• No results found

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum (301), tisdag kl ,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum (301), tisdag kl ,"

Copied!
79
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum (301), tisdag 2021-02-02 kl. 09.00 11.10, 13.00 – 15.50 Beslutande

Närvarande i sammanträdeslokal Lorents Burman (S), ordförande Evelina Fahlesson (S)

Agneta Hansson (V) Deltar på distans Bengt Markstedt (S) Ann Åström (S), §§ 2 – 53

Bertil Almgren (S), tjänstgörande ersättare, § 1 Pierre Lidström (S), §§ 1 – 36

Bertil Almgren (S), tjänstgörande ersättare, §§ 37 - 53 Elizabeth Westerlund (S)

Kenneth Fahlesson (S) Joakim Wallström (V) Ramona Dolan (M) Johan Söderberg (M)

Stefan Anundi (M), tjänstgörande ersättare, § 1 Carina Sundbom (C)

Maria Bernsson (C), §§ 2 - 53 Markku Abrahamsson (SD) Christina Soldan (L)

Övriga deltagare

Närvarande i sammanträdeslokal

Charlotta Fahlgren Lidman, kommunsekreterare Johan Forssell, kommunsekreterare

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, § 1 Deltar på distans

Bertil Almgren (S), ej tjänstgörande ersättare, § 2 – 36 Gun Sundberg (S), ej tjänstgörande ersättare

Anna-Stina Andersson (S) , ej tjänstgörande ersättare Boel Berggren (S) , ej tjänstgörande ersättare

Stefan Anundi (M), ej tjänstgörande ersättare, §§ 2 - 53 Lova Torstensson (V) , ej tjänstgörande ersättare Torbjörn Häggmark (V) , ej tjänstgörande ersättare, § 1 Charlotta Enqvist (KD) , ej tjänstgörande ersättare Hans Brettschneider (MP) , ej tjänstgörande ersättare Hans Andersson, förvaltningschef, § 1

Mattias Hagelin, räddningschef, § 1

Mattias Käller, samordnare drog- och brottsförebyggande arbete, § 1

Patrik Larsen, mark- och exploateringschef Patrik Nilsson, säkerhetschef, § 1

Anja Palm, näringslivschef, § 1 Helena Renström, marknadschef, § 1

Anna Schönfeldt, , samordnare drog- och brottsförebyggande arbete, § 1

Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, § 2 - 53 Jan Sundbom, förvaltningschef, § 1

Lars Westermark, Polismyndigheten, § 1 Ewa Öström, Polismyndigheten, § 1

Justerare Ersättare

Ramona Dolan Johan Söderberg

Paragrafer §§ 1-53 Underskrifter

Lorents Burman, ordförande Ramona Dolan, justerare

Johan Forssell, sekreterare

ANSLAGSBEVIS KOMMUNSTYRELSEN

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats Sammanträdesdatum 2021-02-02

Anslagsdatum 2021-02-09

Anslaget tas ner efter 2021-03-04

Utdragsbestyrkande

(2)

Innehållsförteckning Sid

§ 1 Dnr KS 2021-000067 000

Föredragningar och information, kommunstyrelsen 2021 ... 6

§ 2 Dnr KS 2020-000812 005

Fördelning av kommunstyrelsens förfogandemedel för digital utveckling 2021 ... 7

§ 3 Dnr KS 2020-000810 005

Förändring av syfte för kommunstyrelsens medel för digital

utveckling ... 9

§ 4 Dnr KS 2020-000814 109

Uppföljning av internationella strategin 2020 ... 11

§ 5 Dnr KS 2020-000813 149

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande, område landsbygdsutveckling 2016 - 2020 ... 13

§ 6 Dnr KS 2020-000815 049

Medel till studiecenter Texas 2021 ... 15

§ 7 Dnr KS 2020-000831 004

Nytt arkivreglemente för Skellefteå kommun ... 17

§ 8 Dnr KS 2020-000197 109

Skellefteåförslag om Kommunfullmäktigemöte i Boliden ... 18

§ 9 Dnr KS 2020-000793 530

Skellefteåförslag om spårväg mellan Campus - Skellefteå C -

Northvolt ... 19

§ 10 Dnr KS 2020-000805 530

Skellefteåförslag om att länstrafiken och Skellefteåbuss bör

samordna turlistor, biljetter med mera ... 20

§ 11 Dnr KS 2020-000722 011

Yttrande över Jordbruksmark i fysisk planering, förslag till

vägledning för tillämpning av 3 kapitlet 4 § miljöbalken ... 21

§ 12 Dnr KS 2021-000005 002

Delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2021, nämnden för support och lokaler ... 22

§ 13 Dnr KS 2020-000817 002

Delegationer med beloppsgränser för anskaffnings- och

inköpsbeslut 2021, samhällsbyggnadsnämnden ... 23

§ 14 Dnr KS 2020-000682 860

Ansökan om bidrag till fullmäktigesändningar 2021, Goldtown Radio ... 24

§ 15 Dnr KS 2021-000008 105

Finansiering av 2021 års webbutsändning av kommunfullmäktiges sammanträden ... 26

§ 16 Dnr KS 2020-000821 311

Finansiering av projektet Gatuombyggnader inom

stadsförvandling ... 27

(3)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 17 Dnr KS 2020-000780 550

Finansiering av projektet Farledsåtgärder vid Port of Skellefteå .. 28

§ 18 Dnr KS 2021-000028 107

Skellefteå kommuns uppdrag till Skellefteå buss AB ... 30

§ 19 Dnr KS 2020-000765 149

Europa Direkt Västerbotten 2021-2025 ... 32

§ 20 Dnr KS 2020-000597 700

Yttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny

socialtjänstlag (SOU 2020:47) ... 33

§ 21 Dnr KS 2021-000020 049

Omfördelning av avsatta medel för spelutveckling ... 34

§ 22 Dnr KS 2020-000832 860

Svar på uppdrag att göra en översyn av evenemangsstrategin - den som berör evenemangsgarantin ... 35

§ 23 Dnr KS 2020-000150 860

Svar på deluppdrag att utreda och lämna förslag till beslutsnivåer, delegation av beslutanderätt avseende medel till

kommunstyrelsens förfogande, område evenemang ... 36

§ 24 Dnr KS 2021-000007 049

Ändring av Skellefteå kommuns styrprinciper avseende

valnämnden ... 37

§ 25 Dnr KS 2020-000724 107

Förvärv av AB Continentbuss ... 38

§ 26 Dnr KS 2020-000830 006

Förändring av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens

sammanträdesplan 2021 ... 40

§ 27 Dnr KS 2020-000809 019

Tomtpristaxa för Skellefteå kommun ... 41

§ 28 Dnr KS 2020-000218 106

Avslutning av vänortssammarbete med Tongling i Kina ... 43

§ 29 Dnr KS 2019-000883 770

Motion av Håkan Andersson (C) om strategiskt partnerskap med Region Västerbotten (54/19) ... 44

§ 30 Dnr KS 2020-000808 170

Taxa för räddningstjänsten 2021 ... 45

§ 31 Dnr KS 2020-000807 450

Justering av avfallstaxan utifrån årlig omräkning av avfallsskatt och förbränningsskatt ... 46

§ 32 Dnr KS 2020-000772 730

Ett Skellefteå för alla - kunskapshöjande satsning kring

funktionsnedsättning ... 48

§ 33 Dnr KS 2020-000771 700

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL),

kvartal 3, 2020 ... 50

(4)

§ 34 Dnr KS 2020-000770 700

Rapport om ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3, 2020 ... 51

§ 35 Dnr KS 2020-000819 401

Ändring av lokala ordningsföreskrifter ... 52

§ 36 Dnr KS 2020-000816 170

Räddningstjänstens lokalisering ... 55

§ 37 Dnr KS 2020-000834 700

Socialnämndens boendeplan 2021-2030 ... 58

§ 38 Dnr KS 2020-000835 706

Avgifter för mat vid korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga ... 59

§ 39 Dnr KS 2020-000836 706

Avgifter för mat vid grupp- och servicebostad samt korttidsvistelse utanför det egna hemmet för vuxna ... 60

§ 40 Dnr KS 2020-000837 724

Egenavgift för arbetsresor med färdtjänst ... 61

§ 41 Dnr KS 2020-000838 724

Egenavgift för färdtjänst till och från dagverksamhet ... 62

§ 42 Dnr KS 2020-000839 724

Egenavgift för färdtjänst till och från daglig verksamhet (SSF) ... 63

§ 43 Dnr KS 2020-000396 860

Kulturplan för Skellefteå kommun 2020-2023 ... 64

§ 44 Dnr KS 2021-000017 806

Taxor och avgifter, kulturnämnden ... 66

§ 45 Dnr KS 2021-000021 600

Utvärdering av kulturskolan ... 67

§ 46 Dnr KS 2019-000882 315

Motion av Håkan Andersson (C) om personalparkeringar samt utreda hur man kan öka samåkning med mera (53/19) ... 68

§ 47 Dnr KS 2020-000143 710

Motion av Andreas Löwenhöök (M), Carina Sundbom (C), Christina Soldan (L) och Charlotta Enqvist (KD) om mål om mindre

barngrupper i förskolan (6/20) ... 70

§ 48 Dnr KS 2020-000575 210

Motion av Andreas Löwenhöök (M) om att skapa

planförutsättningar för att bygga Bureå Sjöstad (22/20) ... 72

§ 49 Dnr KS 2021-000044 009

Delgivningar till kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-02 ... 73

§ 50 Dnr KS 2021-000049 002

Redovisning av delegationsbeslut, kommunstyrelsens

sammanträde 2021-02-02 ... 75

§ 51 Dnr KS 2021-000043 149

Finansiering av förlängning för Leader Skellefteå Älvdal ... 77

(5)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr KS 2021-000033 102

Avsägelse från Felicia Lundmark (S) av uppdraget som ordförande i förebyggande rådet, FRIS och eventuellt fyllnadsval ... 78

§ 53 Dnr KS 2021-000025 007

Rapport, Skellefteå kommun, utredning av jäv inom Utbildning

och Arbetsmarknad ... 79

(6)

§ 1 Dnr KS 2021-000067 000

Föredragningar och information, kommunstyrelsen 2021

Sammanfattning

Vid dagens sammanträde besvaras frågor kring ärendet "Räddningstjänstens lokalisering" av förvaltningschef Hans Andersson och räddningschef Mattias Hagelin.

Säkerhetschef Patrik Nilsson, samordnare drog- och brottsförebyggande arbete Mattias Käller, samordnare drog- och brottsförebyggande arbete Anna

Schönfeldt, Ewa Öström, Polismyndigheten samt Lars Westermark, Polismyndigheten, informerar om pågående arbete inom FRIS och

närpolisområde Skellefteå, särskilt vad avser samarbete i trygghetsfrämjande och brottsförebyggande syfte. Bland annat informeras om revidering av befintligt samarbetsavtal mellan Skellefteå kommun och Polismyndigheten, avsikten är att ett nytt samarbetsavtal skall kunna undertecknas under våren.

En ny arbetsmodell, EST (Effektiv samordning för trygghet) kommer att implementeras under året.

Marknadschef Helena Renström samt näringslivschef Anja Palm informerar om pågående arbete med att stärka Skellefteås attraktionskraft gentemot långväga inflyttare. Detta utifrån behovet av inflyttning för att svara upp mot behovet av framtida arbetskraft.

Mark- och exploateringschef Patrik Larsen informerar om läget vad avser bostadsbyggande, där utvecklingen, sett över hela kommunen, är mer positiv än på länge.

Förvaltningschef Jan Sundbom informerar om läget beträffande SARA Kulturhus. Hotelldelen har nått planerad höjd. Samtliga hotellmoduler är på plats och nu kvarstår våning 19 och 20 som ska platsbyggas. De senaste snöovädren med hård vind har varit tuffa att hantera. Färdigt yttertak för hotelldelen beräknas på plats i början av april. I kulturhusdelen pågår

färdigställande och i vissa delar påbörjas besiktning, fortfarande är det många komplexa delar kopplat till AV och Scenteknik som är utmanande med många detaljer som ska falla på plats. Corona är fortfarande en mycket stor utmaning, inte bara för bygget utan även för kulturhusbolaget. Inom hotell och event är det fortsatt stor osäkerhet och Kulturhusbolaget drabbas även fortsättningsvis av avbokningar, då event och turnéer flyttats och justeras. Ekonomin ligger fortfarande inom budget, men i den senaste rapporten har entreprenören försämrat prognosen ytterligare, vilket medför att siffror för kulturhuset justeras ytterligare och nu ligger i ett läge på plus minus noll. I den ekonomiska rapporteringen finns poster som inte verifierats av kommunen och här förs samtal om hur vissa ersättningar ska hanteras. Tidplanen ligger fast, även om den senaste tidens väder har inneburit några dagars försening mot planen för hotelldelen.

(7)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 2 Dnr KS 2020-000812 005

Fördelning av kommunstyrelsens förfogandemedel för digital utveckling 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. 5 miljoner kronor avsätts till projekt inom digitalt lärande.

2. 1,5 miljoner kronor avsätts till fortsatt utveckling av den digitala arbetsplatsen och medarbetarwebben.

3. 1 miljoner kronor avsätt för att etablera kommunens systemförvaltningsmodell.

4. 1 miljoner kronor avsätts för att utveckla kommunens förmåga att hantera projekt och utvecklingsportföljer.

5. 3 miljoner kronor avsätts för att förbättra kvalitet och tillgång till kommunens digitala information.

6. 2,5 miljoner kronor avsätts till förstudier och utredningar med avsikt att bygga underlag för större framtida investeringar och digital omställning

Sammanfattning

Kommunledningskontoret föreslår att 2021 års förfogandemedel för digital utveckling till största delen fördelas utifrån en gemensam ansökan som sammanställer behov från samtliga förvaltningar.

Ansökan utgår från det pågående arbetet med en handlingsplan kopplad till den digitala strategin. Handlingsplanen ska fokusera på den gemensamma kommunövergripande utveckling som behöver genomföras för att möjliggöra förändring. Den är första steget mot en gemensam utvecklingsportfölj som kontinuerligt kommer att tillföras nya insatser för att stödja den digitala omställningen hos kommunens verksamheter.

Alla förvaltningar har lämnat förslag på vilka områden där etablering av gemensamma förmågor bör prioriteras och finansieras genom av kommunstyrelsens förfogandemedel för digital utveckling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 429 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-13

(8)

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, personal och utveckling Kommunledningskontoret, finans och juridik Nämnden för support och lokaler

För- och grundskolenämnden Gymnasienämnden

(9)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 3 Dnr KS 2020-000810 005

Förändring av syfte för kommunstyrelsens medel för digital utveckling

Kommunstyrelsens beslut

1. Syftet med kommunstyrelsens anslag för digitalisering förändras till att stötta satsningar på grundläggande förutsättningar för digitalisering, verksamhetsutveckling och innovation som skapar nytta för alla kommunens verksamheter.

2. 5 miljoner kronor kan sökas av förvaltningarna för egna projekt.

3. Kommundirektören får delegation på beslut om fördelning av kommunstyrelsens medel för digital utveckling.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens anslag för digital utveckling har funnits sedan 2016 och totalt har 61,4 miljoner kronor delats ut. En uppföljning av de fördelade anslaget visar att det stora flertalet av projekten är helt genomförda och har lett till positiva förändringar inom nämndernas verksamheter.

Den av kommunfullmäktige antagna strategin för hållbar digital utveckling påpekar vikten av att genomföra gemensamma satsningar för att ta Skellefteå kommun framåt. För att kunna omvandla både arbetssätt och den digitala plattformen behövs satsningar på gemensamma funktioner för att ge bättre möjligheter till förvaltningarna att på en stabil grund utveckla sina egna verksamheter. En ökad andel gemensamma lösningar är en förutsättning för att klara utmaningar inom ekonomi, kompetensförsörjning och att möta invånarnas förväntningar.

Något anslag för gemensamma satsningar på digitalisering finns inte för närvarande. Genom att omvandla kommunstyrelsens anslag för digitalisering till att stötta gemensamma lösningar erhålls bättre nyttjande av skattemedel och kompetens.

Satsningarna kommer primärt att bestå av förstudier och gemensamma kostnader vid införande av nya lösningar. En del av anslaget avsätts till förvaltningarnas egna projekt och kan sökas av respektive förvaltning.

Kommunledningskontoret föreslår även att beslut om anslag ur medel för digital utveckling delegeras till kommundirektören. Detta då det är relativt vanligt att förvaltningar konstaterar att projekt försenas eller ändrar inriktning, något som medför att redan fattade tilldelningsbeslut behöver ändras. Det förekommer även att en förvaltning vill omfördela medel från beslutade projekt till andra projekt som inte var kända när fördelningsbeslut togs. För att

underlätta en snabb hantering önskas att beslut om anslag kan tas på delegation.

(10)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 430 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01

Beslutet sänds till:

Samtliga nämnder Kommundirektören

Kommunledningskontoret, personal och utveckling

(11)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 4 Dnr KS 2020-000814 109

Uppföljning av internationella strategin 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Uppföljning av den internationella strategin har skett.

2. Den tidigare beslutade internationella strategin gäller tills vidare.

3. Arbetsgruppen för Skellefteå 2030 får i uppdrag att inkomma med förslag till eventuell revidering av den internationella strategin.

4. Den internationella rapporten följs upp vartannat år med uppföljning på två verksamhetsår i taget.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommuns internationella strategi har gällt från september 2015 och skulle ursprungligen gälla till 2018-12-31.

Strategin skulle följas upp och om det förelåg behov så skulle den revideras vid varje mandatperiod i samband med kommunens övergripande

utvecklingsarbete Skellefteå 2030.

Skellefteå 2030 genomgår just nu en revidering och därmed ges även möjlighet till en revidering av den internationella strategin.

Uppföljningen av den internationella strategin har gjorts två gånger då den redovisats i form av de internationella rapporter som

kommunledningskontoret, internationella enheten sammanställt.

Förvaltningarnas internationella arbete har presenterats och analyserats i en rapport för 2016 och 2017 års internationella arbete och dels i en rapport över 2018 och 2019 års internationella arbete.

Vid den senaste rapporten nämndes att behovet av en revidering av den internationella strategin inte var särskilt stor.

Verksamheterna redovisade aktiviteter som låg väl i linje med strategins intentioner och kunde dessutom påvisa positiva resultat inom respektive ansvarsområde.

Internationella enheten kan konstatera att nyttan som begrepp innan en internationell aktivitet beslutas och genomförs är tydlig hos alla förvaltningar.

Förvaltningarna är däremot väldigt olika involverade i det internationella arbetet. Någon förvaltning redovisar i princip inget internationellt arbete medan andra har det som en tydlig del i sitt pedagogiska arbete, till exempel.

(12)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 432 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-02 Bilaga till uppföljning av internationell strategi

Fastställd internationell strategi för Skellefteå kommun

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, internationella enheten Arbetsgruppen för Skellefteå 2030

(13)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 5 Dnr KS 2020-000813 149

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande, område landsbygdsutveckling 2016 - 2020

Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att under våren 2021 presentera en utvärdering av nuvarande användningssätt av kommunstyrelsens medel till förfogande, område

landsbygdsutveckling.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret, avdelningen för samhällsutveckling, har i samverkan med kultur- och fritidskontoret gjort en samanställning av lokala

utvecklingsinsatser åren 2016-2020). Sammanställningen visar på en variation av antal ansökningar och beviljat stöd under angiven tidsperiod.

Majoriteten av de ansökningar som kommit in har beviljats stöd. De

ansökningar som fått avslag beror till störst del på grund av drift och underhåll.

Ett flertal ansökningar har dessutom gått vidare till annan förvaltning där det funnits avsatta medel för sökt åtgärd.

Några ansökningar har även hänvisats till andra stödformer som till exempel Arvsfonden och Leader Skellefteå älvdal. Gemensam nämnare för samtliga ansökningar som beviljas stöd inom ramen för lokala utvecklingsinsatser, är att ansökan ska vara framåtsyftande och ge förutsättningar till lokal utveckling.

I en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från kultur- och fritidskontoret samt kommunledningskortets avdelningar för näringslivs och

samhällsutveckling, pågår ett arbetet med förbättringar för att lokala

utvecklingsinsatser ska bli mer lättillgänglig för sökande. Förbättringsarbetet syftar också till att skapa en så enkel och smidig handläggningsprocess som möjligt. Under 2021 kommer arbetsgruppen, tillsammans med

informationsenheten, se över aktuella kommunikationskanaler. Ambitionen är att ta fram en kommunikationsplan med avsikten att nå ut till fler

organisationer och aktörer på Skellefteås landsbygder. Det kommer även att bli möjligt att göra ansökning digitalt genom Interbook Go via den digitala

föreningsportalen. Där säkerställs också att all information för handläggning finns med och gör också ansökan tillgänglig för fler tjänstepersoner.

Arbetsgruppen kommer också att göra en uppföljning av de byaplaner som skickats in genom att kontakta föreningarna och informera om rätt stödåtgärd för de utvecklingsåtgärder de beslutat i planen

(14)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 433 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-30 Redovisning lokala utvecklingsinsatser 2016 - 2020

Redovisning av delegationsbeslut, lokala utvecklingsmedel, 2019 -2020

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

(15)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 6 Dnr KS 2020-000815 049

Medel till studiecenter Texas 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreningen Urkraft får ett bidrag med en miljon kronor under 2021 som stöd för drift av studiecentrat Texas.

2. Bidraget finansieras med medel till kommunstyrelsen förfogande, område demokrati, integration och hälsa.

3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur finansieringen av verksamheten skall kunna överföras till gymnasienämnden.

4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att upphandla drift av studiecentrat.

Sammanfattning

Föreningen Urkraft har bedrivit verksamheten Studiecenter Texas från 2011.

Verksamheten har finansierats på olika sätt, bland annat behandlade

kommunstyrelsen 2017-10-31 § 431 en ansökan om bidrag. Kommunstyrelsen konstaterade då att verksamheten har varit, och är, viktig för yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa.

Centret är ett viktigt stöd för dessa personer, oftast för att slutföra utbildningar och för att kunna fortsätta vara aktiv, engagerad och delaktig i sin egen

utveckling. Centret bidrar på så vis till att avlasta verksamheter både i kommunen och inom andra myndigheter.

Kommunstyrelsen anslog då en miljon kronor per år under perioden 2018 - 2020, och villkorade sitt beslut med att gymnasienämnden under samma period anslog 0,5 miljoner kronor per år.

Verksamheten är ofinansierad under 2021, varför kommunledningskontoret föreslår att centret får samma anslag 2021 som 2020. Samtidigt bör frågan utredas om inte kommunal finansiering av verksamheten ska kunna ske från gymnasienämnden.

Yrkande

Arbetsutskottet föreslår att föreningen Urkraft får ett bidrag med en miljon kronor under 2021 som stöd för drift av studiecentrat Texas (beslutspunkt 1);

att bidraget finansieras med medel till kommunstyrelsen förfogande, område demokrati, integration och hälsa (beslutspunkt 2); samt att

kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur finansieringen av verksamheten skall kunna överföras till gymnasienämnden (beslutspunkt 3).

Johan Söderberg (M) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att upphandla drift av studiecentrat.

(16)

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag inklusive Johan Söderbergs yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 434 Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-31 § 431

Beslutet sänds till:

Föreningen Urkraft Gymnasienämnden

Kommunledningskontoret, finans och juridik

(17)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 7 Dnr KS 2020-000831 004

Nytt arkivreglemente för Skellefteå kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Rapporten noteras.

2. Förslag till nytt arkivreglemente skall presenteras för kommunstyrelsen senast under juni månad 2021.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade 2018-11-21 § 420 ärendet ” Struktur för informationsflöde och övergång till processtyrd arkivredovisning,” och beslutade bland annat att ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt arkivreglemente.

Nuvarande arkivreglemente i Skellefteå kommun fastställdes 1993, och även om det är relativt allmänt hållet är det i behov av uppdatering och

modernisering.

Förutom traditionell arkivverksamhet, baserad på fysiska handlingar, måste ett nytt arkivreglemente också vara anpassat till digitala arkiv. På samma sätt som vissa arkivhandlingar på papper skall bevaras till evig tid måste även digitalt arkiverad information kunna bevaras på ett sätt som gör den läsbar i ett flerhundraårigt perspektiv. Detta utgör en särskild utmaning som har varit, och är, föremål för omfattande arbete på både lokal, regional och nationell nivå.

Inom Skellefteå kommun har det pågått ett arbete med att se över olika alternativ beträffande digitala arkiv, därför har arbete med modernisering av arkivreglementet avvaktat. Inom ramen för pågående arkivöversyn har det upphandlats extern kompetens inom arkivområdet, denna resurs kommer att utnyttjas för framtagande av förslag till nytt arkivreglemente, ett arbete som beräknas kunna leda fram till att förslag till nytt reglemente presenteras för kommunstyrelsen under första halvåret 2021.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 3 Support och lokalers tjänsteskrivelse 2020-12-28

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsens sekretariat

(18)

§ 8 Dnr KS 2020-000197 109

Skellefteåförslag om Kommunfullmäktigemöte i Boliden

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunfullmäktiges presidiums yttrande utgör svar på Skellefteåförslaget.

2. Skellefteåförslaget föranleder inte någon ytterligare åtgärd från kommunstyrelsens sida.

Sammanfattning

I ett Skellefteåförslag föreslås att ” Kommunstyrelsen bör minst en gång om året har fullmäktigemöte i Boliden. Det gäller även för alla nämnder.”.

Förslagsställaren har lämnat följande motivation ” Kommunens olika organ behöver en större närhet till kommunens olika delar både för sin egen skull och för att delar utanför centralorten skall känna sig som del av kommunen.”.

Kommunfullmäktiges presidium har yttrar sig och redogör för olika aspekter av frågan. Yttrandet sammanfattas med att föreslå att Skellefteåförslaget besvaras med att det är möjligt att genomföra ett sammanträde med

kommunfullmäktige eller nämnd, på annan ort än den sedvanliga, under förutsättning av att det finns skäl till det och att de tekniska förutsättningarna finns. Just kommunfullmäktigemöten kan bli svårt att genomföra på olika platser då fullmäktige består av 65 ledamöter och, drygt, 30 ersättare samt att lagstiftningen innehåller många specifika förutsättningar som ska finnas.

Presidiet vill dock betona att det redan idag förekommer att styrelser och nämnder gör studiebesök och håller sammanträden ute i kommundelarna och att det är något presidiet vill uppmuntra till även i fortsättningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 4 Kommunfullmäktiges presidiums yttrande

Skellefteåförslag

Beslutet sänds till:

Förslagsställaren

(19)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 9 Dnr KS 2020-000793 530

Skellefteåförslag om spårväg mellan Campus - Skellefteå C - Northvolt

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse utgör svar på Skellefteåförslaget.

2. Skellefteåförslaget medför inte någon ytterligare åtgärd från kommunstyrelsens sida.

Sammanfattning

I ett Skellefteåförslag föreslås att Skellefteå kommun satsar på att skapa en spårväg mellan Campus via Centrum till Bergsbyns industriområde.

Förslagsställaren menar att kommunen växer samtidigt som man har

hållbarhetsambitioner. En elektrifierad spårväg tillfredsställer stora resebehov med låg miljöbelastning.

Kommunledningskontoret anför att en spårväg mellan viktiga noder med många resande skulle vara mycket elegant och attraktivt för Skellefteå. Idén är spännande och intressant samtidigt som spårväg är planeringsmässigt och tekniskt mer komplext än busstrafik. Samtidigt är spårväg i en helt annan kostnadsdivision än konventionell kollektivtrafik.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 5 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-30 Skellefteåförslag

Beslutet sänds till:

Förslagsställaren

Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

(20)

§ 10 Dnr KS 2020-000805 530

Skellefteåförslag om att länstrafiken och

Skellefteåbuss bör samordna turlistor, biljetter med mera

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse utgör svar på Skellefteåförslaget.

2. Skellefteåförslaget medför inte någon ytterligare åtgärd från kommunstyrelsens sida.

Sammanfattning

I ett Skellefteåförslag föreslås att kollektivtrafiken i kommunen förbättras. I förslaget tas upp att tidtabellerna bör få en bättre samordning, att det vid övergångar från olika bussar ska vara korta avstånd samt att man endast ska behöva köpa en biljett vid resor i kommunen.

Kommunledningskontoret anför att förslagsställarens synpunkter på

kollektivtrafiken är korrekta och viktiga. I den förändrade och omstrukturerade kollektivtrafiken i Skellefteå kommun har stora förbättringar gjorts. Samtidigt har dessa i många fall fått begränsad praktisk effekt beroende på

Covidpandemin som starkt påverkat kollektivtrafiken. Fortfarande återstår ännu åtgärder för att uppnå enhetligt biljettsystem i länet. Bedömningen är dock att kollektivtrafiken i Skellefteå kommun är på väg mot att genomföra Skellefteförslagets intentioner.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 6 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-30 Skellefteåförslag

Beslutet sänds till:

Förslagsställaren

Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

(21)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 11 Dnr KS 2020-000722 011

Yttrande över Jordbruksmark i fysisk planering,

förslag till vägledning för tillämpning av 3 kapitlet 4 § miljöbalken

Kommunstyrelsens beslut

Skellefteå kommun yttrar sig enligt bygg- och miljönämndens förslag.

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västerbottens län har tagit fram ett förslag till vägledning för tillämpning av 3 kapitlet 4 § miljöbalken för hantering av jordbruksmark i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen beskriver vikten av att göra tydliga

ställningstaganden i översiktsplaner för att kunna visa på det väsentliga samhällsintresset samt bedömningar om alternativa lokaliseringar.

Bygg- och miljönämnden beslutade 2020-12-17 § 320 att överlämna ett

yttrande enligt vilket den problematik som främst syns i Skellefteå kommun är att jordbruksmarkerna växer igen, snarare än att den bebyggs.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 7 Kommunledningskontorets yttrande 2021-01-11

Bygg- och miljönämndens protokoll 2020-12-17 § 320

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-26 Kommunledningskontorets yttrande

Remiss, Förslag till vägledning för hantering av jordbruksmark i den fysiska planeringen

Beslutet sänds till:

Länsstyrelsen i Västerbottens län

(22)

§ 12 Dnr KS 2021-000005 002

Delegationer för anskaffningsbeslut och

inköpsbehöriga 2021, nämnden för support och lokaler

Kommunstyrelsens beslut

Nämnden för support och lokalers delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2021 godkänns.

