• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Sára Kroupová Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Sára Kroupová Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Sára Kroupová

Název bakalářské práce: Business Angels v České republice

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit možnosti podnikatelských subjektů jak upoutat andělského investora.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Jan Mačí

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X Schopnost studenta zpracovat získané podklady X

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X Formulování vlastních názorů studentem X

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejich cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Jakým způsobem může podnik v České republice oslovit business angels k potenciální spolupráci?

2) Která specifika byste vyzdvihla v procesu získávání zdroje financování podniku pomocí BA oproti jiným zdrojům?

3) V závěru zmiňujete chybějící legislativní úpravu v oblasti BA. Čeho by se podle Vás měla zejména týkat a lze se inspirovat někde v zahraničí?

(2)

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datum: 18. 5. 2015 ...………...….

Podpis vedoucího bakalářské práce

Vyjádření k bakalářské práci:

Bakalářská práce se zaměřuje na situaci financování podniků z pohledu business angels. Hlavním cílem práce bylo objasnit pozici business angels z pohledu rizikového a rozvojového kapitálu, zachytit aktuální trendy v oblasti financování business angels a nastínit možnosti podniku, jak se ucházet o tento zdroj financování. V těchto bodech práce dosáhla stanovených cílů.

Práce je logicky strukturována do jednotlivých kapitol. Postupuje od obecných poznatků o rizikovém a rozvojovém kapitálu. Následuje definice a vymezení termínu business angels v rámci těchto zdrojů financování. Práce se dále zabývá analýzou business angels co do jejich osobnostní charakteristiky, tak co do jejich působení v podnicích. Nechybí ani analýza objemů investic v jednotlivých evropských zemích, ani analýza nejčastějších investičních cílů business angles z pohledu oborů podnikání. Systematicky je zpracována situace business angles v České republice. Na základě této analýzy jsou nastíněny možnosti, jak se podnikatel má připravit na zaujetí business angles, usiluje-li o jejich volný kapitál.

Na práci zejména oceňuji schopnost práce se zdroji, a to jak českými, tak především zahraničními.

Práci jen mírně škodí nepřesné uvedení cílů práce v anotaci a závěru, přičemž v úvodu jsou cíle specifikovány lépe. I přesto toto drobné zaváhání doporučuji ohodnotit práci známkou výborně.

References

Related documents

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

Stěžejní částí bakalářské práce je pak kapitola čtvrtá zaměřená na podrobný popis průběhu dotačního procesu (dotace z OPPI) realizovaného vybranou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již