• No results found

Domstsolens Målregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Domstsolens Målregister"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (3)

LC

Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr

Box 24160 Karlavägen 108 08-783 38 50 08-783 76 37 202100-3971 104 51 Stockholm

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 5 mars 2010

Mål nr 08-109

Klagande

Baxter International Inc.

One Baxter Parkway Law Dept. Building 2-2E, Deerfield, IL 60015-4633, USA

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärket MINI-BAG

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 25 mars 2008 angående v.ans. nr 07-03560, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

(2)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 08-109 2 (3)

YRKANDEN M.M.

Baxter International Inc. (Baxter) har i Patentbesvärsrätten vidhållit ansökningen.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att märket i sig besit- ter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a. sådana be- hållare och ampuller som ansökningen omfattar i klass 10. Bolaget har vidare gjort gällande att det sökta märket i vart fall genom användning förvärvat särskiljningsförmåga.

Baxter har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Ordet MINI- BAG är sökt för ”behållare innehållande färdigblandade lösningar och/eller läkemedel, ampuller, slangar, anordningar för rekonstruktion av läkemedel, delar och komponenter till alla nämnda varor” i klass 10.

För dessa specificerade produkter är ordkombinationen MINI-BAG inte en beskrivande term och inte heller ett generiskt uttryck. En allmängil- tig översättning av ordet bag torde inte vara behållare utan snarare påse eller väska. Ordkombinationen avviker från den terminologi som omsättningskretsen använder sig av för att beskriva de avsedda varorna eller deras egenskaper. De varor som tillhandahålls under varumärket MINI-BAG finns tillgängliga i många olika storlekar. Ordkombinatio- nen ska ses som en konstruktion av suggestiv karaktär vilken har till- räcklig grad av särskiljningsförmåga för registrering. Omsättningskret- sen består av kvalificerad personal i samtliga led inom det medicinska området. Denna har högre grad av märkeskännedom än vanliga patien- ter. Baxter har sålt produkter i Sverige under märket MINI-BAG i be- tydande omfattning sedan 1997. För åren 2004-2007 uppgick försäljning under varumärket Minibag Plus till ett belopp närmare 190 000 USD i Sverige.

Baxter har redan en nationell registrering för märket MINIBAG nr 252 324 med avseende på infusionspåsar av plast i klass 10. Bolaget har vi- dare registreringar av varumärket MINI-BAG för varor i klass 10 i Be- nelux, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Spanien och Österrike.

(3)

PATENTBESVÄRSRÄTTEN Mål nr 08-109 3 (3)

DOMSKÄL

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta märket MINI- BAG i sig saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga med avseende på sådana behållare för läkemedel som det sökta märket bl.a.

omfattar i klass 10. Utredningen i målet ger inte tillförlitligt stöd för att märket använts i sådan omfattning att omsättningskretsen uppfattar detta som ett kännetecken. Överklagandet ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Jeanette Bäckvall, ordfö- rande, och referent, Annika Ryberg, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.

References

Related documents

Till grund för sin tal har AS hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart fall genom användning

Patentbesvärsrätten delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket KOKONTROLLEN FÖR OPTIMAL LÖNSAMHET i visst utförande i sig saknar för registrering

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart fall har

Till grund för sin talan har Brynild Gruppen hållit fast vid att det sökta märket i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de sökta varorna i

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket SWEBIKE besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för bl.a.. de fordon

Lika med PRV finner Patentbesvärsrätten att det sökta varumärket We’ll take YOU There i sig saknar för registrering erforderlig särskiljnings- förmåga de tjänster i klasserna

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket GRUNDA i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att det sökta märket RABBALSHEDE KRAFT i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga och att det i vart