Sammanfattning

Nämnden för support och lokaler har i beslut 2020-12-17 § 111 ansökt hos kommunstyrelsen om godkännande för högre beslutsnivåer för anskaffning och inköp än de generella nivåer som gäller för chefer och förtroendevalda i Skellefteå kommun.

Kommunledningskontoret föreslår att de ändrade beloppsnivåerna godkänns då syftet med förändringen är att säkra verksamhetens funktion och effektivitet då dessa yrkesroller hanterar många och stora beslut angående anskaffningar och inköp löpande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 8 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-04 Nämnden för support och lokalers protokoll 2020-12-17 § 111 Förvaltningen för support och lokalers tjänsteskrivelse 2020-11-30

Beslutet sänds till:

Nämnden för support och lokaler

Kommunledningskontoret, finans och juridik

(23)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 13 Dnr KS 2020-000817 002

Delegationer med beloppsgränser för anskaffnings- och inköpsbeslut 2021, samhällsbyggnadsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Samhällsbyggnadsnämndens delegationer för anskaffningsbeslut och inköpsbehöriga 2021 godkänns.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2020-12-14 § 229 ansökt hos kommunstyrelsen om godkännande för högre beslutsnivåer för anskaffning och inköp än de generella nivåer som gäller för chefer och förtroendevalda i Skellefteå kommun.

Kommunledningskontoret föreslår att de ändrade beloppsnivåerna godkänns då syftet med förändringen är att säkra verksamhetens funktion och effektivitet då dessa yrkesroller hanterar många och stora beslut angående anskaffningar och inköp löpande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 9 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-04 Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-14 § 229 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-22

Beslutet sänds till:

Samhällsbyggnadsämnden

Kommunledningskontoret, finans och juridik

(24)

§ 14 Dnr KS 2020-000682 860

Ansökan om bidrag till fullmäktigesändningar 2021, Goldtown Radio

Kommunstyrelsens beslut

1. Föreningen Goldtown Radio beviljas ett bidrag på 70 000 kronor för radiosändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 2021.

2. Bidraget sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande, område demokrati, integration och hälsa.

3. Budgetberedningen får i uppdrag att se över möjligheten att i

kommunstyrelsens budget 2022 skapa ett anslag för radioutsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

4. Kommunledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten att upphandla radioutsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanfattning

Föreningen Goldtown radio ansöker om bidrag till radiosändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 2021. Föreningens radiosändningar går under namnet ”Radio Skellefteå” och täcker Skellefteå kommun, med hjälp av sändare i Skellefteå, Jörn, Bygdsiljum och Skelleftehamn, samt internetradio.

Det finns även möjlighet att via föreningens webbsida i efterskott ta del av utsändningarna.

Föreningen ansöker om ett bidrag på 80 000 kronor för 2021, för föreningens sändningar 2019 och 2020 söktes också ett bidrag på 80 000 kronor, då beviljades ett bidrag på 70 000 kronor per år.

Kommunledningskontoret anför att det är viktigt att kommunfullmäktiges sammanträden i så hög grad som möjligt görs tillgängliga för kommunens innevånare, och att radioutsändningarna fyller en roll i sammanhanget.

Traditionell radio har en roll att fylla som komplement till webb-TV, och utifrån den aspekten förordar kommunledningskontoret att ett bidrag lämnas till Goldtown radio. Bidraget bör dock inte, med hänsyn taget till kommunens ekonomiska läge, överstiga det bidrag som lämnades 2020.

Förening Goldtown Radio har under de senaste åren sökt, och fått, bidrag till radiosändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Dessa bidrag har finansierats via medel till kommunstyrelsens förfogande, område demokrati, integration och hälsa.

De medel som avsätts till kommunstyrelsens förfogande skall i utgångsläget användas för utgifter som kan variera sett över tid, eller som är oförutsedda.

Radioutsändning av kommunfullmäktiges sammanträden är dock något som inte längre kan anses vara en oförutsedd utgift, utan kan anses vara ett stående inslag i den kommunala verksamheten. Det kan därför ifrågasättas om det inte vore lämpligt att, istället för att använda medel till kommunstyrelsens

(25)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

förfogande, istället skapa ett anslag för detta i kommunstyrelsens budget.

Detta är dock en fråga som kan överlåtas till budgetberedningens arbete med 2022 års budget.

Kommunstyrelsen konstaterar att det är önskvärt att det görs en undersökning av möjligheten att upphandla radioutsändning av kommunfullmäktiges

sammanträden, under förutsättning av att verksamheten skall bedrivas i kommunal regi.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 10 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05 Ansökan från Föreningen Goldtown Radio

Beslutet sänds till:

Goldtown Radio Budgetberedningen

Kommunledningskontoret, finans och juridik Kommunledningskontoret, personal och utveckling

(26)

§ 15 Dnr KS 2021-000008 105

Finansiering av 2021 års webbutsändning av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsens beslut

1. 350 000 kronor anslås för webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden 2021.

2. Anslaget sker ur medel till kommunstyrelsens förfogande, område demokrati, integration och hälsa.

3. Budgetberedningen får i uppdrag att se över möjligheten att i

kommunstyrelsens budget 2022 skapa ett anslag för webbutsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret anför att, sedan den ideella föreningen TV Skellefteå lade ner sin verksamhet, filmning för webbutsändning av kommunfullmäktiges sammanträden har upphandlats från en extern aktör. Ett avtal har tecknats som löper fram till 2021-12-31. Det filmade materialet är, under och efter sammanträdet, tillgängligt via Skellefteå kommuns Facebook samt via Youtube.

Filmning av kommunfullmäktiges sammanträden har tidigare finansierats genom medel till kommunstyrelsens förfogande, område demokrati, integration och hälsa, i form av ett bidrag till den ideella föreningen TV Skellefteå. Under 2021 föreslås finansiering ske ur dessa medel, även om det nu sker inom ramen för kommunal verksamhet. Detta då andra medel inte finns anslagna för ändamålet.

De medel som avsätts till kommunstyrelsens förfogande skall i utgångsläget användas för utgifter som kan variera sett över tid, eller som är oförutsedda.

Filmning för webbpublikation av kommunfullmäktiges sammanträden är dock något som inte längre kan anses vara en oförutsedd utgift, utan kan anses vara ett stående inslag i den kommunala verksamheten. Det kan därför ifrågasättas om det inte vore lämpligt att, istället för att använda medel till

kommunstyrelsens förfogande, istället skapa ett anslag för detta i kommunstyrelsens budget. Detta är dock en fråga som kan överlåtas till budgetberedningens arbete med 2022 års budget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 11 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-07

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, finans och juridik Budgetberedningen

(27)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 16 Dnr KS 2020-000821 311

Finansiering av projektet Gatuombyggnader inom stadsförvandling

Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 32 miljoner kronor år 2021 och 32 miljoner kronor år 2022 för ombyggnad av gator samt vatten och avlopp (VA) runt SARA kulturhus.

2. Investeringen finansieras via kommunstyrelsens investeringsram för infrastrukturprojekt.

3. Frågan om utökad driftsbudget hänförs till budgetberedningens arbete med budget och plan 2022 – 2026.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret anför att projektet "Gatuombyggnader inom stadsomvandling" omfattar ombyggnad av gaturummen i öster, söder och väster i direkt anslutning till Sara kulturhus enligt antagen fördjupad

översiktsplan. Stor vikt läggs vid att utforma området enligt planen och med fokus på tillgänglighet och trygghet. Oskyddade trafikanter prioriteras och stråken tydliggörs.

