• No results found

Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-01.pdf Pdf, 160.7 kB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-01.pdf Pdf, 160.7 kB."

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1(2) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

2021-02-22

Vård- och omsorgsnämnden Nykvarns kommun

Jennifer Lendeng

Nämndsekreterare/utredare Telefon 08-555 010 53 jennifer.lendeng@nykvarn.se

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder

Måndagen den 1 mars 2021

Daglig verksamhet Konferensen, Nykvarn, eller digitalt via Teams, klockan 16:00

1. Fastställande av dagordning 2. Patientsäkerhetsberättelse

Diarienummer: VON/2021:16 Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

3. Kvalitetsuppföljning Lugnets äldreboende år 2020

Diarienummer: VON/2021:22 Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

4. Verksamhetsberättelse 2020

Diarienummer: VON/2021:21 Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

5. Internkontrollrapport 2020

Diarienummer: VON/2021:24 Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

6. Anmälan om delegationsbeslut

Diarienummer: VON/2021:3

Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

7. Anmälningsärenden

Diarienummer: VON/2021:6

Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

8. Ekonomisk uppföljning

Diarienummer: VON/2021:5

(2)

KALLELSE/

FÖREDRAGNINGSLISTA

2021-02-22

Vård- och omsorgsnämnden

2(2) Ansvarig: Liridona Rama, socialchef

Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

9. Information om covid-19

Diarienummer: VON/2021:18 Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

10. Socialchefen informerar

Diarienummer: VON/2021: 4

Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

11. Information avvikelsehantering

Diarienummer: VON/2021:23 Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden

12. Rapport, ej verkställda beslut

Diarienummer: VON/2021:8

Ansvarig: Liridona Rama, socialchef Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

Peter Ohlsson (M) Ordförande

Anmärkning: Utsända handlingar är ett urval av de handlingar som finns i respektive ärende.

Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta kommunkontoret.

NYKVARNS KOMMUN

Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon: 08-555 010 00 Fax: 08-555 014 99 www.nykvarn.se

References

Related documents

Vård- och omsorgsnämnden antar Plan för digitalisering 2021 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2021-02-24 och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet

Vänligen anslut till sammanträdet i god tid (30 min) innan sammanträdets start för att säkerställa att tekniken fungerar och kunna åtgärda eventuella problem.. För att allt

Med särskilt behov avses främst otillräcklig internetuppkoppling hemma eller annat IT-mässigt hinder för deltagande på distans.. För mer information, se dokumenten Digital

Storsthlm ansvarar för att återrapportera hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts till Kammarkollegiet respektive Socialstyrelsen och kan i samband med detta vid

kommunens verksamhet Förbättra systematiken för hantering av synpunkter och klagomål så att de ligger till grund för verksamheternas utveckling Öka kommuninvånares inflytande

Ansvarig: Liridona Rama, Sarah Henlöv Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden. Taxor och

Ändring baseras på den procentsats som motsvarar förändring i konsumentprisindex som skett sedan senaste avgiftsändringen.. Basmånad för indexuppräkning

Vård- och omsorgsnämndens taxor och avgifter som finns i följande dokument bestämmer vad olika tjänster kostar inom nämndens verksamhetsområde. Behöver du mer information om en

Justeringen har tillkännagivits

Extratjänst för de som står långt ifrån arbetsmarknaden3.

När frågan ställs om de boende får det stöd de behöver för att kunna göra vad de vill på sin fritid, visar det sig att 37 % anger att det sker för det mesta, 32 % anger sällan

Vård- och omsorg föreslår således att vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen tillsynsplan för serveringstillstånd i Nykvarns kommun år

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelse 2020, samt notera till protokollet att nämnden tagit del av patientsäkerhetsberättelse för år

Kia Dahlqvist, avdelningschef myndighet, informerar nämnden angående ej verkställda beslut, ny rutin för överklagade ärenden samt ärende från Inspektionen för Vård och Omsorg

 Beslut enligt lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB), perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 Malin Blomkvist, enhetschef, samt Michael Ahlefelt, handläggare, redovisar för vård-

Att föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom rekommendation om att anta överenskommelse hälso-, sjuk och tandvård för barn och unga utanför det egna hemmet,

Bertil Svenson (NP) och Matilda Drol (S) föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut, samt med tilläggsyrkandet att

Ansvarig: Liridona Rama, socialchef och Maud Karlsson, ekonom Beslutsnivå: Vård- och

Ansvarig: Liridona Rama och Sarah Henlöv Beslutsnivå: Vård- och omsorgsnämnden. Åtgärder för att uppnå en budget

Uppdrag - status för Lugnet, platsbehov särskilt boende samt seniorers önskemål gällande utformning av ett särskilt boende. Diarienummer: VON/2021:45 Ansvarig:

Att ge förvaltningen i uppdrag att till den 10 januari 2022 skriva fram ett förslag till beslut gällande att lägga in kostnaden för trygghetslarm i maxtaxan, att undersöka hur många

Ansvarig: Liridona Rama och Sarah Henlöv Beslutsnivå: Vård- och

Föredragande: Paula Lindström, tillståndsenheten Södertälje kommun.. Anmälan