• No results found

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Beställaransvar för ordning och reda på vägarna"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-03-08

Närvarande: F.d. justitieråden Karin Almgren och Christer Silfverberg samt justitierådet Dag Mattsson

Beställaransvar för ordning och reda på vägarna

Enligt en lagrådsremiss den 22 februari 2018 har regeringen (Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210), 2. lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departements- sekreteraren Louise Berlin.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

(2)

2

Förslaget till lag om ändring i yrkestrafiklagen

5 kap. 2 §

När ett transportavtal sluts i flera led känner den ursprunglige köpa- ren av tjänsten inte alltid till vem som slutligen kommer att utföra transporten. Enligt förslaget i remissen är dock straffansvaret i paragrafens första punkt avsett att gälla för samtliga beställare i avtalskedjan. Där föreslås nämligen att den som yrkesmässigt har slutit avtal om en transport som utförts utan tillstånd ska kunna dömas till ansvar, om han eller hon kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades. Den avgörande tidpunkten för bedömningen är när transporten utförs. Det synes inte möjligt att friskriva sig från detta straffansvar och det är oklart vilka andra åtgärder som står till buds för att beställaren ska kunna undvika ansvaret.

Enligt Lagrådets mening är det knappast förenligt med kravet på rättssäkerhet att beställaren ska hållas straffrättsligt ansvarig för ett händelseförlopp som denne inte kan kontrollera eller ens överblicka.

Den avgörande tidpunkten för att bedöma om förutsättningar för straffansvar är uppfyllda bör därför vara när transporten beställs och inte när den utförs. Om det vid beställningstidpunkten är bestämt vem som ska utföra transporten finns möjligheter för beställaren att kontrollera tillståndet. Om transportören bestäms senare bör bestäl- laren däremot inte kunna dömas till ansvar enligt den nu aktuella regeln.

För den som har beställt transporten av trafikutövaren inträder straff- ansvar enligt paragrafens andra punkt om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillståndet på ett sätt som skäligen kan begäras.

(3)

3

I detta fall finns inte samma motiv som när det gäller beställare i tidigare led att begränsa ansvaret till tidpunkten för beställningen.

Beställaren bör därför vara skyldig att i skälig omfattning kontrollera tillståndet inför utförandet av transporten.

I lagrådsremissens lagtextförslag har det nuvarande uttrycket ”för egen eller annans räkning” tagits bort. När en juridisk person köper en transporttjänst bör det dock tydligt framgå att det är den person som beställt transporten för den juridiska personens räkning som bär det straffrättsliga ansvaret. Uttrycket ”för egen eller annans räkning”

bör behållas i lagtexten.

Med hänsyn till det anförda och med några justeringar av redaktionell art föreslår Lagrådet att paragrafen utformas enligt följande.

Har yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om beställaren vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller, om transporten beställts av trafikutövaren, beställaren uppsåtligen eller av oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

Förslaget till lag om ändring i taxitrafiklagen

5 kap. 3 §

Beställaransvaret för taxitrafik har utformats på samma sätt som för yrkesmässig trafik. Följs de ändringar som Lagrådet föreslår i fråga om 5 kap. 2 § yrkestrafiklagen bör paragrafen ges följande lydelse.

Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkes- mässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om beställaren vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades eller, om transporten beställts av trafikutövaren, beställaren uppsåtligen eller av

(4)

4

oaktsamhet inte kontrollerat innehavet av tillstånd vid tidpunkten för transporten på ett sätt som skäligen kan begäras.

References

Related documents

Stickprov för att testa rutiner och kontrollernas funktion Kommunikationen i företaget Till fördel för kontrollmiljön Inverkar på hur väl fungerande kontrollerna är

Eftersom det inte finns någon lagstadgad rätt till skadestånd för brott mot 12:25 kan det med fördel framgå av avtalet att hyresgästen debiteras för bortforsling av

Syftet med arbetet är att undersöka vilka beteenden hos barn som de intervjuade pedagogerna upplever stör undervisningen, vilka strategier de använder för att bemöta

jonblandning: bensensulfonsyra, mono-C10-13-alkylderivat, natriumsalter Inga tillgängliga data. Brandfarlighet (vätska):

Om klassificeringsdata för blandningen är tillgängliga eller till exempel överbryggningsprinciper eller annan bevisbörda kan användas för klassificering, kommer detta att redovisas

Om klassificeringsdata för blandningen är tillgängliga eller till exempel överbryggningsprinciper eller annan bevisbörda kan användas för klassificering, kommer detta att redovisas

Vid kontakt eller risk för stänk, se till att det finns nöddusch eller annan utrustning för att skölja ögon och kropp.. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive

Akut oral toxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. Akut inhalationstoxicitet : Det finns ingen tillgänglig data för

Om klassificeringsdata för blandningen är tillgängliga eller till exempel överbryggningsprinciper eller annan bevisbörda kan användas för klassificering, kommer detta att redovisas

– Men vissa frågor, till exempel varför det inte sätts in en större färja på en viss led, den kan inte vi gå in och svara på, så den skickar vi vidare till Färjerederiet,

I detta avsnitt redogör vi för förändringar inom lagstiftning, föreskrifter och rapporter som skett de senaste åren inom den sociala barn- och ungdomsvården. Dessa förändringar

Uppsatsens huvudfråga är följande: Finns det någon skillnad i hur elever följer uppsatta ordningsregler om eleverna fått vara med vid framtagandet av reglerna eller

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Inga.. Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av

S 27/28 Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket vatten.. S 36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Irritation

Slutligen vill jag framhålla att de moment som beskriver att frånvaron av ordning och reda också leder till mer skolk, mobbning och vandalism lägger inte Jan Björklund i denna

Kostnaderna för hyrpersonal ökade inom alla vårdområden och för alla yrkesgrupper, särskilt inom den psykiatriska vården.. Hyrläkarna är den

3 § Har taxitrafik enligt denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i

Åsa säger att hon lärt sig att det inte får vara för mycket på väggarna i klassrum med elever med ADHD men att hon inte har upplevt att det skulle vara något problem med att ha

Det krävs krafttag för att vända utvecklingen; vi måste se till att stärka skyddet för en av grundvalarna i vår demokrati också framöver – yttrande- och pressfriheten. Arbe-

RRV rekommenderar regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att återkom- mande följa upp läkarintygsskrivande för män och kvinnor på olika vårdgivarenheter och att tillsätta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att asylpolitiken på EU-nivå är så robust att avtal med tredjeland för att hindra migration