• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse.

6 §2 Personuppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Integritetsskyddsmyndig- heten eller Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för deras tillsynsverk- samhet,

2. Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket, Kustbevakningen, en åklagarmyndighet eller allmän domstol för sådan verksamhet som avses i 2 § första stycket 1–3,

3. allmän förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4, eller

4. en myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före- skrifter om att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret.

Uppgifter som har förts in i registret med stöd av 4 a § och som avser en gärning som inte motsvarar brott enligt svensk lag eller en gärning som någon har begått innan han eller hon har fyllt 15 år, får dock endast lämnas ut till dem som anges i första stycket 1 och endast om uppgifterna behövs där för tillsynen över Polismyndighetens personuppgiftsbehandling enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström (Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:1, utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86.

2 Senaste lydelse 2015:449.

SFS 2020:1111

Publicerad

den 8 december 2020

References

Related documents

Boverket har under år 2020 haft regeringens uppdrag att utveckla vägledning om hur plan- och bygglagen kan tillämpas för att bidra till en.. 34

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt

Tredje stycket gäller inte i fråga om brott, som har förövats i den stat som gjort framställning om utlämning eller mot denna stat eller menighet eller allmän inrättning i

Lagen gäller inte heller om avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket

På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.. Övriga uppgifter som avses i

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3 § lagen (1998:620) om belastnings- register ska ha följande lydelse3. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av

3 a § Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ord- föranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att

2. fängelsestraff som ska anses helt verkställt genom tidigare frihets- berövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år

nämnda balk eller motsvarande ersättning som utgetts enligt nämnda balk eller annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den utsträckning

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG. Ulf Wallentheim

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant utdrag som avses i andra stycket 1–3 ska innehålla.. Regeringen

9 § Den som driver trafikskola utan tillstånd eller utan att följa i denna lag eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter döms till böter.. Till ansvar enligt första

de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,2. likvidationsskyldighet föreligger enligt

2 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparla- mentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med