• No results found

Energi Här nedanför är en genomgång om olika typer av energi.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Energi Här nedanför är en genomgång om olika typer av energi."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Energi

Här nedanför är en genomgång om olika typer av energi.

Rörelseenergi

Värmeenergi

Elektrisk energi

Strålningsenergi

Gratis läromedel från KlassKlur – www.klasklur.weebly.com – 2017-06-03 17:45

Rörelseenergi finns i något som rör sig. Det kan vara en bil, ett flygplan, en cykel, en turbin eller något annat. Rörelseenergin kan omvandlas till flera olika energityper. Till exempel så kan man utnyttja vattnets rörelseenergi och omvandla det till elektrisk energi med hjälp av en turbin i ett vattenkraftverk.

Värmeenergi. Vi har alla känt av värmefrån en värmekälla. Det kan vara en kamin, ett element eller en värmefläkt. Värmeenergi kan skapas på många olika sätt, till exempel genom strålningsenergi från solen eller med hjälp av att elektrisk energi i ett element omvandlas till värmeenergi.

Elektrisk energi är el. Mer avancerat så kan man säga att elektrisk energi är elektroner som rör sig i t.ex. en elkabel. Andra energislag kan omvandlas till elektrisk energi, t.ex. så kan elektrisk energi komma från en generators rörelseenergi.

Elektrisk energi omvandlas till strålningsenergi i en lampa.

Strålningsenergi består av någon typ av strålning, t.ex. solenergi, ljus, mikrovågor, radiovågor m.m. Vi kan inte se många typer av strålningsenergi utan verktyg. Några exempel på det är infraröd strålning som man kan hitta i bl.a fjärrkontroller och värmestrålning. En mikrovågsugn är ett exempel på en omvandling till strålningsenergi. En mikrovågsugn utnyttjar smikrovågor, en typ av strålningsenergi och omvandlar den till värme som gör att man kan värma mat.

References

Related documents

[r]

Här redogörs för vad det innebär att kunna läsa och skriva, olika faktorer som främjar läs- och skrivutveckling samt hur man främjar alla elevers läs- och skrivutveckling..

Solfångaranläggningar i stora turistkomplex i Jugoslavien åstad- kommer årligen energibesparingar på c:a 30 MWh till ett värde av 1 milj dollar. Det är alltså

• Från vilka källor får olika länder i världen sin energi idag. Hur ser det ut

Anledningen var framför allt den att Rintalas huvudperson, patrullchefen Takala, vid inte mindre än tre tillfällen har samlag med representanter för den finska

När det gäller tekniska krav, instämmer Energiföretagen i Boverkets förslag om att en laddningspunkt ska vara förberedd för elmätning.. Härutöver är möjlighet till

Seybold & Brunk [24] presenterade 2013 en tänkbar värmepumpinstallation med indirekt värmeväxling för förvärmning av tappvarmvatten från spillvatten i olika byggnader

När det gäller valet att belysa hur dessa föreställningar ser ut i relation till faktorerna kön, klass och etnicitet, gör vi detta med fokus på hur hemtjänstpersonalen ser