§ 31 Förslag till Styrelsen för Kraftringen AB - ledamot och ersättare mandatperioden 2019-2022 Beslut

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

PROTOKOLLSUTDRAG 1 (1)

Sammanträdesdatum

2018-11-27 Valberedningen

Justerande Utdragsbestyrkande

Dnr KS 2018/362

§ 31 Förslag till Styrelsen för Kraftringen AB - ledamot och ersättare mandatperioden 2019-2022

Beslut

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att välja följande ledamöter och ersättare i Styrelsen för Kraftringen AB mandatperioden 2019-2022:

Ledamot Ersättare

Cecilia Bladh in Zito (SD) Göte Andersson (L)

Sammanfattning av ärendet

Valberedningen har att till kommunfullmäktige föreslå ledamot och ersättare i Styrelsen för Kraftringen AB mandatperioden 2019-2022.

Överläggning

Under överläggningen föreslår Socialdemokraterna att Gunnar Bergquist (S) skall föreslås till ledamot i Styrelsen för Kraftringen AB.

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige.

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :