Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2020-09-11

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Inga-Lill Askersjö och Petter Asp

Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor

Enligt en lagrådsremiss den 3 september 2020 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,

2. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 3. lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning, 4. lag om ändring i lagen (2018:2024) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av departements- sekreterarna Carin Nilsson och Carl Sehlin.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :