Kallelse till årsmöte 2020 LRT.

11  Download (0)

Full text

(1)

Finspång, den 8 april 2020

Kallelse till årsmöte 2020

Varmt välkommen till årsmöte för Locker Room Talk. Årsmötet 2020 äger rum online, via Google-meet enligt följande:

Tid:

Plats :

fredagen den 5 juni, klockan 18.30-20:00 Online via Google-meet: Länk:

https://meet.google.com/gcc-yrce-bua Ändring av datum till årsmötet i förhållande till stadgarna

I Locker Room Talk:s stadgar finns det formulerat att organisationens årsmöte ska genomföras senast i april. Däremot, med hänsyn till rådande pandemi COVID-19 och folkhälsomyndighetens rekommendationer, har styrelsen tagit beslut om att flytta fram årsmötet till den 5 juni.

Anmälan till föreningsstämman

Anmäl dig till årsmötet genom att maila att du deltar till shanga@lockerroomtalk.se.

Observera att detta måste göras minst en vecka innan årsmötet / senast 29 maj 2020.

Om du är speciellt inbjuden som gäst, förslag till ny styrelse eller advisory board anmäl snarast om du avser att delta genom att kontakta Shanga Aziz, via e-post till shanga@lockerroomtalk.se

Kallelse med handlingar skickas till ordföranden, regionchefer, föreslagen styrelse och advisory board samt till organisationens medlemmar.

Anslutning till mötet online

Länk till mötet finnas bifogat i kallelsen. Vänligen meddela Shanga Aziz på shanga@lockerroomtalk.se om ni saknar en länk.

LRT.

(2)

Varmt välkommen!

Shanga Aziz

Ordförande Locker Room Talk

(3)

Dagordning

Årsmötet Locker Room Talk, den 5 juni 2020, kl. 18.30-20:00

1- val av mötesordförande;

2- anmälan av mötesordförandes val av protokollförare.

3- fråga om föreningsstämman blivit behörigen sammankallad;

4- val av två justeringspersoner;

5- fastställande av röstlängd; Bilaga 1

6- framläggande av Locker Room Talk verksamhetsberättelse och årsredovisning för föregående räkenskapsår; Bilaga 2

7- framläggande av revisorns revisionsberättelse;

8- beslut om:

a. fastställande av resultat- och balansräkningar;

b. resultatdisposition

c. ansvarsfrihet för alla styrelseledamöter för det gångna verksamhetsåret och, i förekommande fall, verksamhetschef;

9- val av styrelsens ordförande; Bilaga 3

10- fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av dessa; Bilaga 3 11- val av adjungerade styrelsledamöter; Bilaga 3

12- val av revisor; Bilaga 3

13- val av revisorsersättare Bilaga 3

14- val av Advisory Board-ledamöter samt fastställande av instruktion till Advisory Board;

Bilaga 4 och Bilaga 5 15- arvoden

a. styrelse b. advisory Board c. ersättning till revisor

16- fastställande av medlemsavgift för organisationens medlemmar.

17- stämman avslutas.

LRT.

(4)

Bilaga 1

Röstlängd årsmöte 2020

Förslag till beslut om röstlängd till Locker Room Talk:s årsmöte 2020

Namn Medlemsform Röstantal

Anna Hiller Medlem 1

Cecilia Jansson Medlem 1

Tomas Kaya 1

1

Alexander Suliman 1

Joel Tanko 1

Ville Hedsberg 1

Markus Nordbring 1

Simon Löf 1

Olle Ekman 1

1

Albin Bredberg 1

Julia Frännek 915 1

Kelly Usabimana 3617 1

Elias Linderholm 6366 1

Daniel Norberg 1315 1

Filip Lindström 1315 1

Hampus Rosell 1605 1

Samuel Lockman 875 1

Hans Andersson 949 1

Karin Frännek 1590 1

Nils Berg 797 1

Carl Hedenbergh 1013 1

Rogerio Silva 1758 18

Totalsumma 34874 361

Det totala antalet röster på årsmötet uppgår till summan av de framräknade röstantalet för respektive medlem som representeras på årsmötet.

Keyvan Habib 1

Taib Sisic 1

Brendton Nanuseb 1

Oliver Bergwerf 1

Leon Allinge 1

Ludvig Wiechel 1

Erik Tisell 1

Emil Nordback 1

Taha Anwor 1

Nicolas Santi 1

Shanga Aziz Kevin Johnson

Samuel Yngvesson

Oscar Gullers Ahlin

Utbildare Distriktschef Utbildare Utbildare Utbildare Utbildare Utbildare Utbildare Utbildare Utbildare Utbildare

Utbildare

Distriktschef Distriktschef

Distriktschef Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Verksamhetschef

Ordförande

1 1

1

Total 36

LRT.

(5)

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman Locker Room Talk, org.nr 802511-3039

Rapport om årsredovisningen Uttalande

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Locker Room Talk för räkenskapsåret 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

 Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

(6)

2 av 3

 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Locker Room Talk för räkenskapsåret 2019.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella

(7)

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Norrköping 2020-06-05

Kristian Lyngenberg Auktoriserad revisor

3 av 3

(8)

Bilaga 3

Förslag till styrelsen I Locker Room Talk 2020-2022

Förslag till styrelse i Locker Room Talk:

Föreslås på omval som ordförande på två år till 2022 Shanga Aziz

Maria Modigh Pernilla Härnbro Susanna Mörner Ida Sofi Hellrup Adjungerande ledamöter:

Julia Frännek Advisory Board

Föreslås på nyval i två år 2022 Föreslås på nyval i två år 2022 Föreslås på nyval i två år 2022 Föreslås på nyval i två år 2022

Föreslås på nyval i två år 2022 Föreslås på nyval i två år 2022

Maria Modigh

COO på organisationen Reach for Change.

Pernilla Härnbro

Privatmarknadschef på Swedbank.

Susanna Mörner

Kommunikationspartner på Sveriges Radio.

Ida Sofi Hellrup

Jurist och grundare på Barnrättsbyrån.

LRT.

(9)

Adjungerande ledamöter

Julia Frännek

Verksamhetschef och projektledare för projektet Locker Room Talk = Fair Play.

Advisory Board-Ledamöter

Samtliga medlemmar från Locker Room Talk:s advisory Board har möjlighet att medverka på styrelsemöten vid förfrågan av styrelsen.

Förslag på revisor

PwC är fastställda revisorer för Locker Room Talk och föreslås därmed för organisationen. Revisor heter Kristian Lyngenberg.

Förslag på revisorsersättare

PwC är fastställda revisorersersättare för Locker Room Talk och föreslås därmed

för organisationen. Revisor heter Andreas Landin.

(10)

Bilaga 4

Advisory Board Locker Room Talk 2020-2021 fokus idrott

Till Advisory Board föreslås:

Nyval

Nyval

Nyval

Nyval

Nyval Karin Wahlen

- VD och grundare Kult PR.

Max Bergander

- Värdegrundsansvarig i AIK Fotboll, föreläsare i värdegrundsfrågor och machokultur.

Linda Wijkström

- Business and partner manager på ECPAT och tidigare generalsekreterare och kommersiell chef på Elitfotboll Dam.

Stefan Strandberg

- Utvecklingskonsulent och SU (spelutbildare) på

Östergötlands Fotbollförbund och Verksamhetsledare på Bufff.

Johanna Ojala

- Studioexpert på Sveriges Television och Grundare av Ojala Coaching.

Martin Carlsson Wall

- Associate Professor och chef för Handelshögskolans Center for Sports and Business.

Anna Holmberg Borkmann

- Innovation manager på Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor.

Nyval Nyval

LRT.

(11)

Bilaga 5

Instruktion och arbetsordning för Advisory Board i Locker Room Talk

Mandat och utgångspunkt

En ledamot i advisory board sitter på ettårigt personligt mandat.

Förtroendeuppdraget är ideellt och ingen ersättning utgår. Som

utgångspunkt för sitt engagemang ska ledamoten ta del av föreningens stadgar, affärsidé, vision och målbild samt andra värdegrundande dokument som bland annat finns samlade hos organisationen.

Advisory boards ledamöter erbjuds möjlighet att delta på en advisory board-introduktion där Locker Room Talk:s historia och nuläge presenteras samt att advisory board syfte och roll gås igenom.

Närvaro

- En ledamot förväntas närvara vid följande tillfällen:

- Ett aktiveringsmöte med advisory board för uppstart.

- Fyra stycken ordinarie advisory board möten per år (september/

oktober, december, februari och april).

- Ett strategimöte i början av hösten (vanligtvis i slutet av augusti).

Aktiv advisory board

En advisory board-ledamot i Riksorganisationen Locker Room Talk förväntas bidra aktivt i det strategiska arbetet på mötena. Ledamoten förväntas även bidra med sin kunskap mellan möten i frågor som hen specifikt kan bidra med. Det kan handla om att vara ett stöd i löpande frågor eller dela med sin av sina kontakter som kan vara av värde för föreningens arbete inom utbildning, kommunikation och opinionsbildning m.m.

LRT.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :