SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(43)

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Kullavägen 42, Tostared, digitalt, klockan 08.30-16.35. Paus klockan 09.30-09.45, 12.00-13.00, 14.05-14.10. Ajournering klockan 15.50-16.00

Beslutande S Gunnar Nilsson tjänstgör för Lisa Dahlberg S Jessica Rodén

S Anita Lomander S Christopher Thorsson C Leif Sternfeldt

C Stefan Brunander C Lena Ferm Hansson L Niklas Herneryd M Tomas Johansson M Tomas Ekberg M Anders Lindahl SD Inga-Maj Krüger SD Glenn Glansin V Arthur Thiry KD Elise Arnell

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare S Peter Landgren

S Efkan Üstündag S Arvid Eklund

C Pontus Johansson, klockan 08.30-09.30 C Gisella Olsson

C Jessica Carlund L Jan Karlsson M Ann Iberius Orrvik M Pär-Erik Johansson M Elise Benjaminsson SD Lennart Svensson SD Jarl Krüger

V Karin Jageby

KD Lars Inge Andersson

Tjänstemän

Karin Hydén, tillförordnad kommundirektör Ellen Player Pellby, kommunsekreterare

Mattias Josefsson, tillförordnad näringslivs- och kommuni- kationschef § 23-26, 44

Helen Rosenberg, kommunikatör § 23-26

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lars Landrö, kanslichef § 27-28, 44 Malin Nilsson, utredare § 27

Maria Sivedal, utredare § 28

Markus Hagman, trafikingenjör § 28

Matilda Johansson, skydd- och säkerhetschef § 29-32, 42, 44, 47

Rickard Silva, trygghetssamordnare § 29-30

Malin Bexell, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvalt- ningen § 33-41, 44

Lina Sjöstrand, folkhälsosamordnare § 39 Emilia Nyhage, exploateringsingenjör § 36-38 Alida Marmander, exploateringsingenjör § 33-35 Viktor Larsson, projektledare § 33-35

Afshin Ghafoori, planarkitekt § 40-41 Kristian Johansson, ekonom § 43-44 Malin Johnson, ekonom § 43-44 Tomas Persson, ekonom § 43

Krister Näsström, digitaliseringschef § 44 Pelle Pellby, HR-chef §§ 44

Martin Bertilsson, upphandlingschef § 44

Marja-Leena Uitto Adolfsson, förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen § 45

Erik Glansin, projektledare § 43

Tomas Arvidsson, verksamhetschef § 45

Övriga närvarande

Bo Petersson, ordförande teknik- och servicenämnden § 45

Utses att justera Tomas Johansson

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Kinna, den 15 mars 2021

Underskrifter Sekreterare § 22-51

Ellen Player Pellby

Ordförande

Jessica Rodén

Justerande

Tomas Johansson

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsen §§ 22-51

Sammanträdesdatum 2021-03-03 Datum för anslags

uppsättande 2021-03-15

Datum för anslags

nedtagande 2021-04-06

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Ellen Player Pellby

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan § 22

Svar på medborgarförslag om byte av namn till "Kinna kommun" § 23 Svar på medborgarförslag om byte av namn från "Kinna" till "Mark" § 24 Översyn av riktlinjer för samarbete kring marknadsföring –

sponsring § 25

Mark 50 år § 26

Sjuhärads kommunalförbund - Budget och verksamhetsplan 2021 § 27 Förlängning av giltighetstid för trafiksäkerhetsplan för gång- cykel-

och mopedvägar § 28

Svar på motion om att utbilda socialsekreterare, skolsköterskor och

kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld § 29 Svar på motion om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck § 30

Införande av tjänsteman i beredskap, TIB § 31

Återrapportering av uppdrag efter utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer § 32 Ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i sjön Lygnern

samt i Flohult och Dyrenäs § 33

Ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i Almered § 34 Ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i Stjärnhult

Balltjärn och Lillaskog § 35

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15, område A och E § 36 Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15, område C § 37 Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15, område B och D § 38 Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland § 39 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

av beslut gällande markanvisningsavtal för Sätila 4:3 § 40 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

av beslut gällande antagande av detaljplan för Ytterås 5 med flera § 41 Återrapportering av kommundirektörens uppdrag angående trygg-

hetsskapande åtgärder kring skolor och förskolor § 42

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Månadsrapport till kommunstyrelsen § 43

Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen § 44

Initiativärende från Moderaterna och Kristdemokraterna angående

underhållskommission § 45

Information om verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning § 46 Information om situationen angående Covid-19 § 47

Fråga gällande ärende om 1%-regeln § 48

Fråga angående hantering av skrivelser till kommunstyrelsen § 49

Anmälan av delegationsbeslut § 50

Meddelanden § 51

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22/2021

Förändring av ärendelistan

Kommunstyrelsens beslut

Månadsrapport till kommunstyrelsen och fråga gällande ärende om 1%-regeln tillförs ärendelistan.

Lev din dröm utgår.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler extra ärende i form av månadsrapport till kommunsty- relsen samt meddelar att ärende om lev din dröm utgår.

Karin Jageby (V) anmäler fråga om ärende gällande 1%-regeln.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas, och finner att så sker.

________________

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23/2021 Dnr 2020-131 109

Svar på medborgarförslag om byte av namn till "Kinna kommun"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att Marks kommun byter namn till Kinna kom- mun.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 22 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 42, där följande föreslås:

Medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras slutligt till:

Förslagsställaren ________________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24/2021 Dnr 2020-129 109

Svar på medborgarförslag om byte av namn till "Kinna kommun"

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget avslås.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

I ett medborgarförslag föreslås att Kinna byter namn till Mark.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 25 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 43, där följande föreslås:

Medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras slutligt till:

Förslagsställaren ________________

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25/2021 Dnr 2019-677 807

Översyn av riktlinjer för samarbete kring marknadsföring – sponsring

Kommunstyrelsens beslut

Riktlinjer för samarbete kring marknadsföring – sponsring, fastställt av kom- munstyrelsen 2013-05-29. § 87, upphör att gälla.

Nya Riktlinjer för samarbete kring marknadsföring – sponsring antas i enlig- het med framlagt förslag.

Kommundirektörens uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för sponsring från Kommunstyrelsens § 160/2019, anses vara fullgjort.

Kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en tydliggörande regel an- gående sponsring.

Ärendet

Kommunens riktlinjer för samarbete kring marknadsföring – sponsring fast- ställdes av kommunstyrelsen den 29 maj 2013. Enligt vad som anges i riktlin- jerna ska de utvärderas och revideras vart fjärde år. Översyn behöver därför ske av riktlinjerna.

Kommunstyrelsen har även i beslut den 4 september 2019, § 160, gett kom- mundirektören i uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för sponsring.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 20 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 62, där följande föreslås:

Riktlinjer för samarbete kring marknadsföring – sponsring, fastställt av kom- munstyrelsen 2013-05-29. § 87, upphör att gälla.

Nya Riktlinjer för samarbete kring marknadsföring – sponsring antas i enlig- het med framlagt förslag.

Kommundirektörens uppdrag att utvärdera nuvarande riktlinjer för sponsring från Kommunstyrelsens § 160/2019, anses vara fullgjort.

Kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en tydliggörande regel an- gående sponsring.

Dagens sammanträde

Kommunikatör Helen Rosenberg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Anita Lomander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras slutligt till:

Nämnder och styrelser ________________

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26/2021 Dnr 2020-683 00

Mark 50 år

Kommunstyrelsens beslut

Kommundirektören får i uppdrag att uppmärksamma Marks kommun 50 år och inom avsatt budget utveckla former för, samt genomföra projektidén

”Mark 50 år” under år 2021. Projektet pågår mellan 1 januari 2021 –

31 december 2021 och ska genomföras tillsammans med föreningar, närings- liv, kyrkor och samfund. Ungdomar kan med fördel involveras i projektet.

Arrangemangen Sommarfredag samt Mingla i Mark 2021 ställs in på grund av det osäkra planeringsläget som den rådande pandemin medför. Avsatta medel för dessa båda arrangemang, 600 000 kronor överförs därför till projektet

”Mark 50 år”.

Kommunstyrelsen föreslår teknik- och servicenämnden att skapa planteringar runt om i kommunen där lydelsen ”Mark 50 år” tydligt framgår.

Kommunstyrelsen föreslår samtliga nämnder, utöver ovanstående, att upp- märksamma Marks kommun 50 år i sin verksamhet.

Reservation

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.

Ärendet

Marks kommun fyller 50 år under 2021. Det finns ett politiskt uttalat önske- mål att detta ska uppmärksammas under 2021 och frågan är av prioriterad art. Att inkludera och involvera invånare i Mark i projektet är av yttersta vikt, samt att ge en bred bild vad beträffar ålder, etnicitet, kön, yrkestillhörighet, föreningsliv, näringsliv, kyrkor och samfund, jämte att på ett inspirerande sätt i viss mån visa på kommunens egna verksamheter. Det skapar förutsättningar för en bred marknadsföring av Marks kommun. Hänsyn till rådande pandemi- läge tas vad beträffar form för projektet.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 21 december 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 53, där följande föreslås:

Kommundirektören får i uppdrag att som firande av Marks kommun 50 år utveckla former för, samt genomföra projektidén ”Det är vi som är Mark” under år 2021. Projektet pågår mellan 1 januari 2021 – 31 december 2021.

Arrangemangen Sommarfredag samt Mingla i Mark 2021 ställs in på grund av det osäkra planeringsläget som den rådande pandemin medför.

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen redovisar förslag till finansiering vid ärendets behandling i kom- munstyrelsen den 3 mars 2021.

