Z výsledků šetření vyplývá, že drogová závislost je jednou z příčin kriminální činnosti

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Marcela Růžičková Osobn´ı ˇc´ıslo: P14000083

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Prezentaci své bakalářské práce na téma drogová závislost jako jedna z příčin kriminální činnosti zahájila studentka krátkým vhledem do teoretické části. Těžiště své prezentace však věnovala empirické části, které spočívala ve zmapování důvodů, které vedou drogově závislé k páchání kriminální činnosti. Metodologicky studentka práci uchopila jako převážně kvalitativní šetření mezi 30 uživateli drog formou rozhovorů doplněné analýzou dostupné spisové dokumentace.

Z výsledků šetření vyplývá, že drogová závislost je jednou z příčin kriminální činnosti. Důvodem páchání kriminality je, že většina drogově závislých je bez pracovního poměru a jiných oficiálních příjmů. Mezi navrženými opatřeními studentka uvedla potřebu zavedení besed s odborníky na drogovou problematiku již na prvním stupni základní školy nebo rozvoj sítě nízkoprahových zařízení. V rámci prezentace studentka zároveň odpověděla na podněty vedoucí práce, jejíž posudek přečetla členka komise. Předsedkyně komise poté práci kriticky zhodnotila, přičemž vyzdvihla silné i slabé stránky stati.

Mezi problematické skutečnosti zařadila například stručnost kapitoly o trestné činnosti a nesprávné používání pojmu analýza namísto vhodnějšího pojmu shrnutí. Studentka se k výtkám v diskusi vyjádřila a práci obhájila.

Součástí obhajoby byla také prezentace profesního portfolia studentky.

Posudek vedoucí bakalářské práce viz. příloha č. 1 Záznam o prezentaci portfolia viz. příloha č. 2

Klasifikace: velmi dobře minus

Datum obhajoby: 23. srpna 2017 . . . .

podpis pˇredsedy

Figure

Updating...

References

Related subjects :