• No results found

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-05-06 U2020/03053/UH

Utbildningsdepartementet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Remissinstanser Almega Arbetsgivarverket AstraZeneca plc BIL Sweden

Blekinge tekniska högskola Bodens kommun

Borås kommun

Centrala studiestödsnämnden Chalmers tekniska högskola AB Ekonomistyrningsverket

Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB Fackförbundet ST

(2)

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Försvarshögskolan

Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs stad Göteborgs universitet Huddinge kommun Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Skövde Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Industriarbetsgivarna

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Justitiekanslern

Jönköpings kommun Karlshamns kommun Karlstads universitet Karolinska institutet

(3)

Kiruna kommun Konstfack

Kungl. Biblioteket

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Kungl. Tekniska högskolan

Kungl. Vetenskapsakademien Kungl. Vitterhetsakademien Landsorganisationen i Sverige Lantbrukarnas riksförbund Linköpings universitet Linnéuniversitetet

Luleå tekniska universitet Lunds kommun Lunds universitet Malmö stad Malmö universitet Mittuniversitetet Myndigheten för yrkeshögskolan

(4)

Mälardalens högskola Naturvårdsverket Region Blekinge Region Halland Region Kronoberg Region Norrbotten Region Skåne Region Stockholm Region Västerbotten Region Örebro län Riksdagens ombudsmän Riksrevisionen

RISE Research Institutes of Sweden

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Röda Korsets Högskola

SAAB AB Scania Skogforsk Socialstyrelsen

Sophiahemmet ideell förening Specialpedagogiska skolmyndigheten

(5)

Statens energimyndighet Statens skolverk

Statskontoret

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Stiftelsen för strategisk forskning

Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Stockholms konstnärliga högskola Stockholms universitet

Storumans kommun Strömsunds kommun Svenska institutet Svenskt Näringsliv

Sveriges akademikers centralorganisation Sveriges förenade studentkårer

Sveriges Kommuner och Regioner Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges unga akademi

Sveriges universitetslärare och forskare Sveriges universitets- och högskoleförbund Södertörns högskola

(6)

Teknikföretagen Telefonaktiebolaget LM Ericsson Tierps kommun Tillväxtverket Tjänstemännens Centralorganisation Umeå universitet Universitetskanslersämbetet Universitets- och högskolerådet Uppsala universitet

Verket för innovationssystem Vetenskap & Allmänhet Vetenskapsrådet Volvo Cars Volvo Group Västerviks kommun Västra Götalandsregionen Örebro universitet

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet

senast den 1 september 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form

(t.ex. Wordformat) per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2020/03053/UH och remissinstansens namn i ämnesraden

(7)

på e-postmeddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen.

En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna

synpunkter.

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats

www.regeringen.se. Råd om hur remissyttranden utformas finns i

Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Angela Öst Departementsråd

Kopia till

Riksdagens utredningstjänst

References

Related documents

Utbildningsdepartementet; att det i högskolelagen ska slås fast att lärosätena ska främja och värna den akademiska friheten samt att lärosätenas ansvar för det livslånga

verksamhet främja ett livslångt lärande.” i 5 § och ”I högskolornas verksamhet ska som allmän princip gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas.” i 6

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

Region Västerbotten tackar för möjligheten att lämna synpunkter på remissen ”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas

Lärosätena spelar här en viktig roll, men för att på allvar främja livslångt lärande och ta helhetsgrepp i frågan krävs en övergripande nationell strategi

• Saco anser inte att promemorians förslag medför några förändringar såvida det inte följs av resurser för att högskolan ska genomföra ytterligare satsningar på

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.. Ert