• No results found

in i pi pi w pi i rill i in i pi pi pi di ir pi I - nigra

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "in i pi pi w pi i rill i in i pi pi pi di ir pi I - nigra"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

4r16s[ningar om nigra vivlars biologi.

(Col. Curculionidae)

,-\\' BE\GT EH\srRi)\r Lepgrus urcticus Payk.

- Under senare hiilftcn av juni 1966 och 1967

var arten ej siillsynt efter Vietasjokk inom Stora Sjiifallets nationalpark.

Inragines observerades krypande pa marken runt buskar av Salix ltrpponum.

I endast ett par fall iakttog jag att vivlarna satl uppkrupna omkring 1 dm

pi stammen av .Snlic-arten. Trots sin storlek var djuren m1'cket svira att upptAcka bland vissna griisstran och Solir-blad pa grund av sin gri-gula hirbeklidnad.

aepu.us-arternas biologi iir mycket driligt kiind, och endast hos -Lepyrus palusrris Scop. r'el man att larven gnager pi riitterna av Rumet obtusilolius (SoHERF 1964, p. 211). Att Lepllrus arcticus ir knulen till .Salir har minga

misstenkt, di imagines brukar hittas runt eller pa videbuskar. BRUNDTN

(193{, p. 408) anger att han funnit arten pe Snlic, krypande pfl vigar samt

pi en sandstrand. Jag btirjade derfiir understika rothalsen pi nflgra vide- buskar, och den 2216 1966 fann jag, redan pi fiirsta busken som under- stiktes, tr,fl puppor av LepArus ucticus. Pupporna lig i av spAnor klddda puppkanrnare, vilka rill helften gnagts in i veden vid rothalsen. Pupp- kanrrarna var beligna ett par centimeter under markytan (fig. 1). Tomma puppkaurrnare observerades lven liingre ut efter rotsystemet, men endast pi

sAdana riitter som hig nira markytan. LarvgAngarna gir fiirst helt under bark, men sedan gAr larven ut i jorden och gnager pe r6tterna utifrin.

Arten tycks vara primir och ett skadedjur. Stammar son lorkat genom

angreppen w Lepgrus orclicus kunde, pi vissa lokaler, obserreras inom varjc buskage. Nlgra imagines satles in i en glasburk tillsanmans med blad och etl stamstycke ar, Salic lopponum. Neringsgnag skedde genast bide pi

blad och bark- Kopulation och eggleggning rigde rum efter endast negra dagar. Aggen placerades en bit in under barken vid snittytorna och larverna kliicktes efter ungefiir tio dagar. Linga och slingrande gflngar gnagdes sedan i kambiet-

Trots att arten eftersttktes iven pri. .Salic nigricuns, som nistan alltid vf,xte tillsammans med .S. Iapponum, hittades aldrig angrepp pi denna Solic-art.

Jegm. Stig Lundberg (muntl. meddel.) fann den 2o-21/i 1967 Lepgrus arcricus pa Selie lanata och iinnu en ullblandig .Salir-art, nren ej pi Salic lapponum, vid Litnok-stugan efter Rapadalen inne i Sarek nationalpark.

IlAde halvstora larver, puppor och nykliickta imagines antrdffades hdr.

Denna lokal ligger pe h6gre nivA in Vietasjokk och kllckningen skedde tydtigen en hel mAnad senare h[r. S. Lundberg observerade larvgnag pA rtitter ner till en diameter ar'5 mm.

Entonol. Ts.,1ro.8!. . t -2,1964

t61l

(2)

ANTECXNINGAR OM Nj.GRA SVENSIiA YIVLARS BIOLOGI {i5

Irig. l. l)uppkammare mcd puppa a\ LepArus a..ticas Payk. .l.id rothalsen rr S(lit lopponun. I-u. lpm., f i€tas 2E/6 1066.

- Foto fiirf.

l'uppenkammer nrit Puppe ron I.epV.us arcticus Pavk. am \\'urzelhals yon Selir ktpponunt, Lu. lpm., \'ietas 28/6 f966.

- l'hot. \'erf.

Phgtononrus denominantlus Cap.

- t\y firr Sdml.) Ett exemplar av

denru mycket sillsynta vivel slaghavades pa en ing med riklig l6rekomst av lrrlftyru.s Trrnlen.sis pa en ii i 'frosrr skiirgird. Fyndet gjordes den 2116

1965. -\rlen iir ftirut i Sverigc cndasl tagcu i OsterSdtland. H-{NsEN (196{,

p. {05) anger att arten antagligen ir bundeu lill Luthgrus prrttensis och

l'ickt crocctt.

C(ulorthgnchus hampei tsris.

- (Ny fOr Sverige.) -{rten hittades f0rsttt giDgen dcn 16/7 1966 pr! en mycket starkt solexponerad vegshnt vid Skans-

tull i Stockholm. \'iveln fijrekom diir i stor mingd pi Berteroq incanu.

