• No results found

Miljö- och byggnadsnämndens kallelse 2017-01-18.pdf Pdf, 38.6 kB, öppnas i nytt fönster.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Miljö- och byggnadsnämndens kallelse 2017-01-18.pdf Pdf, 38.6 kB, öppnas i nytt fönster."

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Kallelse 1 (2)

Ersättarna för kännedom

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-01-12

Tid för sammanträde onsdagen den 18 januari 2017 kl. 9.00

Lokal Tunasalen, stadshuset Vimmerby

Gruppmöten kl. 8.00

Majoriteten i Tunasalen och oppositionen i Rumskullarummet

Lars-Inge Green

Ordförande Karin Schultz

Sekreterare

Ärenden

1 Upprop

2 Val av protokolljusterare

3 Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun.

Antagande

4 Detaljplan för Granen 16 och 17 m fl, Vimmerby kommun.

Granskning

5 Detaljplan för Norrgården 4 och Sörgården 1 m fl, Vimmerby kommun. Granskning

6 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 7 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entré 9 Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och

lagerbyggnad

10 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu

11 Anmälan av miljöfarlig verksamhet

12 Förbud mot användandet av vatten

13 Kontrollplan enligt livsmedelslagstiftningen 2017 14 Angående förfrågan om att köra Midnattssolsrallyt genom

Alkärrets naturreservat

(2)

Kallelse 2 (2)

Ersättarna för kännedom

Miljö- och byggnadsnämnden 2017-01-12

15 Motion om att söka LONA-bidrag i syfte att öka miljömedvetenheten i Vimmerby kommun

16 Tillsyn enligt tobakslagen

17 Årsredovisning för ledningsgruppen 2016 18 Årsredovisning för kansliavdelningen 2016 19 Årsredovisning för utvecklingsavdelningens verksamhet 2016 20 Årsredovisning för hållbarhetsarbetet 2016 21 Årsredovisning för byggverksamheten 2016 22 Årsredovisning för miljö- och hälsoskyddstillsynen 2016 23 Årsredovisning för livsmedelskontrollen 2016 24 Årsredovisning för enskilda avloppsprojektet 2016

25 Informationsärenden

26 Redovisning av delegationsbeslut

27 Meddelanden

References

Related documents

Bygg- och miljönämnden beslutar att lämna yttrande att nämnden inte motsätter sig en ändring av beslutet helt eller delvis enligt överklagan.. Bygg- och miljönämnden

6 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus 7 Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av bostadshus 8 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 9

11 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 12 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad

5 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 6 Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 7 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av

Yttrande över begärd fastighetsreglering 11 Yttrande till länsstyrelsen i överprövat ärende 12 Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu 13 Ansökan

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten xxxxxxx,

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska

Bygg- och miljönämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, ansöka om utdömande av vite om 3000 kronor (tretusen kronor) vardera för XXXXX och XXXXX