P18-10 Dalby 2_48 och 2_49

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Detaljplan för Dalby 2:48 m.fl.

Trosa kommun

Dnr SBN 2017/21 ANTAGANDEHANDLING

Upprättad 2018-03-27 Reviderad 2018-08-17

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-25, § 78 Laga kraft 2018-10-26

(3)

PLANBESKRIVNING

Planprocessen enligt Plan- och bygglagen

Detaljplanering regleras av Plan- och bygglagen 2010:900 och består av olika skeden vilka redovisas i nedanstående bild. Mellan planuppdrag och samråd arbetas en plan- handling fram. Den samråds sedan med sakägare, myndigheter, föreningar m fl. Efter samrådet redovisas och bemöts inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och ett reviderat förslag skickas ut på granskning. Efter granskningen redovisas och bemöts inkomna synpunkter igen och ett slutligt reviderat förslag antas därefter. När detaljpla- nen vunnit laga kraft kan genomförandet påbörjas och planen gäller till dess att den i framtiden eventuellt ändras. I vissa fall används enkelt planförfarande, vilket är fallet i den här detaljplanen. Förutsatt att inga ytterligare frågor väcks under samrådet kan detaljplanen då antas av Samhällsbyggnadsnämnden efter samrådet. Nedan redovisas var den här detaljplanen befinner sig i planprocessen.

Planhandlingar

Planhandlingarna består av:

• plankarta med planbestämmelser

• planbeskrivning

• fastighetsförteckning

Planens syfte och huvuddrag

Fastighetsägaren till Dalby 2:48 disponerar över en markyta utanför fastigheten på Dalby 2:39 vilken ägs av Trosa kommun. Fastighetsbildningen är gjord enligt gällande detaljplan men ger en väldigt snäv avgränsning i det nordvästra hörnet vilken inte följer förhållanden som råder på platsen. Önskemål har även framförts av ägaren till Dalby 2:49 att få göra en mindre utvidgning av sin fastighet inkluderande en befintlig vind- skyddande vall. Marken utanför Dalby 2:48 och 2:49 är planlagd som allmän plats och kan inte regleras in i aktuella fastigheter.

Tillfart till fastigheterna sker på samfälld mark i den gällande detaljplanen men för att minska störningarna för de boende föreslås även att ny tillfart kan få ske från en befint- lig samfälld väg norr om och utanför planområdet.

Fastigheterna är anslutna till det kommunala VA-nätet.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB

Planförslaget bedöms vara förenligt med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenområden enligt bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken.

Förfrågan om plan- uppdrag

Planupp-

drag Laga

kraft Sam- råd

Antagan-

de av

detaljpla-

nen

(4)

Behovsbedömning

Någon separat behovsbedömning har inte gjorts eftersom planen endast reglerar en möjlig markutvidgning och en framtida anslutning norrut. Byggrätten är i huvudsak den- samma som idag och planen berör redan bebyggd mark. Någon ändrad användning föreslås inte. Den samlade bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken behöver därför inte upprättas.

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära risker för människors hälsa, enligt den utförda behovsbedömningen. Miljökvalitetsnormer kommer inte att överskridas.

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka riksintressen negativt.

Planförslaget medger ingen verksamhet som finns uppräknad i MKB-förordningens bilaga 1 eller 3. Aspekter avseende gestaltning och landskapsbild, närhet till nyckelbio- top, geoteknik, dagvatten mm utvecklas ytterligare i detaljplanen.

Området ansluter väl till befintlig infrastruktur i form av väg och kommunalt vatten och avlopp mm.

Behovsbedömningen samråds med länsstyrelsen genom denna planbeskrivning.

PLANDATA

Planområdets läge och areal

Planområdet avslutar Västerljungs samhälle i väster och har sin tillfart från Västerleden i söder. Området gränsar i väster och norr till obebyggd jordbruksmark.

Den nya detaljplanens areal är 1700 m2.

Markägoförhållanden

Den allmänna platsmarken ägs av Trosa kommun. Fastigheterna Dalby 2:48 och Dalby 2:49 är privatägda.

GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintressen

Planområdet påverkas inte av något riksintresse.

