Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-12-10

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden Kerstin Calissendorff och Per Classon

Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Enligt en lagrådsremiss den 5 december 2019 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, 2. lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar,

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 4. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,

5. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Nils Friberg och Malin Malmström.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :