Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-06-19 Plats och tid:

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse/föredragningslista

2019-06-19 1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00 Fax: 08-541 708 57

E-post: kansliet@vaxholm.se Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908 Bankgiro: 5302-9435

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-06-19

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 17:30

Kallade: Ledamöter

Underrättade: Ersättare

Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare anette.lingesund@vaxholm.se Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som

är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.

Ärende Beskrivning Föredragande

1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 2 A Rapportering av delegeringsbeslut Kristina Henschen 3 A Information om lantmäteriförrättningar Kristina Henschen 4 B Bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring av carport Victoria Viker 5 B Bygglov för utvändig ändring av enbostadshus och

gårdshus samt uppförande av plank

Victoria Viker

6 A Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, redan utfört Helene Gustavsson 7 B Marklov för ändrade marknivåer och bygglov för

uppförande av stödmur

Victoria Viker

8 A Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Kristina Henschen

9 B Förvaltningen informerar Kristina Henschen

Jan Reuterdahl (L) Anette Lingesund

Ordförande Sekreterare

Figure

Updating...

References

Related subjects :