• No results found

Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.

26 §2 En kommuns uppgifter enligt denna lag ska fullgöras av en eller flera nämnder.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON

Maria Lindeberg (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2 Senaste lydelse 2017:762. Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

SFS 2018:579

Publicerad den 30 maj 2018

References

Related documents

För separat efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med en halv grundavgift enligt punkt 1.1 samt timersättning för tid på objektet enligt punkt 4.4.. 3.2

1.3 Ämnen eller föremål med risk för brand, och mindre risk för tryckvåg, splitter och kaststycken men inte massexplosion,. (a) vars förbränning ger upphov till

För genomförd tillsyn enligt 21 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utgår ersättning enligt denna taxa.. Taxan tillämpas inom medlemskommunerna

Taxa för tillståndsprövning enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE För tillståndsprövning enligt 16 § LBE utgår ersättning enligt denna taxa..

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.. En föreståndare

A 3.37 Ändring av byggnad, som avses i 9 kap.. TIDSUPPSKATTNINGAR TILL TAXA FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETER ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN SAMT LAGEN OM BRANDFARLIGA

 Krav på tillståndsmyndigheter att innan beslut om tillstånd inhämta yttrande från Polismyndigheten gällande lämplighet för föreståndare, deltagare och den som

Vid behov av återbesök för att följa upp att noterade brister vid tidigare tillsynsbesök är åtgärdade debiteras nedlagd tid utifrån handläggningskostnad per timme.. Vid