• No results found

FINNTORP, KATRINEHOLMS KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "FINNTORP, KATRINEHOLMS KOMMUN"

Copied!
44
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

KATRINEHOLMS KOMMUN

FINNTORP, KATRINEHOLMS KOMMUN

LINKÖPING 2021-04-13

Ver 1.0

(2)

i

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

FINNTORP, KATRINEHOLMS KOMMUN

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Datum 2021-04-13

Uppdragsnummer 1320052024

Utgåva/Status 1.0

Tommy Olausson Tommy Olausson Tobias Kristensson

Uppdragsledare Handläggare Granskare

(3)

ii

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

Innehållsförteckning

1. Objekt ... 1

2. Ändamål ... 1

3. Underlag ... 2

4. Styrande dokument ... 2

5. Tidigare undersökningar ... 3

6. Befintliga förhållanden ... 3

6.1 Topografi ... 3

6.2 Befintliga konstruktioner ... 4

6.3 Geologiska förhållanden ... 4

7. Positionering ... 5

8. Marktekniska undersökningar ... 5

8.1 Fältundersökningar ... 5

8.2 Kalibrering och certifiering ... 6

8.3 Hydrogeologiska undersökningar ... 6

9. Geotekniska laboratorieundersökningar ... 7

9.1 Utförda undersökningar ... 7

9.2 Undersökningsperiod ... 7

9.3 Laboratorieingenjörer ... 8

10. Härledda värden ... 8

10.1 Hållfasthetsegenskaper ... 8

10.2 Indexegenskaper ... 9

11. Värdering av undersökning ... 9

12. Övrigt ... 9

(4)

iii

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

Ritningar

G-10.1-001 Plan, Skala 1:1500 G-10.2-001 – G10.2-004

G-10.2-005 G-10.2-006 G-10.3-001 G-10.4-001

G-10.4-002 – G10.4-007

Profilritning Lokalgata 1, Skala 1:100/400 (H/L) Profilritning Lokalgata 2, Skala 1:100/400 (H/L) Profilritning Lokalgata 3, Skala 1:100/400 (H/L) Sektionsritning A-A – B-B, Skala 1:100/400 (H/L) Enstaka borrhålsritning gw-rör, 1:100

Enstaka borrhålsritning JB-sonderingar, 1:100

Bilagor

BILAGA 1

BILAGA 2 BILAGA 3

CPT-UTVÄRDERING LABRESULTAT GEOTEKNIK

KOORDINATLISTA UNDERSÖKNINGSPUNKTER

(5)

1 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

1. Objekt

På uppdrag av Katrineholms Kommun och Sörmland Vatten AB har Ramboll Sweden AB utfört en geoteknisk undersökning för planerade vägar, VA-stråk samt dagvattendammar inför exploatering av området Finntorp i Katrineholm (fig 1).

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerad med röd polygon. Google Earth, 2020.

2. Ändamål

Syftet med undersökningen är att utreda mark-, grundläggnings- och de hydrogeologiska förutsättningarna i området inför vidare projektering.

Denna rapport redovisar utförda fält- och laboratorieundersökningar.

(6)

2 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

3. Underlag

Vid upprättande av denna rapport har följande material nyttjats:

• Digitalt material i form av grundkarta i DWG-format

• Terränginmätning över undersökningsområdet

• Geoteknisk undersökning i närliggande område, utförd av Ramboll 2020-09-03, uppdragsnummer 1320048538, se kap. 5.

• Översiktlig geoteknisk undersökning i undersökningsområdet, AFRY 2019-12-18, uppdragsnummer 776185, se kap.5.

• Ledningsinformation har tillhandahållits av samtliga kända ledningsägare inom undersökningsområdet via www.ledningskollen.se

• Jorddjups- och Jordartskarta från SGU

• Plan- och profilmodeller över planerade vägar och VA-stråk, erhållna av Rambolls projektörer

4. Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 1. Planerings- och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Allmänt TK / TR Geo 13

Fältplanering SS-EN 1997-2 Fältutförande SS-EN ISO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 inklusive komplettering 2016

Tabell 2. Provning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Trycksondering (Tr) Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Spetstrycksondering CPTu

SS-EN ISO 22476-1/Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013,

SGF Rapport 1:93 ”SGF rekommenderad standard för CPT-sondering” samt ISSMFE report TC 16 ”Reference test procedures”.

Jord-bergsondering (Jb-2) SGF Rapport 4:2012: Metodbeskrivning för jord-bergsondering.

Utförande, utrustning och kontroll.

Slagsondering (Slb) Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

(7)

3 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

Tabell 3. Provtagning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Störd provtagning EN ISO 22475–1:2006/Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Installations för

grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

5. Tidigare undersökningar

Tidigare geotekniska undersökningar utgörs av:

- Geotekniska undersökning för de västra delarna av undersökningsområdet – ”, utförd av Ramboll 2020-09-03, uppdragsnummer 1320048538.

- Översiktlig geoteknisk undersökning för den nordöstra delen av undersökningsområdet, utförd av AFRY 2019-12-18, uppdragsnummer 776185.

Ovanstående undersökningars resultat har inarbetats i föreliggande rapport med tillhörande ritningar och bilagor.

6. Befintliga förhållanden

6.1 Topografi

Undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av kuperad, nyligen avverkad blandskogsmark där mindre skogspartier som ej ännu avverkats förekommer. Sten och block i ytan förekommer över större delen av området, undantaget de låglänta, flackare delarna inom borrpunkterna 21R01 – 21R08 – R2026 – R2019 i söder samt inom 21R41 – 19A01 – 19A02 – 21R39 i norr (se ritning G- 10.1-001).

Marknivåerna befinner sig på mellan ca +45 och +60 (RH 2000), med de lägsta nivåerna

förekommandes längst i norr, och de högsta nivåerna förekommandes längs höjdryggar och lokala mindre höjdpartier.

En befintlig, delvis asfalterad väg löper genom området och tangerar i söder samt längst i norr ungefärlig placering av planerad gata.

(8)

4 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

6.2 Befintliga konstruktioner

Markförlagda ledningar samt befintlig väg utgör de befintliga konstruktionerna inom det undersökta området.

6.3 Geologiska förhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta (figur 2) utgörs de ytliga jordarna i undersökningsområdet av huvudsakligen av sandig morän (blått fält med vita prickar). På lokala höjdpartier i områdets centrala del samt längs i söder förekommer postglacial sand samt svallsediment av grus (orangea fält med vita prickar). I det låglänta området i söder förekommer enligt jordartskartan glacial lera (gult fält) samt postglacial lera (ljusgult fält med vita L). I det låglänta området i norr förekommer enligt jordartskartan glacial ler (gult fält). Längst i sydväst, närmast järnvägen förekommer enligt jordartskartan kärr- och mossetorv (beige fält med och utan blå prickar). Enstaka inslag av berg i dagen (rött fält) förekommer längs i väst/sydväst.

Enligt SGU:s jorddjupskarta (figur 3) uppgår jorddjupen huvudsakligen till mellan 3 och 10 meter, med större förekommande jorddjup längst i norr.

Figur 2. SGU:s jordartskarta. Aktuellt undersökningsområde markerad med blå polygon. SGU, 2021.

(9)

5 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

Figur 3. SGU:s jorddjupskarta. Aktuellt undersökningsområde markerad med blå polygon. SGU, 2021.

7. Positionering

Samtliga redovisade koordinater och höjder i denna rapport är inmätta och redovisade i

koordinatsystem SWEREF 99 16 30 och höjdsystem SWEN17_RH 2000. Inmätning har utförts av Tommy Olausson, Ramboll Sweden AB, med RTK-GPS av fabrikat Trimble.

8. Marktekniska undersökningar

8.1 Fältundersökningar

Ramboll Sweden AB har i december 2020 utfört geotekniska fältundersökningar för rubricerat projekt. Resultaten av de geotekniska undersökningarna redovisas i plan på ritning G10.1-001 och i sektion på ritning G10.2-001.

Fältundersökningarna har utförts av Joachim Westling samt Tommy Olausson, Ramboll Sweden AB.

Tabell 5. Utförda undersökningar och provtagningar

Sondering/provtagning Antal Typ/anmärkning

Trycksondering, Tr 6

CPT-sondering 2 Spets 4779, kalibrerad 20201110, a=0,867 b=0,000 Skruvprovtagning 14

Grundvattenrör 16 1” stålrör, filterspets

Jord-bergsondering,

JB2 60 Avbrutna efter att ca 5m bergfritt djup erhållits, alternativt att minst ca 1m förmodat berg genomborrats

Slagsondering 2 I förborrningssyfte

(10)

6 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

8.2 Kalibrering och certifiering

I tabell 6 redovisas använd utrustning. Kalibreringsprotokoll lämnas på begäran.

Tabell 6. Utförda undersökningar och provtagningar Utrustning Kalibrerad

datum Borrvagn Geotech 504 2020-11-04 CPT-spets 4779 2020-11-10

Störda prover har tagits upp med skruvprovtagare, placerats i provtagningspåsar och benämnts i fält. Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013; geoteknisk fälthandbok.

8.3 Hydrogeologiska undersökningar

Grundvattennivå har mätts i vid den nu aktuella undersökningen samt i vid sedan tidigare installerade grundvattenrör i området. Resultaten kan ses i tabell 7 nedan.

Tabell 7. Uppmätta grundvattennivåer i grundvattenrör. Nivåer angivna i höjdsystem RH2000.

Punkt Datum Nivå

Grundvatten

Djup under

markytan (m) Kommentar

21R02GV 2021-02-24 +47,05 0,85 Ej stabiliserad nivå

21R02GV 2021-03-09 +48,44 -0,54 Artesiska

förhållanden

21R08GV 2021-02-24 +49,91 0,92

21R08GV 2021-03-09 +49,84 0,99

21R16GV 2021-02-24 +54,58 0,67

21R16GV 2021-03-09 +54,52 0,73

21R27GV 2021-02-24 +51,94 0,53

21R27GV 2021-03-09 +52,02 0,45

21R35GV 2021-02-24 +47,42 1,96

21R35GV 2021-03-09 +47,48 1,90

21R44GV 2021-02-24 +45,71 0,69

21R44GV 2021-03-09 +45,69 0,71

21R46GV 2021-02-24 +47,51 -0,22 Artesiska

förhållanden

21R46GV 2021-03-09 +47,47 -0,18 Artesiska

förhållanden

21R49GV 2021-02-24 +47,55 0,01

21R49GV 2021-03-09 +47,55 0,01

21R50GV 2021-02-24 +53,90 0,05

21R50GV 2021-03-09 +53,74 0,21

21R57GV 2021-02-24 +52,42 3,48 Ej stabiliserad nivå

21R57GV 2021-03-09 +55,32 0,58

(11)

7 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

Punkt Datum Nivå

Grundvatten

Djup under markytan

(m)

Kommentar

21R61GV 2021-02-24 +52,69 3,03 Ej stabiliserad nivå

21R61GV 2021-03-09 +55,50 0,22

21R62GV 2021-02-24 +56,86 0,62

21R62GV 2021-03-09 +56,74 0,74

21R63GV 2021-02-24 torrt - Funktionskontroll

utförd, OK

21R63GV 2021-03-09 +56,56 2,87

21R64GV 2021-02-24 +54,41 2,32 Ej stabiliserad nivå

21R64GV 2021-03-09 +56,41 0,32

21R65GV 2021-02-24 +53,27 2,93 Ej stabiliserad nivå

21R65GV 2021-03-09 +55,88 0,32

21R66GV 2021-02-24 +50,99 2,01

21R66GV 2021-03-09 +51,02 1,98

19A02G 2019-12-06 +46,8 Rör ej funnet vid

fältundersökningen

R2017GV 2020-04-14 +52,63 2,97

R2017GV 2021-03-09 +51,90 3,70

R2020GV 2020-04-14 +50,04 0,98

R2020GV 2021-03-09 +50,14 0,88

R2028GV 2020-04-14 +53,83 0,91

R2028GV 2021-03-09 +53,95 0,79

9. Geotekniska laboratorieundersökningar

Upptagna jordprover har analyserats vid SGI:s geotekniska laboratorium i Linköping.

Se bilaga 2 för laboratorieresultat.

9.1 Utförda undersökningar

Laboratorieundersökningar har utförts på totalt 5 jordprover.

Metod Antal

Okulär klassificering 5

Vattenkvot 5

Flytgräns 5

9.2 Undersökningsperiod

Laboratorieundersökningarna utfördes i mars 2020.

(12)

8 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

9.3 Laboratorieingenjörer

Ansvarig för laboratorieundersökningarna var Fredrik Burman.

10. Härledda värden

10.1 Hållfasthetsegenskaper

Härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet har utvärderats från CPT-sonderingar med hjälp av utvärderingsprogrammet CONRAD. Korrigering utifrån i lab uppmätta konflytgränser har utförts.

Figur 3. Härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet, korrigerade för konflytgräns.

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

0 20 40 60 80

Skjuvhållfasthet mot djup

21R01CPT 21R44CPT

Skjuvhållfasthet kPa

Djup

(m)

(13)

9 av 9

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun Unr 1320052024

10.2 Indexegenskaper

Uppmätta vattenkvoter varierar mellan ca 32% och 70% i punkt 21R01 och mellan ca 32% och 45%

i punkt 21R44. Konflytgränserna varierar mellan ca 42% och 72% i punkt 21R01 och mellan ca 41%

och 51% i punkt 21R44. Påträffade prover bedöms tillhöra materialtyp 4B samt tjälfarlighetsklass 3.

Se bilaga 2 för laboratorieresultat.

11. Värdering av undersökning

Den geologiska kartan har i huvudsak kunnat bestyrka de geotekniska undersökningarnas resultat.

De påträffade jorddjupen är mindre än de av SGU:s jorddjupskarta förväntade i områdets centrala del, där bergdjup på som minst ca 0,8m under markytan påträffats.

Då tjäldjupet i området vid fältundersökningen uppgick till ca 40 – 60cm har ytjordarnas fasthet ej gått att bedöma. Den moränjord som förekommer i större delen av undersökningsområdet har varit mycket svår att kvantitativt bedöma egenskaperna för, då de undersökningsmetoderna stoppat eller avvikit i sidled mot förekommande stenar med stort rotations- och neddrivningsmotstånd och risk för knäckning av sonderingsstål som följd.

Inga övriga brister eller avvikelser i fältarbetet har meddelats eller noterats. Omfattningen av undersökningarna bedöms tillfredsställande med hänsyn till syftet.

12. Övrigt

Ingen övrig information finns att redovisa.

(14)

C P T - sondering

Finntorp, Katrineholm 1320052024

2021-03-18

1.65 m 1.65 m 4.15 m 1.00 m my 48.67 m

Fyllning Normal Olja och fett Joachim Westling Geotech

Djup (m)

Finntorp 21R01 2021-02-22

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4779 20201110 0.867 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

1.00

Datum

259.40 255.50 -3.90

123.80 123.80 0.00

7.55 7.54 -0.01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0.00 2.00 3.00

1.65 3.00 4.00

Densitet (ton/m3) 1.80

0.42 0.72

Jordart

Anmärkning

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R01.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns 2 Bedömd sonderingsklass SIDA 1 1320052024 MUR BILAGA 1

(15)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50 0 200 400

Portryck u, uo, u (kPa)

0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 1.5

U o

U o

U o

Uo

Uo

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

1.65 m 1.65 m 4.15 m 1.00 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Finntorp, Katrineholm 1320052024

Finntorp 21R01 2021-02-22

2021-03-18

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R01.CPW

0 5 10

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 48.67 m Fyllning Normal

Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Olja och fett 6542780 134897 Geotech

Sond nr 4779

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

SIDA 2 1320052024 MUR BILAGA 1

(16)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 10 20 30 40 50 60

Friktionsvinkel (o)

x

x x

x x x x x x

x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)

0 20 40 60

o

x o

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 48.67 m 1.00 m 1.65 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1.65 m Fyllning Geotech Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Finntorp, Katrineholm 1320052024

Finntorp 21R01 2021-02-22

2021-03-18

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R01.CPW

v L

vL

L

vL

EL

vL

NCSi OC

OC

NC

OC

0 1 2 3 4 5 6 7

Modul (MPa)

Si

Cl

Si

Cl

+

+ x

o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 5 10 15 20

(x)

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

Tommy Olausson 2021-03-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

SIDA 3 1320052024 MUR BILAGA 1

(17)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 20 40 60 80 100 120

Effektivtryck (kPa)

x

x x x x x x x

x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 48.67 m 1.00 m 1.65 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

1.65 m Fyllning Geotech Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Finntorp, Katrineholm 1320052024

Finntorp 21R01 2021-02-22

2021-03-18

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R01.CPW

v L

vL

L

vL

EL

vL

NCSi OC

OC

NC

OC

Si

Cl

Si

Cl

(x)

((x))

((x)) o

o o

o o

o o

o

o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Tommy Olausson 2021-03-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

SIDA 4 1320052024 MUR BILAGA 1

(18)

C P T - sondering

Finntorp, Katrineholm 1320052024

2021-03-18

Finntorp 21R01 2021-02-22 Projekt

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R01.CPW

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 1.00 1.65 1.65 1.85 2.05 2.25 2.45 2.65 2.85 3.05 3.25 3.45 3.65 3.85

Sida 1 av 1

1.00 1.65 1.65 1.85 2.05 2.25 2.45 2.65 2.85 3.05 3.25 3.45 3.65 3.85 4.03

Si v L Cl vL Cl vL Si L Cl vL Cl vL Cl EL Cl EL Cl EL Cl EL Cl vL Cl vL Klassificering

NCSi OC OC OC OC NC NC NC NC OC

8.8 23.4 29.1 30.7 33.6 36.1 39.0 42.0 44.5 47.4 50.5 53.7 56.8 59.9 63.0

vo

8.8 20.1 22.6 23.2 24.1 24.6 25.5 26.5 27.0 27.9 29.0 30.2 31.3 32.4 33.5

'

vo

'

c

91.1 98.6 70.1 56.5 39.3 35.6 39.8 41.8 87.6

kPa kPa kPa

fu

kPa t/m3

1.80 1.80 0.00 1.60 1.30 1.30 1.70 1.30 1.30 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72

((42.5)) (18.7) 14.0 ((72.2)) 15.1 11.5 9.8 9.4 8.7 9.6 10.1 18.3

o

(33.9)

OCR ID E MOC MNC

1.00 3.70 3.72 2.59 2.03 1.36 1.18 1.27 1.29 2.61

%

2.9 4.6

3.2 5.4

2.6 4.3

MPa MPa MPa

w

L

w

L

SIDA 5 1320052024 MUR BILAGA 1

(19)

C P T - sondering

Finntorp 1320052024

2021-03-18

0.50 m 0.50 m 4.52 m 0.70 m my 46.40 m

Fyllning Normal Olja och fett Joachim Westling Geotech

Djup (m)

Finntorp, Katrineholm 21R44

2021-02-22

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4779 20201110 0.867 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

0.70

Datum

258.40 284.30 25.90

124.10 124.30 0.20

7.52 7.51 -0.01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0.00 0.80 2.70 3.50

0.80 2.70 3.50 4.00

Densitet (ton/m3) 1.80

0.51 0.41 0.47

F Jordart

Anmärkning

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R44.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns 2 Bedömd sonderingsklass SIDA 6 1320052024 MUR BILAGA 1

(20)

CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 0 200 400

Portryck u, uo, u (kPa)

0 5 10 15 0.0 0.2 0.4

Uo

Uo

U o

U o

U o

U

U

U

U

U

Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå

0.50 m 0.50 m 4.52 m 0.70 m

Portrycksparameter Bq

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Finntorp 1320052024

Finntorp, Katrineholm 21R44

2021-02-22

2021-03-18

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R44.CPW

0 2 4

Lutning (grader) Referens

Nivå vid referens Förborrat material Geometri

my 46.40 m Fyllning Normal

Friktion ft (kPa)

Friktion ft (kPa) Friktionskvot RFriktionskvot Rftft (%) (%) Vätska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning

Olja och fett 6543319 135035 Geotech

Sond nr 4779

Spetstryck qt (MPa) Spetstryck qt (MPa)

SIDA 7 1320052024 MUR BILAGA 1

(21)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 20 40 60 80 100

Friktionsvinkel (o)

x

x x

x x

x x

x x x

x x

x x x x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)

0 20 40 60

o x o

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 46.40 m 0.70 m 0.50 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0.50 m Fyllning Geotech Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Finntorp 1320052024

Finntorp, Katrineholm 21R44

2021-02-22

2021-03-18

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R44.CPW

L

v L Med

NCSi

0 10 20 30 40 50 60 70

Modul (MPa)

F

Cl

Si Sa

+

+ x o +

Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad

0 50 100 150 200

x (x)

((x))

Relativ lagringstäthet ID (%) Utvärderare

Datum för utvärdering

Tommy Olausson 2021-03-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

SIDA 8 1320052024 MUR BILAGA 1

(22)

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 10 20 30 40 50 60

Effektivtryck (kPa)

x

x x

x x

x x x

x x

x x x

x x

Odränerad skjuvhållfasthet fu (kPa)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Klassificering Referens

Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup

my 46.40 m 0.70 m 0.50 m

Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri

0.50 m Fyllning Geotech Normal

Djup (m)

Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum

Finntorp 1320052024

Finntorp, Katrineholm 21R44

2021-02-22

2021-03-18

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R44.CPW

L

v L Med

NCSi

F

Cl

Si Sa

(x)

((x)) o

o o

o o

o o o

o

o o o

o o

o

Utvärderare

Datum för utvärdering

Tommy Olausson 2021-03-18

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007

SIDA 9 1320052024 MUR BILAGA 1

(23)

C P T - sondering

Finntorp 1320052024

2021-03-18

0.50 m 0.50 m 4.52 m 0.70 m my 46.40 m

Fyllning Normal Olja och fett Joachim Westling Geotech

Djup (m)

Finntorp, Katrineholm 21R44

2021-02-22

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens

Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning

Kalibreringsdata Spets

Datum Areafaktor a Areafaktor b

4779 20201110 0.867 0.000

Inre friktion Oc Inre friktion Of Cross talk c1 Cross talk c2

0.0 kPa 0.0 kPa 0.000 0.000 Skalfaktorer

Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor

Före Efter Diff

0.70

Datum

258.40 284.30 25.90

124.10 124.30 0.20

7.52 7.51 -0.01 Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering Portryck Friktion Spetstryck

(ingen) (ingen) (ingen)

Portrycksobservationer Portryck (kPa)

0.00

Skiktgränser Djup (m)

Klassificering

Från Till Djup (m)

0.00 0.80 2.70 3.50

0.80 2.70 3.50 4.00

Densitet (ton/m3) 1.80

0.51 0.41 0.47

F Jordart

Anmärkning

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R44.CPW

Portryck registrerat vid sondering x

Flytgräns 2 Bedömd sonderingsklass SIDA 10 1320052024 MUR BILAGA 1

(24)

C P T - sondering

Finntorp 1320052024

2021-03-18

Finntorp, Katrineholm 21R44

2021-02-22 Projekt

O:\Nkp1\Sby\2020\1320052024, Finntorp\3_Teknik\G\Dokument\Beräkningar\Conrad21R44.CPW

Plats Borrhål Datum Djup (m)

Från Till 0.00 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30

Sida 1 av 1

0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 2.70 2.90 3.10 3.30 3.50 3.70 3.90 4.10 4.30 4.41

F F F

Cl L Si v L Sa Med Klassificering

NCSi

4.4 10.6 14.1 17.5 20.7 23.9 27.1 30.2 33.4 36.5 39.6 42.8 46.0 49.3 52.6 55.7 58.7 61.6 64.5 67.7 70.2

vo

4.4 10.6 13.1 14.5 15.7 16.9 18.1 19.2 20.4 21.5 22.6 23.8 25.0 26.3 27.6 28.7 29.7 30.6 31.5 32.7 33.7

'

vo

'

c

119.1 423.1 142.8 182.8 160.1 262.6 254.7 218.8 231.1 356.2 392.7 314.5 186.1 82.7 76.0

kPa kPa kPa

fu

kPa t/m3

1.80 1.80 1.80 1.60 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 1.45 1.45 1.60 1.60 1.90

0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.41 0.41 0.41 0.41 0.47 0.47

16.9 47.5 20.2 24.9 22.7 34.1 33.7 30.1 31.8 41.2 45.1 38.1 25.2 14.1 13.2 (27.1) ((40.2))

o

38.6

OCR ID E MOC MNC

8.24 26.95 8.43 10.11 8.33 12.90 11.85 9.67 9.72 14.24 14.91 11.40 6.48 2.78 2.49 1.00

%

81.7 2.9 35.6

3.3 48.5

2.6 38.8

MPa MPa MPa

w

L

w

L

SIDA 11 1320052024 MUR BILAGA 1

(25)

SIDA 1 1320052024 MUR BILAGA 2

(26)

KOORDINATLISTA REDOVISADE UNDERSÖKNINGSPUNKTER

Punktnamn X Y Z SWEREF 99 16 30 / RH2000 R2001 6543203.0612 134626.7389 47.6490

R2001GV 6543203.0610 134626.7390 47.6490 R2002 6543242.5597 134671.6227 46.5076 R2003 6543278.7412 134718.1833 47.8886 R2004 6543136.0747 134671.1651 48.1975 R2005 6543182.5184 134702.8623 49.3431 R2006 6543220.6266 134759.9219 50.8030 R2007 6543247.3488 134814.1477 46.7509 R2008 6543296.2347 134882.4690 49.2375 R2009 6543053.0374 134730.6211 47.8189 R2010 6543099.4037 134778.5863 53.3529 R2011 6543169.3805 134868.9683 48.6994 R2012 6543208.1552 134920.4781 52.3680 R2013 6543258.2124 134993.8838 49.1324 R2014 6542973.7584 134787.9397 48.4236 R2015 6543039.8140 134873.6490 54.5956 R2016 6543091.2161 134916.1137 55.0626 R2017 6543109.6521 134989.6988 55.6087 R2017GV 6543109.6520 134989.6990 55.6090 R2018 6543164.4463 135054.3637 50.4596 R2019 6542891.8079 134845.1383 48.5428 R2020 6542953.0074 134928.9976 51.0214 R2020GV 6542953.0070 134928.9980 51.0210 R2021 6543000.1932 134910.1245 51.1175 R2022 6543050.5804 135032.2017 54.8154 R2023 6543083.2934 135080.2740 55.7762 R2024 6542875.8028 134914.5459 49.2595 R2025 6542810.6485 134903.7068 47.9665 R2026 6542875.3903 134974.2808 49.8771

SIDA 1 1320052024 MUR BILAGA 3

(27)

R2027 6542916.5754 135032.5806 53.3515 R2028 6543004.9475 135100.5303 54.7375 R2028GV 6543004.9470 135100.5300 54.7370 21R01 6542780.0000 134897.1020 48.6710 21R02 6542776.2960 134917.9550 47.9000 21R03 6542795.8840 134929.0980 48.9530 21R04 6542805.9680 134946.9860 49.1050 21R05 6542816.9980 134962.8950 49.3660 21R06 6542829.1620 134978.9570 49.6820 21R07 6542841.7850 134993.7890 50.0490 21R08 6542855.2310 135009.7640 50.8360 21R09 6542867.6470 135025.8590 51.3420 21R10 6542880.8750 135041.0120 52.0260 21R12 6542894.0440 135055.8530 52.9130 21R13 6542908.0710 135071.3150 54.0160 21R14 6542920.7120 135086.6860 54.5720 21R15 6542934.6160 135104.7160 55.0380 21R16 6542948.9040 135115.9680 55.2550 21R17 6542961.3160 135129.0310 55.4620 21R18 6542979.7900 135151.2140 55.5550 21R19 6542978.1430 135169.6260 55.2560 21R20 6542961.5460 135180.0320 55.8890 21R21 6542940.4280 135190.4470 56.7070 21R22 6542996.2790 135156.6110 54.4520 21R23 6543014.8410 135150.6950 53.9430 21R24 6543032.0700 135141.7100 53.2980 21R25 6543046.8330 135131.0240 53.1060 21R26 6543069.1410 135124.0050 52.7080 21R27 6543090.9870 135112.7260 52.4690 21R28 6543105.4280 135103.7660 52.6540 21R29 6543125.1040 135097.3480 52.8520

SIDA 2 1320052024 MUR BILAGA 3

(28)

21R30 6543138.7440 135084.7780 53.0650 21R31 6543158.3220 135075.9740 50.7260 21R32 6543177.1500 135068.3160 50.6640 21R33 6543194.5720 135058.6040 49.9170 21R34 6543212.0300 135051.9080 48.9370 21R35 6543230.7250 135034.2550 49.3800 21R36 6543249.2640 135033.5790 47.7120 21R37 6543265.8630 135021.0670 47.1230 21R38 6543283.6640 135017.8310 46.4660 21R39 6543306.2000 135002.6900 45.5920 21R40 6543323.0610 134994.9880 45.2440 21R41 6543337.6160 134988.6970 45.7370 21R42 6543347.4250 134970.2260 46.0880 21R44 6543319.9450 135035.3410 46.3970 21R45 6543356.7740 135060.6700 47.0320 21R46 6543336.4690 135116.7290 47.2940 21R47 6543298.3240 135099.0730 46.7670 21R48 6543272.8420 135057.7360 45.7710 21R49 6543211.8060 135149.6650 47.5600 21R50 6543022.1680 135234.0600 53.9480 21R51 6542911.9380 135107.3500 54.5280 21R52 6542895.2120 135115.9010 55.4000 21R53 6542878.5040 135124.1710 56.1270 21R54 6542857.5980 135132.2380 55.9480 21R55 6542844.1160 135144.7250 55.9640 21R56 6542824.2180 135152.3240 55.9750 21R57 6542807.1180 135164.8610 55.8990 21R58 6542787.4560 135175.6230 55.5450 21R59 6542769.9670 135185.3770 55.7460 21R60 6542751.0990 135195.8540 55.9760 21R61 6542735.7770 135215.7400 55.7210

SIDA 3 1320052024 MUR BILAGA 3

(29)

21R62 6542864.0610 135226.1180 57.4790 21R63 6542951.5420 135406.1490 59.4290 21R64 6542877.1860 135439.5000 56.7340 21R65 6542815.8000 135497.8200 56.2010 21R66 6542743.5450 135005.6150 53.0140 21R08GV 6542855.2310 135009.7640 50.8360 21R16GV 6542948.9040 135115.9680 55.2550 21R27GV 6543090.9870 135112.7260 52.4690 21R35GV 6543230.7250 135034.2550 49.3800 21R44GV 6543319.9450 135035.3410 46.3970 21R46GV 6543336.4690 135116.7290 47.2940 21R49GV 6543211.8060 135149.6650 47.5600 21R50GV 6543022.1680 135234.0600 53.9480 21R02GV 6542776.2960 134917.9550 47.9000 21R57GV 6542807.1180 135164.8610 55.8990 21R61GV 6542735.7770 135215.7400 55.7210 21R64GV 6542877.1860 135439.5000 56.7340 21R62GV 6542864.0610 135226.1180 57.4790 21R63GV 6542951.5420 135406.1490 59.4290 21R65GV 6542815.8000 135497.8200 56.2010 21R66GV 6542743.5450 135005.6150 53.0140 19A01 6543343.2990 135015.6790 46.3000 19A02 6543233.9510 135092.6310 46.6000 19A05 6542891.3030 135300.4570 57.8000 19A02G 6543233.9510 135092.6310 46.6000

SIDA 4 1320052024 MUR BILAGA 3

(30)

Movägen

15 8

1

3

20

22

1

7 9

12

26 2

5

6 1

63 49

59 45

58

52

61

39

65

57 42

62 51

43

53

50 48

55 46

56 41

64

60 47

44

54

3:4

3:1

3:1

37 38

40

29

21

34 36

27

24 26

32

35

33 s:1

BARKEN AMETISTEN

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

0 20

SKALA 1:1500

40 200

[m]

100

(31)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(32)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(33)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(34)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(35)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(36)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(37)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(38)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(39)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(40)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(41)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(42)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(43)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

(44)

www.ramboll.se Ramböll Sverige AB

References

Related documents

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013. 4 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 4.1 Tidigare

Maskinell viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO TS 22476–10/SGF Rapport 1:2013 Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013 Fälthandbok Geoteknik Provtagningar Styrande dokument och

Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för