Totalt beräknas omvandlingen till 81 miljoner, varav 17 miljoner redan beviljats genom tidigare beslut. Medel för detta finns avsatt inom kommunstyrelsens ram för investeringsprojekt och måste överföras till

samhällsbyggnadsnämnden som finansiering för åtgärderna. Investeringsrådet har tillstyrkt ansökan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 12 Investeringsrådets minnesanteckning 2020-12-22

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-09 Beskrivning av investeringsprogram, gatuomvandling

Beslutet sänds till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunledningskontoret, finans och juridik Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

(28)

§ 17 Dnr KS 2020-000780 550

Finansiering av projektet Farledsåtgärder vid Port of Skellefteå

Kommunstyrelsens beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ett investeringsanslag på 10,65 miljoner kronor år 2021 och 1,6 miljoner kronor år 2022 för Investering i farledsåtgärder.

2. Investeringen finansieras via kommunstyrelsens ram för hamnprojekt.

3. Driftkonsekvenser till följd av denna investering skall fullt ut belasta hamnen, som är en taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret anför att det finns ett behov av farledsåtgärder kring Port of Skellefteå/Skellefteå hamn. Dessa åtgärder som skapar

konkurrensfördelar för regionens näringsliv att bedriva internationell handel på ett kontinuerligt och tillförlitligt sätt. Genom att skapa förutsättningar för s k Feeder-trafik placeras Port of Skellefteå/Skellefteå hamn på kartan i ett internationellt logistiksystem.

Projektet omfattar 3 delprojekt för att anpassa Port of Skellefteå till Feeder- trafik, nämligen 1) muddring - minska näsgrundets påverkan på inseglingen, 2) ommärkning av farleden och 3) bygga logistikyta som klarar containertryck i närheten till nya landytor och ny kaj.

Sammantaget skapar projektet goda förutsättningar för det regionala

näringslivet att hantera internationella affärer effektivt, klimatsmart och säkert, och på så sätt bidra till regionens tillväxt.

Projektet har beviljats medfinansiering av europeiska regionala strukturfonden motsvarande 12 250 000 kronor.

Medel för detta finns avsatt inom kommunstyrelsens ram för

investeringsprojekt och måste överföras till samhällsbyggnadsnämnden som finansiering för åtgärderna. Investeringsrådet har tillstyrkt ansökan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 13 Investeringsrådets minnesanteckning 2020-12-22

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-23 Utvecklingsplan, Port of Skellefteå/Skellefteå hamn Investeringsunderlag, farledsåtgärder

(29)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

Beslutet sänds till:

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunledningskontoret, finans och juridik Kommunledningskontoret, samhällsutveckling

(30)

§ 18 Dnr KS 2021-000028 107

Skellefteå kommuns uppdrag till Skellefteå buss AB

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på nya ägardirektiv för Skellefteå buss AB samt förslag på nya och

reviderade avtal för bolagets trafikuppdrag till kommunstyrelsen i mars 2021.

2. Från och med 2021-02-08 uppmanas Skellefteå buss AB att från och med 2021-02-08 uppmanas Skellefteå buss AB att successivt avsluta med att erbjuda beställningstrafik för bolag och förvaltningar inom Skellefteå kommunkoncern samt att fortsättningsvis endast erbjuda beställningstrafik när det privata näringslivet inte kan svara upp mot efterfrågan.

3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda utvecklad samordning av skolbusstrafik och linjetrafik samt att även utreda förutsättningar att samordna färdtjänst och sjukresor för att optimera resurser och säkerställa en utvecklad enhetlig kollektivtrafik.

Utredningen ska överlämnas till kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaruppehållet 2021.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret anför att det, utifrån ett tvärpolitiskt initiativ med stöd av (S), (M) och (V), pågår ett arbete med att se över ägardirektivet för Skellefteå buss AB samt de avtal som kommunen behöver ha för den trafik som beställs av det kommunala bussbolaget. I det arbetet tas också hänsyn till de synpunkter som lämnades i den granskning som genomfördes av EY på uppdrag av kommunrevisionen. Kommunledningskontoret samarbetar också med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och deras särskilda jurister inom kollektivtrafikområdet för att säkerställa att den samlade styrningen av bolaget sker på ett riktigt sätt.

Inom ramen för arbetet har det identifierats behov av politiska beslut kring uppdraget och uppmaningar till Skellefteå buss AB.

Yrkande

Arbetsutskottet föreslår att Kommunledningskontoret får i uppdrag att

återkomma med förslag på nya ägardirektiv för Skellefteå buss AB samt förslag på nya och reviderade avtal för bolagets trafikuppdrag till kommunstyrelsen i mars 2021 (beslutspunkt 1); att från och med 2021-02-08 uppmanas Skellefteå buss AB att successivt avsluta med att erbjuda beställningstrafik för bolag och förvaltningar inom Skellefteå kommunkoncern (beslutspunkt 2); att

kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda utvecklad samordning av skolbusstrafik och linjetrafik samt att även utreda förutsättningar att samordna färdtjänst och sjukresor för att optimera resurser och säkerställa en utvecklad enhetlig kollektivtrafik (beslutspunkt 3); samt att utredningen ska överlämnas

(31)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

till kommunstyrelsens sista sammanträde innan sommaruppehållet 2021 (beslutspunkt 3).

Agneta Hansson (V), Evelina Fahlesson (S), Johan Söderberg (M) samt Carina Sundbom (C) yrkar att beslutspunkt 2 i arbetsutskottets förslag skall formuleras

"att från och med 2021-02-08 uppmanas Skellefteå buss AB att successivt avsluta med att erbjuda beställningstrafik för bolag och förvaltningar inom Skellefteå kommunkoncern samt att fortsättningsvis endast erbjuda beställningstrafik när det privata näringslivet inte kan svara upp mot efterfrågan".

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag inklusive Agneta Hanssons m fl yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 14 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-14

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, finans och juridik Skellefteå Buss AB

Skellefteå Stadshus AB

(32)

§ 19 Dnr KS 2020-000765 149

Europa Direkt Västerbotten 2021-2025

Kommunstyrelsens beslut

1. Skellefteå kommun finansierar projektet med totalt 933 600 kronor.

2. Finansiering sker med 134 000 kronor år 2021, 200 000 kronor år 2022, 200 000 kronor år 2023, 200 000 kronor år 2024 och med 200 000 kronor år 2025 ur medel till EU-projekt i respektive års budget.

3. Finansiering sker under förutsättning att övrig finansiering säkerställs.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har bedrivit ett EuropaDirekt-kontor för

Västerbottens räkning under åren 2013 - 2020. Internationella enhetens åsikt är att EuropaDirekt-verksamheten har en stor positiv betydelse för Skellefteå kommun och inte minst för kommunens utbildningsverksamhet. Inte bara den egna kommunala verksamheten utan även för folkhögskolor och andra

utbildningsanordnare. I dagens läge är det svårt att skriva läroböcker kring EU när mycket är i ständig förändring. EuropaDirekt är en direktingång till

dagsaktuella frågeställningar och utmaningar inom EU-samarbetet. Samtidigt är det viktigt att känna till grunderna kring EU och dess institutioner när man ser nuläget och sannolikt även framtiden i EU-samarbetet. EU-kommissionen har utlyst en ny sökomgång för verksamhet under 2021(från 1 Maj) till 2025.

Underlaget för detta beslut omfattar enbart verksamhetsår 2021 men Skellefteå kommuns ansökan omfattar hela programtiden till och med 2025.

Totalt ansöks om 934 000 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 15 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-18 Ansökan med bilagor

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, finans och juridik Kommunledningskontoret, internationella enheten

(33)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 20 Dnr KS 2020-000597 700

Yttrande över betänkandet Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47)

Kommunstyrelsens beslut

Skellefteå kommun yttrar sig enligt socialnämndens förslag.

Sammanfattning

Socialdepartementet har för eventuellt yttrande översänt utredningen "Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Socialnämnden beslutade 202012-17 § 245 att ställa sig bakom ett förslag till yttranden upprättat av socialkontoret.

I yttrandet framhålls att de förslagna kvalitetshöjningarna kommer att

innebära ökade kostnader för kommunen. Av utredningen framgår att förslaget inte får vara kostnadsdrivande men efter att kommunen tagit del av underlaget framstår det som otvetydigt att förslaget, om det antas så som det nu är

formulerat, kommer att vara kostnadsdrivande för kommunen. Av utredningen framgår inte att något av socialtjänstens nuvarande uppdrag plockas bort, förslaget kommer därför medföra en överhängande risk att bland annat utveckling får stå tillbaka för att kompensera för ett utökat uppdrag om kommunerna inte får täckning för ökade kostnader.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 16 Socialnämndens protokoll 2020-12-17 § 245 Socialkontorets tjänsteskrivelse 2020-12-06 Förslag till yttrande

Beslutet sänds till:

Socialdepartementet

(34)

§ 21 Dnr KS 2021-000020 049

Omfördelning av avsatta medel för spelutveckling

Kommunstyrelsens beslut

Skellefteå Science City får förfoga över de medel som är avsatta för utveckling av spelbranschen inom kommunstyrelsen ram för näringslivsutveckling under 2021.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret anför att under 2018 beslutade kommunstyrelsen att avsätta 5,65 miljoner kronor för utveckling av spelbranschen under åren 2019-2021). 300 000 kronor/år har används som en medlemsavgift till Arctic Game Lab, det regionala samarbete som numera drivs av Skellefteå Science City. Övrig finansiering har näringslivskontoret förfogat över för att fokusera på att skapa förutsättningar för den lokala spelbranschens framväxt.

Uppdelningen har således varit att Skellefteå Science City ansvarat för

koordineringen av det regionala samarbetet (Umeå, Skellefteå, Piteå, Luleå och Boden) och näringslivskontoret för lokala satsningar i Skellefteå. Utöver dessa medel driver Skellefteås Science City strukturfondsprojektet Innovation Game 2.0 (efterföljaren till Innovation Game). Skellefteå Science City har de senaste åren kunna stärka upp sin kompetens och kapacitet för att arbeta med klusterutveckling inom spelbranschen.

I och med förändringar på näringslivskontoret samt att Skellefteå Science City tagit ett allt större ansvar inom klusterutveckling av spelbranschen känns det naturligt att Skellefteå Science City får förfoga över de medel som är avsatta för ändamålet att stärka spelbranschen i Skellefteå.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 17 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-08

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, finans och juridik Kommunledningskontoret, näringsliv

Skellefteå Science City

(35)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 22 Dnr KS 2020-000832 860

Svar på uppdrag att göra en översyn av evenemangsstrategin - den som berör evenemangsgarantin

Kommunstyrelsens beslut

Beslut om hantering av beslutade evenemangsbidrag ur medel till

kommunstyrelsens förfogande när evenemang ställs in p g a covid 19 gäller till och med 2022-12-31.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-27 § 385 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av evenemangsstrategin, med särskilt fokus på tidigare beslut om kostnader för avbokade evenemang; samt att

utredningsuppdraget skall redovisas senast 2020-12-31.

Kommunledningskontoret anför att evenemangsbranschen är en av de branscher som pågående pandemi skapat stora negativa effekter för.

Förvaltningen ser med stor oro på hur besöksnäringen och i synnerhet

evenemangsbranschen drabbas. Att skapa stabila ekonomiska förutsättningar för de organisationer som genomför event är därför avgörande för att det ska vara möjligt att bibehålla Skellefteås storhet som en väl fungerande plats för event.

Kommunledningskontoret föreslår därför ”Beslut om hantering av beslutade evenemangsbidrag ur kommunstyrelsens förfogandemedel när evenemang ställs in p g a covid19, Delegationsbeslut 2020-00 02 59”, gäller under 2021 samt under 2022. Det innebär att bidrag från kommunstyrelsens medel till förfogande för evenemang kvarstår även om evenemanget ställts in till följd av coronaviruset. Bidrag för kostnader som uppstått i planeringen av avbokade evenemang kan utbetalas utifrån inskickad ansökan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 18 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-23

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, näringsliv

(36)

§ 23 Dnr KS 2020-000150 860

Svar på deluppdrag att utreda och lämna förslag till beslutsnivåer, delegation av beslutanderätt

avseende medel till kommunstyrelsens förfogande, område evenemang

Kommunstyrelsens beslut

1. Marknadschefen får delegation på att fatta beslut om finansiering av evenemang ur kommunstyrelsens medel till förfogande, område evenemang.

2. Delegationen omfattar bidrag upp till och med den attestnivå som generellt sett är fastställt för avdelningschefer inom

kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har utifrån av kommunstyrelsen 2020-05-25 § 249 givet uppdrag sett över frågan om beslutsnivåer beträffande bidrag ur medel till kommunstyrelsens förfogande, område evenemang, och anför att antagen evenemangsstrategi anger ramar, inriktning och prioritering för strategiska, organisatoriska och finansiella frågor kopplat till arbetet med evenemang i Skellefteå kommun. Sedan 2015 har ett evenemangsstrateginätverk bestående av ledande funktioner från berörda förvaltningar samt Visit Skellefteå AB haft i uppgift att avgöra vilka evenemang som är strategiskt viktiga för Skellefteå.

Denna grupp bereder även ärenden till kommunstyrelsen vad gäller finansiering av evenemang. Skellefteå kommuns marknadschef är

sammankallande för nätverket. Kommunledningskontoret föreslår att beslut gällande finansiering av evenemang ur kommunstyrelsens medel till

förfogande kan hanteras och beslutas av marknadschefen efter att ärendet tagits upp i evenemangsstrateginätverket.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 19 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-30 Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-25 § 249

Beslutet sänds till:

Marknadschefen

Kommunledningskontoret, finans och juridik

(37)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 24 Dnr KS 2021-000007 049

Ändring av Skellefteå kommuns styrprinciper avseende valnämnden

Kommunstyrelsens beslut

Kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag till revidering av kommunfullmäktiges styrprinciper så att valnämnden även inför ett valår undantas från kravet om att upprätta internkontrollplan, verksamhetsmål samt rapportering under löpande år.

Sammanfattning

I nuvarande styrprinciper, antagna av kommunfullmäktige 2019-12-17 § 412 är valnämnden samt de gemensamma nämnderna för IT-drift, drift av

personalsystem och måltider undantagna från kraven om att upprätta internkontrollplan, verksamhetsmål samt rapportering under löpande år.

Däremot ska dessa nämnder ta fram och redovisa en årsrapport precis som övriga nämnder. Motivet till dessa nämnders undantag är att deras

verksamheter hanteras av kommunledningskontoret samt förvaltningen support och lokaler.

Enligt nuvarande styrprinciper gäller däremot inte detta undantag för valnämnden inför ett valår. Kommunledningskontoret föreslår nu att valnämnden, som är en förhållandevis liten verksamhet och som dessutom starkt är lagreglerad och under tillsyn av statliga myndigheter, även undantas från dessa krav inför ett valår. Då det pågår en översyn av styrprinciperna i sin helhet föreslås att dessa ändringar inarbetas i kommande förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 § 22 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05

Kommunledningskontoret jämförelse mellan nuvarande och tänkbar formulering

Beslutet sänds till:

Kommunledningskontoret, finans och juridik Valnämnden

(38)

§ 25 Dnr KS 2020-000724 107

Förvärv av AB Continentbuss

Kommunstyrelsens beslut

1. Skellefteå kommun förvärvar samtliga aktier i AB Continentbuss för 24 miljoner kronor.

2. Förvärvet finansieras inom kommunstyrelsens investeringsram för markförvärv för år 2020.

Sammanfattning

Skellefteå Buss AB äger ett dotterbolag, AB Continentbuss, som avser att

förvärva fastigheten Wrangel 23 av sitt systerbolag, Lövångers trafik AB. Bolaget Continentbuss är ett vilande bolag utan andra tillgångar eller skulder. På

fastigheten, som ligger på Norrböle, Skellefteå, finns bussgarage m m. Dessa lokaler behövs inte längre av Skellefteå Buss AB sedan bolaget flyttade till nya verksamhetslokaler på Östra Navet.

Fastigheten Wrangel 23 är centralt belägen och kan få stor betydelse for kommande utveckling av Skellefteå centralort. På fastigheten finns i dag enbart äldre byggnader som är i behov av upprustning. Om dessa byggnader istället revs, och ersattes med en kombination av nya bostäder och

verksamhetslokaler för näringslivet, exempelvis handel eller småindustri, skulle fastigheten bidra till områdets positiva utveckling, bland annat utifrån närheten till Norrvalla, Eddahallen m m. Denna typ av utveckling av fastigheter ligger dock inte inom Skellefteå Buss ABs primära verksamhetsområde, varför bolaget har för avsikt att avyttra fastigheten och erbjudit Skellefteå kommun att

förvärva bolaget AB Continentbuss för att därigenom bli ägare till fastigheten via ett dotterbolag. Kommunen kan därefter att ta fram ny detaljplan, riva och sanera området från eventuella markföroreningar samt därefter bjuda ut området till marknaden för nya etableringar.

Skellefteå kommun föreslås därför förvärva samtliga aktier i AB Continentbuss.

Då bolaget redan, via Skellefteå Buss AB, ingår i Skellefteå Stadshuskoncernen finns av kommunfullmäktige utsedd styrelse och aktieägarombud samt av kommunfullmäktige fastställd bolagsordning. Det finns därför inget behov av att utse ny styrelse eller aktieägarombud för bolaget, ej heller behöver bolagsordningen ändras. Den totala köpeskillingen för affären uppgår till 24 miljoner kronor, vilket bedöms vara marknadsmässigt pris.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 38 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-01 Aktieöverlåtelseavtal

(39)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

Beslutet sänds till:

Skellefteå Buss AB

Kommunledningskontoret, finans och juridik Kommunledningskontoret, samhällsutveckling Skellefteå Stadshus AB

(40)

§ 26 Dnr KS 2020-000830 006

Förändring av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesplan 2021

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-25 flyttas till 2021-05-24.

2. Kommunstyrelsens sammanträde (budgetsammanträdet) 2021-05-11 flyttas till 2021-10-05.

3. Beslutspunkt 2 villkoras med att kommunfullmäktige beslutar att flytta budgetsammanträdet från 2021-06-01 till 2021-10-12.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-01 (budgetsammanträdet) flyttas till 2021-10-12.

Sammanfattning

Enligt av kommunstyrelsen fastställd sammanträdesplan 2021 sammanträder kommunstyrelsen tisdag 2021-05-25. Det har nu uppstått behov av att flytta sammanträdet till måndag samma vecka, dvs måndag 2021-05-24.

När förslaget till sammanträdesplan 2021 upprättades och fastställdes fanns en förhoppning att pandemins effekter då skulle vara överblickbara, och att därför skulle vara möjligt att fastställa en budget vid halvårsskiftet på samma sätt som tidigare år.

På grund av pågående pandemi, och därmed följande osäkerhet kring de ekonomiska förutsättningarna, saknas det förutsättningar att ha ett

budgetförslag färdigt till maj månad. Det finns därför behov att, på samma sätt som år 2020, anta budget under hösten. Därför föreslås att kommunstyrelsens budgetsammanträde flyttas från 2021-05-11 till 2021-10-05, samt att

kommunfullmäktiges budgetsammanträde flyttas från 2021-06-01 till 2021-10-12.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-01-19 § 20 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-28

Beslutet sänds till:

Kommunstyrelsens sekretariat

(41)

Justering (sign) Utdragsbestyrkande

§ 27 Dnr KS 2020-000809 019

Tomtpristaxa för Skellefteå kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Tomtpristaxa för Skellefteå kommun fastställs enligt kommunstyrelsens förslag.

2. Tidigare beslut om tomtpristaxa upphävs.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret anför att Skellefteå kommunens nuvarande tomtpristaxa antogs 2017 och utvecklingen har sedan dess varit stark med kraftig prisutveckling som följd. En översyn av tomtpristaxan har därför gjorts för att anpassa till bedömd marknadsnivå.

Värdet på tomtmark påverkas av flera faktorer som exempelvis läge, möjlig användning och byggrätt. Detta gör att priset på mark kan variera beroende på om tomten ligger intill en stor trafikled, tillåter handel eller småindustri eller hur stor del av tomtmarken som får bebyggas.

Grunden i tomtpristaxan är att mark överlåts till marknadsvärde samt med minst kostnadstäckning för kommunens investeringar för framtagandet av aktuellt tomtområde/projekt. För nya områden och exploateringsprojekt innebär det att separata beslut om tomtpris tas för varje enskilt område och tomt. Tomtpristaxan anger även generella prisnivåer för småhustomter och verksamhetsmark (ej handel) där separata beslut om prisnivå inte är fattat. För småhustomter föreslås en prisnivå på 500 kronor/kvadratmeter tomtmark (höjning från 400) i centralorten och 150 kronor/kvadratmeter

tomtmark(oförändrad) i övriga delar av kommunen. För fritidshustomter föreslås en prisnivå på 100 kronor/kvadratmeter tomtmark (oförändrad). För verksamhetsmark föreslås en prisnivå på 300 kronor/kvadratmeter tomtmark (höjning från 150) i centralorten och 75 kronor/kvadratmeter (oförändrad) tomtmark i övriga delar av kommunen.

Yrkande

Arbetsutskottet föreslår att tomtpristaxa för Skellefteå kommun fastställs enligt kommunstyrelsens förslag (beslutspunkt 1); samt att tidigare beslut om

tomtpristaxa upphävs (beslutspunkt 2).

Kenneth Fahlesson (S) yrkar att priset för befintliga verksamhetstomter skall vara 400 kronor i centralorten.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Kenneth Fahlessons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.

(42)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-12-21 § 436 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-17 Förslag till tomtpristaxa

Bildspel "Tomtpristaxa i Skellefteå"

References

Related documents

att uppdra till förvaltningen att se över kostnader och metoder för införande av system för separata kärl för matavfallsinsamling resp brännbart avfall i Filipstads

TU beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för iordningställande av tillagningskök på Äldreboendet Älvkullen och sedan återkomma för nya beslut

Samfällighetsförening har till kommunstyrelsen i Filipstads kommun inkommit en begäran om att det kommunala bidraget till enskild väghållning i Filipstads kommun skall

Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder

Socialchef Kerstin Asplund ser över strukturen för att skapa en organisation i socialförvaltningens verksamhet och lämnar ett förslag till arbetsutskottet den 19 april

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 17 augusti 2009, § 161 lämnat uppdrag till samhällsbyggnadskontoret, i samråd med socialnämnden, upprätta anbudsunderlag för nybyggnation

Socialchef Susanne Hansson och samhällsbyggnadschef Sune Höglander sammanställer till socialnämndens sammanträde den 16 december 2008 ett underlag för investerings- och

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och