Dcn 6/9 196(i fiirekom imagines och enslaka larver forlfarande pe viird- viixtcn. SctIItRF' (1964, p. 211) beskriler biologin hos denna vivel. Larverna lever i skidorna p6. Be eroe och pi vissa plantor r.ar ungefir hiilflen av skidorna angripna. Larverna lever ar friina (fig. 2) och girr ned i m.rrken

ftir f6rpuppningen. Imagines eftersiiktes iiven pi flera lokaler pi Stidermalm

i Slockholnr, speciellt pfl ruderatplatser ddr lJerteroa pi lissa stellen var m)'cket alhniin, men pi nagra andra lokaler kunde den ej observeras. Dessa lokaler var mindre sotexponerade iin den fiirst niimnda platseu. Den 2519 1967 lyckadcs Stig Lundberg slaghila etl exerrplar av viveln vid ett gemen-

5 Entoktol.Ts-,lrs. S9- 11- l-2. tN)8

l4

1!

; t-1

, t - iF;. -{i E

\ rtr

J.t

1t

(3)

66 B, EHNSTNOM

Fig.2. Oppnad skida av B€rreroa incrln( yisande lar!'

Snag av Ceulorrrlynch s hempei Rris.

- Orig.

Ge6ffnete Hiilse \ot Berteroa incann, dic dcn I-ar\'en- frass lion Ceuro../rgnchus hefitpei B s. zeigt.

- Orig.

samt besiik pi en solexponerad mderalplats invid Sveaplan i Stockhohn.

Halvvissna plantor ay Be eroa incon( var allmdnna pfl dennn lokal.

Ceutorrhgnchus ignitas Germ.

- (Nv fiir Sverige.) Yid sarnma tillfiille

sotrr C. hampei hittades fiir ftirsta gengen i Stockholm fick jag iven C. ignitus

pi flera lokaler pi Sildermalm i Stockholm. \-drdvdxten var iiven hdr Berte- roo incana. Denna vivel var t-vdligen nindre no$riknad pi exponeringeu.

Talrikast fdrekom den diir virdvixlen stod inspringd bland annan regcta- tion, girna lett beskuggad av liivtrid. Imagines uppehiill sig girna pa stan- uren till Betteroa, under det att imagines lill C. hampei mest iakltogs i blommorna. SCHERF (1964, p. 203) anger a1t C. igrrilus lever som larv i

stengelmergcn pPn Berteroa incano oc}f larver iakttogs allmiint pi detta s[tt.

Speciellt krafliga plantor var angripna och nedre delen av stammen atlacke- rades fiirst; angrepp kunde senare iiven konstateras i grenar- Aven hos denna

art len nar larven \-erdvexten fiir ltirpuppning i marken. Imagines har fiirgiives efterstikts pi yeren genom sillning under viirdviixten. Detta kau eventuellt tyda pi att tivervintrirrg sker i larvstadiet; samma sak giller iiven C. hampei. Stig Lundberg (muntl. meddel.) fann dock en inago av C ignitus

si tidigt som 30/5 r'id Sveaplan i Stockholm. .\rten visar sig ha en vid utbrcdning__i Stockholms-lrakten. Den iir iiven lunnen i Smiland av Tor'Erik

Leiler, pi Oland (\'ickleby, 2-U8 1966) av Stig I-undberg och i Siidermanland (Sitdertelje, 2h lS67) av Stig Lundberg.

Ggmnetton Inbile Hbst.

- (Nv fijr Sdml.) Genom slaghivning pi Plurtrryo ltnceolut<t visade sig arten vara glnska allnren i Trosa och \-agnhirad- trakten under juni och juli 1965. Plantago lanceolata anges i littera- turen yara virdvhxt f6r derura art. I-ENGERxEN (19{1, p. 152) anger att G. Irr-

bile orsakar svaga stiingelgaller pi virdrixien. Pa sarnma viixt leler iivcn (]Amnetron pdscuorurn Gyll. som iiven observerades pi samtliga lokzrler.

Denna art lever i frtikapslarna, och imagines till den sislniimnda arten iirkt- togs just sitlande pa blomstillningarna, medan imagines till den fiirsta arten uppehdtl sig pii stammen tillsamruans l,ed Ceutorrhgnchidius ttoglorlgtes F.

Ggmnetron.hispidum tsrull6. (Ny ftir Svcrige.) Under cn cxkursion den

lLh l96it med floristikkursen vid Bolaniska inst.. Stockholms tinivelsilet,

Entanol- Ts- ito. 89. E- 1 2. 1968

(4)

ANTECXNINGAR OM N,iGRA SVENSIiA YIILARS BIOLOGI 67

I.ig. it. Sl{imgellcr s\ Cltmnetron }Iis/]izl.tm Ilru116 t&. Linarie urlagaris. Sdml., Per\i;

2718 1067.

- I.ino fiirf.

Slcngelgallcn \on Ggmnetron llispidrn Brull[ rn /.ino.ia Dufr{ri.s. Sdml.. l}ersd 2718 1{)(i7.

