Vi förhåller oss fullt ut till rekommenda- tioner från Folkhälsomyndigheten samt RF/SISU

Download (0)

Full text

(1)

RF-SISU Småland 3/2020

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för RF-SISU Småland torsdagen den 26 mars 2020 klockan 20:00 via Teams.

Närvarande: Roger Ödebrink, ordförande Agneta Jäverskog

Thomas Bolin

Agneta Hallberg-Hansson Jan Stemberger

Marie Hedberg Ann-Louise Kanth Thomas Olsson Ej närvarande: Gunnar Bergman

Dessutom närvarade: Rickard Strandberg, tjänsteman Vid protokollet: Rickard Strandberg

§ 22

Öppnades sammanträdet av ordförande Roger Ödebrink

§ 23

Den av sekreteraren utsända dagordningen godkändes.

§ 24

Föregående mötesprotokoll från 2020-02-25 lades med godkännande till handlingarna.

§ 25

Rickard Strandberg redogjorde för hittills vidtagna åtgärder med anledning av Covid 19, riktlinjer och förhållningssätt för medarbetare. Vi förhåller oss fullt ut till rekommenda- tioner från Folkhälsomyndigheten samt RF/SISU. Rutiner och riktlinjer har upprättats för arbete från bostaden, arbetet på kansliet samt interna och externa mötesplatser. En kartläggning av våra mötesplatser för perioden mars-juni har upprättats, vilket inneburit såväl avbokningar som ombokningar till senare under året. Vi har haft en omfattande information till såväl föreningar som förbund.

Enkät samt ett brev har skickats till samtliga 33 kommuner för att fånga in läget i ett antal frågor frågor såsom hallhyror, aktivitetsbidrag med mera. Frågorna ställs till samtliga kommuner i landet. En sammanställning ska vara RF/SISU tillhanda senast 2020-04-01, som ett underlag i dialoger med Regeringen om ekonomiska konsekvenser för föreningslivet både regionalt som lokalt.

Vår krisgrupp har hittills genomfört tre möten och kommer ha möten 1 gång/vecka och därutöver vid behov.

Styrelsen beslutade godkänna rapporten.

§ 26

Roger Ödebrink föredrog förslag om att ställa in distriktsidrottsmötet som var planerat att genomföras i Växjö 2020-03-30. Föreslogs att mötet istället genomförs 2020-09-07 i Växjö.

Anledningen till förändringen är pågående Coronaepidemi som förhindrar mötesplatser med fler än 25 personer. Om det inte går att genomföra som fysisk mötesplats ska styrelsen pröva om det kan genomföras digitalt (exempelvis via Teams).

Inledning Dagordning Föregående protokoll Hantering av Covid 19 RF- SISU

Småland

RF-SISU Smålands Distrikts- idrottsmöte

(2)

Beslutade styrelsen godkänna förslaget.

§ 27

Med anledning av att vi inte kommer genomföra distriktsidrottsmötet under våren, då styrelsen formellt beslutar om utbetalning av SDF-bidraget, så förelåg ett förslag från Roger Ödebrink och Rickard Strandberg. Det innebär att uppdra till kansliet att

verkställa utbetalningen till respektive SDF enligt tidigare presenterat förslag. Vidare får kansliet följa upp SDF:s verksamhetsberättelser i takt med att de genomför sina

årsstämmor.

SDF-bidragsfrågan blir en informationspunkt på dagordningen vid kommande distriktsidrottsmöte i Växjö 2020-09-07.

Styrelsen beslutade i enlighet med presenterat förslag, kansliet får därmed uppdrag att betala ut SDF-bidraget under april 2020.

§ 28

RF/SISU har meddelat att den planerade distriktsledningskonferensen 2020-05-30---31, på Bosön, inte kommer att genomföras på grund av Coronaepidemin, som fysisk mötes- plats. I stället ombeds vi att deltaga digitalt lördag 2020-05-30, kl 09:00-15:00. RF/SISU återkommer i närtid med program och upplägg.

Höstens mötesagenda får bli föremål för översyn och fastställande, i samband med styrelsemötet 2020-06-08.

Styrelsen beslutade följande mötesagenda för våren:

2020-04-20, kl 18:00, via Teams

2020-05-30, kl 09:00-15:00 via teams (tillsammans med RF/SISU och övriga distrikt).

2020-06-08, i Växjö

§ 29

Rickard Strandberg informerade att det pågår en arbetsmiljöundersökning (uppföljning av den som genomfördes 2019), med fokus på arbetsmiljö, medarbetarskap och ledarskap.

§ 30

Avslutades sammanträdet kl. 20.40 av ordföranden Roger Ödebrink.

Vid protokollet:

Rickard Strandberg

Justeras

Roger Ödebrink Ordförande

SDF-bidrag 2020

Vårens

mötesagenda

Övriga frågor

Avslutning

Figure

Updating...

References

Related subjects :