Název bakalářské práce:

Download (0)

Full text

(1)

TECHN|cKÁ UNVERZITA V LlBERC|

Ekoncmická

fakulta E

PosUDEK vEDoUcÍHo BAKnlÁŘsxÉ pnÁcr

Jméno studenta:

Kateřina Zítková

Název bakalářské práce:

Po|itika zaměstnanosti v

české

republice a její

ýs|edky z

h|ediska

zaměstnavate|ů

CíI

práce:

Charakterizovat prob|ematiku nezaměstnanosti

v

Libereckém kraji a na zák|adě získaných údajů provést ana|ýzu a vyhodnotit účinnost opatření rea|izovaných Úřadem práce

v

Liberci.

Jméno vedoucího bakalářské

. Arnošt Bóhm

Vyjádření minimá|ně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z h|ediska splnění jejích cí!ů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s |iteraturou

a

její citace (uved'te na druhou stranu posudku)

otázky

k

obhajobě bakalářské práce:

1'

Jaká opatření v rámci Aktivní po|itiky zaměstnanosti považujete

v

podmínkách Libereckého kraje za nejpotřebnější?

Práci doporučuji -+edepertěr*jix

k

obhajobě.

(*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm:

ve|mi dobře

Datum:

7. května

2016 / ? '/')

;' Podpis vedoucího baka|ářské práce

,!

,,,ti. I

' .l

;1

.

: ',-

l-'

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Volba metod a ieiich ap|ikace při zpracovánítématu

II' Hodnocení struktury

a

obsahu

Přeh|ednost a loqická stavba (struktura Aktuá|nost a vhodnost

studenta zoracovat získané Přiměřenost a srozumite|nost závěrů FormuIování v|astních názorů studentem

Práce s českou |iteraturou včetně odkazů a citací Práce se zahraniční |iteraturou včetně odkazů a citací

TECHN|cKÁUN|VERZ|TAVL|BERc|istudentskál4o:/z]46rr7Liberec1|EkonomickáÍaku|taIVoroněžská1329hll460o2Liberéc2 te!':+42o4B5352388|jmeia,pdjmeDi@tul'cz',www'ďtul'cz1lČ:46747885 DlČ:cz4674788s

(2)

TEcHNrcKÁ

UNMERZ|TA V L|BERC|

Ekonomická

faku|ta l

Sludentka předloži|a poměrně rozsáh|ou práci, která obsahuje ce|ou řadu

dost

podrobných údajů.

Svědčí

to o tom, že je

schopná potřebné údaje

na

Úřadu práce

získat.

Druhou stránkou

je Mo

rozsáh|é podk|ady zpracovat

a

vy|ožit. V tomto směru mám

za to, že

studentka, stejně

jako

řada zkušenějších,

ještě

trochu tápe

ve

chví|i, kdy by by|o potřeba

taKo

rozsáhiý soubor informací, se

kteým

pracuje, zobecnjt a tak v textu oddě|it podstatné od toho méně důležitého.

Nicméně

je

třeba

pochvá|it

za

formu|aci závěrů práce,

Keré

sice vycházejí z podk|adů

ÚP,

ale autorka

BPje

dobře prezentuje.

Grafické a formá|ní

zpracování

práce

je

na odpovídající úrovni.

TECHN|CKÁuN|vERz|TAvLlBERc||studentskáe4oz/z|46rqLiberec1|EkonomickáfakultaIVoroněžská1329h3t46002Liberec2

tel.: +42o 485 3s2 3881jneno'primeni@tul.czIW.ď'tuLaItc:467 4/ 885| DtČ: cz 467 47 88s

Figure

Updating...

References

Related subjects :