• No results found

till LuNDS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "till LuNDS"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

LuNDS

BESLUT 2020-04-02 Justitiedepartementet Dnr V 20201375

UNIVERSITET

Rektor

Yttrande över promemorian Kompletterande bestämmelser

till

utträdesavtalet mellan

Förenade

kungariket

och

EU i

fråga

om

medborgarnas

rättigheter

(Ds

2020:5)

(Ert dnr: 1u2020 I 006081L7)

Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över rubricerad remiss, får härmed

avge följande yttrande som utarbetats av docent Bengt Lundell vidjuridiska

institutionen.

Promemorian innehåller fìirslag

till

svenska regler som kompletterar utträdesavtalet

mellan EU och Storbritannien.

Lunds universitet finner resonemangen i promemorian väl awägda och förslagen

rimliga. Lunds universitet tillstyrker dåirftjr förslagen i promemorian.

Beslut

Beslut att avge detta yttrande har fattats av undertecknad prorektor i närvaro av stf

ftirvaltningschef Cecilia Billgren efter hörande av Lunds universitets studentkårer och efter ftiredragning av docent Bengt Lundell, juridiska institutionen.

Sylvia waag Serger

Posfadress Box I 1 7, 221 00 Lund 8esöksadress Biskopsgatan 5, 232 62 Lund Telefon 046-222 44 90, 072-71 86 325,

References

Related documents

”den andra” och det ligger närmare till hands att peka på att strukturell diskminering förekommer i de fallen. Naturligtvis är det sällan lätt att jämföra domar

Detta sker bland annat genom uppdrag om strategiska planer, som tas fram av de strategiska forskningsområdena i samråd med berörda fakulteter, årliga uppföljningssamtal

Under  den  aktuella  perioden  Maj  2007­Maj  2008  har  institutionen  anställt  två  kvinnliga  medarbetare  (en  forskare  och  en  forskningsingenjör)  och 

Den strategiska planen är en viljeyttring, som förutsätter att vi med respekt för tagna beslut, öppenhet och generositet jobbar till- sammans inom nät verket Lunds

Frågan är om det skulle vara möjligt att hålla en person, som vet att den lider av sexsomni, ansvarig för våldtäkt på grund av föregående uppsåtstäckning, då den lägger

Sett till alla studenter i Sverige så utvandrar cirka 1 procent innan eller samma år de tar ut sin examen för att efter åtta år plana ut runt 3 procent. För specifikt Lunds

- Upphandlingsförfarandet sker inom ramen för ordinarie verksamhet på LU Byggnad samt även på avdelningen för Inköp och upphandling.. För LU Byggnads del innebär detta

jämställdhetslagens förstärkta krav på lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner inte riktigt nått fram till kommunerna.. Attityden till reglerna