• No results found

Väg 274 Engarns vägskäl Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Väg 274 Engarns vägskäl Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas."

Copied!
2
3
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 1.0

Planläggningsbeskrivning – 2019-12-18

Väg 274 Engarns vägskäl

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.

NY LAGSTIFTNING

Den 1 januari 2013 infördes ändringar i Väglagen (1971:948) och Lag om byggande av järnväg (1995:1649). Det innebär bland annat att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess. Mer information om detta hittar du på www.regeringen.se

Bakgrund, ändamål och syfte med projektet

Engarns vägskäl är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken mellan Stockholm och Vaxholm. Dagens trevägskorsning vid Engarns vägskäl har stora brister gällande både framkomlighet och trafiksäkerhet det finns även en förhöjd olycksrisk för resenärer som rör sig i området, kopplat till placering av busshållplatser och infartsparkeringar. En del resenärer är barn vilket bidrar ytterligare till behovet av förbättringar av utformningen av och omkring Engarns vägskäl.

Vaxholms stad är en av de kommuner i landet som har haft den största befolkningstillväxten de

senaste åren. Med ökad befolkning ökar även resandet och pendlingen in till centrala Stockholm, vilket innebär ökad trafik på väg 274. Permanentning och förtätning av norra Resarö pågår, vilket kommer innebära ökade fordonsflöden i korsningen 274/1003. Sammantaget innebär detta att dagens problem kring Engarns vägskäl kommer förvärras ytterligare i framtiden om inga åtgärder vidtas.

Projektet innebär att ta ett helhetsgrepp över korsningen och dess närhet för att förbättra och utveckla hela knutpunkten. Det innebär utredning av en ombyggnad till cirkulationsplats samt smärre åtgärder vid befintliga hållplatser samt gång- och cykelvägar för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad har hänt?

En förstudie har tagits fram (TRV 2010/105930) för att utreda hur en förbättrad trafiklösning kan se ut istället för nuvarande trevägskorsning. I förstudiearbetet har olika förslag tagits fram utifrån fyrstegsprincipen. Det åtgärdsalternativ som i förstudien har bedömts innebära störst måluppfyllelse är steg 3-åtgärder (begränsade ombyggnadsåtgärder).

Trafikverket beslutade i ställningstagandet efter förstudien att en vägplan för en cirkulationsplats

enligt alternativ 3 i förstudien ska tas fram. Trafikverket beslutade i ställningstagandet även att i

arbetet med framtagandet av vägplanen studera en bypass i riktning mot Vaxholm för att kunna göra

en bedömning huruvida en sådan ska ingå i vägplanen.

(2)

#2 Nyhetsbrev 1 april 2010

TMALL 0109 Mall Planläggningsbeskrivning v. 1.0

Länsstyrelsen har utifrån förstudien beslutat att projektet inte kan anses medföra betydande miljöpåverkan.

Samråd

Samrådsmöten har hållts kontinuerligt med myndigheter, organisationer och allmänheten under hela projektet. Ett samrådsmöte på ort för allmänhet, särskilt berörda förvaltningar, verksamhetsutövare, organisationer och markägare hölls den 10 december 2015.

Vid samrådsmötet på orten presenteras övergripande projektinformation och utformningsförslaget.

Materialet som presenteras på mötet fanns tillgängligt på Trafikverkets webbplats efter mötet.

Handlingen ställdes ut för granskning under våren 2016 och fanns tillgänglig både i Vaxholm, Resarö och i Solna. Under 2016 och 2017 färdigställds granskningshandlingen med alla inkommna

synpunkter från granskningen och skickades därefter till Länsstyrelsen för tillstyrkan. Vägplanen tillstyrktes av Länsstyrelsen och skickades för fastställelse. I december 2018 fastställde Trafikveket planen. I januari 2019 överklagades planen till regeringen och den 21 november 2019 vann vägplanen laga kraft.

Vad händer framöver?

Vägplanen har vunnit laga kraft och nästa steg är att ta beslut om och starta en detaljprojektering.

När kan du påverka

Under arbetet med vägplanen sker samråd kontinuerligt. För både enskilda, kommuner, myndigheter och organisationer finns möjlighet att lämna synpunkter under de samrådsmöten som kommer att hållas. Information kommer även att finnas på Trafikverkets hemsida. Utöver dessa möten finns det även möjlighet för enskilda, kommuner, myndigheter och organisationer att lämna synpunkter via post, e-post och telefonsamtal.

Vill du veta mer?

Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till oss om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på vår hemsida www.trafikverket.se/

Allmänhetens granskning av vägplanen.

Våren 2018

Vägplanen fastställs av Trafikverket.

December 2018

Planen överklagas till regering.

Januari 2019

Planen vinner laga kraft.

Dec 2019

Produktionen startar.

Januari 2021.

Adress:

Postnummer Ort Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

Projektledare:

Åsa Dolk

Telefon: 0771-921 921

asa.dolk@trafikverket.se

References

Related documents

Vaxholms kommuns starka befolkningstillväxt de senaste åren har lett till ökad trafik i området och särskilt längs väg 274 som är central för kommu- nikationerna med

Projekt Mälarbanan kommer att bygga ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår.. Projektet har delats in

Trafikverket tar nu fram en vägplan för byggande av en rastplats i anslutning till E10 i Kiruna närområde.. Planeringen sker i samband med att E10 byggs i ny sträckning norr om

Berörda markägare kommer att kallas till samrådsmötet via brev och övriga kommer att inbjudas via annonser i lokalpressen.. Efter samrådet fortsätter arbetet för att få fram

Samråd kommer att hållas där berörda parter, allmänheten och andra intressenter har möjlighet att lämna synpunkter.. Tid för samråd kommer att annonseras

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Inom projektet planeras även för byggnation av ny gång- och cykelväg från Hovmantorps östra infart till strax öster om Bergdalavägen samt på en kortare sträcka öster

Därefter kommer vägplanen att skickas till länsstyrelsen för deras tillstyrkan och därefter kommer Trafikverket att fastställa vägplanen. När kan

Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur projektet kommer att planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas.. Bakgrund,

Samrådsunderlaget används för att samråda med de som berörs av projektet och är ett underlag till länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan.. Projektet håller

Flera projekt pågår längs Malmbanan där Trafikverket vill förbättra kapaciteten för både person- och godståg och förlänger driftplatser för att möjliggöra möten för

I denna fas studeras projektet mer detaljerat och det kommer att ges ytterligare tillfällen att lämna synpunkter, både vid fysiska möten och genom.. handlingar som görs

Samrådshandlingen kommer att göras tillgänglig för samråd med enskilda berörda, myndigheter, organisationer och allmänheten.. Inkomna synpunkter och yttranden sammanfattas

När planen är fastställd finns det möjlighet för särskilt berörda att överklaga beslutet om

Under projektet kommer Trafikverket ha samråd med länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad, Marks kommun, enskilda som kan antas bli särskilt berörda,

Vid läge för den nuvarande korsningen mellan väg 136 och Stora Rörsvägen planeras en gång- och cykelport att anläggas för att förbättra tillgängligheten till..

Samrådsredogörelsen tillsammans med samrådsunderlaget ligger sen till grund för Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

En samrådsremiss för samrådsunderlaget har gått ut till enskilda som särskilt kan beröras, Länsstyrelsen Norrbotten, Gällivare kommun samt andra myndigheter och organisationer

För att komma vidare i arbetet med projektet har två delsträckor i det tidigare arbetet prioriterats, dels denna vägplan som innebär en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn

Samrådsunderlaget ligger till grund för Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.. När Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte

Vår långsiktiga plan är att bygga om korsningen till en cirkulationsplats, tillgänglighetsanpassa två busshållplatser i anslutning till korsningen samt ordna så att

När samrådsskedet är slutfört färdigställs järnvägsplanen till en granskningshandling som görs tillgänglig för granskning och synpunkter.. Efter granskningen yttrar