Dagens sammanträde

Tillförordnad näringslivs- och kommunikationschef Mattias Josefsson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M) föreslår följande:

Kommundirektören får i uppdrag att uppmärksamma Marks kommun 50 år och inom avsatt budget utveckla former för, samt genomföra projektidén ”Det är vi som är Mark” under år 2021. Projektet pågår mellan 1 januari 2021 – 31 december 2021. Under år 2022 skall ett större publikt arrangemang hållas.

Arrangemangen Sommarfredag samt Mingla i Mark 2021 ställs in på grund av det osäkra planeringsläget som den rådande pandemin medför.

Firandet av Mark 50 år får samma budget år 2021 som anslaget för Sommar- fredag och Mingla i Mark, 600 000 kronor. Kostnaden år 2022 hanteras i bud- get för år 2022.

Kommunstyrelsen föreslår teknik- och servicenämnden att skapa planteringar runt om i kommunen där lydelsen ”Mark 50 år” tydligt framgår.

Kommunstyrelsen föreslår samtliga nämnder, utöver ovanstående, att upp- märksamma Marks kommun 50 år i sin verksamhet.

Lena Ferm Hansson (C) föreslår följande:

Kommundirektören får i uppdrag att uppmärksamma Marks kommun 50 år och inom avsatt budget utveckla former för, samt genomföra projektidén

”Mark 50 år” under år 2021. Projektet pågår mellan 1 januari 2021 –

31 december 2021 och ska genomföras tillsammans med föreningar, närings- liv, kyrkor och samfund. Ungdomar kan med fördel involveras i projektet.

Arrangemangen Sommarfredag samt Mingla i Mark 2021 ställs in på grund av det osäkra planeringsläget som den rådande pandemin medför. Avsatta medel för dessa båda arrangemang, 600 000 kronor överförs därför till projektet

”Mark 50 år”.

Kommunstyrelsen föreslår teknik- och servicenämnden att skapa planteringar runt om i kommunen där lydelsen ”Mark 50 år” tydligt framgår.

Kommunstyrelsen föreslår samtliga nämnder, utöver ovanstående, att upp- märksamma Marks kommun 50 år i sin verksamhet.

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till Lena Ferm Hanssons (C) förslag.

Anders Lindahl (M) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till Tomas Johanssons (M) förslag.

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer Tomas Johanssons (M) förslag mot Lena Ferm Hanssons (C) förslag, och finner att kommunstyrelsen antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag.

Reservation

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger (SD) och Glenn Glansin (SD) reserverar sig till förmån för Tomas Jo- hanssons (M) förslag.

Expedieras till:

Samtliga nämnder ________________

(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27/2021 Dnr 2021-16 106

Sjuhärads kommunalförbund - Budget och verksamhetsplan 2021

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal- förbund godkänns.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 11 de- cember 2020 att för egen del anta budget och verksamhetsplan för 2021 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande.

Kommunfullmäktiges beslut ska återrapporteras till Boråsregionen senast 2 april 2021.

Energimarknadsinspektionen har begärt yttrande enligt 8 § Elförordningen.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 11 januari 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 44, där följande föreslås:

Budget och verksamhetsplan 2021 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal- förbund godkänns.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras slutligt till:

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund ________________

(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28/2021 Dnr 2021-21 312

Förlängning av giltighetstid för trafiksäkerhetsplan för gång- cykel- och mopedvägar

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och moped, beslutad av kommunfull- mäktige den 15 juni 2017, § 86, förlängs att gälla till och med 31 december 2023.

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att årligen uppdatera prioriterings- listorna.

Ärendet

Marks kommuns trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och mopedvägar, anta- gen av kommunfullmäktige den 15 juni 2017, § 86, har giltighetstid till och med 31 december 2020. Teknik- och servicenämnden föreslår att planen för- längs att gälla till och med 31 december 2023.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 4 februari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 61, där följande föreslås:

Trafiksäkerhetsplan för gång-, cykel- och moped, beslutad av kommunfull- mäktige den 15 juni 2017, § 86, förlängs att gälla till och med 31 december 2023.

Teknik- och servicenämnden får i uppdrag att årligen uppdatera prioriterings- listorna.

Dagens sammanträde

Utredare Maria Sivedal redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Anita Lomander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras slutligt till:

Teknik- och servicenämnden ________________

(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29/2021 Dnr 2019-361 700

Svar på motion om att utbilda socialsekreterare, skolsköterskor och kuratorer om hedersförtryck och hedersvåld

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Under 2020 har socialförvaltningen och barn- och utbildnings-förvaltningen gemensamt planerat utbildning inom aktuellt ämne.

Motionen bifalls.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Elise Arnell (KD) har den 23 april 2019 inkommit med en motion om att Marks kommun ska genomföra obligatorisk utbildning för socialsekreterare, kurato- rer och skolsköterskor om hur man upptäcker och arbetar vid misstanke om hedersförtryck och hedersrelaterat våld.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 18 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 45, där följande föreslås:

Under 2020 har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ge- mensamt planerat utbildning inom aktuellt ämne.

Motionen är därmed besvarad.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Elise Arnell (KD), Anita Lomander (S), Jessica Rodén (S), Glenn Glansin (SD) och Lena Ferm Hansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras slutligt till:

Motionären Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ________________

(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30/2021 Dnr 2017-420 620

Svar på motion om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Det är positivt med utbildningsinsatser för att stärka redan befintlig kompe- tens, men dessa bör genomföras utan att först lägga resurser på att kart- lägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens alla skolor. I ett framtaget stödmaterial förespråkar Skolverket tydligt att framför allt kunskap behövs gällande varningssignaler på hedersrelaterat våld och för- tryck.

Ett förbud att beträda kommunala inrättningar beroende på klädsel inte är ju- ridiskt möjligt att besluta om.

Berörda förvaltningar bedriver redan idag ett aktivt arbete med att involvera civilsamhällesaktörer som delar de värderingar som kommunen har om män- niskors lika värde.

Motionen är därmed besvarad.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Natalia E Henriksson (SD) och Jarl Kruger (SD) har den 26 oktober 2017 in- kommit med en motion om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

I motionen föreslås:

- Att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska kartläggas på alla sko- lor.

- Att utifrån kartläggningen skapa ett tydligt och kraftfullt åtgärdspaket för att ingen flicka eller pojke ska behöva leva i rädsla för hedersvåld.

- Att åtgärdspaketet tydliggörs för all påverkad personal och att i de fall utbildas.

- Att ingen minderårig tillåts beträda våra kommunala inrättningar iförd klädsel som symboliserar förtryck.

- Att kommunen, genom aktiv dialog, uppmuntrar engagemang från civil- samhället för att motverka religiöst förtryck.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 18 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 46, där följande föreslås:

Det är positivt med utbildningsinsatser för att stärka redan befintlig kompe- tens, men dessa bör genomföras utan att först lägga resurser på att kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck på kommunens alla skolor. I ett framtaget stödmaterial förespråkar Skolverket tydligt att framför allt kun- skap behövs gällande varningssignaler på hedersrelaterat våld och förtryck.

(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ett förbud att beträda kommunala inrättningar beroende på klädsel inte är ju- ridiskt möjligt att besluta om.

Berörda förvaltningar bedriver redan idag ett aktivt arbete med att involvera civilsamhällesaktörer som delar de värderingar som kommunen har om män- niskors lika värde.

Motionen är därmed besvarad.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Elise Arnell (KD), Anita Lomander (S), Stefan Brunander (C) och Arthur Thiry (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras slutligt till:

Motionärerna

Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ________________

(19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31/2021 Dnr 2020-617 022

Införande av tjänsteman i beredskap, TIB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om införande av funktionen tjänsteman i bered- skap i kommunen. Kostnad för år 2021 uppskattas till 250 000 SEK för att därefter årligen ha en budget på 440 000 SEK. Finansiering sker inom befint- lig ram. Utvärdering av funktionen redovisas till kommunstyrelsen under år 2023.

Ärendet

Kommundirektören har till skydd- och säkerhetschefen gett uppdraget att ta fram ett beslutsunderlag för införande av tjänsteman i beredskap i Marks kommun. I underlaget ska ingå en beskrivning av roll, uppgifter, delegations- ordning, villkor, budget och närmare instruktion för funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). Detta underlag är sammanställt i en rutin för TiB, vilken kommundirektören förväntas fastställa så snart införandet av tjänsteman i be- redskap är beslutat i kommunstyrelsen.

Som ett led att öka kommunens krisberedskapsförmåga dygnet runt föreslås Marks kommun inrätta TiB med start första kvartalet 2021 och utvärderas och redovisas till kommunstyrelsen innan årsskiftet 2023. TiB ska bidra till att kommunens uppgifter och tillgänglighet inom krisberedskapssystemet säker- ställs. Den ska också medverka till att kommunen har ett initialt agerande som är anpassat till den aktuella händelsen. TiB är en funktion som är beman- nad dygnet runt, årets alla dagar. Den grundläggande rollen är att utgöra en kontaktväg för myndigheter in i Marks kommun vid samhällsstörningar och att snabbt ta emot och sprida informationen till berörda inom organisationen.

Kommuner och landsting ska ha en god förmåga att kunna hantera extraordi- nära händelser och andra samhällsstörningar. Detta är reglerat och framgår av lag (2006:544) och förordning (2006:637) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Medborgare och samhällsaktörer har förväntningar på att kommunen ska rea- gera och agera vid samhällsstörningar. Kommunen är en del av krishante- ringssystemet och det finns ett gemensamt behov av att aktörer har möjlighet till snabb kontakt, samverkan och samordning.

De aktörer det handlar om är till exempel Länsstyrelsen, angränsande kom- muner, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, polisen och räddningstjäns- ten.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 21 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 47, där följande föreslås:

Kommunstyrelsen beslutar om införande av funktionen tjänsteman i bered- skap i kommunen. Kostnad för år 2021 uppskattas till 250 000 SEK för att därefter årligen ha en budget på 440 000 SEK. Finansiering sker inom

(20)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

befintlig ram. Utvärdering av funktionen redovisas till kommunstyrelsen under år 2023.

Ett förtydligande dokument enligt dagens diskussion läggs till handlingarna inför ärendets behandling i kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Lena Ferm Hansson (C), Stefan Brunander (C), Tomas Ekberg (M), Tomas Jo- hansson (M), Jessica Rodén (S), Leif Sternfeldt (C), Glenn Glansin (SD) och Niklas Herneryd (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras till:

Nämnder och bolag Länsstyrelsen ________________

(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32/2021 Dnr 2020-573 805

Återrapportering av uppdrag efter utredning av det totala stödet till bidragsberättigade föreningar, byalag och organisationer

Kommunstyrelsens beslut

Återrapportering från kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Återrapportering från Barn- och utbildningsnämnden godkänns.

Återrapporteringen av kommundirektörens uppdrag noteras.

Ärendet

På kommunfullmäktiges möte den 27 februari 2020, § 27, fick kultur- och fri- tidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och kommundirektören ett flertal uppdrag som samtliga utgår från utredning av det totala stödet till bidragsbe- rättigade föreningar, byalag och organisationer. Återrapportering ska ske sen- ast den 31 december 2020 till kommunstyrelsen.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 20 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 48, där följande föreslås:

Återrapportering från kultur- och fritidsnämnden godkänns.

Återrapportering från Barn- och utbildningsnämnden godkänns.

Återrapporteringen av kommundirektörens uppdrag noteras.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras till:

Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Teknik- och servicenämnden

KLK/kanslienheten, kommunikation- och näringslivsenheten och trygghet- och säkerhetsenheten

________________

(22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33/2021 Dnr 2020-637 255

Ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i sjön Lygnern samt i Flohult och Dyrenäs

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om Ledningsrätt lämnas in enligt upprättat förslag. När lantmäteri- förrättning om ledningsrätt samt miljöprövning av ärendet har genomförts skall projektet för kommunala VA-ledningar i Flohult och Dyrenäs återkomma till kommunstyrelsen för prövning av genomförande- och igångsättningstill- stånd.

Finansiering sker genom projektets investeringsbudget.

Ärendet

Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i Flohult, Dyrenäs och sjön Lygnern.

Ledningsrätt säkerställer rådighet över ledningsområdet och möjliggör pröv- ning av tillstånd för vattenverksamhet i Mark- och miljödomstolen.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 14 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 49, där följande föreslås:

Ansökan om ledningsrätt lämnas in enligt upprättat förslag.

Finansiering sker genom projektets investeringsbudget.

Dagens sammanträde

Exploateringsingenjör Alida Marmander och projektledare Viktor Larsson redo- gör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Inga-Maj Krüger (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.

Leif Sternfeldt (C) föreslår följande:

Ansökan om Ledningsrätt lämnas in enligt upprättat förslag. När lantmäteri- förrättning om ledningsrätt samt miljöprövning av ärendet har genomförts skall projektet för kommunala VA-ledningar i Flohult och Dyrenäs återkomma till kommunstyrelsen för prövning av genomförande- och igångsättningstill- stånd.

Finansiering sker genom projektets investeringsbudget.

(23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Leif Sternfeldts (C) förslag, och finner att förslaget antas.

Ordföranden finner därmed att Inga-Maj Krügers (SD) avslagsyrkande faller.

Expedieras till:

Beslut och ansökan expedieras till Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.

________________

(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34/2021 Dnr 2020-639 255

Ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i Almered

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om Ledningsrätt lämnas in enligt upprättat förslag.

Finansiering sker genom projektets investeringsbudget.

Ärendet

Ansökan om ledningsrätt för kommunala VA-ledningar i Almered.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 14 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 50, där följande föreslås:

Ansökan om ledningsrätt lämnas in enligt upprättat förslag.

Finansiering sker genom projektets investeringsbudget.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras till:

Beslut och ansökan expedieras till Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.

________________

(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35/2021 Dnr 2020-638 255

Ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i Stjärnhult Balltjärn och Lillaskog

Kommunstyrelsens beslut

Ansökan om Ledningsrätt lämnas in enligt upprättat förslag.

Finansiering sker genom projektets investeringsbudget.

Ärendet

Ansökan om ledningsrätt för kommunala ledningar i Stjärnhult, Balltjärn och Lillaskog.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 14 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2021,

§ 51, där följande föreslås:

Ansökan om Ledningsrätt lämnas in enligt upprättat förslag.

