• No results found

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Samhällsvetenskapliga fakulteten

PRESSMEDDELANDE 2008-01-16

Doktorsavhandling i statsvetenskap av Henrik Friberg-Fernros

Otydliga argument bakom lagstiftning om forskning på embryon

Svenska lagar och regler har svårt att förhålla sig till människovärdesprincipen. De är både svårtolkade svårtillämpade, vilket kan leda till att den offentliga

maktutövningen brister, säger Henrik Friberg-Fernros som disputerar vid Göteborgs universitet.

Henrik Friberg-Fernros har undersökt skillnaden mellan svenska och irländska regleringar av abort, forskning på befruktade ägg och avbrytande av livsuppehållande behandling. I avhandlingen

studeras hur idéer och principer om människovärde påverkar vilka lagar och regler som stiftas i de bägge länderna.

– Undersökningen visar att skillnaderna mellan Sverige och Irland inte är stora. Men likväl har svenska lagstiftare svårare att förhålla sig till principerna om människovärde, säger Henrik Friberg Fernros.

Människovärdesprincipen är förankrad i den normbildning som brukar kallas för ”livets helgd” och som i västerländskt sammanhang har förvaltats av den judisk-kristna traditionen.

– Den är präglad av religiösa idéer, vilket gör principen svårtillämpad enligt dagens synsätt.

Konsekvensen blir då att ställningstaganden som påverkas av människovärdesprincipen riskerar att bli osammanhängande, förklarar Friberg-Fernros.

Genom att systematisk pröva regleringar som rör frågor om liv och död har Friberg-Fernros identifierat flera problem i lagstiftarnas förhållande till principerna om människovärde – både i Sverige och på Irland.

Ett exempel är att det i Sverige saknas rationella argument för en bortre tidsgräns då befruktade ägg inte längre får bli föremål för forskning. Enligt den svenska lagstiftningen får inte ägg äldre än två veckor användas för forskning, eftersom man då riskerar att hamna i konflikt med den

”humanistiska människosynen”.

– Skälet till denna tidsgräns anses implantationstillfället vara, men eftersom den äger rum redan efter ca 10 dagar kan den inte motivera gränsdragningen på 14 dagar, som anges i lagen, menar Henrik Friberg Fernros.

– Att den offentliga maktutövningen har denna typ av brister är problematiskt eftersom det kan vara ett hot mot den offentliga maktens legitimitet, avslutar Henrik Friberg-Fernros.

Avhandlingens titel: I gränslandet till liv och dö. Om människovärdet och den offentliga maktens koherens Avhandlingsförfattare: Henrik Friberg-Fernros, tel 031-7861231(arb.), 073-6225530(mobil)

e-post:henrik.friberg-fernros@pol.gu.se

Fakultetsopponentens namn: Professor Emil Uddhammar, Växjö universitet

Tid och plats för disputation: Fredagen den 18 januari 200X, kl. 13.15, Sal 10 Universitetsbyggnaden, Vasaparken Göteborg

Avhandlingen kan beställas hos henrik.friberg-fernros@pol.gu.se

References

Related documents

När Helena Blavatsky grundade Teosofiska samfundet 1875 hade kvinnor fortfarande inte tillträde till universiteten.. 14 De spiritistiska rörelserna kunde fungera som en form

Metoden för urvalet kan anses resultera i icke generaliserbar data eftersom antalet intervjuade inom undersökt område skulle kunna anses som bristfällig och icke representativt för

2012 Antalet ledamöter ska vara tre eller fem. Minst en ledamot som inte är verksam vid Lunds universitet ska ingå i betygsnämnden. Om nämnden består av tre ledamöter kan

För att stärka geografins status, och för att bidra till en minskad arbetsbelastning för lärare, särskilt inom kandidatprogrammet i geografi, menar bedömargruppen att

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till programmet xxx, samt områdesbehörighet xx / samt fullgjorda kursfordringar på xx (ange kurskod, kursbenämning och

Fokus har ändrats till att bli mer av ett erfarenhetsutbyte, frågan har diskuterats vid internatet för utbildningsansvariga samt studierektorer. Ett arbete pågår dock ej med fokus

Prodekanus utser, på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, för varje disputation fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd utifrån förslag från berörd

• Politiska preferenser saknar betydelse för attityden – utom när det gäller Sverigedemokraternas sympatisörer, som oftare än andra anser att frågan är mindre viktig.