• No results found

Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081

1 (2)

Ekonomienheten 2019-07-05 Ärendenummer 2019/01068

Monica Magnusson Dokumentnummer 2019/01068-3

Till Regionstyrelsen

Svar Nyttja eget kapital till verksamhetsutveckling

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta

1. Att Tandvårdsnämnden får använda sitt egna kapitalet för verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge totalt uppvisar ett positivt balanskravsresultat, vilket för närvarande inte uppfylls.

Sammanfattning

Tandvårdsnämnden kan enligt gällande regelverk nyttja tidigare års överskott för verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge har ett positivt

balanskravsresultat. Prognosen för 2019 uppgick vid tertialbokslutet per april till -18,2

miljonerkronor vilket innebär att det inte finns möjlighet för Tandvårdsnämnden att nyttja det egna kapitalet under 2019.

Bakgrund

Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 11 november 2013, §196, om regelverk för hantering av över- och underskott i primärvårdsverksamhet avseende hälsoval samt

folktandvårdsverksamhet. Regelverket som beslutats innebär

1. I samband med bokslut ska dialog föras mellan förvaltningschef och landstingsdirektör tillsammans med ekonomidirektör angående uppkommet resultat.

2. Över- och underskott ska balanseras mellan åren.

(2)

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: region@regionblekinge.se, Internet: www.regionblekinge.se Org nr: 232100-0081

2 (2) 4. Överskott kan användas för förnyelse av material/utrustning eller till

personalbefrämjande åtgärder såsom utbildningssatsningar.

5. Underskott ska analyseras och en åtgärdsplan för återställande ska biläggas förvaltningens bokslut.

6. Underskott ska återställas, samma som kommunlallagens balanskrav, inom tre år. 7. Balansering av över- och underskott ska ske mot eget kapital.

Tandvårdsnämnden kan enligt gällande regelverk nyttja tidigare års överskott för verksamhetsutveckling under förutsättning att Region Blekinge har ett positivt

balanskravsresultat. Prognosen för 2019 uppgick vid tertialbokslutet per april till -18,2

miljonerkronor vilket innebär att det inte finns möjlighet för Tandvårdsnämnden att nyttja det egna kapitalet under 2019.

Bedömning

Karlskrona enligt ovan

Peter Lilja

References

Related documents

Även om verktyg inte är en start för en Leansatsning har även en projekttavla tagits fram som ett exempel på hur Nolek skulle kunna arbeta efter Lean med ökade visualiseringar,

Det kan tolkas som att begreppet livsvärld i studien redogör för hur pedagogerna upplever olika situationer på förskolan och hur dessa upplevs i anslutning till

Vidare nämner informant A också att det finns styrdokument för allt ifrån att man kommer med en idé till att man ska få någonting klart i projektet.. Projektilen nämner

Då folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att kunna finansiera sin verksamhet kraftigt har försämrats, dels på grund av den

Då folktandvårdens möjligheter att generera intäkter i tillräcklig omfattning för att kunna finansiera sin verksamhet kraftigt har försämrats, dels på grund av den

Genom att överblicka den data som insamlats under projektets gång, inte bara intervjuer utan även de presentationer som kursdeltagarna genomförde i slutet av

människor - hur och på vilket sätt man säger saker och ting, och om man försöker leva efter sina ideal. Empati är ett ord som man associerade till etik och som förekom högre upp i

Alla anställda har varit engagerade i att bli ett gemensamt bolag under varumärket AFRY, men det finns trots det en märkbar “vi och dem”-känsla mellan de tidigare