- Phol. \'erf.

besiiktes Persii i 'l'rosa skirgard. Pa slraudt'n riixte Lirr.l.i.r uulgrrris pi llera stdllen. \istan varje planta hadc cgcndourliga kalrabbiliknrnde galler pa

slal narnir lfig.:ll. Pa vissa plantor obseryerades iiler lio gnllcr av viixlande slorlek. vissa stdrre iin hasselniiller. \agra galltr irrsamlades och fiirruradcs

i plastpisar, dir jag misstiinkte att dt't riirdt sig om aulirepp av den i stidra Dannrark funna (iynrrelron hispitlurrt eller den i siidra Sr-erigc lunna ,lleci- rtus heydeni \Yench. Den sislniinrnda arten skall dock bilda sva51a stiingcl- gallcr pir L. urrlg(ris, dlrfiir bleY dcn Iiirstn arlen starknsl nrisstiinkt. I augusli iippnrdes de Iiirsta gallerna och visade sig innehalla puppor och n]'kleckta iutngittes av G. hispidum. \'issa galler innchiill upp till toll individer. Slig l,undberg, !,om besiikte lokalen dell 27l8 1967. iaktlog di kliickhil pi en del

av irets galler. .\r' honour insamlade gtller ilrnehiilt iilen iorirgines, sorl gnagdc sig rrt ltirst sedan de- efter nirgrit nranaders fiirvariDg ttte i k1'la.

logs in i rrrmsverme i€ie[. LE).GI.]RIiDN r11){1. p. 125) ar-bildar galler orlakade

rv arlen. \'iirdviixten r-ar hiir Zinrrin rellexr ocb gallerna pa denna hild hrrr err lllem langslrickt form iin de sonr jrgl iakllog. OIan niimDda fiirfatl:tre uppger atl imagincs iivervinlrar i gallt,rna. \'ilket el'eD. Alminslon(,i cn del

fall. skrrlle hiinda hir. Gallerna blir slrrkl fiirr-cthdc och ellersonr de till

sttirsla delen rir luftfrllda. skulle on plssiv spridning av gnller med latlnels

I:r1,,".1. I s. -ir]. \lt. L l !, l!t6\

(5)

hjnlp lntt kunna hiinda, di L. uulgaris minga ganger viixer pi strinder nira

vatten]'tan. Gnllerna blir mot htisten vackert riida och lett iakttagbara. Lik- nande galler er enligt muntligt meddelande frin amanuens Birgitta Karlung vid Botaniska inst. 6r'en observerade pi andra lokaler i niirheten.

68 B. EHNSTN.)f,I

Zueammenfaeeung

Der Verfasser hat Puppen von lepgdrs a.clic[s Pavk. am \lrurzelhals von Sali.r lupponum gefunden. Leere Larienginge s-urden an \Yurzeln beobachtet. .lls ncu fiir SchEeden Nurden Ceufo..fiynchus hampei Bris. und C. ignitus Germ. auf Bettetoe incena und Gymnetron iispid[m BruLa auf lincric uulgoris gefundetr.

Citerad litterarur

BtrL.NDrN, L., 193.1i Dic Coleopteren des Tornetreskgebielcs.

- Lund.

HAisEs, V.. l9&: FortegDelse over Danmarks biller lcoleoptera).

- Ent. medd. 2.r.

I-E\cERf,EN, H. !., 19.11: Von Kelern erzeugle Pflanzengallen.

- Enl. Bl. J7.

SCEERF, H.. l9&: l)ie Entwicklungsstadie n der mitteleuropaischen Cutculionid€n. Abh.

seDckenb. naturf. Ges. 506.

Entonol- Ts- ,lro. 89. H. I-2,1 \

References

Related documents

Till skillnad frin de flesta populdra civersikter har fdrfattarna valt att ge bestiimningsnvcklar till.. samtliga

Pa detta satt luras man inte till att driva sin bcsttimning langre an till vad boken egentligen zir avscdd for.. Frir den vetgirige kan detta i sig

The distribution of the aquatic species of Hydrochidae and Hydrophilidae (Col- coptcra) in northero Sweden.. with additional

Trombidios iir vanligcn till si pass ringa besvlr och till tiden se bcgrdnsad att den inte fijranleder bes&lt;ik hos liikare och diirf&lt;ir kan tankas forbli

frin Danmark till Holland medfor nigon forind-.. ring

De pi bron funna getingarna miste som regel ha avlegsnat sig en bra bit frin sina dvervintringsplat- ser respektive bon.. I maj och juni forolyckas ovcrvintradc

For varje art beskrivs utseendet, i fdrckommande fall pipe- kas anmirkningsviirda skillnader gentemot snarli- ka arter, ulbrcdning i viirlden, utbredning och f0- rckomst

Det svenska exemplaret ljusfingades pi on Missten en kilometer oster om Singo i Uppland (sc Fig. Detta medforde vdstliga vindar under hela veckan fram till