• No results found

Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgif-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgif-"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se BLANKETT

Underskrifter

Datum Datum

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

För samfällighetsförening/fastighet För samfällighetsförening/fastighet

Datum Datum

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

För samfällighetsförening/fastighet För samfällighetsförening/fastighet

Datum Datum

Namnteckning Namnteckning

Namnförtydligande Namnförtydligande

För samfällighetsförening/fastighet För samfällighetsförening/fastighet

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs.

Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgif-

ter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

References

Related documents

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR MEDGIVANDE TILL AUTOGIRO Jag (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto eller

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tidigarelägga ombyggnation av väg 195 mellan Månseryd och Hedentorp för att förbättra trafiksäkerheten och

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Vibeke Sylten, tekniska rådet Nils-Göran Nilsson och rådmannen Kristian

Řešený problém byl rozdělen do dvou hlavních částí. První z nich je získání dat, které se skládá ze sběru URL adres a indexování stránek. V jednotlivých

BESÖKSADRESS Lantmäterigatan 2C, TELEFON 0771 - 63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se, INTERNET www.lantmateriet.se. REGISTERKARTE GML

6.4 För det fall den vars personuppgif- ter behandlas, Datainspektionen eller annan tredje man begär information från Kommunen som rör behandling av per-

Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63

Viktigt är att de spelare som vill vara med på en ny satsning har en ålder runt 15–18 år så vi inte forcerar fram beslutet med ett för ungt lag eller med för tunn trupp.. En

Under denna rubrik kommer jag motivera val av målgrupp och medium. Jag kommer dessutom diskutera fördelar och nackdelar med de båda valen. Eftersom informationsmaterialet

Bertil Blomqvist med sina flitiga med' hjälpare och alla damerna för den oför- glömiiga kvällen. Det hade verkligen gjorts stora ansträngningar för att det skulle

gande prioritet. Denna lyhördhet för samhällsutvecklingen och följderna av olika försörjningskriser - exempelvis oljan - är naturligtvis även från militärt håll att

binda punkterna (det skall bli en rät eller lätt krökt linje ). Chassiet måste vara stabilt utfört, för att ej kalibreringen skall ändras. Spolstommen närmast

ningen till Viggen. Vissa fördröjningar i 37-programmet kommer att uppstå , men allt talar för att förseningarna kan hållas på en rimlig nivå. Förbandens

Kapacitansvärden från 0,5 pF till 1100 fJ.F kan mätas vid 1 kHz från inbyggd oscillator eller vid frekvenser från ZO Hz upp till ZO kHz från yttre källa då en frekvens

ningsperiod av ungefär samma längd som den första, och slutligen diskussionen, som i regel ä r intensiv och lång. Mån ga variationer av det ovan skisserade

Den får därför aldrig, ej ens under en kortare tiruymd, överskridas_ Vid val av typ hör man således beakta, alt hänsyn tages till de mest ogynnsamma

ning av deras läge i förhållande till varandra. I detta fall måste man kunna kortvågstabell en mer eller mindre utantill, vilket man dock lär sig relativt

Ehuru boken egentligen är avsedd för radiokunnigt folk kan den även tänkas ha ett visst värde för den utomstående intresserade, som önskar bilda sig en

Kopplingn för transistorer i basjordat, injektorjordat och kolIektorj ordet steg, samt närmast motsvarande rörkopplingar med liknande egenskaper.. Schema för

ligt stor, för att man på s kä rmen skall kunna erhålla en bild .av an' odströmmen från lIloll till dess högsta värd!. Denna växelspänning tillföres

Apparaten bör tillåtas gå någon timme, innan dell skall användas, så att rör och andra delar hinna uppnå drift­. temperatur och störeta möjliaa

ser kan dock under vissa förhållanden genom lämplig sned · stämning av ingångskretsen en fullständig kompensations. effekt dem emellan ernås, så aU endast

visa ue olika använ.dn.ingsområden.a för trans i, ­ torn. En hel del tillämpningar, s väl såda na av [rim "Ieklronrörstekniken välkänt slag, där tran istorer