• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Monika Vetešníková Název bakalářské práce: Analýza informačních toků v podniku Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Monika Vetešníková Název bakalářské práce: Analýza informačních toků v podniku Cíl práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Monika Vetešníková

Název bakalářské práce: Analýza informačních toků v podniku

Cíl práce: Na základě literární rešerše analyzovat vybrané informační toky ve společnosti H2 Events, s.r.o., vyhodnotit současný stav a případně nastínit návrhy na možná zlepšení.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu diplomantem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x Schopnost diplomanta zpracovat získané podklady x Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x Formulování vlastních názorů diplomantem x III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Definujte pojem "spolehlivost informace" v kontextu podnikových informačních systémů.

2) Jak lze charakterizovat z hlediska toku informací štíhlou strukturu?

Práci doporučuji k obhajobě.

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně

Datum: 20. 5. 2018 Eva Štichhauerová

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Hlavním cílem bakalářské práce studentky Moniky Vetešníkové s názvem „Analýza informačních toků v podniku“ bylo provést analýzu vybraných informačních toků ve vybraném podniku, vyhodnotit současný stav a případně nastínit návrhy na možná zlepšení.

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram datových toků až po oblast problematiky zpracování osobních údajů. Využito bylo dostatečné množství českých odborných zdrojů, zahraniční zdroje byly použity dva. Studentka odbornou stránku své práce konzultovala taktéž s Ing. Zbyňkem Hubínkou (katedra informatiky EF TUL).

Získané teoretické znalosti autorka použila v případové studii bakalářské práce, pro níž byla zvolena společnost H2 Events, s.r.o. Nejprve byla provedena analýza vybraných informačních toků, informační toky byly podrobně popsány a graficky znázorněny pomocí schémat vytvořených autorkou práce. Prostor je věnován též analýze toku osobních údajů v souvislosti s problematikou GDPR, což je v současnosti aktuální téma. V závěrečné části autorka na základě provedené analýzy zhodnotila stávající stav vybraných informačních toků a předložila návrhy na odstranění zjištěných nedostatků spolu s hrubým ekonomickým zhodnocením dopadů těchto návrhů.

Vedoucí bakalářské práce považuje cíl práce za splněný a navrhuje ji hodnotit stupněm výborně.

References

Related documents

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita