• No results found

Z výsledků šetření vyplývá, že drogová závislost je jednou z příčin kriminální činnosti

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Z výsledků šetření vyplývá, že drogová závislost je jednou z příčin kriminální činnosti"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Marcela Růžičková Osobn´ı ˇc´ıslo: P14000083

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Prezentaci své bakalářské práce na téma drogová závislost jako jedna z příčin kriminální činnosti zahájila studentka krátkým vhledem do teoretické části. Těžiště své prezentace však věnovala empirické části, které spočívala ve zmapování důvodů, které vedou drogově závislé k páchání kriminální činnosti. Metodologicky studentka práci uchopila jako převážně kvalitativní šetření mezi 30 uživateli drog formou rozhovorů doplněné analýzou dostupné spisové dokumentace.

Z výsledků šetření vyplývá, že drogová závislost je jednou z příčin kriminální činnosti. Důvodem páchání kriminality je, že většina drogově závislých je bez pracovního poměru a jiných oficiálních příjmů. Mezi navrženými opatřeními studentka uvedla potřebu zavedení besed s odborníky na drogovou problematiku již na prvním stupni základní školy nebo rozvoj sítě nízkoprahových zařízení. V rámci prezentace studentka zároveň odpověděla na podněty vedoucí práce, jejíž posudek přečetla členka komise. Předsedkyně komise poté práci kriticky zhodnotila, přičemž vyzdvihla silné i slabé stránky stati.

Mezi problematické skutečnosti zařadila například stručnost kapitoly o trestné činnosti a nesprávné používání pojmu analýza namísto vhodnějšího pojmu shrnutí. Studentka se k výtkám v diskusi vyjádřila a práci obhájila.

Součástí obhajoby byla také prezentace profesního portfolia studentky.

Posudek vedoucí bakalářské práce viz. příloha č. 1 Záznam o prezentaci portfolia viz. příloha č. 2

Klasifikace: velmi dobře minus

Datum obhajoby: 23. srpna 2017 . . . .

podpis pˇredsedy

References

Related documents

V této kapitole popisuji návod na sestavení questu, vycházím při tom jak z námětů v knize Questing, tvoříme hledačky pro lidi a s lidmi, ale velmi významně i

[r]

Z podnětu předsedkyně komise se studentka měla vyjádřit k námětům vedoucího bakalářské práce z jeho posudku (viz přílohu)1. Studentka podala

Po důkladné analýze místa – dobře zvoleného, věnovala spoustu času hledání architektonické formy, která by byla zcela soudobá, flexibilní, univerzální, prostorová,

V rámci projektu empirické části si studentka stanovila dvě hypotézy, přičemž jedna z nich předpokládala, že poruchy chování se častěji vykytuje u chlapců než u

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li

Hodnocen´ı navrhovan´ e vedouc´ım bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace: velmi dobře minus Hodnocen´ı navrhovan´ e oponentem bakal´ aˇ rsk´ e pr´ ace:.. Pr˚ ubˇ eh obhajoby bakal´

Výsledky, vztahující se k prvnímu z výzkumných cílů, tedy zjistit znalost zdravotnických záchranářů o dostupnosti peer podpody, byl velmi uspokojivý,