Finansiering sker genom projektets investeringsbudget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras till:

Beslut och ansökan expedieras till Lantmäteriet, Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.

________________

(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36/2021 Dnr 2020-571 253

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15, område A och E

Kommunstyrelsens beslut

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15 område A och E tecknas enligt upp- rättat förslag.

Ärendet

Markanvisningsavtal för exploateringsområde A och E på fastigheten Folksko- lan 1:15 i Kinna centrum.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 21 oktober 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 66, där följande föreslås:

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15 område A och E tecknas enligt upp- rättat förslag.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C), Jessica Rodén (S), Anita Lo- mander (S) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

________________

(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37/2021 Dnr 2020-570 253

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15, område C

Kommunstyrelsens beslut

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15 område C tecknas enligt upprättat förslag.

Ärendet

Markanvisningsavtal för exploateringsområde A och E på fastigheten Folksko- lan 1:15 i Kinna centrum.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 29 januari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 67, där följande föreslås:

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15 område C tecknas enligt upprättat förslag.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C), Jessica Rodén (S), Anita Lo- mander (S) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

________________

(28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38/2021 Dnr 2020-570 253

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15, område B och D

Kommunstyrelsens beslut

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15 område B och D tecknas enligt upp- rättat förslag.

Ärendet

Markanvisningsavtal för exploateringsområde B och D på fastigheten Folksko- lan 1:15 i Kinna centrum.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 21 oktober 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 68, där följande föreslås:

Markanvisningsavtal för Folkskolan 1:15 område B och D tecknas enligt upp- rättat förslag.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M), Lena Ferm Hansson (C), Jessica Rodén (S), Anita Lo- mander (S) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

________________

(29)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39/2021 Dnr 2020-666 814

Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland

Kommunstyrelsens beslut

Yttrandet daterat 28 januari 2021 antas och översänds till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kommundirektören får i uppdrag att samordna insatser kring friluftslivet i Mark.

Ärendet

Marks kommun har av Länsstyrelsen Västra Götaland getts möjlighet till att lämna synpunkter på förslag på Regional handlingsplan för friluftslivet – för- slag 2020 Västra Götaland. Syftet med handlingsplanen är att ge en överblick, visa på behov och planera för friluftslivet.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 8 februari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 69, där följande föreslås:

Yttrandet daterat 28 januari 2021 antas och översänds till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kommundirektören får i uppdrag att samordna insatser kring friluftslivet i Mark.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Lena Ferm Hansson (C), Tomas Johansson (M) och Glenn Glansin (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta arbetsutskottets förslag, och finner att så sker.

Expedieras till

Länsstyrelsen Västra Götaland Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden Teknik- och servicenämnden Miljönämnden

________________

(30)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40/2021 Dnr 2021-53 108

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av beslut gällande markanvisningsavtal för Sätila 4:3

Kommunstyrelsens beslut

Upprättat förslag till yttrande daterat 8 februari 2021 antas och översänds till förvaltningsrätten i Jönköping.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________ ___________________________

Jessica Rodén Tomas Johansson

Ordförande Justerande

Ärendet

Kommunstyrelsen har den 16 december 2020, § 253, beslutat att teckna markanvisningsavtal på Sätila 4:3 väster om Björlandavägen, även kallad

”Tappen i Sätila”.

Beslutet överklagades där klagande yrkade:

• att ärendets handläggning granskas,

• att beslutets konsekvenser granskas och upphävs,

• att beslutet upphävs

Via beslutets laglighetsprövning har Förvaltningsrätten i Jönköping begärt ytt- rande från Marks kommun.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 5 februari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 70, där följande föreslås:

Upprättat förslag till yttrande daterat 8 februari 2021 antas och översänds till förvaltningsrätten i Jönköping.

Dagens sammanträde

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, och finner att förslaget antas.

Expedieras till

Förvaltningsrätten i Jönköping ________________

(31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41/2021 Dnr 2020-692 108

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning av beslut gällande antagande av detaljplan för Ytterås 5 med flera

Kommunstyrelsens beslut

Upprättat förslag till yttrande antas och översänds till Mark- och Miljödomsto- len i Vänersborg.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____________________________ ___________________________

Jessica Rodén Tomas Johansson

Ordförande Justerande

Ärendet

Ansökan om planbesked för detaljplan för bostäder, handel och kontor för fas- tighet Ytterås 1, senare avstyckad till Ytterås 5 inkom den 22 februari, 2018.

Detaljplanen antogs den 19 november, 2020 av kommunfullmäktige i Marks kommun.

Ett beslut om att anta en detaljplan får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne mot. Den som vill överklaga måste också lämnat synpunkter på planen senast under granskningstiden.

Detaljplanen överklagades den 22 december, 2020 av Trophi Tidon AB. Fas- tighetsägaren har yrkat att Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfull- mäktiges i Marks kommun beslut om att anta detaljplanen för Ytterås 5 med flera.

Mark- och miljödomstolen har den 4 januari, 2021 informerat om föreläg- gande och begärt svar senast den 1 februari, 2021. Kommunen har begärt anstånd till och med den 4 mars, 2021 vilket beviljats.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 16 februari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 71, där följande föreslås:

Upprättat förslag till yttrande antas och översänds till Mark- och Miljödomsto- len i Vänersborg.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottet förslag, och finner att förslaget antas.

Expedieras till

Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg ________________

(32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42/2021 Dnr 2020-634 291

Återrapportering av kommundirektörens uppdrag angående trygg- hetsskapande åtgärder kring skolor och förskolor

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen noterar information angående trygghetsskapande åtgärder kring skolor och förskolor. Kommunstyrelsen önskar rapportering av det sam- ordnade trygghetsskapande arbetet som pågår i kommunen vid delårsrap- porter.

Kommundirektörens uppdrag anses avslutat.

Reservation

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger (SD), Glenn Glansin (SD) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.

Ärendet

Moderaterna och Kristdemokraterna har i skrivelse den 11 november 2020 förslagit att kommunstyrelsen beslutar att snarast arbeta fram en handlings- plan med konkreta trygghetsskapande åtgärder på kort och lång sikt vid våra skolor och förskolor för ökad trygghet och minskad skadegörelse.

Ärendets behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 januari 2021,

§ 13, där följande föreslås:

Kommundirektören får i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan eller mot- svarande för att åstadkomma trygghetsskapande åtgärder vid kommunala verksamheter, till exempel skolor och förskolor. Uppdraget ska återrap- porte-ras till kommunstyrelsen den 3 mars 2021.

Dagens sammanträde

Trygghetssamordnare Rickard Silva redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M) föreslår att kommundirektören uppdras att utveckla det förvaltningsövergripande arbetet med trygghetsskapande åtgärder med ökat fokus på implementering i enlighet med utredningen. Arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen på mötet den 1 september 2021.

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att kommunstyrelsen noterar information an- gående trygghetsskapande åtgärder kring skolor och förskolor. Kommunsty- relsen önskar rapportering av det samordnade trygghetsskapande arbetet som pågår i kommunen vid delårsrapporter.

Kommundirektörens uppdrag anses avslutat.

(34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden ställer Tomas Johanssons (M) förslag mot Lena Ferm Hanssons (C) förslag, och finner att kommunstyrelsen antar Lena Ferm Hanssons (C) förslag.

Reservation

Tomas Johansson (M), Tomas Ekberg (M), Anders Lindahl (M), Inga-Maj Krüger (SD), Glenn Glansin (SD) och Lars-Inge Andersson (KD) reserverar sig till förmån för Tomas Johanssons (M) förslag.

________________

(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43/2021

Månadsrapport till kommunstyrelsen

Arbetsutskottets beslut Information noteras.

Dagens sammanträde

Ekonom Malin Johnson ger kommunstyrelsen information om kommunstyrel- sens budgetförbrukning. Riktvärdet är 16,7 % och budgetförbrukningen per den 28 februari 2021 var 16 %.

Ekonom Kristian Johansson redogör för skatteprognos den 18 februari 2021, samt nämndernas budgetförbrukning. Riktvärdet är 16,7 % och budgetför- brukningen den 28 februari var 16 %.

Ekonom Tomas Persson ger kommunstyrelsen information om totala finansi- ella tillgångar samt finansiell rapport per den 28 februari 2021.

Projektledare Erik Glansin ger kommunstyrelsen information om projekt Lyck- eskolan. Den 31 januari 2021 var 223,3 miljoner kronor av totalt 209,5 miljo- ner förbrukade. Projektet håller budget samt tidsplan.

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

(36)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44/2021 Dnr 2021-72 042

Årsrapport 2020 för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens årsrapport för 2020 godkänns, med ändringen att huvud- verksamheten ”ledning och styrning” i uppföljning av grunduppdrag ändras från att vara uppfyllt i hög grad till att delvis vara uppfyllt.

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2020 god- känns.

Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommundirektö- ren.

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun ska samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för eko- nomi, personal och verksamhet.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande, den 1 februari 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 24 februari 2021,

§ 64, där följande föreslås:

Kommunstyrelsens årsrapport för 2020 godkänns, med ändringen att huvud- verksamheten ”ledning och styrning” i uppföljning av grunduppdrag ändras från att vara uppfyllt i hög grad till att delvis vara uppfyllt.

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhet 2020 god- känns.

Kommunstyrelsen noterar lägesrapporten om uppdragen till kommundirektö- ren.

Dagens sammanträde

Verksamhetscontroller Marita Haglund och ekonom Malin Johnson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Johansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår arbetsutskottets förslag, och finner att förslaget antas.

________________

(37)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45/2021 Dnr 2021-163 29

Initiativärende från Moderaterna och Kristdemokraterna angående underhållskommission

Kommunstyrelsens beslut

Informationen från teknik- och servicenämndens presidium och förvaltning noteras.

Kommunstyrelsen får vid kommande sammanträde information i hur initiativärenden hanteras.

Dagens sammanträde

Moderaterna och Kristdemokraterna har initierat ärende angående underhålls- kommission. Underhållet på flera av kommunens fastigheter håller inte måt- tet, byggnad efter byggnad bedöms som olämpliga att vistas i efter fuktska- dor, men även ett eftersatt grundläggande underhåll konstateras.

Teknik- och servicenämndens presidium är inbjudna till dagens sammanträde med kommunstyrelsen för att redogöra behovet av underhållskommission.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ledamöternas förslag till beslut

Lena Ferm Hansson (C) föreslår att information från teknik- och servicenämn- dens presidium och förvaltning noteras.

Arthur Thiry (V) föreslår att kommunstyrelsen vid kommande sammanträde får information i hur initiativärenden hanteras.

Beslutsgång

Beslutsgång 1

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Lena Ferm Hans- sons (C) förslag, och finner att förslaget antas.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår Arthur Thirys (V) förslag, och finner att förslaget antas.

________________

(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46/2021

Information om verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Tillförordnad kommundirektör Karin Hydén ger kommunstyrelsen information om verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

________________

(39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47/2021

Information om situationen angående Covid-19

Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Skydd- och säkerhetschef Matilda Johansson ger kommunstyrelsen informat- ion om situationen angående Covid-19.

En översikt av läget i kommunens förvaltningar och bolag per vecka 8 presen- teras. Vecka 8 innebar en ökad smittspridning i Västra Götalandsregionen som helhet, och skärpta restriktioner kom från regeringen. Till Länsstyrelsen har Marks kommun rapporterat att den även denna vecka är fortsatt måttlig påverkan på verksamheten med anledning av Covid-19.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

________________

(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48/2021

Fråga gällande ärende om 1%-regeln

Kommunstyrelsens beslut Informationen noteras.

Dagens sammanträde

Karin Jageby (V) ställer fråga angående vart i ärendehanteringsprocessen ärendet gällande införande av 1%-regeln befinner sig.

Tillförordnad kommundirektör Karin Hydén meddelar att ärendet förväntas behandlas av kommunstyrelsen den 6 maj 2021, förutsatt att det inte återre- mitteras eller bordläggs av arbetsutskottet innan dess.

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

________________

(41)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49/2021

Fråga angående hantering av skrivelser till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen får en information om hur inkommande skrivelser till kom- munstyrelsen hanteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars 2021.

Dagens sammanträde

Ann Iberius Orrvik (M) ställer fråga angående hur inkommande skrivelser till kommunstyrelsen hanteras av förvaltningen, samt efterfrågar information i frågan.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen får en information om hur inkom- mande skrivelser till kommunstyrelsen hanteras vid kommunstyrelsens sam- manträde den 31 mars 2021.

Förslaget antas.

________________

(42)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 42(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50/2021

Anmälan av delegationsbeslut

A) Dnr:

KS 2018-384 252-9 KS 2021-24 168-7 KS 2021-123 109-6 KS 2021-167 255-2 KS 2021-167 255-1 KS 2021-99 255-2 KS 2021-159 022-2 KS 2021-160 022-1 KS 2021-83 253-4 KS 2021-151 255-2 KS 2021-151 255-1 KS 2021-150 255-1 KS 2021-149 255-1 KS 2020-577 255-4 KS 2020-565 255-6 KS 2020-405 255-4 KS 2020-404 255-4 KS 2021-129 261-1 KS 2021-123 109-3 KS 2019-442 255-5 KS 2021-89 255-5 KS 2020-298 255-4 KS 2020-551 255-4 KS 2019-815 255-3 KS 2021-36 253-3 KS 2020-524 255-5 KS 2021-106 255-1 KS 2020-419 252-7 KS 2021-100 255-1 KS 2021-92 255-1 KS 2021-91 255-1 KS 2021-75 026-1 KS 2018-388 261-4 KS 2019-523 51-7 KS 2020-647 826-2

Delegationsbeslut 2021-01-27 – 2021-03-01

________________

(43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 43(43)

Kommunstyrelsen

2021-03-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51/2021

Meddelanden

A) Protokoll 2021-02-19 Marks Fastighets AB B) Protokoll 2021-02-19 Spinnerskan i Mark AB C) Protokoll 2021-02-22 Spinnerskan i Mark AB D) Protokoll Extra bolagsstämma Viskastrand AB E) KS 2021-53 108-1 Överklagan av Sätila 4:3 F) Protokoll Marks Bostads AB 210218

G) Protokollsutdrag § 5 210212 Förbifart Skene H) Skrivelse från Horreds byalag

________________

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :