• No results found

Medborgarförslag – Området kring Flustret Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Medborgarförslag – Området kring Flustret Förslag till beslut"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)

Dnr KS 2015-550 KS

2017-05-23 Kommunledningsförvaltningen

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4 | Tel: 0415-37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag – Området kring Flustret

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att:

- Anse medborgarförslaget besvarat avseende bekämpning av björnlokan längs Hörbyån nedströms Flustret och längs kanalen där.

- Ge i uppdrag åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en skötselplan med kostnadskalkyl för Flustret inkluderat

upprensning av dammen och renovering av bron vid Flustret, och därmed anse medborgarförslaget besvarat avseende dessa två punkter.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-12 § 158 att återremittera medborgarförslaget gällande området kring Flustret för ytterligare utredning.

Birgitta Svensson och Bengt E Y Svensson har lämnat ett

medborgarförslag gällande området kring Flustret2015-12-08. De anser att området kring Flustret är ett vackert strövområde som måste bevaras och skötas.

I medborgarförslaget föreslås följande åtgärder:

1. Bekämpning av björnlokan längs Hörbyån nedströms Flustret och längs kanalen där.

2. Upprensning av dammen vid Flustret.

(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)

Dnr

2017-05-23 Dnr KS 2014-255

Kommunledningsförvaltningen

3. Renovering av bron vid Flustret.

Gällande bekämpning av björnlokan så har Hörby kommun under 2016 fått ett föreläggande från Länsstyrelsen gällande bekämpning av björnlokor. Med anledning av detta har

samhällsbyggnadsförvaltningen redan påbörjat arbetet med att bekämpa björnlokorna vid Flustret men även på övriga områden inom kommunen. Det har även tagits fram en strategi för framtida bekämpning av björnlokor i kommunen.

Gällande upprensning av dammen vid Flustret samt renovering av bron så bör det tas fram en skötselplan gällande hela Flustret då det finns flera faktorer som kan påverka den framtida skötseln.

Länsstyrelsen bedriver tillsyn angående utrivning av vandringshinder i vattendrag. Detta kommer påverka dämmet i Flustret och

vattendragets sträckning i området. Utefter hur vattendraget formas när vandringshindret är borta är det lämpligt att titta på en placering av en bro.

Det är också möjligt att de dammar som ligger nedströms dämmet påverkas när vattendraget som försörjer dammarna förmodligen inte längre får det tillskott av vatten som det har idag. Dagens utseende möjliggör en promenadslinga runt dammarna men eftersom det är osäkert hur dammarna påverkas är det bättre att vänta tills man ser omfattningen av påverkan.

Gällande den befintliga bron som finns i Flustret så är det en bro som ej har byggts av kommunen och det krävs därav inget

rivningslov för att ta bort denna. Den ligger dock på kommunens mark och därav är det kommunen som ansvarar för den. En skylt med text om att denna beträdes på egen risk är beställd att sättas upp vid bron.

Josefine Persson Mikael Daxberg

(3)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)

Dnr

2017-05-23 Dnr KS 2014-255

Kommunledningsförvaltningen

Utredare Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Mikael Ulvholt, Kommunekolog, 2017-05-02.

Information om tillsynsärenden i Hörbyån, 2017-03-23.

Kommunstyrelsen 2016-09-12 § 158.

Strategi för bekämpning av jätteloka, 2016-04-25.

Medborgarförslag från Birgitta Svensson och Bengt E Y Svensson, 2015-12-08.

References

Related documents

Avslå medborgarförslaget med motiveringen att Namnberedningen föreslår ett större omtag kring namnändring av hela vägsträckan E20- hamnen.. Beskrivning

Detta utmynnande i att jag fick en förfrågan om att lägga fram förslag till en lekplats med fokus på läsinlärning samt ett Läs- och skrivprojekt till Strängnäs kommun.. De

Kommunfullmäktige har att behandla medborgarförslag inlämnat av Eva Svensson om att anlägga en cykelbana mellan Stallarholmen och Malmby. Ekonomiska konsekvenser

Medborgarförslag inlämnat av Anita Karlsson om byggnation av modulhus för ensamkommande flyktingbarn.. Ekonomiska konsekvenser

Medborgarförslag inlämnat av Mikael Tilly om polisens tillgång till kommunala övervakningskameror. Ekonomiska konsekvenser

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljönämnden att föreslå kommunstyrelsen överlämna förslag om översyn av det politiska ansvaret för miljöstrategiskt arbete

- Hörby kommun ska godkänna ramöverenskommelsen med Region Skåne gällande fyra målgrupper inom området psykisk hälsa. - Ge sektorchefen i uppdrag att

Ramöverenskommelsen kommer att vara en bilaga till Hälso- och sjukvårdsavtalet vilket omfattar ansvarsfördelningen inom de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne har