

För att en aktivitet skall hålla reda på vilka andra aktivieter som är föregångare och efterträdare måste man välja hela aktiviteter som indata, och inte objekt.

(8)

8 I nedanstående exempel på en process är finns 4 Aktiviteter definierade. Vi skall nu se hur man genom att på olika sätta modifiera aktiviteternas relationer kan få olika resultat.

Det är indatan till respektive aktivitet som ger associationerna mellan dem. På detta sätt vet aktiviteten också vilket beräkningsunderlag som skall prioriteras framför något annat.

Inndata till de 4 aktiviteterna är:

AKTIVITET 1 (Import) : Detta är en importaktivitet, så indata är de importerade filerna.

AKTIVITET 2 (Markyta): Aktivitet 1 är indata. Om man vill välja ut vissa objekt i importen gör man det under knappen Objekt.

AKTIVITET 3 (VAG_31): Aktivitet 2 är indata

AKTIVITET 4 (VAG_542 ) : Aktivitet 2 och Aktivitet 3 är indata.

VAG_542 har både VAG_31 och Markyta som beräkningsunderlag (indata). Då VAG_31 också har Markyta som underlag kommer den att få en högre prioritet än Markytan. I de områden där

VAG_542 beräknar både mot VAG_31 och Markyta så kommer VAG_542 att beräknas mot VAG_31 så som visas i bilden, där VAG_31 är rödmarkerad.

Om vi nu ser på egenskaperna för VAG_542 så ser vi detta:

(9)

9 Om vi nu växlar så att VAG_542 är indata till VAG_31 istället så ser vi skillnaden i följande bild.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :