• No results found

KS-2019-384-1(1)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KS-2019-384-1(1)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Motion om att kommunens livsmedelspolicy ska

kompletteras med ett förbud mot inköp av ritualslaktat kött

I kommunens verksamhet ska kulturella särkrav inte förekomma, inköp och servering av ritualslaktat kött i kommunens måltidsproduktion måste därför förbjudas.

Traditionell halalslakt innebär att djuret dödas genom att halspulsådern skärs av och djuret blöder till döds. Detta sker utan någon föregående bedövning och innebär därför ett stort lidande för djuren, något som är förbjudet i Sverige.

Med islams framväxt i Sverige följer att den svenska marknaden för halalslaktat kött ökar. Allt fler köttproducenter övergår därför till denna slaktmetod. I vissa producentländer slaktas till exempel allt får- och lammkött med detta tillvägagångssätt. I en rapport från EU-kommissionen framkommer det att upp till 75 procent av nötkreaturen inom vissa EU-länder slaktas utan bedövning. Enligt en fransk kartläggning kan det ta upp till elva minuter innan de panikslagna korna dör av blodförlust.

Enlig Åke Rutergård, tidigare vd för KCF (Kött- och charkföretagen) är det vanligt förekommande att sådant kött säljs som vanligt kött i Sverige. Enligt en undersökning gjord av SvD kunde ingen av landets största charkgrossister (Ica, Coop, Axfood m.fl.) redovisa kontrollrapporter eller avtalstexter som garanterar att kött från djur som plågats ihjäl inte når de svenska konsumenterna. Många svenskar äter därmed idag, utan att veta om det, kött från djur som halalslaktats.

Att allt fler svenskar idag ofrivilligt konsumerar halalslaktat kött är bara ett av exemplen på hur islams utbredning påverkar Sverige. Ett exempel från vår egen kommun är när 19 tjänstemän nyligen lyckades få både socialnämnden och chefen för socialförvaltningen att kraftigt ta avstånd från en förtroendevald för att denna, enligt tjänstemännens uppfattning, ”uttalat sig om den muslimska gruppen på ett mycket nedvärderande och generaliserande sätt”.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna:

 att kommunens Livsmedelspolicy kompletteras med ett förbud mot att kött från rituellt slaktade djur köps in och serveras i kommunens måltidsproduktion

 att kommunens inköpsavtal för animaliska produkter ska innehålla en explicit garanti från leverantören att det levererade köttet inte kommer från rituellt slaktade djur

Östhammar den 21052021

Ylva Lundin Martin Wahlsten (SD) Gruppledare (SD)

References

Related documents

Vilken av de två olika plattformarna, Global Hawk (UAV) och Gulfstream GIV-SP (bemannad) med uppgiften signalspaning i nationellt försvar, lämpar sig vid en

Fürth et al (2002) belyser att medarbetare inte längre är lojala mot företaget utan mot sitt nätverk. Det resulterar i att den anställde har mer makt. Kjell Gehammar menar att

Kommunen behöver ytterligare en nivå av skydd för Östhammarsborna inför de personer som lämnat stadiet av våldsbejakande idéer, och där det övergått till

Det är något vi måste arbeta med både i stor skala, där kommunens upphandlingsregler är av största vikt, och i mindre skala, där individen ges möjlighet till odling

2020 finns även medel avsatta för ökade kostnader till följd av nytt avtal för service av IT.. Medel finns avsatta centralt och tilldelas i och med detta beslut till

Vidare yrkar Kerstin Angel (C) att kommunstyrelseförvaltningen ska undersöka möjligheten att starta YH- utbildning kring hållbart byggande i Falkenbergs

1 § Avgift enligt denna taxa betalas för den offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter som Miljö- och byggnämnden bedriver inom Ulricehamns

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-10 § 346 i samband med återrapportering dels av detta uppdrag samt dels av förslaget gällande trygghetsboende i Hus 2 på Ekbacka,

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018. Utskottet kommer att besluta om fördelning verksam- hetsbidrag på sammanträdet

Kortfattat innebär det att kommunens löpande intäkter ska täcka kommunens löpande kostnader, och att kommunen inte ska behöva ta av sparade pengar eller låna pengar för att täcka

När det blir dags för genomförande önskar Huddinge kommun att Vattenfall Eldistribution AB för en nära dialog med de inom kommunen som är ansvariga för skötsel av naturreservaten

Följ nedan steg för att ändra till dynamisk IP-adress.. Lägg en giltig röd administrationsbricka mot

Pommes/ Fresh french fries Bearnaise/ Bearnaise sauce Sötpotatispommes/ Sweet potatoe fries Rödvinssås/ Red wine sauce Potatisgratäng/P otatoes au gratin Pepparsås/ Pepper

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 november 2019 Kommunrevisionens granskningsrapport – Granskning av kommunens ägarstyrning av de kommunala bolagen, september

Förekomsten av mycket hygroskopiska föreningar i aerosoler kan påskynda processen för bildandet molndroppar, medan närvaron av mindre hygroskopiska ämnen kan förlänga den tid som

Denna taxa gäller avgifter för Sollentuna kommuns offentliga kontroll av lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag

Fastställa arbetsordning för valberedning i föreningen respektive föreningens företag enligt förslag till

3 § i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma

Länsstyrelsen anser att det med denna utredning som grund är viktigt att fortsatt bevaka frågan om förutsättningar för ett effektivt och rättssäkert informationsut- byte

Det bör nämnas att Migrationsverket har inlett ett arbete som fokuserar på myndighetens förmåga inom det brottsförebyggande området och risker för radikalisering, bland annat

Det normativa skapandet av maskulinitet i relation till kött utgör inte bara ett hinder för att uppnå ekologisk hållbarhet och jämställdhet mellan kvinnor och män, utan även

Det empiriska materialet är som tidigare nämnts 131 artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen mellan åren 2002-2012.. Jag presenterar nedan

Minna som heller inte handlar särskilt mycket ekologiskt, och samtidigt önskar att alla produkter på marknaden skulle vara ekologiska säger såhär: ”Skulle alla