Översiktsplan och andra styrdokument

Gällande översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 2 december 2015. Planför- slaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanens intentioner om att möjliggöra förtätning inom tätorterna.

Befintliga detaljplaner och förordnanden

För planområdet gäller detaljplan P 99-10, Förslag till ändring av detaljplan för del av Västerljung, Trosa kommun antagen av Samhällsbyggnadsnämnden i Trosa kommun 1999-08-30 och laga kraftvunnen 1999-10-01. Genomförandetiden har gått ut.

Planen inför kommunalt huvudmannaskap för allmän plats i hela Västerljungs samhäl- le. Detaljplanerna P90-19 och P90-2 gäller jämsides med ändringen.

(5)

För planområdet gäller detaljplan P 90-19, Detaljplan för del av Dalby 2:36 (barnstuga mm) i Västerljung, Nyköpings kommun antagen av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun 1990-05-31 och laga kraftvunnen 1990-06-29. Genomförandetiden har gått ut.

Planen omfattar den berörda kvartersmarken och medger bostadsbebyggelse i högst två våningar.

För planområdet gäller detaljplan P 90-2, Detaljplan för bostäder inom del av fastighe- ten Dalby 2:36 m fl Västerljung, Nyköpings kommun, Södermanlands län antagen av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun 1989-12-12 och laga kraftvunnen 1990-01- 11. Genomförandetiden har gått ut.

Planen omfattar den berörda parkmarken.

Strandskydd

Inget strandskydd gäller.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-06-13 § 55 beslutat att uppdra åt samhällsbygg- nadskontoret att ta fram ny detaljplan för Dalby 2:48 samt intilliggande mark.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Landskapsbild

Planområdet ligger i ett öppet jordbrukslandskap och är exponerat för väder och vind från norr och väster.

Fornlämningar och kulturmiljö

Västerljung är beläget inom en mycket fornlämningsrik bygd. Genom bostadsområdet Dalby finns två registrerade fornlämningar, Västerljung 253:1, boplats och Västerljung 253:2 stensättning, bevakningsobjekt. Fornlämningsområdet sträcker sig in i bostads- området och berör en mindre del av den östra fastigheten som ingår i planområdet.

Området har undersökts under 1980- och 1990-talet i samband med utbyggnaden av bostäderna och anslutande gång- och cykelväg. Aktuell detaljplan berör befintlig be- byggelse samt områden väster och norr om fastigheterna vilka är i anspråktagna sedan området byggdes ut.

I enlighet med samrådsredogörelsen har plankartan kompletterats med en upplysning att markåtgärder kräver tillståndsprövning av Länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen.

Natur

Marknivån är belägen på ca +20 meter över medelhavsnivån.

Låga konstgjorda kullar har anlagts som läplanteringar och väderskydd när området bebyggdes. Dessa är belägna delvis inom kvartersmark och delvis på angränsande parkmark. Kullarna avses behållas då funktionen som väderskydd är uppskattad av de boende.

Närmiljö och rekreation

Parkområdet och angränsande jordbruksmark är sparsamt använt och har begränsade värden för rekreation och friluftsliv.

Geoteknik och radon

(6)

En markundersökning utfördes när området bebyggdes. Normal ytgrundläggning kan tillämpas enligt markundersökningen

Fastigheterna ligger inom lågriskområde för radon inom de delar som består av lera.

Vid förekomst av överlagrad morän ska radonhalten kontrolleras.

Miljökvalitetsnormer

De två nationella miljömålen God bebyggd miljö och Ingen övergödning har bedömts relevanta för planområdet. Ett genomförande av detaljplanen bedöms huvudsakligen ha en positiv påverkan på miljömålen.

Markföroreningar

Det finns inte några kända markföroreningar inom planområdet. Det finns heller ingen anledning att misstänka någon förekomst inom planområdet.

Risker för skred och översvämning

Någon risk för skred eller översvämning anses inte föreligga på den relativt plana mar- ken.

Offentlig och kommersiell service

Offentlig och kommersiell service finns i Västerljung, Vagnhärad och Trosa.

Vägar och trafik

Planområdet har sin utfart till Västerleden. Ett gång- och cykelnät har anlagts dels åt öster med anslutning till Dalbyvägen och dels åt väster med anslutning till mindre brukningsväg.

Kollektivtrafik

Ett mindre antal bussturer passerar samhället. I Trosa finns busshållplats till direkt- busslinjen mot Liljeholmen i Stockholm, Trosabussen och i Vagnhärad finns tågförbin- delse mot Stockholm, Norrköping och Linköping.

PLANFÖRSLAG

Bebyggelse

Den gällande detaljplanen P90-19 omfattar tre tomter för styckebyggda småhus och 18 gruppbyggda småhus varav två friliggande och 16 parhus. Dalby 2:48 och 2:49 är ett av parhusen. Därutöver har uppförts en barnstuga.

Tillsammans med den gällande detaljplanen P90-2 omfattar exploateringsområdet to- talt 46 gruppbyggda hus.

Planförslaget medger en utvidgning av Dalby 2:48 med den mark som fastighetsägaren under lång tid förfogat över i överenskommelse med Tekniska kontoret och på motsva- rande sätt medge Dalby 2:49 en utvidgning som kommer att inrymma angränsande låga kullar.

Angöring och parkering

Angöring till tomtplatserna sker från Västerleden och från den mindre brukningsvägen norr om planområdet. Brukningsvägen är en väg som funnits sedan lång tid tillbaka. Vägen är en gemensamhetsanläggning och drift och underhåll hanteras av en samfällighetsförening.

Dalby 2:48 ges en servitutsrätt att dels inom markerat område anordna tillfart från norr över Dalby 2:39 samt dels fortsätta denna tillfart längs västra fastighetsgränsen mot Dalby 2:39,

(7)

utanför aktuell detaljplan. Marken ägs av Trosa kommun och är planlagd som allmän platsmark.

Parhusen har gemensamma parkeringsanläggningar. De friliggande husen har egna garage och uppställningsplatser. Barnstugan ordnar sin parkering på egen tomt.

Vatten och spillvatten

Bebyggelsen är ansluten till kommunens VA-nät.

Dagvatten

Dagvatten hanteras redan idag inom planområdet och eftersom planen endast medger en mindre utökning av byggrätten kan dagvatten hanteras på motsvarande sätt även framöver.

Uppvärmning

Byggnader skall vara utformade så att energiförbrukning minimeras. För att under- lätta konvertering till alternativa värmekällor ska byggnaderna förses med lämpligt värmesystem, exempelvis ett vattenburet system. Utnyttjandet av förnyelsebara energikällor skall eftersträvas för att möjliggöra en långsiktig ekologisk hållbar upp- värmning. I de fall fjärrvärmeanslutning är möjlig bör detta eftersträvas.

El, tele och fiber

Planområdet kan anslutas till befintliga nät. Skanova har markförlagda teleanläggningar i och i anslutning till planområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befint- liga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra den föreslagna ledningsförläggningen förutsät- ter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Avfall

Hantering av avfall ska ske i enlighet med kommunens reglemente.

SÄRSKILDA PERSPEKTIV I PLANERINGEN

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet är en viktig del i kommunens arbete för en långsiktig hållbar utveck- ling. Genom att planera för kvalitativa bostäder i attraktiv och trygg miljö skapas förut- sättningar för ett hälsosamt liv. Bostäderna bedöms få goda solförhållanden samt ligger nära natur.

Barnperspektivet

Bostadstomterna är planerade på ett sätt som skapar förutsättningar för utevaro på den egna fastigheten. De ligger nära naturområden som skapar spännande lekmiljöer. Så- väl vägen inom som intill planområdet har mycket begränsad trafik. Det är nära till an- nan bostadsbebyggelse. Förskolan är belägen i området.

Trygghetsaspekter

Området ska vara öppet och upplyst för att kännas tryggt och främja en god social övervakning. God sikt bör tillses vid in- och utfarter för att minska olycksrisker. God belysning och närhet till bostäder bidrar till brottspreventionen samt skapar ökad trygg- hetskänsla.

(8)

Tillgänglighet

Vägnätet till och inom planområdet har god tillgänglighet. Nya bostäder ska utformas så att de uppfyller kraven på tillgänglighet i enlighet med Boverkets Byggregler, BBR.

REDOVISNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Tidplan

Planen handläggs med ett begränsat förfarande.

Beslut om samråd Samhällsbyggnadsnämnden juni 2018 Antagande Samhällsbyggnadsnämnden oktober 2018 Laga kraft Vintern 2018

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.

Fastighetsägaren är huvudman och ansvarig för åtgärder/genomförande inom kvar- tersmark.

Genomförandetid

Genomförandetiden är tio (10) år räknat från den dag planen vunnit laga kraft.

Genomförandetiden innebär att om planen ändras eller upphävs före genomförandeti- den har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter ge- nomförandetiden fortsätter detaljplanen att gälla med dess byggrätter, men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för byggrätter som går förlorade.

Ansvarsfördelning

Mark-, exploaterings- och avtalsfrågor, bygglovansökan och därmed, enligt Plan och bygglagen förenliga moment, handläggs av Samhällsbyggnadskontoret på Trosa kommun.

Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elnätet och Telia Sonera AB ansvarar för tele- nätet.

Lantmäteriförrättningar föranledda av aktuell detaljplan hanteras av Lantmäterimyndig- heten Södermanlands län. Förrättningar initieras och bekostas av respektive fastig- hetsägare.

Nybyggnadskarta beställs av Metria, Katrineholm, eller den som för tillfället är kommunens mät- och kartentreprenör.

Fastighetsägare ansvarar för alla byggnader och anläggningar inom kvartersmark.

Avtal

Avsikten är att utvidga Dalby 2:48 med den mark som fastighetsägaren under lång tid förfogat över i överenskommelse med Tekniska kontoret och att på likvärdigt sätt ge möjlighet till Dalby 2:49 till motsvarande utvidgning av sin fastighet.

(9)

Ekonomiska frågor

Kostnader för upprättande och genomförande av detaljplanen åvilar berörda fastighetsäga- re såsom plan- och förrättningskostnader, utbyggnad av ledningar och hantering av dagvat- ten, fastighetsbildning, flyttningar av ledningar och eventuella arkeologiska åtgärder. An- slutningsavgifter erläggs enligt gällande taxa och exploateringsavtal.

Planavgift ska ej tas ut vid bygglov. Kostnad för bygglov debiteras enligt taxa.

Fastighetsrättsliga frågor

En översyn av den samfällda markens andelstal kan behövas liksom den mindre bruk- ningsvägens.

Servitut/gemensamhetsanläggning kan bildas i enlighet med detaljplanens intentioner om tillfarter till enskilda fastigheter inom planområdet.

Befintliga ledningsrättsområden berörs ej.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp

Befintliga ledningar bedöms inte påverkas vid plangenomförandet. För att säkerställa detta har ett u-område markerats.

Dagvatten

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt kommunens dagvattenpolicy. Inom respektive tomt finns möjlighet att anlägga fördröjningsmagasin för att säkerställa att dagvatten inte påverkar intilliggande miljöer. Metod för eventuell fördröjning kommer att avgöras i samband med bygglovhanteringen.

Geoteknik

En översiktlig geoteknisk utredning har gjorts under det tidigare planarbetet.

Konsekvenser av planens genomförande

Detaljplanen följer intentionerna i kommunens översiktsplan.

Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. En MKB har därför inte upprättats.

Nya lämpligt belägna lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer samt blandning- en av bostäder och verksamheter överensstämmer med den översiktliga planeringens sociala ambitioner.

Under byggnadstiden kommer störningar att uppstå för angränsande fastighetsägare och boende. Störningarna bedöms som rimliga.

Medverkande i planarbetet

Utredningsarbetet har bedrivits i samråd med ägaren till Dalby 2:48 och Bo Åhl, plan- konsult.

Revideringar efter samrådsskedet

(10)

synpunkter från Skanova beträffande deras befintliga anläggningar i mark. Vidare har upplysning skett om kravet på tillståndsprövning för markåtgärder enligt kulturminnes- lagen samt har i övrigt smärre redaktionella ändringar skett.

Trosa kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Linda Axelsson Planchef Trosa kommun

Figure

Updating...

References

Related subjects :