• No results found

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Varför behandlar vi dina personuppgifter? "

Copied!
4
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

2020-01-01

www.rfsisu.se/norrbotten

Integritetspolicy

(2)

2

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

RF-SISU Norrbotten (även kallat förbundet i texten nedan) är

personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för förbundets verksamhet. I förekommande fall är förbundet gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och IF.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att RF-SISU Norrbotten ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. RF-SISU Norrbotten finns till för sina medlemsföreningar och medlemsorganisationer vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service förbundet tillhandahåller. Det handlar exempelvis om utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Förbundet är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Förbundsadministration

• Administrering av förbundets utbildningsverksamhet

• Förbundets arrangerade mötesplatser (utöver utbildning)

• Ansökan och hantering av bidrag

• Sammanställning av statistik och uppföljning

• Kontakt med medlemsorganisationer, medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Förbundet är också personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med respektive organisation när du:

• Ingår avtal med oss

• Har en fråga och/eller kontaktar oss

• Anmäler dig till våra utbildningar

• Är anställd, konsult eller förtroendevald

• Söker jobb hos oss

• Besöker våra hemsidor och accepterar cookies

• Deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning

• Nyttjar våra tjänster eller applikationer

• Registreras som kontaktperson för befintlig eller potentiell partner eller leverantör

• Registreras som kontaktperson hos oss för din organisation

(3)

3

Vilka delar vi personuppgifter med?

RF-SISU Norrbotten kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsförbundet, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden. De system vi nyttjar som vi inte äger själva, till exempel för löneadministration, upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med vid behov.

Samma gäller för om vi anlitar konsultföretag inom IT som vid vissa tillfällen har tillgång till våra IT-system.

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

RF-SISU Norrbotten har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom förbundets verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund

Förbundsadministration Avtal

Deltagande och administrering av

förbundets utbildningsverksamhet Allmänt intresse vid

statsbidragsfinansierad utbildning.

Avtal för ev. övriga utbildningsaktiviteter.

Ansökan och fördelning av statsbidrag Avtal och rättslig förpliktelse Sammanställning av statistik och

uppföljning Allmänt intresse

Kontakt förbund - föreningar Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning eller samtycke (I förekommande fall)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

RF-SISU Norrbotten kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

(4)

4

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende förbundets behandling av dina personuppgifter. RF- SISU Norrbotten ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får RF-SISU Norrbotten ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt

beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta norrbotten@rfsisu.se för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende RF-SISU Norrbottens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om förbundets personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du norrbotten@rfsisu.se

References

Related documents

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub.. Stadsledningskansliet blev

Såsom konstaterats i beslutet om skölden för skydd av privatlivet kan sådana ingrepp i synnerhet följa av åtkomsten till de personuppgifter som överförs från unionen till

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att du har tillgång till vårt utbildningssystem samt hjälpa dig om du har frågor gällande

Vi behöver också behandla uppgifterna när vi är skyldiga att göra det för att vi har rättsliga förpliktelser eller undantagsvis för känsliga personuppgifter, för att

Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla dig förmåner, personligt anpassade erbjudanden och aktiviteter enligt det avtal som du har ingått

Detta innebär att endast den personal som är inblandad i din vård och behandling, eller som av annat skäl behöver uppgifterna för att fullgöra sitt arbete inom hälso-

I vissa fall kan vi, om det är nödvändigt, dela dina personuppgifter med andra mottagare för vissa ändamål (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera

Ändamål Exempel på behandlingar som utförs. Kategorier av personuppgifter